www.VuzLib.com

Головна arrow Психологія arrow Експлікування чинників економічної соціалізації дітей з обмеженими фізичними можливостями
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Експлікування чинників економічної соціалізації дітей з обмеженими фізичними можливостями

Сербова О.В.

ЕКСПЛІКУВАННЯ ЧИННИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

   В статті проаналізовано і систематизовано базові теоретичні підходи щодо процесу соціалізації дитини, зокрема економічної соціалізації; визначено базові чинники економічної соціалізації дитини, здійснено спробу виокремлення внутрішніх та зовнішніх чинників економічної соціалізації дітей з обмеженими фізичними можливостями.
   Ключові слова: економічна соціалізація, чинники економічної соціалізації, дитина з обмеженими фізичними можливостями.
   Постановка проблеми. Об'єктивно існуюча диференціація соціальних умов життя та фізичного стану дітей обумовлює особливості процесу економічної соціалізації підростаючої людини. Унаслідок ряду несприятливих обставин можуть виникнути порушення в самому процесі становлення особистості, соціалізації, що виражаються в соціальній та економічній дезадаптації індивіда. Ці порушення приймають різні форми і обумовлені різними причинами.
   Особливої уваги, на наш погляд, заслуговує проблема економічної соціалізації дітей з обмеженими фізичними можливостями. Формування продуктивного способу життєдіяльності в системі соціально-економічних відносин -актуальна життєва задача, реалізація якої для них ускладнюється багатьма проблемами і внутрішніми протиріччями. Ці протиріччя породжуються наявними фізичними і сенсомоторними порушеннями, які ускладнюють процес адаптації дитини до ринкових умов та включення її в соціально-економічний простір.
   Актуальними для соціальної психології у цьому контексті постає низка проблем: соціально-психологічні чинники, що впливають на розвиток економічної свідомості дитини з обмеженими фізичними можливостями, етичні і психологічні проблеми спілкування та соціалізації цієї категорії дітей; особистість дитини з фізичними вадами і фактори, що сприяють процесу її економічної соціалізації.
   Мета дослідження полягала у рефлексивному осмислені психологічних чинників, що впливають на економічну соціалізацію дітей з обмеженими фізичними можливостями
   ОСНОВНА ЧАСТИНА
   Розглядаючи особливості та закономірності формування особистості дитини з обмеженими фізичними можливостями як суб'єкта економічної соціалізації слід проаналізувати та розкрити явище економічної соціалізації.
   Економічну соціалізацію розглядають в межах єдиного процесу соціалізації особистості як його складову [4]. Соціалізація є багатогранним процесом, в якому діють складні соціальні, соціально-психологічні, психологічні та інші механізми.
   Відповідно до найпоширенішого визначення, соціалізація (від лат. socialis - суспільний) розглядається як процес входження індивіда в суспільство, активного засвоєння ним соціального досвіду, соціальних ролей, норм, цінностей, необхідних для успішної життєдіяльності в даному суспільстві [3].
   У процесі соціалізації у людини формуються соціальні якості, знання та вміння, відповідні навички, що дає їй змогу стати дієздатним учасником соціальних відносин. На думку Л.С. Виготського [2], дитина, народившись, вже є соціальною істотою, оскільки її з самого народження оточує багатогранний, складно структурований соціальний світ того суспільства, повноправним членом якого їй ще доведеться стати, але без якого вона вже не може існувати. Відносини дитини і цього світу постійно змінюються - поступово дитина оволодіває діями з предметами, в яких закріплено соціальний спосіб їх виконання; надалі світ її спілкування розширюється, все більше людей в нього включається; вона пізнає все більше соціальних ролей; у неї починають формуватись перші уявлення про себе як про частину даного соціального світу. Поступово оточуючий соціальний світ відкривається дитині в системі існуючих рольових взаємовідносин, правил соціальної поведінки, культурних норм взаємодії. В подальшому соціальне оточення надає дитині спектр чітко оформлених ціннісно-нормативних моделей і зразків соціальної поведінки. На основі засвоєння яких у дитини відбувається вибір між існуючими нормами та формується персональна ціннісно-нормативна система. Визначена логіка процесу соціалізації може бути відображена у наступній схемі (рис. 1).
   Під економічною соціалізацією розуміють процес входження підростаючої людини в економічну реальність завдяки формуванню у неї економічного мислення, як процес інтеріоризації нової реальності, що включає пізнання економічної дійсності, засвоєння економічних знань, ролей, норм, навичок і цінностей економічної поведінки і реалізацію їх в реальній дійсності.
   Економічна соціалізація - це процес формування і розвитку певного соціального типу особистості у відповідності з проблемами і вимогами соціально-економічної сфери суспільства. Економічна соціалізація досліджується в онтогенетичному аспекті як стадійний процес розвитку людини [12].

Рис. 1

   Дослідники [1, 7, 8] зосереджують увагу на економічній соціалізації дітей, наголошуючи на тому, що здатність адекватно оцінювати економічну ситуацію та діяти в новому економічному просторі залежить від особливостей економічної свідомості особистості, основи якої формуються з дитинства. Саме в цей період починають формуватися специфічні особливості когнітивних структур, навички споживацької і трудової поведінки, емоційне ставлення до економічної реальності. Особистий досвід поведінки дитини з грошима, включення в елементарні економічні відносини справляють визначальний вплив на її майбутню економічну поведінку.
   Аналітичний огляд літератури з проблеми соціалізації дозволив встановити, що характерними особливостями процесу соціалізації є: відносна стихійність; довільне засвоєння соціальних норм і цінностей; зростаюча самостійність відносно вибору соціальних цінностей і середовища спілкування. Соціалізація дітей з обмеженими фізичними можливостями і забезпечення умов її реалізації це складний процес, тому його осмислення повинне здійснюватися з різних точок зору.
   Більшість дослідників [1, 10, 11, 12] розглядають економічну соціалізацію як трьохкомпонентний процес, який включає когнітивну, афективну і конативну складові. Когнітивний компонент включає в себе загальні економічні знання, норми і цінності, які діти засвоюють у ході соціалізації. А також оцінку своїх здібностей та потенцій, розуміння цілей і уявлення про можливості і перспективи їх досягнення. Крім того, він включає уявлення про своє місце в системі соціальних відносин з іншими людьми і тієї ролі, яку особистість виконує в житті оточуючих людей.
   Емоційний компонент являє собою емоційне ставлення дитини до економічної реальності; емоційну оцінку, ступінь привабливості для особистості її цілей, цінностей і ідеалів, емоційну оцінку свого минулого, сьогодення і майбутнього, задоволеність/незадоволеність досягнутим на даному етапі положенням в системі відносин, а також власними можливостями та здібностями. Надважливими в цьому контексті є такі категорії як: “успішність” та “включеність” особистості в суспільні відносини, так і ставлення суспільства до неї, не залежно від її можливостей включення в систему суспільних відносин.
   Поведінковий компонент відображає зразки економічної поведінки, які дитина засвоїла і присвоїла на даному віковому етапі; включає психологічну (перш за все, мотиваційну) готовність особистості до певних дій і вчинків, пов'язаних з досягненням бажаної позиції в системі соціальних відносин.
   Процес економічної соціалізації індивіда пов'язаний з його соціальними умовами різного рівня: з соціально-економічними проблемами суспільства, з повсякденним життям, яке відбувається в різних групах, з впливом різноманітних засобів, що здійснюються різними агентами соціалізації. Численні обставини, за яких створюються умови для перебігу процесів соціалізації, називаються чинниками соціалізації. Формування економічно свідомої та соціально активної особистості зумовлюється багатьма психолого-педагогічними та соціальними чинниками: соціально-середовищними, соціально-демографічними і індивідуально-психологічними характеристиками, а також сенсожиттєвими і ціннісно-етичними орієнтаціями суб'єкта [11].
   Спираючись на праці вітчизняних та зарубіжних психологів, з точки зору структурно-системного підходу до вивчення економічної соціалізації, умовно можна виокремити таких дві групи чинників: екзопсихічні і ендопсихічні, або зовнішні (цінності економічної інституції суспільства) і внутрішні (потребово-мотиваційна сфера індивіда). Економічна соціалізація як формування певних економіко-психологічних характеристик особистості відбувається завдяки інтеріоризації нею зовнішніх економічних цінностей суспільства через власну погребову систему.
   Соціалізація індивіда в аспекті зовнішніх детермінант є процесом формування екзопсихічних його виявлень, тобто таких психічних феноменів, зміст яких визначається ставленням його до зовнішніх об'єктів, які він виокремлює і оцінює (“умови життя”, С. Рубінштейн). Детермінація процесу соціалізації цінностями суспільства опосередковується внутрішніми психологічними особливостями людини, її погребовою системою. Зовнішні та внутрішні чинники тісно взаємопов'язані між собою, а саме:
   • рівень активності суб'єкта визначається як характеристиками середовища, так і особливостями самого суб'єкта;
   • ціннісні орієнтації, які утворюються в процесі соціалізації у свідомості індивіда мають різне походження: одні з них за механізмом свого утворення належать до “соціальних уявлень” в концептуальному значенні цього поняття, а інші є результатом індивідуальної рефлексії. Цінності як “умови життя” репрезентуються у свідомості індивіда через його потребову систему. Ціннісні орієнтації - це усвідомлені та інтеріоризовані індивідами соціальні цінності, які відповідають їх потребам;
   • потребова системи індивіда - чинник, що опосередковує інтеріоризацію ним соціальних цінностей і перетворення їх на певну форму ціннісних орієнтацій (уявлення, ідеали, настановлення), тобто у ті внутрішні умови, які складаються в результаті зовнішніх впливів;
   • обставини соціального характеру, до яких належить широкий діапазон умов зростання (від сім'ї та найближчих референтних груп до навчальних і виробничих колективів, різноманітних соціальних груп і державних інститутів, людської цивілізації в цілому) значною мірою визначають „соціальну ситуацію розвитку дитини" ( за Л. Виготським) - те особливе сполучення внутрішніх процесів розвитку та зовнішніх умов, які є типовими для кожного вікового етапу та зумовлюють динаміку психічного розвитку протягом відповідного вікового періоду, та нові якісно своєрідні психологічні утворення, що виникають на етапі його завершення ( за Л. Божович). Ці міркування дозволили схематично структурувати та подати зовнішні та внутрішні чинники економічної соціалізації дитини (рис. 2).

Рис. 2

   Потребова система особистості залежить від її індивідуальних особливостей, психічного стану, в якому вона перебуває, включає в себе моральні та культурні особливості особистості, які визначають її індивідуальність, неповторність.
   Особливе значення для соціального розвитку дітей має процес формування їх ціннісних орієнтацій, які відображають внутрішню основу відношень до різноманітних цінностей матеріального, морального і духовного порядку. Ціннісні орієнтації виявляються в ідеалах, переконаннях, інтересах та інших проявах особистості і є регулятором поведінки дітей. В процесі соціалізації дитина збагачується суспільним досвідом та індивідуалізується, тобто стає особистістю, набуває можливість і здатність бути не лише об'єктом, але й суб'єктом соціальних впливів. Процес економічної соціалізації особистості містить в собі два плани дій підростаючої дитини: 1) адаптацію до економічного середовища, тобто пристосування до його впливу та умов і обставин економічного життя, що будується на вродженому механізмі саморегуляції людини; 2) самовизначення в цьому середовищі у вигляді активної позиції, яка проявляється в оцінці економічного середовища та прийнятті існуючих обставин чи опори ним. Вагоме місце посідає соціально-комунікативна активність (СКА) як одна з форм вибіркових ставлень дитини до ровесників та інших людей. Від рівня активності дитини у спілкуванні з ровесниками, дорослими залежать її самовизначення та самооцінка, порівняння реального “Я” з “Я-ідеальним”, реальна та уявна оцінка своєї соціальної успішності, активність у суспільно-економічному житті, тобто економічна активність.
   Оточення дитини теж відіграє основоположну роль, а саме: від того в яких відносинах з навколишнім середовищем знаходиться дитина, залежить формування її особистості. В цьому процесі особливе значення має соціально-економічна ситуація розвитку дитини, яка визначається як специфічна для кожного віку, певним чином організована система відносин дитини з навколишнім світом (за визначенням Л.С. Виготського).
   Залежно від ролі та місця, яке особистість посідає в них , формуються певний тип особистості та її структура. Тому зміст соціалізації залежить і від такого важливого параметра як соціальні інститути. Це конкретні групи, в яких людина долучається до норм, цінностей і соціальних зв'язків, а саме -сім'я, економічна свідомість та поведінка батьків, дошкільні установи, школа, неформальні групи, офіційні організації, засоби масової інформації тощо).
   Вагомий вплив на розвиток економічної соціалізації дитини має включення дитини в елементарні економічні відносини -кишенькові гроші та безпосередній досвід участі дитини в економічній діяльності, в першу чергу як покупця [7].
   Різноманітність конкретних індивідуальних особливостей та соціальних ситуацій впливає на неоднаковість сприйняття економічного світу підростаючою людиною. Діти з обмеженими фізичними можливостями - це діти які мають проблеми опорно-рухового апарату (wheel-chairuser / mobility difficulties), насамперед це дитячий церебральний параліч(ДЦП), який характеризується відсутністю контролю з боку нервової системи за функцією м'язів та діти з сенсорними недоліками, які мають проблеми слуху (hearing impairment)- глухі, туговухі та проблеми зору (partially sighted)- сліпі та слабозорі.
   Специфічна проблема дітей з обмеженими фізичними можливостями - утруднення задоволення актуальних соціальних потреб. Основні проблеми, зумовлені фізичними вадами, створюються руховою, сенсорною та комунікативною депривацією.
   Аналіз медичної, педагогічної, психологічної та законодавчої літератури [9, 13, 14] щодо розвитку дітей з обмеженими фізичними можливостями дає нам можливість виділити основні проблеми, які ускладнюють процес економічно-соціальної інтеграції цих дітей: органічна патологія, переживання дитиною свого дефекту, впливи соціального оточення (сім'я та суспільство).
   Аналіз досліджень різних аспектів життя осіб з обмеженими фізичними можливостями дає змогу стверджувати, фізичний дефект відіграє дуже важливу роль у їхньому житті і може бути причиною недостатнього рівня усвідомлення власного “Я”, появи порушень взаємовідносин з навколишнім світом та між окремими психологічними утвореннями (зокрема, між мотивами та самооцінкою, цінностями та самооцінкою, між ідеальним та реальним образом себе, зокрема у соціально-економічному аспекті).
   Обмеження рухової активності (депривація рухової активності), сенсорні недоліки (сенсорна депривація) приводить до ізоляції дитини від навколишнього світу (комунікативна депривація) і викликають зміни в багатьох системах організму.
   Відчуття економічної нестабільності, невпевненості в завтрашньому дні, втрата багатьма сім'ями колишнього соціально-економічного статусу (більшість матерів залишають роботу, або переходять на некваліфіковану або надомну роботу, щоб більше часу приділяти дитині) передається і дітям, які дуже хворобливо переживають розгубленість і відчай своїх батьків, які борються з економічними неладами. Багато сімей мають схильність до соціального утриманства, таке економічне бачення та досвід поведінки наслідують і діти.
   Сім'я хворої дитини зазнає також багато труднощів соціального та психологічного характеру. Основні з них - соціальна незахищеність, недостатність інформаційної та психологічної підтримки, сегрегаційна суспільна свідомість. Особливу роль мають внутрішньо-сімейні проблеми, а саме: порушення психологічного здоров'я батьків, наявність у них підвищеної тривожності; неадекватний стиль виховання дитини, порушення механізмів функціонування сім'ї. Як правило, до дитини в сім'ї висуваються занижені вимоги, виявляється гіперопіка, гіперпротекція, дитині зазвичай не надається можливості проявити власну активність і отримати власний досвід. Уявлення про доросле життя неминуче складається у дітей як природна установка на майбутнє життя, як образ себе в майбутньому. Відсутність досвіду економічної поведінки сприяє закріпленню інфантильності, несамостійності, невпевненості в собі дитини з обмеженими фізичними можливостями.
   Спільним для вищевикладених проблем є те, що всі вони пов'язані з недостатнім опануванням дитиною з обмеженими фізичними можливостями життєвих умінь і навичок, невмінням її адаптуватися в навколишньому світі, неможливістю використовувати свої особистісні ресурси для розв'язання життєвих завдань, що не може не впливати на її соціально-економічну активність, а водночас ускладнювати її психічний, соціальний і економічний розвиток.
   Формування життєвого досвіду дитини з обмеженими фізичними можливостями відбувається під впливом ряду негативних соціальних чинників, які призводять до різних деформацій особистості, значного погіршення її статусу як у системі міжособистісних стосунків, так і у психічному, соціальному, духовному розвитку. На органічну патологію (вади в руховій чи сенсорній сфері) нашаровуються впливи соціальних чинників (негативне або умовно-позитивне ставлення суспільства та держави, недосконала соціальна політика, незалученість в систему соціальних відносин). Ці чинники виступають як несприятливі умови соціалізації дитини, а сама дитина як жертва цих несприятливих умов, що підсилює існуючи в неї відхилення та розлади, або навіть створює їх.
   Узагальнення результатів дослідження дозволило зробити низку висновків:
   • економічна соціалізація особистості це процес входження підростаючої людини в економічну сферу суспільства, формування у неї економічного мислення, процес інтеріоризації нової реальності, що включає пізнання економічної дійсності, засвоєння економічних знань, набуття навичок економічної поведінки;
   • формування економічно свідомої та соціально активної особистості зумовлюється багатьма внутрішніми та зовнішніми чинниками;
   • для виділення чинників ефективної інтеграції дітей з обмеженими фізичними можливостями необхідне дослідження їх потребової системи як ендопсихологічного комплексу (внутрішніх умов), що опосередковує репрезентування у їх свідомості цінностей економічної інституції.

Література

1. Дейнека О.С. Экономическая психология. - СПб.: СПбГУ, 2000.-160 с.
2. Выготский Л.С. Проблема возраста. Собрание сочинений: В 6 томах. Т. 4. - М., 1984.
3. ГоловановаН.Ф. Социализация и воспитание ребенка- СПб., 2004. - 272 с.
4. Економічна соціалізація молоді і соціально-психологічний аспект. / За ред. - В.В. Москаленко. - К., 2008. - 336 с
5. Іванова І.Б. Соціально-психологічні проблеми дітей-інвалідів. -К.,2001.
6. КалижнюкЭ.С. Психические нарушения при детских церебральных параличах. - К., 1987. - С. 156-163.
7. Козлова Е.В. Психологические особенности социализациина разных этапах детства. Дис.....канд. психол. наук. - М. 1998. - 150 с.
8. Кушнерчук М. Вплив батьківських сценаріїв на економічну свідомість / М. Кушнерчук // Соціальна психологія. — 2006. — № 5 (19).
9. Логинова Е.Т. Оценка возможностей социализации детей с интеллектуальной и сенсомоторной недостаточностью. - Псков, 2001.
10. Ложкін Г.В. Економічна свідомість особистості як психологічний феномен // Г.В. Ложкін, В.Л. Комаровська - Практична психологія та соціальна робота. - 2007. - № 9 . - С. 6-12.
11. Ложкін Г.В., Економічна психологія. - К., 2008. -464 с
12. Москаленко В. Сучасні напрямки досліджень в економічній психології / В.В. Москаленко // Соціальна психологія. - 2004. -№3(5).-С 3-21.
13. На допомогу батькам, що мають дітей з особливими потребами. - К., 1999.
14. Соціальна реабілітація молоді з обмеженою дієздатністю. -К., 2000.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com