www.VuzLib.com

Головна arrow Психологія arrow Чинники формування відданості організації у персоналу банківських установ у сучасних соціально-економічних умовах
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Чинники формування відданості організації у персоналу банківських установ у сучасних соціально-економічних умовах

ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ВІДДАНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ У ПЕРСОНАЛУ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ У СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

І.А. Андреева
Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов

   У статті розглянуто основні теоретичні підходи до визначення чинників, які впливають на формування відданості організації у персоналу банківських установ. Визначено теоретичну модель факторів, які позначаються на процесі формування відданості організації у персоналу банківських установ на макро-, мезо- та мікрорівнях.
   Ключові слова: відданість організації, банківські установи, персонал банку.
   ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
   Процеси, пов'язані зі світовою фінансовою кризою та загальним спадом в економіці нашої країни, негативно вплинули на ефективність роботи банківського сектору. Відтак сучасні тенденції банківського менеджменту передбачають пошуки нових форм підвищення ефективності банківської діяльності. Основною складовою банківського менеджменту є фінансовий менеджмент, який не можна відокремити від керівництва персоналом. Головним завданням кадрового менеджменту є створення відданого, високопрофесійного колективу, оскільки наявність відданості організації у персоналу банку сприяє: швидкому адаптуванню співробітників до нових соціально-економічних умов, зменшенню впливу зовнішніх чинників на діяльність установи, відновленню довіри в населення до банків. Процес формування та утримання відданості організації на емоційному рівні дозволяє мобілізувати потенціал кожного співробітника, його знання й досвід та спрямувати їх на стабілізацію роботи не тільки окремого банку, а й усієї фінансової системи країни.
   Аналіз літератури з організаційної психології [6; 8; 9; 10; 13], економіки [5; 7], банківської справи та банківського менеджменту [3; 11], свідчить про те, що необхідність формування відданості організації у персоналу зумовлена сучасними соціально-економічними умовами. Оскільки відданість персоналу організації - це особлива стабільна емоційна реакція працівника стосовно керівництва, справи та колег, яка характеризується вірністю, емоційною прихильністю до організації та ідентифікацією з нею, бажанням залишатися членом цієї організації якомога довше, захопленістю роботою та прийняттям організаційних цілей та цінностей. Відданість організації може бути представлена однією з трьох форм: емоційна відданість організації (або афективна), прагматична відданість організації (тривала) та відданість з почуття обов'язку (нормативна) [1; 4; 15].
   Отже, мета нашого дослідження полягає у визначенні на теоретичному рівні системи чинників, які впливають на формування відданості організації у персоналу банківських структур.
   РЕЗУЛЬТАТИ ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМИ
   Банківські структури - це фінансові установи, які виконують різноманітні операції з грошима й цінними паперами та надають фінансові послуги уряду, підприємствам, громадянам та іншим банкам. Однак, безумовно, основу будь-якої банківської установи складає персонал банку: працівники, менеджери середньої ланки та інші штатні співробітники. В будь-якій державі існує два основних різновиди банків, які разом утворюють дворівневу систему: центральний банк та комерційні банки [3; 11].
   Виходячи з результатів аналізу літературних джерел, нами виділена система психологічних чинників, які впливають на формування відданості організації у персоналу банківських структур. Основу класифікації складає використання трьох основних рівнів, відповідно до запропонованої Л.М. Карамушкою [6] класифікації у рамках соціально-психологічного підходу: макрорівень (рівень суспільства,), мезорівень (рівень організації) та мікрорівень (рівень особистості).
   У ході опису чинників макросередовища ми проводимо дослідження на рівні того соціуму, в якому функціонують співробітники банківських організацій. Ця група включає кілька підгруп.
   1. Чинники, зумовлені соціально-політичними та економічними особливостями розвитку світового суспільства в конкретний історичний період, у межах якого існує держава. Сучасні тенденції розвитку світової економіки характеризуються глобальною економічною кризою. Руйнація іпотечного ринку у США призвела до фінансового краху економіки держави. Деякі з крупних банків збанкрутіли, і це призвело до фінансово-економічних труднощів країн Європи, Азії та, зокрема, України. Все це значно вплинуло на ефективність діяльності банківської системи нашої держави й ускладнило функціонування кожного окремого комерційного банку, а особливо його працівників [5].
   2. Чинники, зумовлені соціально-політичними та економічними особливостями розвитку країни, що впливає на функціонування банківської системи держави. Нині розвиток нашої держави характеризується політичною та економічною кризою, що призводить до соціальної та економічної нестабільності, наслідком чого є падіння промислового виробництва, зростання безробіття. Внаслідок отримання кредитів від МВФ Україна втрачає самостійність у визначенні своєї фінансової, економічної та соціальної політики. Результатом цього є втрата довіри до органів виконавчої влади та фінансових установ з боку населення, що призводить до зменшення грошового оберту в державі й загострює ситуацію. Все це спричиняє труднощі в роботі банківського сектору як основної ланки фінансової системи країни. Співробітники банківських установ не можуть не відчувати наслідків цих процесів, що відповідно позначається на їх ставленні до керівництва, організації та роботи, а також може вплинути на їх бажання або можливості залишитись працювати в банківській системі [5; 11].
   3. Чинники, пов'язані з особливостями діяльності керівних органів управління (Міністерство фінансів, Національний банк України). Через високий рівень залежності банківської системи нашої держави від іноземного позикового капіталу реальний сектор економіки на сучасному етапі позбавлено доступу до кредитних ресурсів. Національний банк нашої країни посилив умови отримання кредитів, як для юридичних, так і для фізичних осі, та підвищив позикові відсотки. Ці процеси не можуть не вплинути на формування іміджу банків як у клієнтів, так і в персоналу, що є визначальним у мотивації працівників та рівні задоволення потреб, особливо потреби в безпеці [5; 11].
   4. Чинники, зумовлені субкультурними характеристиками нації. Процес формування відданості організації та його результативність тісно пов'язані з певним підходом до персоналу, прийнятим в конкретному суспільстві. Щодо зарубіжних підходів до роботи з персоналом, то вчені виділяють три основні їх моделі: американська, японська та європейська (гарцбурзька). Базові відмінності між ними визначаються в підходах до працівника. Найбільш успішними вважаються американська та японська моделі [10].
   Щодо характеристик управлінського менеджменту країн пострадянського простору, то на основі аналізу російського менталітету в організаційній поведінці персоналу звертають увагу на її характерні властивості: несхильність персоналу до рутинної праці; висока значущість міжособистісних стосунків у колективі; працівникам важко жити однією лише роботою; здатність розглядати будь-які цінності як інструментальні та схильність сумніватися в незаперечності інструкцій [13].
   Характеристики чинників мезорівня пов'язані з особливостями функціонування тієї банківської організації, в якій саме працюють люди. У свою чергу вони поділені нами на наступні підгрупи:
   1. Чинники, пов'язані з особливостями діяльності та стилю керівництва банківської організації. Безумовно, якщо керівництво банківської установи дотримується гуманістичних та демократичних принципів в управлінні персоналом організації, то це значно впливає на формування емоційної відданості організації у працівників цього банку. Особливо значущим у цьому питанні є особистий приклад керівництва щодо відданості організації та справі. Найефективнішим стилем керівництва, з точки зору формування відданості організації, вважається поєднання демократичного стилю з елементами авторитарного. Процес формування відданості організації у працівників банківських установ пов'язаний із особистістю керівника, стилем його управління та рівнем обізнаності щодо специфіки формування та підтримання відданості організації у персоналу та працівників організації [8; 10].
   2. Чинники, пов'язані з психологічними особливостями діяльності колективу банківської установи. Специфіка роботи персоналу в банківській системі характеризується стресогенністю та високим рівнем психологічного напруження. Саме тому найвагомішим фактором цього рівня є сприятливий соціально-психологічний клімат. Значною мірою він залежить від рівня психологічної культури керівників банківської організації та ухвалення працівником організаційної культури. Цей досвід передається всім співробітникам, що поступили на роботу. Наявність на підприємстві організаційної культури сприяє формуванню у співробітників відданості організації та виступає одним із регуляторів організаційної поведінки. Наступним чинником цієї підгрупи є наявність та частота конфліктів на виробництві [6; 13; 15].
   3. Чинники, визначені характером взаємодії між керівництвом та персоналом. Слід зауважити, що характер взаємин між керівництвом та персоналом визначається, по-перше, типологічними характеристиками як лідера, так і співробітників; по-друге, рівнем прояву турботи про персонал з боку керівництва; по-третє, розумінням та прийняттям працівниками цілей компанії - це один із показників відкритих та довірливих взаємин між персоналом і керівництвом, який впливає на загальний рівень відданості організації; по-четверте, особливостями мотивації працівників та трудовим стимулюванням. Щодо специфіки мотивації персоналу банківських структур, то основними її принципами повинні бути: повага до людини, задоволення її потреб та визнання її значущості. Забезпечення ефективної роботи банків на належному рівні неможливо без розуміння мотивів та потреб працівників для відповідного використання стимулів [3; 9; 11; 14]. Таким чином, слід визнати, що співвіднесення цілей організації та людини, відчуття працівниками турботи з боку керівництва, розуміння та прийняття організаційних цілей, виважені форми та методи мотивування персоналу кожної окремої банківської установи значно впливають на рівень відданість організації у працівників.
   4. Чинники, зумовлені особливостями соціально-психологічних умов праці в конкретному колективі. Домінуюча роль у цій групі належить рівню задоволеності працівниками своєю роботою. Чим більше співробітник задоволений роботою, тим успішніше його трудова діяльність, тим більше часу він приділяє роботі, як наслідок -зменшення плинності кадрів, підвищення ефективності роботи підприємства. Задоволеність роботою та намір звільнитися з організації в дослідженнях зарубіжних учених корелюють одне з одним [4; 9; 15]. Результати поведеного теоретичного аналізу вказаних фактів дозволяють нам розглядати рівень задоволеності роботою як один із найвпливовіших чинників на процес формування відданості організації.
   Характеристика чинників мікрорівня безпосередньо пов'язана із особистістю працівника банківської структури. Чинники цієї групи зумовлюють процес формування відданості організації та допомагають її підтримувати. Зазначена група включає кілька підгруп:
   1. Мотиваційні чинники особистості до ефективної роботи в банківських структурах. Основу формування відданості організації у працівників становить рівень задоволення провідних потреб особистості [4; 15]. Оскільки потреби зумовлюють мотиви поведінки та діяльності індивіда, то ступінь їх задоволення слід розглядати як рушійну силу діяльності. Працівникам будь-яких установ, за даними Л.М. Карамушки [6], властивий певний набір потреб. Згідно з теорією А. Маслоу [6; 13] всі потреби поділяються на первинні (фізіологічні та потреби в захисті) та вторинні (соціальні потреби, потреби в пошані, самовираженні). Для визначення шляхів та стратегій формування відданості організації у працівників банківських структур потрібно володіти інформацією щодо рівня їх задоволення.
   До цієї підгрупи також можна віднести ступінь прояву однієї з двох форм мотиваційної сфери працівника (мотивація досягнення успіху або запобігання невдачі). Домінантність тієї чи іншої форм мотиваційної сфери особистості деякими вченими розглядається як найважливіший чинник, який впливає на робочу поведінку людини [8; 9; 13]. Незаперечним є той факт, що діяльність співробітників, спрямованих на досягнення успіху, значно підвищує ефективність роботи підприємства.
   2. Чинники, які пов'язані з психологічними характеристиками працівників, а саме: рівень локус контролю, особливості спрямованості працівників (на себе, на справу, на взаємодію). Окремі вчені вважають, що недостатньо розглядати процес формування відданості організації тільки на рівні задоволення потреб працівників. Потрібно враховувати локус контролю [2; 9; 10; 11]. Відтак можна стверджувати, що первинною є сама людина з її переконаннями, нормами або ж компанія з її ставленням до співробітника. Отже, ми передбачаємо, що інтернали більш схильні до прояву відданого ставлення.
   3. Соціально-психологічні та соціально-демографічні чинники. До цієї групи можна віднести сімейний стан, вік, рівень освіти, загальний стаж роботи та стаж роботи на конкретному підприємстві. Багато російських вчених вважають, що чим старше людина, тим більш віддано вона ставиться до справи, керівництва та колег [8; 10]. У сучасній психолого-управлінській літературі досить обмежена кількість досліджень з приводу впливу сімейного стану працівників на їх рівень відданості організації. Проте науковці вважають, що одружені співробітники більше схильні до відданості, ніж неодружені. Щодо впливу рівня освіти працівників, то тут спостерігається зворотно пропорційна залежність. Чим більш освічена людина, тим меншою мірою вона лояльна до керівника [10]. Щодо впливу тривалості трудового стажу, то чим довше людина працює на конкретному підприємстві, тим вищим є ступінь її відданості, на яку впливають такі чинники, як: острах змін, знання специфіки роботи, кар'єрне зростання тощо [8; 15].
   ВИСНОВКИ
   Таким чином, система психологічних чинників, які впливають на формування відданості організації у персоналу банківських структур, включає фактори трьох рівнів: макро- (рівень суспільства), мезо- (рівень організації), мікро- (рівень особистості). У процесі формування відданості організації у працівників банківських установ потрібно враховувати вплив усіх вище зазначених факторів, а особливо: рівня прояву турботи з боку керівництва, рівня задоволення провідних потреб особистості, розуміння та прийняття співробітниками організаційних цілей та цінностей.
   Слід зауважити, що формування відданості організації у працівників банківських установ - це складний і тривалий процес, який вимагає послідовної та щоденної роботи. Він не може не спричинити відповідних перетворень у системі управління. Основними напрямками ефективної кадрової політики щодо формування та підтримання у персоналу банку відданості організації ми вважаємо: 1) увагу до персоналу та врахування його досвіду; 2) мотивацію персоналу; 3) впровадження заходів, спрямованих на задоволення провідних потреб працівників; 4) створення сприятливих умов праці: формування корпоративної культури, ергономічні умови праці та робочого місця, соціальний захист та гарантії; 5) формування позитивного ставлення працівників до підприємства, керівництва та справи; 6) підвищення рівня інформованості працівників щодо організаційних цілей; 7) делегування повноважень тощо.

ЛІТЕРАТУРА

1. Андреева І.А. Структура лояльної поведінки персоналу сучасної організації в дослідженнях зарубіжних учених / І.А. Андреева // Актуальні проблеми психології. Том 1: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія : зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / за ред. Максименка С.Д., Карамушки Л.М. -К. : Наук, світ, 2008. - Ч. 20. - С 32-35.
2. Благонадежность и лояльность персонала / [под ред. К.В. Харского]. - СПб. : Питер, 2003.-496 с.
3. Банківський менеджмент : підручник / [за ред. О.А. Кириченка, В.І. Міщенка]. - К. : Знання, 2005.-831 с.
4. Дик Р. Преданность и идентификация с организацией / Р. ван Дик ; пер. с нем. - X. : Гуманитарный Центр, 2006. - 142 с.
5. Давиденко В. Заморский гость / В. Давиденко [Электронный ресурс] // Известия. - 2008. - 09.
6. Карамушка Л.М. Психологія освітнього менеджменту : навч. посіб. / Л.М. Карамушка. -К. : Либідь, 2004. - 424 с.
7. Лаврушин О.И. Банковский менеджмент / О.И. Лаврушин. - М. : КноРус, 2009. - 560 с.
8. Магура М.И. Патриотизм персонала по отношению к своей организации: решающее конкурентное преимущество / М.И. Магура // Управление персоналом. - 1998. - № 11.
9. Мучински П. Психология, профессия, карьера / П. Мучински. - [7-е изд.]. - СПб. : Питер, 2004. - 539 с.
10. Овчинникова О.Г. Лояльность персонала / О.Г. Овчинникова. - М. : ООО “Журнал “Управление персоналом”, 2006. - 96 с.
11. Поляк О.Я. Основні умови ефективної політики управління корпоративним бізнесом у банку / О.Я. Поляк // Економіка та держава. - 2006. - № 5. - С. 74-77.
12. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности : учеб. пособие / [под ред. Г.С. Никифоровой, М.А. Дмитриевой, В.М. Снетковой]. - СПб. : Речь, 2001. -448 с.
13. Психология управления персоналом : пособие для специалистов, работающих с персоналом / [под ред. А.В. Батаршева, А.О. Лукьянова]. - М. : Изд-во Ин-та психотерапии, 2005. - 624 с.
14. Шо Р.Б. Ключи к доверию в организации: результативность, порядочность, проявление заботы / Р.Б. Шо. - М. : Дело, 2000. - 272 с.
15. Dunham, R.B., Grube, J.A., Castaneda, М. В. Organizational commitment: The utility of an integrative definition / R.B. Dunham, J.A. Grube, M.B. Castaneda // Journal of Applied Psychology. -1994. - № 79 (3). - P. 370-380.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com