www.VuzLib.com

Головна arrow Психологія arrow Корекція саморегуляції поведінки соціально дезадаптованих молодших школярів
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Корекція саморегуляції поведінки соціально дезадаптованих молодших школярів

О.В. Максим

КОРЕКЦІЯ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ПОВЕДІНКИ СОЦІАЛЬНО ДЕЗАДАПТОВАНИХ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

   Постановка проблеми. Кардинальні зміни в соціокультурній ситуації, що відбувається в країні за останнє десятиліття, породжують нові реалії, які потребують наукового осмислення і якісно нових підходів до їх вивчення та практичного врахування. На сучасному етапі становлення в Україні громадянського суспільства виняткового значення набуває наукове дослідження корекції поведінки соціально дезадаптованих дітей.
   Аналіз психологічних і педагогічних досліджень свідчить про те, що соціальна дезадаптація як психологічний феномен спостерігається у певної частини дітей, які вступають до оновленої дванадцятирічної школи. Заданими спеціалістів з цього питання (Е.М. Александровська, Л. Дзюбко, О.І. Захаров, Н.Ю. Максимова, Н.Г. Муканова та ін.) стан дезадаптованості характеризує до 54 % учнів початкової школи. Помітною є тенденція до зростання кількості таких школярів. Отже є підстави констатувати поширення цього негативного явища.
   Проблемі порушень соціалізації індивіда присвячено багато теоретичних та прикладних досліджень. Продуктивними були пошуки шляхів визначення критеріїв соціальної дезадаптації поведінки, включаючи всі її різновиди: недисциплінованість, правопорушення, адитивну поведінку.
   Слід зауважити, що чимало важливих питань залишається поза увагою дослідників - проблема корекції особистості соціально дезадаптованих молодших школярів в системі психолого-педагогічної роботи. Розробка методів корекції дозволить значно підвищити рівень психологічної допомоги соціально дезадаптованим дітям.
   Актуальність зазначеної проблеми та її недостатня теоретична і практична розробленість зумовили вибір теми дослідження.
   Мета роботи полягає в розробці програми корекції саморегуляції поведінки соціально дезадаптованих молодших школярів.
   Основний матеріал та результати дослідження. Формування самосвідомості та “Я-концепції” особистості є тривалим, складним і динамічним процесом, який характеризується своїми особливостями на кожному віковому етапі. Особливо значущим в розвитку самосвідомості та “Я- концепції” є період молодшого шкільного віку, оскільки за період навчання в початковій школі в дитини накопичуються психологічні резерви, що підведуть самосвідомість до найважливішої її генетичної форми в період підліткового віку.
   Наявність таких факторів як невміння керувати своїми вчинками і поведінкою та низький рівень самооцінки, усвідомлення себе, свого “Я”, відторгненість у соціальних контактах та мала адаптація до навколишнього середовища, призводить до значних змін особистісної сфери дитини. Для того щоб запобігти деструктивним змінам особистісної сфери дитини треба запровадити заходи по попередній профілактиці та вести просвітницьку роботу не тільки з учнями і вчителями , а і з батьками та членам сімей учнів.
  Потреба та вміння критично оцінювати та контролювати свою поведінку, довільно спрямовувати, перебудовувати свої дії та вчинки з урахуванням можливих наслідків для оточуючих та себе особисто, прагнення до доодержання соціально ціннісних норм, правил між людських відносин - це далеко не повний перелік проявів саморегуляції поведінки. Це свідчить про те, що поза розвитком здатності до саморегуляції унеможливлюється процес становлення творчої, соціально відповідальної особистості.
   У самому загальному вигляді під саморегуляцією розуміється управління собою, зміна поведінки, пов'язана зі зміною внутрішніх чи зовнішніх умов, або зміна взаємозв'язку, спрямована на збереження цілого.
   Таке розуміння саморегуляції є важливим з огляду на завдання дослідження, оскільки у ньому найбільш повно зафіксоване коло психологічних реалій, що підлягають регулюванню: це - поведінка, діяльність, психічні явища. Крім цього, у наведеному визначенні більш чітко порівняно з більшістю інших вказано на те, що регулятивні процеси можуть бути спрямовані як на збереження параметрів системи, так само й на їхню зміну.
   Завдання корекції саморегуляції поведінки соціально дезадаптованих школярів молодших класів пов'язані з формуванням основних психологічних новоутворень цього вікового періоду: довільність психічних процесів, самоконтролю, рефлексії. Названі психологічні новоутворення поступово формуються в процесі навчальної діяльності протягом усього молодшого шкільного віку. Але в дітей з соціальною дезадаптацією відзначається низький рівень розвитку психологічних детермінант саморегуляції. Тому завданням психолога - допомогти розвинути їх, насамперед, розробляючи і здійснюючи корекційні програми, які спрямовані на формування механізмів саморегуляції. Особливо актуальна корекційна робота з учнями перших і других класів, в яких вже виявлені ознаки дезадаптації, тому що без цього їхнє подальше навчання в середній школі матиме значні труднощі.
   Виходячи з зазначеного була розроблена програма. Метою програми стала психолого-педагогічна корекція саморегуляції поведінки та створення умов нормативного розвитку особистості соціально дезадаптованого молодшого школяра.
   Програма передбачає необхідність роботи шкільного психолога у трьох основних напрямах: 1) психокорекційна робота психолога з молодшими школярами з порушеннями розвитку саморегуляції поведінки; 2) робота з вчителями по вдосконаленню прийомів й техніки роботи з дезадаптованими учнями, що мають низький рівень розвитку саморегуляції; 3) корекція родинних стосунків у напрямі утворення сімейної ситуації, сприятливої для розвитку достатнього рівня розвитку саморегуляції поведінки. Кожний напрям є окремою підпрограмою даної загальної програми, який включає свої певні принципи роботи психолога.
   Основними завданнями програми є:
   - моніторинг розвитку психологічних детермінант саморегуляції поведінки та соціального статусу у колективі;
   - вдосконалення психологічних знань вчителів і батьків про закономірності психічного та соціального розвитку соціально дезадаптованих дітей молодшого шкільного віку;
   - психологічна допомога вчителям та батькам в усвідомленні проблем, що виникають у класі, та у окремої дитини в зв'язку з низьким розвитком саморегуляції молодших школярів;
   - корекція стилю педагогічного спілкування та ставлення вчителів і батьків до труднощів, які виникають у дітей у процесі навчання та спілкування;
   - розширення та диференціація психолого-педагогічних прийомів і техніки роботи з учнями з низьким рівнем розвитку саморегуляції на уроках та позаурочних заняттях.
   Виділимо основні завдання корекційно-розвивальної роботи психолога з дітьми молодшого шкільного віку:
   - формування вміння цілком свідомо підкорювати свої дії правилу, що узагальнено визначає спосіб дії;
   - формування вміння працювати за поданим зразком;
   - навчання вольової регуляції своїх дій;
   - формування адекватного самооцінного ставлення;
   - навчання умінню знімати м'язове та емоційне напруження; Опанувавши теоретичні положення та літературні джерела, було створено корекційну програму, яка складається з комплексу корекційних вправ. Тренінг містить 5 занять.
   Ми вважаємо доцільним окремо виділити особливості корекційно-розвивальної роботи шкільного психолога дезадаптованими учнями з низьким рівнем розвитку саморегуляції поведінки, педагогами та батьками і надати опис правил роботи психолога з вище названою категорією.
   Заняття з групою.
   Заняття 1
   Мета: встановлення контакту в групі, створення доброзичливої атмосфери в групі, розвиток довільності.
   Хід заняття
   1. Привітання. Вправа 1. “Здрастуй, Я...!”. Діти довільно рухаються по кімнаті під музику та, зустрічаючись одне з одним, посміхаються і промовляють лише два слова: “Здрастуй, (ім'я дитини)”, а потім продовжують рух. Завдання можна змінювати, додаючи плескання в долоні, потискування рук тощо; психолог і діти стають у коло і, тримаючись за руки, промовляють по складах: “Здра-стуй-те”, роблять кілька кроків уперед, зустрічаючись у центрі кола.
   2. Розминка, релаксація. Розтяжки. 1. “Яйце”. Запропонувати дитині сісти на підлогу, підтягти коліна до живота, обхопити їх руками, голову сховати в коліна. Уявити себе курчам, який буде вилуплятися із яйця. Психолог, або інша дитина (мама) сідає ззаду дитини, обхоплює його руками та ногами, зображає шкаралупу, і пропонує курчаті вилупитися.
   3. Основний зміст заняття. Гра “Зіваки”. Діти йдуть по колу один за одним, коли чують плескіт у долоні - розвертаються на 180 градусів та продовжують рух. Далі завдання ускладнюється: ходьба замінюється на легкий біг чи ходьбу задом на перед; під час повороту треба плеснути у долоні, підстрибнути чи виголосити своє ім?я. Гра займає 10 хвилин.
   4. Підведення підсумків. Рефлексія поточного заняття:
   - Що цікавого і нового ви дізналися сьогодні на занятті?
   - Які у вас побажання?
   5. Релаксація. Гра “ Знайди собі пару”. Дітям дається наступна інструкція:
   - Зараз ви виберете собі картки, на яких написані назви тварин. Кожна назва зустрічається двічі - у чоловічому і жіночому роді: якщо є картки зі словом “ слон”, то має бути картка зі словом “ слониха”. Ваше завдання зобразити за допомогою рухів , жестів, пози, міміки свою тварину так, щоб вас зміг знайти ваш напарник. Будьте активними, не чекайте поки вас хтось знайде. Переможе та пара, яка правильно з'єднається найшвидше. Пару, яка переможе, можна привітати оплесками.
   6. Прощання. Всім дякую.
   Бажаю хорошого настрою. До зустрічі!
   Заняття 2.
   Мета: створення доброзичливої атмосфери в групі, розвиток довільності, формування вміння діяти за поданим зразком.
   1. Привітання. Вправа “Коло любові”. Мета: Створити невимушену позитивну атмосферу, сприяти зняттю напруги і підвищити контактність учасників.
   Діти кладуть руку (праву) на ліве плече сусіда та кажуть: “Ти мені подобаєшся”.
   2. Розминка, релаксація. Гра “Насос і м'яч”. Діти розбиваються на пари. Один член пари - м'яч, інший людина, яка качає насос. Діти зображують процес надування м'яча. Спочатку м'яч здутий ( дитина сидить наприсядки), наприкінці, коли м'яч дуже накачали, він здувається та літає по кімнаті ( дитина бігає по кімнаті). Далі партнери міняються місцями.
   3. Основний зміст заняття. Продовжити за поданим зразком. “Графічний диктант”. Це завдання спрямоване на формування вміння працювати відповідно до інструкції педагога, а також сприяють розвитку орієнтування у просторі.
   4. Підведення підсумків. Рефлексія поточного заняття:
   - Яка вправа сьогодні вам найбільше сподобалась?
   - Чому ви навчились на уроці?
   - Які у вас є побажання?
   5. Релаксація. “Прислухайся до свого дихання”. Діти прислухаються до того як вони дихають. Потім діти глибоко вдихають. Затримують дихання на 1-2 сек. На рахунок 1-вдихають, на 3-видихають.
   6. Прощання. Вправа “Свічка”. У центр кола ставиться запалена свіча. Діти дивляться на її полум'я та уявляють, як у вогню палають всі їх суми, невдачі, хвороби, образи та сумніви. Потім свічку треба задути.
   Заняття 3.
   Мета: створення доброзичливої атмосфери в класі, розвиток вміння планувати свої дії, навички самоконтролю.
   1. Привітання. Гра “Снігова куля” Діти по колу називають ім'я тих дітей, які сидять перед ними, а потім додають своє ім'я. Останній називає всіх членів групи.
   2. Розминка, релаксація. Гра “Цікаве привітання”. Дітям дається наступна інструкція:
   - Зараз я пропоную вам пограти в одну цікаву гру, де все треба буде робити дуже швидко. Для цього ви повинні бути дуже уважними і виконувати мої команди. Оберіть собі пару і на знак привітання потисніть один одному руки. Зараз я буду називати, якими частинами тіла вам “треба привітатися”, а ви повинні зробити це дуже швидко:
   - Ніс до носа! Спина до спини!
   Ну що ж вам вдалося справитися з цими завданнями . А тепер коли я скажу “Знайди друга!, ви повинні знайти собі іншу пару і далі виконувати мої команди. І так: “Знайди собі друга! П'ята до п'яти! Права рука до правої руки! Мізинчик до мізинчика! Вушко до вушка!
   Бажано, щоб діти під час гри поміняли 5-6 партнерів.
   3. Основний зміст. Гра “Палички” Це завдання розвиває комбінаторне, системне й просторове мислення, вміння планувати майбутню діяльність. На аркуші паперу малюють 11 паличок. Діти по черзі, кожний зі свого боку, повинні викреслювати по 1, 2 або 3 палички захід. Той, кому доведеться викреслити останню паличку, - програє.
   4. Підведення підсумків. Рефлексія поточного заняття:
   - Що цікавого і нового ви дізналися сьогодні на занятті?
   - Які у вас побажання?
   5. Релаксація. Вправа “Деревце”.
   - Ти деревце. Твої руки - його голки, ноги - це корені. Тобі гарно - гріє сонечко.....повіяв вітерець..., насунула хмара..., почався сильний вітер., буря..., буря вщухає.., виглянуло сонечко..., віє легкий вітерець та хитає твоє листячко..., пригріває сонечко...
   6. Прощання. Вправа “Побажання”. Усі учасники сідають у коло. Один учасник встає, підходить до кого-небудь, вітається з ним і висловлює йому побажання на день. Той, до кого підійшов перший учасник, у свою чергу підходить до наступного і так далі доти, доки кожний не отримає побажання на день.
   Заняття 4.
   Мета: розвиток самоконтролю та вольового зусилля.
   1. Привітання. Вправа “Коло любові”. Мета: Створити невимушену позитивну атмосферу, сприяти зняттю напруги і підвищити контактність учасників.
   Діти кладуть руку (праву) на ліве плече сусіда та кажуть: “Ти мені подобаєшся”.
   2. Розминка, релаксація. 1. Вправа “Велосипед”. Виконується лежачи на спині. Дитина імітує ногами їзду на велосипеді, торкаючись при цьому ліктем протилежного коліна, потім - іншого коліна; і так знову протилежного.
   3. Основний зміст заняття. Розвиток навичок самоконтролю у дітей.
   1. Гра “Заборонене слово” Ведучий ставить запитання, а гравець відповідає. Не можна вимовляти одне заборонене слово, наприклад “ні”. Після цього можна ставити запитання: “Ти спиш у ванні?”, “Сніг білий?”, “Ти вмієш літати?” та інші. Дитина повинна знайти таку форму відповіді, щоб дотриматись правил гри.
   2. Гра “ Зроби так само”. Дорослий ставить на стіл пірамідку, кільця якої надігнуті в порядку зростання їх розміру. Дітям пропонується зібрати таку саму.
   4. Підведення підсумків. - Що на сьогоднішньому занятті видалось вам найскладнішим?
   - Що було найбільш приємним?
   - З якими почуттями ви йдете до дому?
   5. Релаксація. Гра “Дощ - сонце”. Ведучий повідомляє дітям інструкцію:
   - Коли я скажу “дощ”, ви повинні уявити, що знаходитесь під холодним дощем без парасолі, і показати свій стан за допомогою рухів, пози, виразу обличчя. Потім я скажу “сонце” , і ви теж повинні передати без слів свої почуття.
   6. Прощання. Вправа “Я люблю себе за те...”. Ця вправа допомагає дитині осмислити власні позитивні та негативні якості, вчинки. Суть: дитина називає якості, які їй подобаються в собі; вчинки, за які її заохочують і якими вона задоволена.
   Заняття 5.
   Мета: формування вміння працювати відповідно до інструкції педагога.
   1. Привітання. Вправа “Новини”. Ця вправа містить ряд дуже важливих моментів: по-перше, діти мають можливість обмінятися інформацією про останні події, що відбулися з ними; по-друге, обговорити результати домашнього завдання та згадати зміст останнього заняття і, по-третє, поділитися своїм настроєм (наприклад, дітям пропонується оцінити в балах свій настрій і показати його на пальцях
   2. Розминка, релаксація. 2. “Човник”. Виконується лежачи на спині, потім на животі. Дитині пропонується одночасно підняти руки, ноги, голову над підлогою, зображаючи човник. Потім “погойдати на хвилях”.
   3. Основний зміст заняття. Вправа “Чарівний олівець” Обирається графічний образ, а інструкція записується на дошці так:3-1-“; 5+2; 2+3; та ін. де результат математичної дії показує, на скільки клітинок слід провести лінію, а стрілочка - її напрямок.
   4. Прощання. Гра “Аплодування”. Кожна дитина виходить на середину кола дітей, а інші їй аплодують.

ЛІТЕРАТУРА

1. Боришевський М.Й. Психологічні детермінанти особистісної саморегуляції поведінки // Розвиток педагогічної і психологічної науки в Україні. - 1992-2002. - 4.1. - С 516-526.
2. Иванников В.Л. К сущности волевого поведения // Психологический журнал. - 1985. - Т.6 № 3. - С. 47-55.
3. Яценко Г.С. Психологічні основи групової психокорекції: Навч.посібн. - К.: Либідь, 1996. - 2 64 с.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com