www.VuzLib.com

Головна arrow Психологія arrow Девіантна поведінка як чинник порушення життєвої компетенції підлітків
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Девіантна поведінка як чинник порушення життєвої компетенції підлітків

ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА ЯК ЧИННИК ПОРУШЕННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПІДЛІТКІВ

   Ключові слова: дєвіантна поведінка, компетентність, дестабілізація, соціальна деформація, антисуспільні погляди.
   Актуальність нашого дослідження полягає в тому, що сьогодні наука під назвою “Психологія девінтної поведінки” тільки починає формуватися. Ми ще не маємо загальновживаного визначення та критеріїв девіантної поведінки з точки зору психології, тому використовуємо основні категоріальні поняття соціології, кримінології, медицини тощо. Вивчення відхилень у поведінці має свою багатовікову історію. Незважаючи на це, інтерес сучасних науковців до проблем девіації є стійким і виправданим.
   Широке коло досліджень у галузі виховання педагогічно занедбаних дітей та підлітків-правопорушників проводилося педагогами, соціологами, філософами, психологами, медиками (Б.Г. Ананьєвим, Г.Г. Бочкарьовою, Т.В. Драгуновою, І.С. Дьоміною, С.Ш. Зіганшиним, Д.І. Зотовим, Л.К. Керімовим, А.І. Кочетовим, Ю. Максимовою, В.М. Обуховим, В. Г. Слюсаренком, Г.А. Умановим, Ф.І. Юрченком, СІ. Яковенком та ін.)
   Соціальне життя складне і різноманітне і в тому розумінні, що охоплює не тільки стабільне, спокійне, нормальне життя, а й відхилення. Це знаходить відображення у девіантній поведінці людей. Тому метою нашої роботи є визначення складових життєвої компетентності, спотворення яких викликає становлення девіантної поведінки підлітка.
   Компетентність - це здатність приймати рішення й нести відповідальність за їх реалізацію у різних галузях людської діяльності. Поняття компетентності передбачає сукупність фізичних та інтелектуальних якостей людини і властивостей, необхідних людині для самостійного й ефективного виходу з різних життєвих ситуацій, щоб створити кращі умови для себе в конструктивній взаємодії з іншими.
   Отже, компетентність означає наявність знань про різні аспекти життя людини, навичок творчого володіння інтелектуальним і фізичним інструментарієм, здатності взаємодіяти з іншими людьми в різних ситуаціях. Під компетентністю сьогодні розуміється інтегрована характеристика якостей особистості і рівня її підготовки до виконання певної діяльності.
   Розглядаються окремі сторони компетентності: у спілкуванні, інтелектуальна компетентність, соціально - психологічна компетентність та ін.
   Критерії комунікативної компетентності вперше були сформульовані Т. Гордоном. Він визначив її як уміння вийти з будь-якої ситуації, не загубивши внутрішньої волі і водночас не давши втратити її партнерові по спілкуванню. До складу компетентності включають певну сукупність знань і вмінь, що забезпечують ефективне протікання комунікативного процесу.
   Для ефективної комунікації характерним є досягнення партнерами взаєморозуміння, краще усвідомлення ситуації і предмета спілкування. Характерною рисою девіантних підлітків є недостатня сформованість у них навичок спілкування, а саме замкнутість, нездатність одержувати інформацію в спілкуванні, нездатність звернутися по допомогу і прийняти її, нездатність брати участь у спільній діяльності з іншими дітьми при виконанні спільного завдання.
   Когнітивна компетентність дає змогу визначити, що є істина, а що-неправда. На основі осмислення проблеми відбувається спочатку схвалення в почуттях, а потім здійснюється моральний вибір, вольове рішення - прийняття моральних цінностей, моральних вимог як керівництво поведінкою та діяльністю. Критеріями наявності відхилень у когнітивній сфері підлітка можна вважати: ситуативний інтерес до інших людей; відсутність розуміння мотивів поведінки та емоційного стану іншої людини; нестійка самооцінка; нездатність передбачати наслідки власних дій; нездатність до логічного узагальнення; нездатність розуміти значення поведінки інших людей.
   Компетентність в емоційно-вольовій сфері несе в собі домінуюче психологічне навантаження у формуванні моралі підлітка, бо в цьому відбувається ставлення особистості до моральних вимог і норм. Вона є також джерелом мотиваційної збуджувальної функції моральної спрямованості особистості, відкриває для неї ставлення до себе як цінності і до іншого як до самого себе.
   Критеріями несформованості емоційно - вольової компетентності можуть бути: емоційна несталість; не впевненість у власних силах; тривожність та неадекватне сприйняття дійсності; не здатність контролювати свою поведінку та емоці; висока емоційна напруженість; не здатність адаптуватися до обставин, що змінюються.
   Проведений експеримент між 480 підлітками(240 з девіантною поведінкою та 240 з просоціальною поведінкою) за допомогою теста Кеттелла з метою з'ясування чи дійсно визначені критерії порушення життєвої компетенції сприяють становленню девіантної поведінки показав, що є суттєві розбіжності між підлітками з девіантною поведінкою та підлітками з просоціальною поведінкою передусім по емоційно-вольовій та комунікативній складовій компетентності. Тому можна вважати, що спотворення складових життєвої компетенції може призвести до девіантної поведінки. Цей аспект необхідно враховувати при складанні програми педагогічної корекції девіантної поведінки підлітків.
   Узагальнена порівняльна таблиця критеріїв складових життєвої компетенції для девіантних підлітків та підлітків з просоціальною поведінкою

Рівень сформованості критерію

Когнітивний

 

Емоційно-вольовий

Комунікативний

Девіанти

Просо-ціальні

Девіанти

Просо-ціальні

Девіанти

Просоціальні

Низький

7,7 %

12,7%

10,6%

29,9 %

21,6%

29%

Середній

78,8 %

75,7 %

86,3 %

55,5 %

70%

59,9 %

Високий

13,5%

11,6 %

3,1 %

15,6%

9,4 %

15,7%

   Що ж означає нормальне суспільство, відхилення від якого тягне за собою, наприклад, його дестабілізацію? Нормальне суспільство -суспільство, що відзначається високою життєздатністю, гнучкістю, адаптивністю до умов, що змінюються. Нормальне суспільство характеризується цілісністю, стійкістю суспільних систем, відкритістю, плюралізмом, активністю соціалізації.
   Поняття девіація, девіантна поведінка означає будь-які вчинки або дії, що не відповідають писаним і неписаним нормам, причому позитивні і негативні. Це може бути героїзм, самопожертва, альтруїзм, геніальне відкриття, надпрацездатність, велика відданість та ін. Але можуть бути і негативні прояви, починаючи з безквиткового проїзду в громадському транспорті, дрібні крадіжки і завершуючи вбивствами та іншими тяжкими злочинами.. Девіантність визначається відповідністю або невідповідністю вчинків соціальним сподіванням. Девіація ж - поведінка, що вважається відхиленням від норми групи, спільності людей і тягне за собою ізоляцію, торжество виправлення або інші покарання. Джерела та причини відхилення поведінки від норми вчені намагаються пояснити тим, що люди за своїм біологічним складом схильні до певних типів поведінки, що “кримінальний тип” є результат деградації на ранніх стадіях людської еволюції (Чезаре Ломброзо), що девіантна поведінка пов'язана з особливістю побудови тіла людини (Хельмут Шелдон), аномаліями статевих хромосом (Прайс Уіткін), розумовими дефектами, психоапатією (Зігмунд Фройд) та ін.
   Неадекватні реакції підлітка викликають відповідні дії навколишніх людей, що значно поглиблює афективні переживання. Реагуючи таким чином, він ніби знаходить виправдання своїм неуспіхам і вбачає причину їх не в собі, а в навколишніх людях, обставинах, випадкових подіях.
   Неадекватна реакція в таких випадках наступає як захисна реакція дитини, що дає можливість їй у випадку неуспіху не знижувати свою самооцінку, оцінку своїх можливостей, вимог до себе, своїх претензій. Тобто неадекватна реакція дає змогу підлітку не припустити у свідомості наявності у себе невміння, несамостійності та ін.
   Основою виховання особистості є система реальних стосунків та діяльності, в яку вона включена, подолання негативної поведінки підлітків. Стимулом до навчання, як твердив С.Т. Шацький, є суспільне корисна праця школярів, бо для її успішного виконання потрібні певні знання та вміння. Ось чому він закликав учителів всемірно розвивати у дітей інтерес до навчання, до оволодіння знаннями і практичними навичками.
   Проблему важковиховуваності успішно вирішував і В.О. Сухомлинський. Немає такої дитини, твердив він, яка б при певних умовах виховання не могла б стати людиною освіченою, працелюбною, високо моральною. Він вважав, що всі без винятку діти, які не мають патологічних відхилень у розумовому розвитку, можуть успішно оволодіти середньою освітою.
   В.О. Сухомлинський розробив систему піклування про дитяче здоров'я, що передбачає правильний режим, повноцінне харчування, фізичне загартування. Головне у правильному режимі - чергування праці та відпочинку, неспання і сну.
   Отже, прогресивні педагоги і психологи різних поколінь створили систему поглядів на такі складні соціально-біологічні явища, якими є важковиховуваність і відхилення в поведінці. Вони розкрили реальні механізми процесу, детермінуючого негативну поведінку дитини. Це все дає змогу модернізувати профілактику і подолання занедбаності в школярів, визначати оптимальну структуру перевиховання.
   Велику шкоду у вихованні молодого покоління наносить байдуже ставлення до сімейних стосунків. Щорічно в Україні розпадається понад 180 тис. сімей. У неповних сім'ях виховується 146 тис. дітей. На обліку в міліції понад 17 тис. батьків, які злісно ухиляються від виховання дітей. За останні два роки загострилась проблема підліткової злочинності. Вона зросла на 28 %, багато неповнолітніх ніде не працюють і не навчаються. В країні майже 95 тис. дітей-сиріт, переважна більшість з яких перебуває під опікою, інші - в школах-інтернатах, дитячих будинках та будинках дитини. Це діти не тільки алкоголіків, наркоманів та позбавлених волі, а й ті, батьки яких загинули в результаті стихійних лих і катастроф, а також під час виконання службових та інтернаціональних обов'язків.
   Висновки. Проблема девіантної поведінки та її корекції завжди була однією з найважливіших у педагогіці, психології, кримінології, але сьогодні, вона носить масовий характер та потребує особливої уваги.
   Кінцева мета виховання школяра полягає в тому, щоб сформувати в нього стійку звичку дотримуватись у своїй діяльності та поведінці прийнятих у суспільстві правових норм та загальновизнаних принципів моралі. Досягти цього можна лише тоді, коли і виховні цілі та завдання, що їх ставить перед собою педагог, відповідають потребам та інтересам вихованців, тобто коли він сам прагне досягти певного виховного ідеалу і хоче бути вихованою людиною.
   Життя підтвердило, що велику складність у розв'язанні завдання раннього запобігання відхиленням у моральному розвитку в поведінці школярів становить незадовільна підготовка педагогів до роботи в екстремальних умовах. І особливо це стосується молодих учителів.
   Пошук найефективніших заходів ранньої профілактики правопорушень неповнолітніх став головною метою триєдиного соціального інституту (школи, сім'ї, громадськості). Особливу увагу слід приділяти роботі з учнями молодшого шкільного віку, яка, на думку багатьох психологів відіграє винятково важливу роль в адаптації до соціальних умов взагалі і до шкільного життя безпосередньо.
   Досить складно забезпечити одну з головних умов організації ранньої профілактики - своєчасне розпізнання початкових відхилень у моральному розвитку особистості, які можуть за певних обставин призвести до серйозних порушень моральних і правових норм. Визначити неблагополуччя в моральній сфері - завдання не з легких, оскільки процес виникнення моральної деформації формування носить прихований характер. Тому склалася, ситуація, за якої вчителі, вихователі глибоко усвідомлюють, що працювати по-старому далі не можна, а до роботи в нових умовах чимало педагогів не готові.

ЛІТЕРАТУРА

1. Денисов І.Г. Біологічні чинники девіантної поведінки та профілактика їх виявлень у вихованні громадської спрямованості у підлітковому віці // Пост методика. - 2002. - № 7-8 (45-46). - С. 207-212.
2. Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения. - М., 2001. - 454 с
3. Райе Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. -СПб.: Питер, 2000. - 656 с.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com