www.VuzLib.com

Головна arrow Психологія arrow Діагностика показників локалізації суб’єктивного контролю підлітків
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Діагностика показників локалізації суб’єктивного контролю підлітків

О.С. Дмишко

ДІАГНОСТИКА ПОКАЗНИКІВ ЛОКАЛІЗАЦІЇ СУБ'ЄКТИВНОГО КОНТРОЛЮ ПІДЛІТКІВ

   В даному повідомлені викладено результати перевірки авторського тест-опитувальника, спрямованого на діагностику показників локалізації внутрішнього контролю підлітків. Методика відповідає певним теоретичним уявленням про дану властивість особистості і вимогам психометрики, які пред'являються до психодіагностичного інструментарію.
   Ключові слова: локалізація контролю, надійність, валідність.
   Метою даної роботи є викладення результатів створення оригінального тест-опитувальника, який повинен відповідати певним теоретичним уявленням про дану властивість особистості і вирішувати практичні задачі по вивченню індивідуальних особливостей локалізації контролю саме у підлітків.
   Розкриваючи сутність і природу відповідальності, психологи Дж. Роттер, Д. Майерс, Д. Скотт, К. Муздибаєв, М. Савчин розглядають відповідальність у тісному зв'язку з поняттям локусу контролю. Особливе значення для конструктивної взаємодії з соціумом має прийняття особистістю відповідальності за власне життя. Так, у процесі самоактуалізації відбувається формування внутрішнього локусу контролю як стійкої особистісної якості. У соціально-психологічній літературі відповідальність трактується як соціально-вольова здатність, що відображає ставлення особистості до суспільства, природи, праці, колективу, до себе, і полягає в усвідомленні і виконанні рольових обов'язків згідно з моральними цінностями і нормами поведінки.
   Локус контролю є глибинним, стійким елементом структури саморегуляції особистості, що безпосередньо впливає на конструктивність її соціальної поведінки. Локус контролю є одним з найважливіших механізмів, які визначають здатність і вміння людини долати життєві труднощі, забезпечуючи тим самим можливість її саморозвитку та самореалізації. Локус контролю - це стійка властивість індивіда, яка формується при його соціалізації і є важливою інтегральною характеристикою особистості, показником зв'язку ставлення до себе із ставленням до оточуючого світу [4, 6, 7, 9 ].
   При цьому вважається, що існує континуум, крайніми точками якого є індивіди з яскраво вираженими зовнішніми або внутрішніми стратегіями атрибуції. Кажучи про локус контролю, звичайно мають на увазі схильність людини бачити джерело управління своїм життям, або переважно в зовнішньому середовищі, або у собі самій. Підкріплення не фіксуються людиною автоматично у способи поведінки, але поведінка формується завдяки здатності людей бачити причинний зв'язок між своїми діями і появою підкріплень. Отже, люди прагнуть до досягнення власних цілей, тому що мають узагальнене очікування, що такі прагнення будуть успішно реалізовані. Ця особистісна особливість має дуже велике значення для поведінки людини. Люди, яким властиво вірити у те, що вони можуть керувати власною долею (мають внутрішній локус контролю) у багатьох (але не всіх) ситуаціях поводяться інакше, ніж особи із зовнішнім локусом, які схильні думати, що їх доля залежить від випадку, везіння або інших людей та обставин [4, 6, 7].
   Приписування відповідальності за результати діяльності зовнішнім силам притаманне людям з екстернальним, зовнішнім локусом контролю, що відповідає пошуку причин поведінки ззовні, серед оточення. Приписування відповідальності за результати діяльності власним здібностям та зусиллям свідчить про те, що в даної особи переважає інтернальний, внутрішній локус контролю, що відповідає пошуку причин поведінки в собі. Локус контролю не визначає реальність контролю зовнішніми чи внутрішніми причинами, а лише суб'єктивне його сприйняття. Інтернальність або екстернальність - це не часткова особистісна риса, а певний особистісний паттерн, цілісна особистісна комбінація.
   Інтернальність тісно пов'язана з багатьма психологічними процесами, явищами та рисами особистості, що утворюють її антистресовий контур. Зіткнувшись з перешкодами на шляху саморозвитку, інтернали значно частіше виявляють пошукову активність. Така активність створює передумови знаходження продуктивних шляхів подальшого розвитку особистості. Відмова від пошукової активності може призвести до "навченої безпорадності", яка призводить до стагнації особистості, її деградації.
   З огляду на означене актуальним є вивчення локусу контролю саме у підлітків, що дозволить запобігти небажаних наслідків при формуванні їх відповідальності [6, 7].
   В психології існують психодіагностичні методики, які вивчають таке явище, як локус контролю. До них можна віднести:
   - методику діагностики парціальних позицій інтернальності - екстернальності особистості (Є.Ф. Бажин, О.О. Голинкіна, A.M. Еткінд), яка діагностує загальну інтернальність, інтернальність досягнень, інтернальність невдач, інтернальність сімейних стосунків, інтернальність виробничих стосунків, інтернальність міжособистісних стосунків, інтернальність в області здоров'я і хвороби;
   - тест смисложиттєвих орієнтацій був створений Д.А. Леонтьєвим у 1992 р. як адаптована версія опитувальника "Мета життя" Д. Крамбо і Л. Махолика, розробленого на основі положень екзистенційної психотерапії (логотерапії) В. Франкла. Тест смисложиттєвих орієнтацій (СЖО) визначає загальний показником осмисленості життя та містить п'ять субшкал, які відображають: цілі в житті (наявність в житті людини ідей майбутнього та цілей, які надають життю осмисленість, спрямованість і часову перспективу); результативність життя (результативність життя або задоволеність самореалізацією); процес, або емоційна насиченість життя (чи сприймає людина процес свого життя як цікавий, емоційно насичений і сповнений змісту); локус контролю Я (Я -господар життя); локус контролю життя (керованість життям);- опитувальник атрибутивного стилю ASC, що пропонує вибір ряду причин відносно гіпотетичної ситуації, в якій присутній або позитивний або негативний висновок в таких площинах як інтелектуальна компетентність, міжособистісні стосунки, ситуації морального вибору, а також ситуації, пов'язані з настроєм;- методику соціально-психологічної адаптації К. Роджерса і Р. Даймонда, що призначена для визначення особливостей соціально-психологічної адаптації і пов'язаних з цим рис особистості;
   - шкалу для визначення рівня відчуття загальної самоефективності (автори Р. Шварцер та М. Єрусалем), що вивчає індивідуальні особливості долаючої поведінки в ситуації буденних проблем і за умов різних та різнопотужних стресових ситуацій;
   - шкалу базових переконань (Янов-Булман), яка містить 8 субшкал: доброта оточуючого світу; доброзичливість людей; справедливість світу; контрольованість світу; випадковість, як принцип розподілу подій, що відбуваються; цінність власного Я; міра самоконтролю; міра везіння та багато інших.
   Проте, як свідчить короткий огляд методик, у даний момент не існує інструменту, за допомогою якого можна було б вивчити особливості локалізації контролю саме у підлітків. Методики, що існують, розраховані на дорослу популяцію, і, як свідчить література і власні попередні дослідження, не є придатними для підлітків. Саме тому виникає необхідність розробити методику, яка спроможна надати адекватні результати, щодо локалізації контролю підлітків. Результатам апробації такого опитувальника і присвячене дане повідомлення.
   Створювався “Опитувальник показників локалізації суб'єктивного контролю підлітків” (ЛСК-П), як належить, за вимогами психометрики [1,2, 3], що передбачало вирішення таких традиційних завдань: на засаді теоретичних положень розробити конструкт оригінальної психодіагностичної методики, спрямованої на вивчення показників локалізації контролю, розробити процедуру тестування і обробки даних, підготувати стимульний матеріал; провести первинну перевірку змістовної валідності тест-опитувальника, при необхідності скоректувати формулювання неясних тверджень; провести апробацію розробленого оригінального опитувальника, скласти характеристики показників тест-опитувальника для інтерпретації тестових даних, зібрати відомості про валідність та надійність.
   В даному повідомлені представлені кінцеві результати розробки психодіагностичного інструментарія, спрямованого на вивчення показників локалізації контролю підлітків, тобто, проведення процедури апробації остаточного варіанту опитувальника - перевірка його надійності і валідності.
   Отже, структуру методики складають: стандартна инструкція для досліджуваних, 80 стверждень (по 8 на кожну шкалу); бланк для одного з двох варіантів відповідей: "так, або "ні" (Версія 1), і “А” обо “Б” (Версія 2). Результати надаються в балах. Максимально висока оцінка по кожному показнику складає 16 балів, мінімальна- 0 балів.
   Тест-опитувальник діагностує шкали:
   1) інтернальність в сфері досягнень;
   2) інтернальність в сфері невдач;
   3) інтернальність в сфері сім'ї і стосунків з батьками;
   4) інтернальність в сфері шкільного життя і стосунків з вчителями;
   5) інтернальність в сфері спілкування і стосунків з однолітками;
   6) інтернальність в сфері здоров'я і хвороби;
   7) інтернальність в сексуальній сфері;
   8) інтернальність в сфері внутрішнього світу;
   9) інтернальність в сфері майбутнього;
   10) інтернальність в сфері розваг і захоплень (вільний час).
   Крім того, діагностуються дві додаткові шкали:
   11) шкала загальної інтернальності і
   12) показник схильності до самозвинувачення.
   Аналіз літературних джерел, а також наші попередні емпіричні дослідження надали нам можливості експлікувати та описати компонентний склад і специфіку проявів показників локалізації контролю за подіями в житті підлітків:
   Шкала 1. Інтернальності в сфері досягнень. Високі показники за цією шкалою відповідають високому рівню суб'єктивного контролю над емоційно позитивними подіями та ситуаціями. Такі підлітки вважають, що усього доброго, що було і є в їхньому житті, вони досягнули самі і що вони здатні успішно переслідувати власні цілі і в майбутньому. Низькі показники за шкалою досягнень свідчать про те, що підліток приписує власні успіхи, досягнення та радості зовнішнім обставинам - везінню, щасливій долі або допомозі інших людей.
   Шкала 2. Інтернальності в сфері невдач. Високі показники за цією шкалою свідчать про розвинуте почуття суб'єктивного контролю відносно негативних подій та ситуацій, що проявляється у схильності звинувачувати самого себе в різноманітних невдачах, неприємностях та стражданнях. Низькі показники свідчать про те, що досліджуваний схильний приписувати відповідальність за подібні події іншим людям або вважати їх наслідком невезіння.
   Шкала 3. Інтернальність в сфері сім'ї і стосунків з батьками. Високий показник свідчить про те, що підліток вважає свої дії важливим фактором формування сімейних стосунків, почувається здатним суттєво впливати на сімейну ситуацію та визначати власний особистісний розвиток в умовах сімейного виховання. Низький показник свідчить, що підліток не схильний брати на себе відповідальність за сімейну атмосферу, за те, як складаються в нього стосунки з батьками, якою людиною він зростає під впливом виховних зусиль батьків.
   Шкала 4. Інтернальність в навчальній діяльності і стосунках з вчителями. Високий показник свідчить про те, що підліток почувається здатним контролювати ситуацію власної шкільної успішності та спілкування з вчителями. Низький показник проявляється в осіб, які схильні перекладати відповідальність за результати власної навчальної діяльності та стосунки з вчителями на зовнішні обставини та вчителів.
   Шкала 5. Інтернальності в сфері спілкування та стосунків з однолітками. Високий показник свідчить про те, що досліджуваний почувається спроможним контролювати власні неформальні стосунки з іншими людьми, викликати до себе повагу та симпатію, заводити друзів і т. і. Низький показник вказує на те, що підліток не вважає себе здатним активно формувати власне коло спілкування і схильний вважати свої стосунки результатом дій своїх партнерів або випадковості.
   Шкала 6. Інтернальність в галузі здоров'я і хвороб. Високий показник свідчить про схильність підлітка брати на себе відповідальність за стан власного здоров'я та захворювання, власні здорові та шкідливі звички та спосіб життя. Низький показник відображає уявлення підлітка про нездатність до свідомого контролю стану власного здоров'я, власної поведінки відносно здоров'я, несхильність брати на себе відповідальність за хвороби та одужання.
   Шкала 7. Інтернальність в сексуальній сфері. Високий показник проявляється у підлітків, які вважають себе відповідальними за початок статевого життя, його перебіг та наслідки. Низький показник свідчить про схильність приписувати відповідальність за особливості власних сексуальних стосунків випадковим обставинам, тиску оточуючих, умовам сімейного виховання та іншим зовнішнім чинникам.
   Шкала 8. Інтернальність в сфері внутрішнього світу. Високий показник свідчить про схильність підлітка свідомо контролювати власні емоційні переживання, зміст внутрішньої реальності, світогляд та духовний розвиток. Низький показник є відображенням уявлення підлітка про його нездатність контролювати ситуацію у внутрішньому світі, невміння керувати власними емоціями та приписування відповідальності за зміст та узгодженість власних душевних та духовних переживань зовнішнім факторам та впливам інших людей.
   Шкала 9. Інтернальність в галузі життєвої перспективи (майбутнього).
   Високий показник відображає позицію відповідального ставлення підлітка до формування картини бажаного майбутнього, постановки і досягнення життєвих цілей. Низький показник засвідчує уявлення підлітка про власну неспроможність визначати ситуацію власного майбутнього, зняття з себе відповідальності за планування і досягнення запланованого на користь зовнішніх обставин, які перебувають поза сферою свідомого контролю та впливу підлітка.
   Шкала 10. інтернальності в області розваг і захоплень (дозвілля). Високий показник відповідає активній позиції підлітка відносно проведення дозвілля, здатність до самостійного та відповідального планування власного дозвілля, цікавого та насиченого проведення вільного часу. Низький показник відображає несхильність досліджуваного до свідомого контролю способів проведення дозвілля та відповідального вибору захоплень та розваг.
   Інтегральні показники (додаткові):
   11. Шкала загальної інтернальності. Високий показник за цією шкалою відповідає високому рівню суб'єктивного контролю над будь-якими значимими ситуаціями. Підлітки з високим показником вважають, що більшість важливих подій в їх житті було результатом їх власних дій, що вони можуть ними керувати, отже, відчувають свою власну відповідальність за ці події і за те, як складається життя в цілому. Низький показник відповідає низькому рівню суб'єктивного контролю. Такі досліджувані не бачать зв'язку між власними діями і значимими для них подіями їх життя, не вважають себе здатними контролювати їх розвиток і вважають, що більшість подій є результатом випадкового збігу обставин або дій інших людей.
   12. Показник схильності до самозвинувачення обраховується шляхом віднімання показника інтернальності в області досягнень від показника інтернальності в області невдач. Оптимальним для даної шкали є нульовий бал. Чимдалі цей показник від нуля в додатній бік, тим більш виражена схильність підлітка до того, щоб звинувачувати себе у всьому поганому, що з ним трапляється або може трапитися. Чим далі значення цього показника від нуля у напряму від'ємного полюса даного континуума, тим менш імовірними є прояви самозвинувачення.
   Остання задача процедури створення “Опитувальника показників локалізації суб'єктивного контролю підлітків” була перевірка його остаточного варіанту на надійність і валідність. З цією метою ми використовували традиційний підхід: метод розщеплювання, тобто розподіли тесту навпіл, метод повторного і паралельного тесту [1, 3, 8].
   Метод розщеплювання (split-half) полягав у визначенні коефіцієнтів кореляцій між двома аналогічними частинами тесту, тобто між двома половинами кожної з шкал [1]. У другому випадку здійснювався пошук коефіцієнтів кореляції між двома тестами, один з яких є новою оригінальною методикою, інший - друга версія даної методики.
   Отже, для визначення надійності і валідності створеної оригінальної методики ми перевіряли: по-перше, надійність частин тесту з метою перевірки міри внутрішньої узгодженості змісту тесту; по-друге, тест-ретестову надійність з метою перевірки стійкості результатів тесту в часі; по-третє, надійність паралельних форм з метою перевірки узгодженості відповідей випробовуваних на різні вибірки завдань [1, 2, 3, 8]. Обчислення проводилось за допомогою комп'ютерної програми статистичної обробки SPSS 12.0.
   У таблиці 1 приводяться коефіцієнти кореляції між однойменними показниками локалізації суб'єктивного контролю, що одержані за допомогою різних методик, які переконують про достатню надійність і валідність оригінального тесту. Дана таблиця є результатом останньої стандартизації методики. До вибірки стандартизації увійшли 212 підлітків, але для перевірки тест-ретест надійності - 81 підліток.

Таблиця 1
Значення коефіцієнтів кореляції, які одержані при перевірці на надійність і валідність “Опитувальника показників локалізації суб'єктивного контролю підлітків” (ЛСК-П)

Таблиця 1. Значення коефіцієнтів кореляції, які одержані при перевірці на надійність і валідність «Опитувальника показників локалізації суб'єктивного контролю підлітків» (ЛСК-П)

Примітка

   Аналіз таблиці дозволяє зробити загальний висновок про те, що більшість однойменних показників пов'язані між собою на високому рівні, що свідчить про достатню надійність і валідність означеної методики.
   На рисунку надано розподіл значень тільки загального показника локусу контролю підлітків вибірки стандартизації.

Рис. 1

   Розподіл значень загального показника локусу контролю підлітків вибірки стандартизації
   В даному повідомлені ми не наводимо графіків розподілу значень всіх показників локалізації контролю, що отримані за допомогою оригінального опитувальника. Проте слід зазначити, що майже за усіма показниками, розподіл їх значень пряиує до нормального розподілу. Це може свідчити про достатню спроможність кожної шкали опитувальника до диференціації.
   Висновки:
   1. На основі аналізу літератури та власних попередніх емпіричних досліджень експліковано та описано показники локалізації внутрішнього контролю за подіями в житті підлітків, який розглядається як стійка риса особистості, як елемент структури її саморегуляції. Локус контролю підлітків представлений такими показниками: інтернальність в сфері досягнень; інтернальність в сфері невдач; інтернальність в сфері сім'ї і стосунків з батьками; інтернальність в сфері шкільного життя і стосунків з вчителями; інтернальність в сфері спілкування і стосунків з однолітками; інтернальність в сфері здоров'я і хвороби; інтернальність в сексуальній сфері; інтернальність в сфері внутрішнього світу; інтернальність в сфері майбутнього; інтернальність в сфері розваг і захоплень (вільний час); шкала загальної інтернальності і показник схильності до самозвинувачення.
   2. На засаді теоретичних уявлень про локус контролю підлітків і його структури розроблена оригінальна психодіагностична методика: “Опитувальник показників локалізації суб'єктивного контролю підлітків” (ЛСК-П, версії 1 і 2).
   3. Результати перевірки психодіагностичної методики на надійність і валідність дозволяють констатувати, що оригінальний опитувальник показників локалізації суб'єктивного контролю підлітків є надійним і валідним психо діагностичним інструментом за допомогою якого можна вивчати ступінь інтернальності-екстернальності підлітків і оцінити як загальний тип контролю, так і співвідношення показників за окремими шкалами між собою.

Література

1. Анастази А., УрбинаС. Психологическое тестирование. - СПб., 2005. -688 с.
2. БодалевА.А., СтолинВ.В. Общая психодиагностика.- СПб., 2006.-510 с.
3. Бурлачук Л.Ф., Морозов СМ. Словарь-справочник по психодиагностике. - СПб., 2006. - 528 с.
4. Леонтьев Д. Феномен ответственности: между недержанием и гиперконтролем / Экзистенциальное измерение в консультировании и психотерапии. - Т. 2. - Бирштонас; Вильнюс: ВЕАЭТ, 2005. - С. 7-22.
5. Практикум по психодиагностике. Прикладная психодиагностика. - М.: МГУ, 1992.-116 с.
6. Психология современного подростка. - М., 1987.
7. Савчин М.В. Проблеми вивчення відповідальності як соціально-психологічної якості людини / Педагогіка і психологія. - Вісник АПН України. - 1994. - № 4. - С 30-37.
8. Саннікова О.П. Эмоциональность в структуре личности. - Одесса, 1995.-334 с.
9. Rotter J.B. Some problems and misconceptions related to the construct of internal versus external control of reinforcement // Journal of Consulting and Clinical Psychology. - 1975. - Vol. 43. - Pp. 56 - 67.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com