www.VuzLib.com

Головна arrow Психологія arrow Концептуальні засади психологічного супроводження службово-бойової діяльності внутрішніх військ МВС України
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Концептуальні засади психологічного супроводження службово-бойової діяльності внутрішніх військ МВС України

Є.В. Гузенко

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ

   Стаття висвітлює результати поточних наукових досліджень, розробки й апробації інноваційної системи організаційно-правового регулювання психологічного супроводження службово-бойової діяльності внутрішніх військ при виконанні службово-бойових завдань, що здійснюються кафедрою тактико-спеціальної підготовки Академії управління МВС.
   Ключові слова: службово-бойова діяльність, психологічне супроводження, психологічне забезпечення.
   У сучасних умовах реформування внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України пріоритетного значення набувають завдання підтримання бойової та мобілізаційної готовності на такому рівні, який забезпечував би якісне виконання службово-бойових завдань у різних умовах обстановки, удосконалення системи навчання та подальше підвищення професійного рівня всіх категорій військовослужбовців, впровадження нових форм та методів роботи з особовим складом, зокрема, організаційно-правового регулювання психологічного службово-бойової діяльності військовослужбовців, як основи зміцнення дисципліни і законності, формування та закріплення професійно важливих якостей.
   Проведений нами упродовж 2008-2009 років у межах відповідного наукового дослідження контент-аналіз організаційно-правової бази, на якій дотепер Грунтується нормативне та організаційне регулювання цілісної системи психологічного супроводження службово-бойової діяльності військовослужбовців внутрішніх військ, виявив її недосконалість, що тягне за собою невиправдану плинність кадрів, моральні, психологічні та матеріальні втрати.
   Зокрема, спостерігається відсутність концептуальної моделі організаційно-правового забезпечення діяльності психологічної служби у внутрішніх військах при виконанні службово-бойових завдань.
   Виявляється недостатня вивченість організаційно-правових засад психологічного супроводження службово-бойової діяльності внутрішніх військ.
   Гостро постають питання нормативно-правового закріплення соціально-психологічних професійно важливих аспектів діяльності військовослужбовців, що сприятимуть успішному й ефективному виконанню ними службово-бойових завдань.
   На сьогодні не є таємницею, що система внутрішніх військ МВС України відчуває потребу у воїнах нової формації, професіоналах, що сприйматимуть та розвиватимуть сучасні інновації. У контексті гуманізації правоохоронних структур європейських країн вирішення цих проблем можливе за умов створення принципово нової інноваційної системи організаційно-правового регулювання системи психологічного супроводження службово-бойової діяльності внутрішніх військ при виконанні службово-бойових завдань за призначенням.
   Враховуючи зазначені проблеми, з травня 2008 року нами на базі кафедри тактико-спеціальної підготовки Академії управління МВС здійснюються наукові дослідження з розробки інноваційної системи організаційно-правового регулювання психологічного супроводження службово-бойової діяльності внутрішніх військ при виконанні службово-бойових завдань.
   Дана тема є актуальною і новою для професійної діяльності внутрішніх військ. Як свідчить аналіз відповідної літератури вітчизняними та зарубіжними науковцями здебільшого розглядаються нормативно-правові аспекти службово-бойової діяльності, що виявляються у військових Збройних Сил України і Радянського союзу (у мирний та воєнний час), у медиків, службовців Міністерства Надзвичайних Ситуацій, при стихійних лихах, катастрофах тощо.
   Теоретико-методологічною основою наших досліджень слугують праці із організації службово-бойової діяльності силових структур України (В.І. Зелений, А.В. Брушлінський, Т.М. Титаренко, В.П.  Примак, СП. Потеряйко, СВ. Лисенко), що розкривають зв'язок особистості і діяльності, теоретико-експериментальні дослідження організації оперативно-службової та службово-бойової діяльності органів внутрішніх справ і внутрішніх військ МВС України (О.М. Морозов, О.Д. Сафін, І.І. Приходько, В.І. Пасічник, І.Й. Ліпатов, О.В. Тимченко, М.І. Товма), дослідження психологічного впливу організаційно-правових факторів службової діяльності на військовослужбовців внутрішніх військ (В.І. Барко, О.В. Тимченко, Ю.Б. Ірхін, II. Приходько).
   Враховуючи те, що військовослужбовці внутрішніх військ виконують завдання з охорони громадського порядку, конвоювання та екстрадиції підсудних або засуджених, охорони дипломатичних представництв та консульських установ, охорони ОВДО та АЕС, приймають участь у спеціальних операціях та інше, при проведенні досліджень нами визначатимуться психологічні аспекти впливу умов здійснення службової бойової діяльності на особистість військовослужбовців внутрішніх військ при виконанні ними службово-бойових завдань, установлюватимуться психологічні критерії організаційно-правового забезпечення службово-бойової діяльності внутрішніх військ, досліджуватиметься професіогенез військовослужбовців внутрішніх військ у системі організаційно-правового забезпечення службово-бойової діяльності.
   Основна гіпотеза наших досліджень полягає в тому, що успішність виконання службово-бойових завдань військовослужбовців внутрішніх військ залежить від рівню організаційно-правового забезпечення службово-бойової діяльності, що виникають унаслідок впливу психологічних, психофізіологічних та соціальних чинників службової діяльності [1].
   Для вирішення поставлених завдань і перевірки гіпотези нами упродовж 2009 року було проведено системний аналіз та узагальнення науково-теоретичних даних, систематизовано наукову літературу та нормативно-правові акти з питань організації службово-бойової діяльності в органах внутрішніх справ України.
   Також нами було виокремлено діалектичний зв'язок структурних компонентів системи профвідбору з психологічними механізмами виявлення та формування професійно важливих індивідуально-психологічних якостей військовослужбовців внутрішніх військ МВС України, на якому наголошує у своїх наукових працях О.М. Столяренко [3].
   Очікуваний результат наших досліджень полягатиме у підвищенні психологічної та професійної надійності військовослужбовців при виконанні ними службово-бойових завдань за призначенням, зниженні рівня плинності кадрів серед військовослужбовців ВВ МВС України, скороченні термінів адаптації до військової служби та виконання службово-бойових завдань після вводу в бойову службу, зменшенні матеріальних, часових витрат та задіяності офіцерського (сержантського, старшинського) складу в процесі здійснення організаційно-правового супроводу військовослужбовців.
   Перший етап дослідження дозволив нам дійти висновку, що організаційно-правове регулювання психологічного супроводження службово-бойової діяльності внутрішніх військ - це вжиття спеціальних і додаткових заходів організаційно-правового та управлінського характеру, спрямоване на максимальне поліпшення якості виконання посадових обов'язків, вдосконалення професійних дій та ефективне вирішення службово-бойових завдань.
   Діяльність частин і підрозділів внутрішніх військ в екстремальних умовах потребує всебічного організаційного, психологічного та правового супроводження. Особливого значення організаційно-правове регулювання психологічного супроводження службово-бойової діяльності внутрішніх військ МВС України набуває при вирішенні нагальних оперативно-службових і службово-бойових завдань при виникненні надзвичайних ситуацій, при загрозі вчинення терористичних актів, при техногенних катастрофах і природних катаклізмах [2].
   Отже, враховуючи суто психологічну забарвленість цього процесу, організаційно-правове регулювання психологічного супроводження службово-бойової діяльності внутрішніх військ МВС України - це процес, який перш за все передбачає особливу професійну і психологічну підготовленість спеціалістів служби психологічного забезпечення [1]. Зокрема, за провідним фахом - психологічне супроводження службово-бойової діяльності внутрішніх військ.
   Внутрішні війська МВС України займають одне із провідних місць у загальній системі забезпечення законності та правопорядку в Україні. Бойове навчання, виконання завдань внутрішньої служби, підтримання статутного порядку у підрозділах військ, обслуговування зброї та техніки, інші різноманітні аспекти діяльності особового складу внутрішніх військ спрямовані на досягнення єдиної мети - забезпечення високої службово-бойової та мобілізаційної готовності внутрішніх військ щодо якісного виконання поставлених Державою завдань.
   Реформування внутрішніх військ МВС України та їх поступовий перехід на професійну основу комплектування підвищують вимоги до психічного й фізичного здоров'я військовослужбовців. Процес реформування внутрішніх військ, одним з елементів якого є зниження кількісного складу військ при збереженні достатньої боєздатності особового складу, об'єктивно повинен здійснюватися з використанням сучасних досягнень військової науки та наявного досвіду всебічного забезпечення дій військових формувань, подібних внутрішнім військам МВС України.
   Серед чинних видів забезпечення діяльності внутрішніх військ особливе місце займає психологічне супроводження службово-бойової та мобілізаційної готовності особового складу з'єднань та частин внутрішніх військ, як окрема складова підвищення їх ефективності та боєздатності.
   За сучасних умов діяльності внутрішніх військ МВС України нагального вирішення потребує проблема попередження надзвичайних подій, що призводять до тимчасових чи незворотних втрат серед особового складу. Передусім, це стосується надзвичайних подій з фізичними наслідками -поранень, загибелі та самогубств особового складу при виконанні службових обов'язків та поза службою.
   Зазначена проблема для внутрішніх військ МВС України є виключно актуальною у зв'язку з тим, що сучасні вимоги до професійно-психологічних якостей особового складу внутрішніх військ МВС України за останні роки значно підвищилися. Проте рівень вказаних якостей молодого поповнення, яке надходить до з'єднань та військових частин, дещо не відповідає рівню наявних вимог.
   Дослідження військових фахівців показують, що в сучасних демографічних і соціальних умовах контингент осіб, що призиваються на військову службу, не має достатніх передумов для досягнення високої військово-професійної працездатності в короткий час. Результати щорічного вивчення молодого поповнення, яке прибуває до лав внутрішніх військ показують, що військовослужбовці вказаної категорії мають певні індивідуальні характеристики, які спроможні негативно впливати як на перебіг процесів адаптації до умов служби, так і на якість виконання військовослужбовцями задач службово-бойової діяльності.
   Так, у середньому 23-25% військовослужбовців молодого поповнення мають ознаки нервово-психічної нестійкості, 15-20% молодих солдат виховувались в неповних сім'ях або родичами, 3-5%) молодих солдат мають досвід неодноразового вживання наркотичних та збуджуючих речовин, 70%> -алкогольних напоїв.
   Досвід призову громадян на військову службу за контрактом свідчить, що в результаті невідповідності професійно важливих якостей і вимог, які запропоновано до психологічних властивостей особистості військовослужбовця, із 40%о із них контракт припинявся передчасно, а у середньому з 50%> військовослужбовців цієї категорії контракт не подовжувався на наступний термін.
   За даними наших власних наукових досліджень заходи психологічного супроводження впливають на збільшення продуктивності професійної діяльності залежно від галузі на 10-30%, скорочення травматизму та безповоротних втрат на 30-45%>, плинності кадрів на 20-25%>, продовження активного періоду працездатності на 8-10 %>, сприяють зниженню відрахування із навчальних закладів у три-чотири рази.
   Таким чином, створення концептуально нової інноваційної системи психологічного супроводження службово-бойової діяльності внутрішніх військ МВС України нами було обумовлене на Грунті:
   - збереження людського потенціалу, підтримки високого рівня бойової та мобілізаційної готовності та боєздатності військовослужбовців;
   - якісного вирішення бойово-службових завдань і ефективного функціонування внутрішніх військ МВС України;
   - якісного професійно-психологічного відбору на службу у внутрішні війська України;
   - зведення до мінімуму шкоди від впливу на військовослужбовців небезпечних для життя й здоров'я психогенних факторів.
   Зважаючи на вищезазначене, нами вважається за необхідне виокремити психологічне супроводження службово-бойової діяльності особового складу внутрішніх військ МВС України у якості окремого чинника службово-бойової та мобілізаційної готовності та створити у внутрішніх військах МВС України цілісну інноваційну систему психологічного супроводження з розгортанням відповідної служби.
   Психологічне супроводження є новою формою забезпечення службово-бойової та мобілізаційної готовності особового складу внутрішніх військ МВС України і тому потребує подальшої ґрунтовної розробки наукових основ військової та практичної психології, нормативних документів, державних стандартів, методичних і навчальних посібників, оптимальної організаційної структури служби психологічного супроводження та системи підготовки кадрів для потреб служби з урахуванням специфіки завдань, що покладаються на внутрішні війська МВС України з метою їх зближення з реальною військовою практикою.
   Ця робота повинна здійснюватись через відповідну організаційну та практичну діяльність Головного управління внутрішніх військ МВС України, командирів (начальників), штабів, органів виховної роботи та служб управлінь територіальних командувань, з'єднань та військових частин внутрішніх військ МВС України, окремих підрозділів психологічного супроводження та бути спрямована на підвищення бойової та мобілізаційної готовності військ, виконання службово-бойових та інших завдань діяльності особового складу, забезпечення високого морально-психологічного стану військ, підвищення боєздатності підрозділів, зміцнення військової дисципліни та статутного порядку серед військовослужбовців МВС України.
   Виходячи з цього, основними цілями організаційно-правового регулювання психологічного супроводження службово-бойової діяльності внутрішніх військ МВС України нами виділяються:
   1) формування екстремально-психологічної підготовленості і готовності особового складу до вирішення оперативно-службових і службово-бойових завдань;
   2) підтримання оптимального рівня морально-психологічного стану і професійної працездатності;
   3) забезпечення ефективних дій військовослужбовців внутрішніх військ в екстремальних ситуаціях, пов'язаних з подоланням психологічних труднощів;
   4) надання невідкладної психологічної допомоги безпосередньо в ході вирішення оперативних завдань в екстремальних ситуаціях;
   5) збереження (чи відновлення) психічного здоров'я і соціально-психологічного благополуччя в постекстремальний період;
   6) формування навичок забезпечення особистої професійної безпеки в ситуаціях підвищеного і смертельного ризику.
   У відповідності від поставленої мети і ситуативної спрямованості організаційно-правове регулювання психологічного супроводження службово-бойової діяльності внутрішніх військ МВС України має такі завдання [3]:
   1) вивчення, оцінка і прогнозування морально-психологічного стану особового складу та налаштованості військовослужбовців на успішне подолання труднощів;
   2) розробка заходів з удосконалення морально-психологічного стану особового складу;
   3) формування і підтримання здорового й устояного соціально-психологічного клімату в колективах;
   4) подолання конфліктів, їх розрішення і припинення;
   5) реалізація правових і соціальних гарантій військовослужбовців внутрішніх військ, передбачених державними нормативно-правовими актами;
   6) підтримання взаємодії з органами державної влади і місцевого самоврядування з метою вирішення проблем забезпечення особового складу всім необхідним для здійснення службово-бойової діяльності;
   7) здійснення заходів з послаблення впливу психотравмуючих факторів надзвичайних ситуацій та зниження психологічних утрат;
   8) проведення культурно-дозвільних заходів і виховної роботи, забезпечення військовослужбовців друкованими засобами масової інформації;
   9) здійснення психологічної експертизи управлінських рішень та консультування керівників з питань психологічного керування особовим складом і здійснення психологічного впливу на об'єкти професійної діяльності.
   Таким чином, з урахуванням мети, завдань та змісту організаційно-правового забезпечення службово-бойової діяльності внутрішніх військ при виконанні службово-бойових завдань, на основі проведеного теоретичного аналізу, після повного та всебічного опрацювання професійної літератури нами з'ясовуватимуться основні концептуальні юридичні, правові та організаційні тенденції щодо побудови системи організаційно-правового регулювання психологічного супроводження службово-бойової діяльності внутрішніх військ МВС України.
   За результатами завершення емпіричних дослідів нами буде встановлено психологічні критерії організаційно-правового забезпечення службово-бойової діяльності внутрішніх військ.
   На основі проведеного експерименту нами також планується розробити програму (алгоритм дій) з організаційно-правового регулювання психологічного супроводження службово-бойової діяльності внутрішніх військ при виконанні службово-бойових завдань.
   Результати впровадження психологічних критеріїв організаційно-правового забезпечення службово-бойової діяльності внутрішніх військ та цільової програми з організаційно-правового регулювання психологічного супроводження службово-бойової діяльності внутрішніх військ при виконанні службово-бойових завдань нами будуть оприлюднені в наступних публікаціях.

Література

1. Андреев О.О., ДзюбаВ.М., ІріхнЮ.Б., Потеряйко С.П. Психологічне супроводження службово-бойової діяльності внутрішніх військ МВС України в екстремальних умовах: Навчальний посібник. - К., 2009. - 82 с
2. Приходько II. Професійний психологічний відбір майбутніх офіцерів внутрішніх військ МВС України: монографія. - Харків, 2008. - 190 с
3. Столяренко A.M. Экстремальная психопедагогика. - М., 2002. -607 с.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com