www.VuzLib.com

Головна arrow Психологія arrow Стиль міжособистісних взаємин та внутрішньоособистісна конгруентність молоді схильної до хімічних адикцій
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Стиль міжособистісних взаємин та внутрішньоособистісна конгруентність молоді схильної до хімічних адикцій

Б.М. Ткач

СТИЛЬ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМИН ТА ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНА КОНГРУЕНТНІСТЬ МОЛОДІ СХИЛЬНОЇ ДО ХІМІЧНИХ АДИКЦІЙ

   Вживання психоактивних речовин вже давно набуло характеру епідемії. Найбільшу небезпекою для когнітивного здоров'я нації є вживання психоактивних речовин молоддю.
   Проблемою адиктивної поведінки займалося багато дослідників. Дослідження зосереджувались на виявлення одного або кількох, найбільш вагомих, на думку дослідників, чинників виникнення адиктивної поведінки [1; 3; 5-8]. Проте аналіз фахової літератури виявив, що недостатньо вивченими залишаються стиль міжособистісних взаємин та внутрішньо особистісна конгруентність молоді схильної до адиктивної поведінки у такому аспекті щоб результати досліджень можна було б використати для розробки адекватних психокорекційних заходів.
   Стиль міжособистісних взаємин відіграє важливу роль у взаємодії особистості з оточенням. Саме через міжособистісні взаємодії, зовнішніми проявами яких є спілкування, а внутрішніми - стосунки, реалізуються соціально-психологічні функції. Поведінковий, афективний та когнітивний компоненти, як складові структури міжособистісних взаємин, визначають адекватність розуміння інших людей. Крім того велике значення має внутрішньоособистісна конгруентність індивіда. Адже, реальний та ідеальний образи “Я” є невід'ємною частиною цілісного “Я”. Це ті суперечливі тенденції, які нерідко ускладнюють саморозуміння. Оточуючі найчастіше сприймають ідеальне “Я” людини, реальне ж її “Я” нерідко репрезентує її внутрішні проблеми, певною мірою усвідомлені та контрольовані.
   Саме тому, необхідно більш досконалого вивчити взаємозв'язок між адиктивною поведінкою та стилем міжособистісних взаємин і внутрішньоособистісною конгруентністю.
   Вживанню наркотиків, за даними багатьох досліджень майже завжди передує вживання алкоголю і тютюну. Вживання одних психоактивних речовин, зокрема алкоголю і тютюну, фактично знімає заборону на вживання інших [1; 3; 6; 7]. Відповідно у нашому дослідженні критерієм потенційної схильності до адиктивної поведінки було вживання алкоголю і тютюнопаління.
   Нами здійснювалось анкетування молоді віком від 14 до 18 років за спеціально розробленою анкетою та скринінг-тестів: Мічиганський алкогольний скринінг-тест та тест визначення ступеня нікотинової залежності К. Фегестрома.
   Було сформовано вісім груп досліджуваних: 1) дівчата підліткового віку (14-15 p.), які не вживають психоактивних речовин; 2) дівчатапідліткового віку (14-15 p.), що епізодично вживають алкоголь і палять; 3) хлопці підліткового віку (14-16 p.), які не вживають психоактивних речовин; 4) хлопці підліткового віку (14-16 p.), що епізодично вживають алкоголь і палять; 5) дівчата юнацького віку (16-18 p.), які не вживають психоактивних речовин; 6) дівчата юнацького віку (16-18 p.), що епізодично вживають алкоголь і палять; 7) хлопці юнацького віку (17718 p.), які не вживають психоактивних речовин; 8) хлопці юнацького віку (17-18 p.), що епізодично вживають алкоголь і палять. У кожну групу увійшло 35 осіб. Співвідношення за статевою ознакою було пропорційне. Обсяг вибірки складав 280 осіб. Була використана методика діагностики міжособистісних взаємин (Т. Лірі, модифікація Л.М. Собчик) [2; 4].
   Інтерпретуючи дані діагностики міжособистісних взаємин, ми орієнтувались на переважання одних показників над іншими і меншою мірою на абсолютні величини.
   Для дівчат підліткового віку, які не вживають психоактивних речовин, домінуючими типами міжособистісних взаємин є співпрацюючий-конвенціональний (8,30 балів), відповідальний-великодушний (8,03 балів), залежний-слухняний (6,61 балів) та владний-лідерський (6,52 балів).
   Перевага вище-згаданих октантів на психограмі є свідченням того, що даної групи досліджуваних міжособистісні взаємини характеризуються компромісністю поведінки, нестриманістю у прояві своєї приязності, гіперсоціальними настановленнями, альтруїзмом, м'якосердечністю, їм також притаманні високе почуття обов'язку, потреба в допомозі та довірі з боку оточуючих та організаторські здібності.
   У дівчат підліткового віку, що епізодично вживають алкоголь і палять, домінуючими типами міжособистісних взаємин є владний-лідерський (8,32 балів), співпрацюючий-конвенціональний (6,88 балів), відповідальний-великодушний (6,44 балів), прямолінійно-агресивний (6,41 балів). Отже, у досліджуваних даної групи міжособистісні стосунки характеризуються догматизмом і деспотичністю, нетерпимістю до критики, переоцінкою власних можливостей, прагненням до співпраці з групою, приязністю, безпосередністю та наполегливістю у досягненні поставленої мети.
   Порівняння профілів міжособистісних взаємин між групами дівчат підліткового віку, які не вживають психоактивних речовин з тими, що епізодично вживають, виявило вірогідні відмінності (див. рис. 1).
   Для групи хлопців підліткового віку, які не вживають психоактивних речовин, домінуючими типами міжособистісних стосунків є відповідальний-великодушний (7,70 балів), співпрацюючий-конвенціональний (7,21 балів), залежний-слухняний (6,48 балів) та покірний-сором'язливий (6,45 балів).
   Отже, у досліджуваних даної групи міжособистісні взаємини характеризуються гіперсоціальними настановленнями, альтруїзмом, м'якосердечністю, високим почуттям обов'язку, прагненням до співпраці з оточуючими, приязністю, потребою в допомозі та довірі з боку оточуючих, скромністю, сором'язливістю, схильністю брати на себе чужі обов'язки.

Рис. 1. Профіль міжособистісних взаємин дівчат підліткового віку, які не вживають психоактивних речовин з тими, що епізодично вживають алкоголь і палять

   І - владний-лідерський (р=0,05);
   II - незалежний-домінуючий;
   III -прямолінійний-агресивний;
   IV - недовірливий-скептичний;
   V - покірний-сором'язливий (р=0,001);
   VI - залежний-слухняний (р=0,05);
   VII -співпрацюючий-конвенціональний (р=0,001);
   VIII - відповідальний-великодушний.

Рис. 1. Профіль міжособистісних взаємин дівчат підліткового віку, які не вживають психоактивних речовин з тими, що епізодично вживають алкоголь і палять

   Тоді як для хлопців підліткового віку, що епізодично вживають алкоголь і палять, домінуючими типами міжособистісних взаємин є владний-лідерський (7,45 балів), незалежний-домінуючий (6,15 балів) співпрацюючий-конвенціональний (6,12 балів), відповідальний-великодушний (5,82 балів). Отже, у досліджуваних даної групи міжособистісні взаємини характеризуються догматизмом і деспотичністю, нетерпимістю до критики, переоцінюванням власних можливостей, упевненістю, незалежністю, прагненням до співпраці у групі, приязністю, очевидною готовністю допомогти і співчувати оточуючим.
   Порівнюючи профілі міжособистісних взаємин між групами хлопців підліткового віку, які не вживають психоактивних речовин і тих, що епізодично вживають, були виявлені вірогідні відмінності (див. рис2).
   Аналіз гендерних відмінностей між групами, які не вживають психоактивних речовин і тими що епізодично вживають алкоголь і палять, достовірних відмінностей не виявив. Це свідчить про подібність профілів міжособистісних взаємин дівчат і хлопців підліткового віку, які не вживають психоактивних речовин, та про подібність профілів міжособистісних взаємин дівчат і хлопців підліткового віку, які епізодично вживають алкоголь і палять.

Рис. 2. Профіль міжособистісних взаємин хлопців підліткового віку, які не вживають психоактивних речовин і тих, що епізодично вживають алкоголь і палять

   І - владний-лідерський (р=0,001);
   II - незалежний-домінуючий;
   III -прямолінійний-агресивний;
   IV - недовірливий-скептичний;
   V - покірний-сором'язливий (р=0,001);
   VI - залежний-слухняний;
   VII - співпрацюючий-конвенціональний;
   VIII - відповідальний-великодушний (р=0,05).

Рис. 2. Профіль міжособистісних взаємин хлопців підліткового віку, які не вживають психоактивних речовин і тих, що епізодично вживають алкоголь і палять.

   Перейдемо до розгляду стилів міжособистісних взаємини у середовищі молоді юнацького віку. У дівчат юнацького віку, які не вживають психоактивних речовин, домінуючими типами міжособистісних взаємин є відповідальний-великодушний (8,43 балів), співпрацюючий-конвенціональний (7,97 балів), владний-лідерський (7,74 балів), покірний-сором'язливий (6,60 балів).
   Перевага вищезазначених октантів на психограмі свідчить, що у даної групи досліджуваних міжособистісні стосунки характеризуються гіперсоціальними настановленнями, альтруїзмом, м'якосердністю, високим почуттям обов'язку, компромісною поведінкою, нестриманістю у виявленні своєї приязності, організаторськими здібностями, скромністю, сором'язливістю, схильністю брати на себе чужі обов'язки.
   У дівчат юнацького віку, що епізодично вживають алкоголь і палять, домінуючими типами міжособистісних взаємин є відповідальний-великодушний (8,24 балів), владний-лідерський (7,94 балів), співпрацюючий-конвенціональний (7,36 балів), недовірливий-скептичний (6,67 балів).
   Отже, у досліджуваних даної групи міжособистісні взаємин характеризуються гіперсоціабельними настановленнями, альтруїзмом, м'якосердністю, підвищеним почуттям обов'язку, догматизмом і деспотичністю, нетерпимістю до критики, переоцінюванням власних можливостей, прагненням до співпраці, реалістичністю суджень, скептизмом і неконформністю.
   Порівняння профілів міжособистісних взаємин між групами дівчат юнацького віку, які не вживають психоактивних речовин, з тими, що епізодично вживають виявили вірогідні відмінності (див. рис. 3).

Рис. 3. Профіль міжособистісних взаємин дівчат юнацького віку, які не вживають психоактивних речовин і тих, що епізодично вживають алкоголь і палять

   І - владний-лідерський;
   II - незалежний-домінуючий (р=0,05);
   III -прямолінійний-агресивний;
   IV - недовірливий-скептичний (р=0,001);
   V -покірний-сором'язливий (р=0,01);
   VI - залежний-слухняний;
   VІІ -співпрацюючий-конвенціональний;
   VIII - відповідальний-великодушний.

Рис. 3. Профіль міжособистісних взаємин дівчат юнацького віку, які не вживають психоактивних речовин і тих, що епізодично вживають алкоголь і палять.

   Для групи хлопців юнацького віку, які не вживають психоактивних речовин, домінуючими типами міжособистісних взаємин є відповідальний-великодушний (7,91 балів), співпрацюючий-конвенціональний (7,58 балів), владний-лідерський (6,59 балів) та залежний-слухняний (6,43 балів).
   Отже, у досліджуваних даної групи міжособистісні взаємини характеризуються гіперсоціальними настановленнями, альтруїзмом, м'якосердністю, високим почуттям обов'язку, прагненням до співпраці з групою, приязністю, гарними організаційними здібностями, потребою в допомозі та довірі оточуючих.
   Тоді як для хлопців юнацького віку, що епізодично вживають алкоголь і палять, домінуючими типами міжособистісних взаємин є владний-лідируючий (6,89 балів), незалежний-домінуючий (5,97 балів) прямолінійний-агресивний (5,89 балів), відповідальний-великодушний (5,39 балів).
   Отже, у досліджуваних даної групи міжособистісні взаємини характеризуються догматизмом і деспотизмом, нетерпимістю до критики, переоцінюванням власних можливостей, упевненістю, незалежністю, відвертістю, безпосередністю, наполегливістю, виявами готовності допомогти і співчувати оточуючим.
   Порівняння профілів міжособистісних взаємин між групами хлопців юнацького віку, які не вживають психоактивних речовин і тими, які їх епізодично вживають, виявило вірогідні відмінності (див. рис. 4).

Рис. 4. Профіль міжособистісних взаємин хлопців юнацького віку, які не вживають психоактивних речовин і тих, що епізодично вживають алкоголь і палять

   І - владний-лідерський;
   II - незалежний-домінуючий;
   III - прямолінійний-агресивний;
   IV - недовірливий-скептичний;
   V - покірний-сором'язливий;
   VI - залежний-слухняний (р=0,05);
   VII - співпрацюючий-конвенціональний (р=0,001);
   VIII - відповідальний-великодушний(р=0,001).

Рис. 4. Профіль міжособистісних взаємин хлопців юнацького віку, які не вживають психоактивних речовин і тих, що епізодично вживають алкоголь і палять.

   Вивчення гендерних відмінностей у юнацьких групах були виявило вірогідні відмінності. У групі хлопців юнацького віку, які не вживають психоактивних речовин, вищий рівень незалежно-домінуючого типу (р=0,01), порівняно з групою дівчат юнацького віку, які не вживають психоактивних речовин. Тоді яку хлопців юнацького віку, що епізодично вживають алкоголь і палять, нижчі показники таких типів міжособистісних взаємин: недовірливий-скептичний (р=0,01), співпрацюючий-конвенціональний (р=0,01), відповідальний-великодушний (р=0,01), порівняно з групою дівчат юнацького віку, що епізодично вживають алкоголь і палять.
   Досліджуючи вікові відмінності у профілях міжособистісних взаємин лише між групами дівчат, що епізодично вживають алкоголь і палять, у юнацькому віці переважає недовірливий-скептичний тип (р=0,05). Між іншими групами вірогідних відмінностей не виявлено, це свідчить про незмінність стилю міжособистісних взаємин перехідного від підліткового до юнацького віку.
   З наведених вище психограм видно, що у молоді, яка не вживає психоактивних речовин, домінують відповідальний-великодушний, співпрацюючий-конвенціональний, залежний-слухняний, покірний-сором'язливий та владний-лідерський типи міжособистісних взаємин. Це свідчить про схильність до компромісів, конгруентність і відповідальність у контактах з оточуючими, конформність та організаційні здібності. Тоді яку молоді, що епізодично вживає алкоголь і палить, домінують владний-лідерський, незалежний-домінуючий, відповідальний-великодушний та прямолінійний-агресивний, що свідчить про переоцінку власних можливостей, упевненість, незалежність, відповідальність та схильність до диз'юнктивних (конфліктних) проявів.
   Як відомо, через свою лаконічність ДМВ є зручною методикою для вивчення внутрішньоособистісної конгруентності індивіда. Для цього досліджуваним, після того як вони оцінили себе за характеристиками опитувальника, дається інструкція оцінити себе (свій ідеальний образ “Я”) за тими ж самими характеристиками опитувальника.
   Співвідношення показників полярних (за змістовними характеристиками) ознак протилежних октантів дає можливість визначити шляхи компенсації тих особистісних властивостей, які погіршують адаптацію особистості в середовищі існування.
   Для виявлення вірогідних відмінностей між реальним та ідеальним образами “Я” у структурі цілісного “Я” використовувався метод t-критерію Ст'юдента для залежних вибірок.
   У групі дівчат підліткового віку, які не вживають психоактивних речовин, серед характеристик ідеальному образі “Я” вищі показники октантів І (р=0,001), VIII (р=0,001) та нижчі IV (р=0,01), V (р=0,001) порівняно з реальним образом “Я”. Це свідчення дуже яскравого вияву конформних тенденцій, більшої доброзичливості і конгруентності з оточуючими людьми (див. рис. 5).У групі дівчат підліткового віку, що епізодично вживають алкоголь і палять, серед загальних рис ідеального образу “Я” нижчі показники октантів III (р=0,05), IV (р=0,05), порівняно з образом “Я”. Це вказує на відсутність незадоволеність своїм характером і міжособистісними взаєминами, проте спостерігається тенденція до вдосконалення домінантного агресивного і незалежного типу міжособистісних взаємин з оточуючими та прагненням до надкомформності (див. рис. 6).
   У групі хлопців підліткового віку, які не вживають психоактивних речовин, в ідеальному образі “Я” вищі показники октант І (р=0,001), VIII (р=0,05) та нижчі IV (р=0,05), V (р=0,05), порівняно з реальним образом “Я”. Це свідчить про прагнення особистості до незалежності, лідерства, впевненість та негативне ставлення до повної покори, підвищене почуття провини, самоприниження, образливість, недовіру, підозріливість та схильність до критики в міжособистісних взаєминах з оточуючими людьми (рис. 7).

Рис. 5. Психограми реального та ідеального «Я» дівчат підліткового віку, які не вживають психоактивних речовин

   І - владний-лідерський;
   II - незалежний-домінуючий;
   III - прямолінійний-агресивний;
   IV - недовірливий-скептичний;
   V - покірний-сором'язливий;
   VI - залежний-слухняний;
   VII - співпрацюючий-конвенціональний;
   VIII -відповідальний-великодушний.

Рис. 5. Психограми реального та ідеального “Я” дівчат підліткового віку, які не вживають психоактивних речовин

Рис. 6. Психограми реального та ідеального «Я» дівчат підліткового віку, що епізодично вживають алкоголь та палять 

   І - владний-лідерський;
   II - незалежний-домінуючий;
   III - прямолінійний-агресивний;
   IV - недовірливий-скептичний;
   V - покірний-сором'язливий;
   VI - залежний-слухняний;
   VII - співпрацюючий-конвенціональний;
   VIII -відповідальний-великодушний.

Рис. 6. Психограми реального та ідеального “Я” дівчат підліткового віку, що епізодично вживають алкоголь та палять

Рис. 7. Психограми реального та ідеального «Я» хлопців підліткового віку, які не вживають психоактивних речовин 

   I - владний-лідерський;
   II - незалежний-домінуючий;
   III - прямолінійний-агресивний;
   IV - недовірливий-скептичний;
   V - покірний-сором'язливий;
   VI - залежний-слухняний;
   VII - співпрацюючий-конвенціональний;
   VIII -відповідальний-великодушний.

Рис. 7. Психограми реального та ідеального “Я” хлопців підліткового віку, які не вживають психоактивних речовин

   У групі хлопців підліткового віку, що епізодично вживають алкоголь і палять, в ідеальному образі “Я” нижчі показники октант І (р=0,05), VIII (р=0,05) щодо реального образу “Я”. Оскільки в цих осіб за даними ДМВ виявляються домінантні, агресивні та лідерські риси поведінки, тому вони значно рідше виявляють невдоволення своїм типом міжособистісних взаємин і прагнуть до деспотичності, догматизму, гіперсоціабельності та нетерпимістю до критики оточуючих людей (див. рис. 8).

Рис. 8. Психограми реального та ідеального «Я» хлопців підліткового віку, що епізодично вживають алкоголь та палять

   І - владний-лідерський;
   II - незалежний-домінуючий;
   III - прямолінійний-агресивний;
   IV - недовірливий-скептичний;
   V - покірний-сором'язливий;
   VI - залежний-слухняний;
   VII - співпрацюючий-конвенціональний;
   VIII -відповідальний-великодушний.

Рис. 8. Психограми реального та ідеального “Я” хлопців підліткового віку, що епізодично вживають алкоголь та палять

   У групі дівчат юнацького віку, які не вживають психоактивних речовин, серед характеристик ідеального образу “Я” нижчі показники октантів IV (р=0,05), V (р=0,001), VI (р=0,05), порівняно з реальним образом “Я”. Це відображає прагнення позбутись покірливості, підвищене почуття провини та залежність від думки інших, самоприниження у міжособистісних взаєминах (рис. 9).

Рис. 9. Психограми реального та ідеального «Я» дівчат юнацького віку, які не вживають психоактивних речовин

   І - владний-лідерський;
   II - незалежний-домінуючий;
   III - прямолінійний-агресивний;
   IV - недовірливий-скептичний;
   V - покірний-сором'язливий;
   VI - залежний-слухняний;
   VII - співпрацюючий-конвенціональний;
   VIII -відповідальний-великодушний.

Рис. 9. Психограми реального та ідеального “Я” дівчат юнацького віку, які не вживають психоактивних речовин

   У групі дівчат юнацького віку, що епізодично вживають алкоголь і палять, в ідеальному образі “Я” нижчі показники октантів III (р=0,05) і IV (р=0,05) щодо реального образу “Я”. Це відображає задоволеність своїм характером, проте у них спостерігається намагання підсилити самоконтроль над надмірною впертістю, неприязністю, нестриманістю, вибуховістю, образливістю, недовірливістю, невдоволеністю оточуючими та підозріливістю (див. рис. 10).
   У групі хлопців юнацького віку, які не вживають психоактивних речовин, в ідеальному образі “Я” вищий показник октантів І (р=0,001) та нижчі показники октантів V (р=0,05) і VI (р=0,05) щодо реального образу “Я”. Це вказує на яскраве прагнення до конформних тенденцій, більшу доброзичливість, почуття обов'язку, добросердність та конгруентність з оточуючими людьми (рис. 11).
   У групі хлопців юнацького віку, що епізодично вживають алкоголь і палять, в ідеальному образі “Я” вищі показники октантів І (р=0,05),  VIII (р=0,05) та нижчі IV (р=0,05), порівняно з реальним образом “Я”. Це відображає вдосконалення свого стилю міжособистісних взаємин, який характеризується догматизмом, деспотичністю нетерпимістю до критики. Разом з тим відбувається усвідомлення своєї недовірливості, образливості, підозріливості та невдоволеності оточуючими та намаганням змінитись, виявляючи готовність допомагати і співпрацювати з оточуючими (рис. 12).

Рис. 10. Психограми реального та ідеального «Я» дівчат юнацького віку, що епізодично вживають алкоголь та палять

   І - владний-лідерський;
   II - незалежний-домінуючий;
   III - прямолінійний-агресивний;
   IV - недовірливий-скептичний;
   V - покірний-сором'язливий;
   VI - залежний-слухняний;
   VII - співпрацюючий-конвенціональний;
   VIII -відповідальний-великодушний.

Рис. 10. Психограми реального та ідеального “Я” дівчат юнацького віку, що епізодично вживають алкоголь та палять

Рис. 11. Психограми реального та ідеального «Я» хлопців юнацького віку, які не вживають психоактивних речовин

   І - владний-лідерський;
   II - незалежний-домінуючий;
   III - прямолінійний-агресивний;
   IV - недовірливий-скептичний;
   V - покірний-сором'язливий;
   VI - залежний-слухняний;
   VII - співпрацюючий-конвенціональний;
   VIII -відповідальний-великодушний.

Рис. 11. Психограми реального та ідеального “Я” хлопців юнацького віку, які не вживають психоактивних речовин

 Рис. 12. Психограми реального та ідеального «Я» хлопців юнацького віку, що епізодично вживають алкоголь та палять

   I - владний-лідерський;
   II - незалежний-домінуючий;
   III - прямолінійний-агресивний;
   IV - недовірливий-скептичний;
   V - покірний-сором'язливий;
   VI - залежний-слухняний;
   VII - співпрацюючий-конвенціональний;
   VIII -відповідальний-великодушний.

Рис. 12. Психограми реального та ідеального “Я” хлопців юнацького віку, що епізодично вживають алкоголь та палять

   Отже, можна зробити висновки, що для молоді, яка не вживає психоактивних речовин, характерними є конформні тенденції у міжособистісних взаєминах, а для молоді, що епізодично вживає алкоголь і палить - неконформні тенденції.
   Молодь, яка не вживає психоактивних речовин, прагне бути ще більш доброзичливою і конгруентною з оточуючими. Крім того, спостерігається тенденція до подальшого особистісного розвитку та самовдосконалення. Тоді як у молоді, що епізодично вживає алкоголь і палить, притаманна тенденція поглиблення домінуючих, агресивних і незалежних рис поведінки та часткове усвідомлення своїх диз'юнктивних і неконформних тенденцій.
   Отримані результати визначатимуть тактику і стратегію психокорекційних програм.

ЛІТЕРАТУРА

1. Березин С.В., Лисецкий К.С., Орешникова И.Б. Предупреждение подростковой и юношеской наркомании. - М., 2000. - 256 с.
2. Бурлачук Л.Ф., Морозов СМ. Словарь-справочник по психодиагностике. - СПб.: Питер, 2003. - 528 с.
3. Курек Н.С. Нарушения психической активности и злоупотребление психоактивными веществами в подростковом возрасте. - СПб.: Алетейя, 2001. - 225 с.
4. Максименко С.Д. Розвиток психіки в онтогенезі: [В 2 т.]. - К.: Форум, 2002- . Т. 1: Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології. - 319 с.
5. Максимова Н.Ю. Психологія адиктивної поведінки. - К., 2002. -308 с.
6. Менделевии В.Д. Наркозависимость и коморбидные расстройства поведения (психологические и психопатологические аспекты) - М., 2003. - 328 с.
7. Пятницкая И. Н. Злоупотребление алкоголем и начальная стадия алкоголизма. - М.: Медицина, 1988. - 285 с.
8. Чабан О.С. Психологія куріння: позасвідоме бажання померти? // Збірник науково-практичних та інформаційних матеріалів: Державне регулювання виробництва та контроль за безпечністю тютюнових виробів в Україні. - К., 2004.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com