www.VuzLib.com

Головна arrow Психологія arrow Національно-становий тип дискурсу «Записки про переваги чинів малоросійських» А.І. Чепи
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Національно-становий тип дискурсу «Записки про переваги чинів малоросійських» А.І. Чепи

М.-Л.А. Чепа

НАЦІОНАЛЬНО-СТАНОВИЙ ТИП ДИСКУРСУ “ЗАПИСКИ ПРО ПЕРЕВАГИ ЧИНІВ МАЛОРОСІЙСЬКИХ” А.І. ЧЕПИ

   Стаття має на меті ознайомити широкий загал із важливим документом, який засвідчує національно-патріотичні почуття української еліти на початкових етапах зародження модерної української нації. Видатним тогочасним руським (українським) націоналістом був А.І. Чепа. Нація та націоналізм мисляться тут як культурні артефакти особливого роду, що були створені наприкінці вісімнадцятого сторіччя [1] та уявлялися спільнотою, в якій панує глибоке й солідарне братерство.
   Стрижень етнонаціонального дискурсу станової концепції А.І. Чепи складали слідуючі ідеї:
   1) Україна (Мала Росія) та її народ мають древню історію. “Малая Россія есть часть Русскаго царства или великаго княженія Кіевскаго. Народъ, населяющей оную, есть древниій руській. Нъкоторые лътописатели малороссійскіе выводятъ происхожденіе народа, нынъ населяющаго Малую Россію, одни отъ кимворовъ, другіе, толкуя имя козакъ, полагаютъ ихъ отъ козаръ и прочая, но все то несправедливо: одни беруть очень издалека, а другіе говорять безъ основанія. Гетъманъ Хмельницкій, въ универсалъ 1648 г. маія, 19 къ малороссійскому народу, называетъ Малую Россію предковъчною отчизною ихъ, а славныхъ и валечныхъ руссовъ предками ихъ. ...сохранила она отъ временъ древняго русскаго правлъыя православную въру, русскій языкъ, имена городовъ и нъкоторыхъ селеній, древнія права, уставы, привилегіи, обычай и раздълеые состояній норода”[2].
   2) Україна ніколи і ніким не була завойована, а завжди перебувала в договірних стосунках з правителями держав-союзників (Польща, Литва). “З самих трактатів, привілеїв та пактів, що з'єднують Руський Народ з Литвою і Польщею, видно, що він об'єднувався і домовлявся, яко вільний і свобідний, а ніяк не завойований” [3]. Саме на основі актового матеріалу литовсько-польського періоду була сформована основна ідея “Записок”, що Мала Росія - самостійний суб'єкт політико-правових відносин, який з давніх часів має певний об'єм “прав, звичаїв, привілеїв, вольностей, свобод і переваг”, і тільки на умовах збереження останніх вона вступала і може вступати та перебувати під протекцією правителів інших держав;
   3) порушення традиційних прав та вольностей українських шляхетних чинів привело до легітимного розриву з поляками. “Сій то чины съ войскомъ малоросайскимъ бывши въ поляковъ, служили имъ оплотомъ противъ татаръ и турковъ, и военными подвигами своимипрюбръли отъ нихъ подтвежденіе дренихъ ихъ преимуществъ, уравненіе съ шляхетствомъ и присвоение имъ права книги статута, но послъ оказанныхъ имъ притьсненій, они, командуя козаками, со многимъ пролитіемь крови своея на тридцати шести сраженіяхь, свергнули иго притъснителей своихъ поляковъ и Малую Россію, прародительскую отчину всероссійскихь монарховъ, повергнули къ подножію престола ихъ [2];
   4) перехід під російську протекцію мав добровільний характер. “Добровільний” вибір московського царя був зумовлений виключно тим, що він зобов'язувався шанувати права Малоросії, а також заради єдиновірства. “Царь Алексій Михайловичъ, “яко орелъ на птенцы своя вожделъ”, принялъ ихъ подъ высокодержавную свою руку 1654 года. Съ того времени они, находясь въ природномъ своемъ подданствъ, всеросайскимъ самодержцамъ всегда служили върою и правдою; возмущенія къ несчастію извнъ коварствомъ навъваемыя, они тогда же отражали и истребляли вооруженною рукою и всегда оставались върными подданными всероссмскимъ монархамъ. Съ того же времени служили имъ во всъхъ бывшихъ Россіи войнахъ съ татарами, турками, поляками, Персією, шведами, при взятій городовъ Смоленска, Азова, Очакова, Хотина и прочая. Содержали пограничную стражу, а паче отъ бывшихъ татаръ; всегда во всемъ были послушные исполнители, что только благоугодно было высочайше повълелъ имъ: командированы были съ козаками для строенія разныхъ кръпостей внутри и внъ Малой Россіи, для копанія пограничныхъ линій, Ладожского канала и дьланія плотины на ръкъ Сулакъ, а въ 1739 году, во всю зиму, полонили ледъ на ръкъ Днъпра, отъ Кіева даже до самой линіи, чтобъ не перешли татары; не имъли никогда отставки, служили во всю жизнь на собственномъ содержаніи” [2].
   4) суб'єктом договірних відносин з українського боку була традиційна еліта краю - українська шляхта; козацтво користувалось шляхетським правом, але шляхтою не вважалось. “Сій чины въ прежнія времена, до 1765 года, выбираемы были отъ всего войска, по личнымъ достоинствамъ и заслугамъ избираемаго, съ уважешемъ заслугъ предковъ его, хотя тогда и козаки имъли право быть выбираемы въ чины, но требовалось, чтобы они оказали осбливыя способности и заслуги главнъйцмя” [2].
   “Записка” А.І. Чепи була написана 18 лютого 1809 року після того, як Герольдмейстерська контора Сенату (Герольдія) почала все частіше не визнавати права багатьох поважних українських сімей на дворянство (“Указ правительствующаго сената по герольдій, что малороссійскіе чины не такіе, коимъ дворянскою грамотою присвоєно дворянское достоинство - несогласенъ съ малороссійскими привилегіями и высочайшими грамотамы [2]”). У зв'язку з цим почала збирати і систематизувати актові та наративні джерела, на основі яких з'явилась
   “Записка”, проблематика якої вийшла далеко за межі питання про дворянський статус української соціальної еліти, тому що Герольдія, як державна установа, заперечувала історичні заслуги предків претендентів на дворянство, а тим самим - увесь історичний досвід українського народу.
   Нижче подаємо розлогу цитату з Чепиної “Записки”, яка засвідчує станову природу національної уяви автора в умовах династичної російської імперії та зародження офіційного націоналізму великоросів.
   “Отъ изданія первой грамоты короля Сигизмунда 1563 года, коею подтверждены малороссійской войсковой старшинъ, или рыцарству, ихъ прежнія права, вольности, обычаи и преимущества, - до состоянія высочайшего имянного отъ 28 іюля 1783 года указа, по коему они переименованы въ великороссійскіе чины, протекло 220 лътъ, а до сего указа правительствующаго сената, по герольдій послъдовавшаго къ уничтоженію сихъ чиновъ, 7-го ноября 1807 года, прошло 244 года, но со времени присоединенія ихъ подъ всероссійскую державу, съ 1654 года, уже 155 лътъ, никогда не оказано сумнъыя и не сдълано опроверженія на ихъ преимущества; и они пользовались ими по высочайшимъ подтверждеыямъ всъми царствовавшими самодержцами всероссійскими. Сверхъ того, оные высочайшею ихъ властію и постановленныхъ отъ нихъ начальниковъ усовершенствованы и умножены, ибо что:
   1. пользовались они свъми шляхетскими преимуществами точно такъ, какъ россійскіе дворяне и чины по табели о рангахъ установленные;
   2. удостоены высочайше уравненія между нъкоторыми чинами ихъ;
   3. признаваемы были достойными къ уравненію и награжденію ихъ введенными въ Россію по примъру прочихъ европейскиъ державъ чинами, и наконецъ -
   4. они дъйствительно переименованы въ великороссійскіе большею частію военные чины такимъ порядкомъ, какъ бы и прежніе ихъ малороссійскіе были классные.
   На сій четыре положенія имъются огшдующія доказательства.
   На первое. 1-е. Въ Малой Россіи чиновники войсковые изъ незапамятуемыхъ временъ владъли деревнями и прочими недвижимими имъыями по предкамъ, по пожалованію за службы и по благоприбрътешю. Они имъли, по ввысочайше утвержденнымъ докладнымъ пунктамъ 1729 года августа 22, позволеніе покупать в Россіи маетности и прочія недвижимыя имъыя и быть во всемъ противъ великороссмсюхъ вотченниковъ, - право, которое тогда однимъ россмскимъ дворянамъ принадлежало.
   2-е. Многіе изъ малороссмсгахъ военныхъ чиновниковъ, по подобію бывшихъ въ Россіи для чина дворянскаго помъстьевъ, имели 1) ранговыя деревни даже до открьітія троихъ малороссшсюхъ намъстничествъ, а вообще всъ чиновники, за умноженіе заслугъ, получили отъ гетмановъ, а потомъ отъ всероссійскіхь самодержцовъ, имьнія потомственно, какъ въ Россіи дворянамъ жалованы были помъстья въ вотчины.
   3-е. По таковымъ преимуществамъ въ Малороссіи войсковыхъ чиновниковъ, совершенно сходственнымъ съ шляхетскими, уже не было между ими и нъкоторымъ числомъ шляхетства изъ Польши переселившемся, никакого различія: всъ они равно и вновь за службы получівшие чины, по древнему обычаю, выборомъ и производствомъ, коихъ полагается токмо малое число, пользовались одинаково правами и преимуществами шляхетскими, всъмъ имъ, женамъ ихъ и дътямъ присуждаемо было по ръшеыямъ всъхъ урядовъ, правительствующаго сената и иногда по высочайшимъ конфирмац1ямъ, безчестье въ статутъ шляхетскому состоянію положенное, и поелику тъхъ, другихъ и третьихъ обязанность была служить во всю жизнь, а по умноженій заслугъ и отличностей каждаго изъ нихъ, имъли они равное право на всъ чины, достоинства и награжденія.
   4-е. При военномъ управленій Малой Россіи, когда признано необходимо нужнымъ учредить земское правосудіе, то и произведено оное, 1763 года. По статуту узаконенно: занимать всъ земскія должности рыцарству и шляхетству. Малороссійскіе войсковые чиновники безъ всягаго сумнъыя о ихъ шляхетскихъ преимуществахъ выбраны въ оныя, утверждены отъ начальства и поступили: генеральнаго суда въ депутуты въ каждомъ полку, въ два подкоморскіе и въ два земскіе суды и въ нъжинскомъ въ три, въ каждый судъ: по одному подкоморому, по одному судьи и по два подсудка, по одному писарю и по одному возному, да въ каждомъ полку въ городскій судъ: по одному писарю, по одному возному, а въ каждую сотню по одному возному же. Сверхъ того, изъ нихъ же избираемы были, вмъсто маршальскаго чина, по статуту положеннаго, въ каждомъ повътъ по одному предводителю шляхетства.
   5-е. По имянному высочайшему рескрипту къ господину генералу фельдмаршалу, сенатору и кавалеру графу Петру Александровичу Румянцову Задунайскому послъдовавшему, онъ имълъ штатъ шефа малороссшсюхъ войскъ, котораго класные военные чины: одинъ генералъ и два флигели адьютанты, оберъ-аудиторъ, секретарь, регистраторъ, переводчикъ, фурьеръ и нижніе чины - наполняемы были преимущественно изъ чиновниковъ малороссмсюхъ.
   6-е. Ея императорское величество высочайше и всемилостивъйше соизволила повелъть оному господину фельдмаршалу и кавалеру, отъ 2 маія 1767 года, нъсколько изъ малороссмсюхъ лутшихъ фамилій дътей обоего пола прислать къ опредълеыю въ кадетский корпусъ и общество благородныхъ дъвицъ. Онъ представилъ ея величеству, 1768 года, генваря 6 дня, дътей малороссшсюхъ чиновниковъ при всеподданнъйшемъ своемъ донесеній и при двухъ о числъ ихъ спискахъ; они приняты безъ всякаго сумньнія о ихъ шляхетствъ, и съ того времени понынъ всегда были принимаемы въ корпусы и прямо въ службу; служили и ныне служать въ сухопутной армій, въ артилерій, въ флотъ и въ штатской службъ, вездъ во многомъ числъ, на такихъ точно преимуществахъ, какъ прочіе россійскіе дворяне. Изъ нихъ примъчательнъйцме состоятъ нынъ въ службъ: контръ-адмиралами Михайловскій и Коробка, и оба за отличныя заслуги, всемилостивъйше награждены орденами: Михайловскій - св. Анны первой и св. вел. мучен, и побъдон. Георгія четвертой степени.
   7-е. Во время открьітія въ Малой Россіи троихъ намъстничествъ, покойная государыня императрица Екатерина Вторая реченному главнокомандовавшему малороссійскими войсками сообщила, при рескриптъ 1781 года октября мъсяца, проектъ главы о дворянствъ для руководства его и дворянскихъ предводителей съ ихъ обществами въ разборъ дворянства. Основываясь на ономъ, какъ главнокомандующій, такъ и предвадители съ обществомъ, не встрътили ни малъйшаго сумнъыя въ допущеній имъющихъ малороссійскіе чины къ выборамъ и поступленію въ должности, означенныя въ высочайшемъ о губерыяхъ учрежденіи, они тогда утверждены начальствомъ. Въ бьівшіе послъ того выборы, были выбираемы, какъ должно, подъ наззираыемъ господъ генералъ-губернаторовъ или губернаторовъ, были утверждаемы, служили и получали даже ордены св. равноапостольного князя Владиміра, какъ за отличія, такъ и за тридцатипятилътнюю службу, коей большая часть продолжена была въ малороссмсюхъ чинахъ. Нъкоторые изъ нихъ опредълены были въ короннную службу губернаторами, вицъ-губернаторами, зкономій директорами, совътниками, ассесорами, прокурорами, стряпчими и прочая, и повышаемы были въ чины по табелю о рангахъ установленные и ниже произведены къ мъстамъ секретарями.
   8-е. По основанію вышеупомянутаго проекта главы о дворянствъ и по изданной потомъ высочайшей и всемилостивъйшей грамотъ о дворянствъ, тъ малороссійскіе чины по заслугамъ предковъ ихъ и ихъ самихъ и по привилепямъ и высочайшимъ грамотамъ, имъ вообще пожалованнымъ, дворянскими комиссіями троихъ малороссмсюхъ губерній внесены въ дворянскія родословныя книги.
   На второе. 1-е. Гетманъ графъ Кирила Григорьевичъ Разумовскій въ представленной имъ на высочайшеее разсмотреніе табели о чинахъ молороссмсгахъ, въ 1756 году, положилъ чинъ войскового товарища считать не ниже сотничьяго.
   2-е. Высочайшимъ имяннымъ указомъ, даннымъ сенату въ 10 день ноября 1764 года, повелъено: членамъ (кои по статуту избирались на всю жизнь) считаться заурядъ; подкоморымъ - первымъ по полковникъ, судьямъ земскимъ - съ первостатейными бунчуковыми товарищами, по старшинству, подсудкамъ - съ бунчуковыми же товарищами второстатейными; писарямъ земскимъ - по старшинству противъ полковыхъ асауловъ, а вознымъ -первымъ предъ сотникомъ малороссійскімь.
   На третье. 1-е. 1733 года государственная иностранная коллегія, по прошенію гетмана Апостола, въ мньніи своемъ полагала обозному генеральному: “надлежитъ имъть рангъ генералъ маіора или бригадара, двумъ судьямъ генеральнымъ, одному подскарбію, одному писарю, двумъ асауламъ, одному хоружему и одному бунчучному - ранги подполковничьи; десяти полковникамъ - не менъе ранга россійскаго подполковника, бунчуковымъ товарищамъ - ранги маіорскіе, полковникамъ компанъйскихъ охочихъ полковъ, артиллеріи генеральной асаулу и хоружему, въ полкахъ малороссмсгахъ, обозному, судьи, писарю, асауламъ и хоружимъ - рангъ капитана-порутчика, сотникамъ полковымъ и городовымъ - противъ подпорутчика или прапорщика; сотенной и городовой старшинъ, тоесть атаману, хоружему, асаулу и писарю - противъ вахмистра”. Но сіє предложеніе толико упослъждающее чины малороссійскіе осталось и по тогдашнимъ обстоятельствамъ не могло быть введено.
   2-е. Главнокомандовавший въ Малой Россіи генералъ аншефъ графъ Александръ Ивановичъ Румянцовъ, въ предложеніи въ войсковую генеральную канцелярію, 16 декабря 1738 года, предписалъ: “войсковому канцеляристу Максимовичу быть въ товарищахъ капитану глуховского гарнизона Протопопову при отдачъ высочайше пожалованныхъ грузинскимъ князьямъ и дворянамъ имъый; и впредь, гдъ войсковые канцеляристы съ оберъ-офицерами къ какимъ либо дъламъ опредъляемы будуть, должны быть въ товарищахъ, какъ то и прежде обыкновенно исполняемо было, ибо объ нихъ войковыхъ канцеляристахъ, не такъ разумъть, какъ о ротныхъ писаряхъ и прочихъ надлежитъ, но всегда содержаны быть должны въ обсервацій и достоинствъ, какъ дъйствительно и самимъ имъ главнокомандующимъ исполняется”.
   3-е. Высочайшимъ имяннымъ уазомъ, даннымъ правительствующему сенату въ 10 день ноября 1764 года, по случаю увольненія графа Разумовскаго отъ гетманства, учрежденія малороссійской коллегіи и прочая, повелъно: “желая, чтобы между опредъленными въ коллегію членами никакого различія не было, а каждый мъсто свое по чину и старшинству занимать моглъ, всемилостивъйше жалуемъ: сихъ малороссшскихъ членовъ уравнешемъ въ классахъ съ великороссійскими нижеслъдующими чинами, а именно: генеральнаго обознаго Кочубея - генералъ-маюрскимъ, писаря Туманскаго - чиномъ статскаго совътника, асаула Жоравку (Жоравка подписывался: “ Генеральный асаулъ, статскій совътникъ Иванъ Жоравка”. О другихъ не помню) и хоружого Апостола - полковниками”.
   И на четвертое. 1-е. Вышереченный главнокомандующій малороссійскими войсками господинъ генералъ-фельдмаршалъ, сенаторъ и кавалеръ графъ Петръ Александровичъ Румянцовъ-Задунайскій представлялъ малороссійскіхь чиновниковъ по заслугамъ не только къ награждению деревнями, но и великороссійскими чинами; и по представительствамъ его чинимы были всемилостивьйшія удостоверенія. Такъ, по представленію его, императрица Екатерина Вторая пожаловала малороссійскіхь полковниковъ Забълу и Заньковскаго въ бригадиры, сказавъ: “полковникъ единожды уже здъланъ полковникомъ”, слова подтверждающія достоинство малороссійскихь чиновъ, подлежащіе написаннымъ въ табели о рангахъ.
   2-е. Въ теченіи времени оной главнокомандующій имълъ особливое стараніе, чтобы малороссійскіе чины были переименованы въ россійскіе. Безъ сумнъыя, было на сіє высочайшая воля императрицы. И такъ они, по представлеыямъ его, производимы были: бунчуковые товарищи, полковые старшины и даже войсковые товарищи - въ коллежскіе ассесоры; прочие чины - по соразмърности ихъ заслугъ и степеней, о чемъ правительствующему сенату изъ дълъ во все протекшее время извъстно. Иные же изъ нихъ принимаемы были въ регулярную россійскую службу прямо штабъ и оберъ офицерскими чинами, тоже сорамзърно ихъ заслугамъ. Когда же правительствующій сенат вопросилъ реченаго главнокомандующаго о объясненш порученностей и заслугъ, какія здъланы представленными отъ него къ награжденію малороссійскими чиновниками, то онъ писалъ къ господину генералъ прокурору князю Вяземскому, отъ 3-го маія 1774 года, что “чиновники таковые въ прежніе времена пользовались награжденіями въ полной мъръ въ службахъ ихъ - раздаваемыми отъ гетмановъ недвижимыми имъыями, приносящими великіе доходы, и чинами въ сей земли довольно почитаемыми, а прибывали большею частію въ въдомствъ между собою, не имъя надобности искать сравненія съ великороссійскими”.
   И наконец 3-е. Когда высочайшимъ имяннымъ въчной памяти государыни императрицы Екатерины Вторыя указомъ государственной военной коллегіи, въ 28 день іюля 1783 года даннымъ, о преобразовали малоросайсгахъ полковъ въ регулярные повелъно: “находящихся въ малороссмсюхъ войскахъ чиновниковъ, кои похотятъ остаться въ военной службъ и къ оной отъ главного начальства способными найдены будуть, опредълить, смотря по степенямъ и заслугамъ, штабъ и оберъ офицерскими чинами въ сихъ полкахъ, а прочихъ отъ службы увольнить, переименовать для опредълешя къ дъламъ”, то во исполненіе того чины малороссійскіе чрезъ бывшаго ихъ главнокомандующаго реченнаго господина генералъ-фельдмаршала сенатора и кавалера графа Петра Александровича Румянцова Задунайскаго, по особо послъдовавшему къ нему высочайшему имянному рескрипту, и переименованы въ армейскіе, какъ бунчуковые  товарищи - въ примееръ маіорьі, полковые асаулы, хоружие и писари - въ секундъ маіорьі, сотники - въ ротмистры, войсковые товарищи -въ порутчики, значковые товарищи и сотенные атаманы, писари, асаулы и хоружіе - въ корнеты. Все сіє явствуетъ по дъламъ и послужнымъ спискамъ сихъ чиновъ въ государственной военной коллегіи. Нъкоторые же и техъ чиновъ, почитая заслуженные малороссійскіе чины надежнымъ увъреыемъ о принадлежащихъ имъ шляхетскихъ преимуществахъ, не просили о перейменованій и хотя въ маломъ числъ, но остались въ оныхъ.
   3-е. 1. Права, привилепи и вьюочайшія грамоты “малороссийскім войсковымъ старшинамъ или чинамъ войска запорожскаго наровнъ считаться съ шляхетствомъ”.
   2. Грамота государя царя Алексъя Михайловича (одна изъ двухъ) 1654 года, марта 27 дня, гетману Хмельницкому и старшинъ войсковой генеральной, полковникамъ, асауламъ и сотникамъ, при принятіи ихъ со всъмъ малороссийскім народомъ, въ свое подданство, коею пожаловалъ : “всему Войску Запорожскому объихъ сторонъ (Днепра) и старшинъ быть при своихъ правахъ и вольностяхъ войсковыхъ и по своимъ правамъ и обычаямъ судиться”. А согласно тому въ статьяхъ его гетмана Хмельницкаго - первою и тринадцатою утверждено.
   3. четвертое. Въ статьяхъ гетмана Ивана Игнатовича, 8-й пункт: “какъ напредъ сего заслуженные были пожалованы честію шляхетскою, то чтобы они при томъ же чину и чести пребывали”.
   4. Въ статьхъ гетмана Ивана Самойловича, 17 пункт: “малороссийскаго Войска Запороожскаго посланцы, при разграничена съ Польшею, должны быть наравнъ съ польскими послами, какъ они и прежде сего на сеймахъ земскихъ, за польскаго владъыя, бывали и равно съ ними сидъли”.
   5. Въ статьяхъ гетмана Ивана Мазепы 19-й пунктъ: “чтобы никто изъ великороссийсгахъ не превозностлся тъмъ, что онъ государевъ, а потому и малороссийсгахъ старшинъ гетманскаго регименту не унижалъ и не укорялъ, яко оба сій народа подъ одною самодержавною властію пребываютъ, то имъ и быть въ равной чести и въ равномъ уваженій”.
   7. Въ решеніи верховнаго тайнаго совъта, по волъ государя императора Петра Второго, 1728 года, августа 22, на пункты гетмана Апостола, на 3-й: “выбирать въ генеральную старшину и полковники изъ заслуженныхъ и знатныхъ, представлять объ нихъ его императорскому велтчеству и ожидать указа, а опредъленныхъ его величествомъ безъ указа не оставлять. Полковую старшину и сотниковъ выбирать изъ людей заслуженныхъ, а гетману утверждать и писать къ его императорскому велтчеству, описавь службы и годность ихъ”. На 15-й: “маетности и другія недвижимыя имъыя великоросаянамъ въ Малой Россіи покупать и малоросаянамъ въ Великороссе свободно и быть во всемъ противъ великоросайскихъ вотчинниковъ”
   8. Въ утвержденномъ Малороссии польскомъ правъ, книгъ Статуть постановлены преимущества шляхетскія, коими малороссійское рыцарство или чины войсковые всегда подльзовались суть сльдующіе:
   1. Рыцарство, шляхта должны служить воєнно. Раздъла 2, по артикулу 7-му.
   2. Простой человъкъ, оказавшій явныя знаменитыя рьщарскія услуги, мужествомъ противъ непріятелей, имъетъ право получить отъ короля привилегію на вольности шляхетскія и на гербы. Раздъла 3, по артикулу 26-му.
   3. Разпоряжать по желанію своими имьніями, выслуженными, купленными и другимъ образомъ благопрюбрътенными Раздъла 3, по артикуламъ 4 и 43.
   4. Давнихъ ихъ привилегій, преимуществъ и обычаевъ не нарушать и не перемънять безъ соизволенія сейма. Раздела 3, по артикуламъ 2 и 10, и артикулу 15.
   5. Достоинствъ и урядовъ простымъ людямъ не давать, а давать только шляхтъ и каждому рыцарскаго слостоянія человъку, природнымъ, осъдлымъ, по способностямъ и заслугамъ ихъ. Раздъла 3, по артикулу 18.
   6. Всъхъ - сохранять въ ихъ достоинствъ урядахъ чести, какъ кому опредълено. Раздела 3, по артикулу 13-му. Оныхъ безъ оправданія не отнимать. Раздълъ 3, по артикулу 14.
   7. Рыцарство, шляхта имъютъ право выбирать:
   - короля, разд. 3, по артикулу 3, %1.
   - пословъ въ генеральный сеймъ и сеймики. Розд. 3, по артикулу 6-му.
   - подкомораго, разд. 9, по артикулу 1-му.
   -  судей земскихъ и писаря, розд. 4, по артикулу 1, %1, и артикулу 4, %1.
   - военнаго чиновника хорунжего, разд. 2, по артикулу 5.- возныхъ, разд. 4, по артикулу 8 .
   8. Рыцари и шляхту безъ призыва въ судъ и облаченія въ тюрьму не садить. Разд. 3, по артикулу 10.
   9. Выъзжать имъ въ чужія земли, кромъ непріятельской. Разд. 3, по артикулу 16.
   10. Всъ вышеупомянутыя права и привилегій подтвеждены высочайшими и всемилостивъйшеми грамотами государей царей Федора Алексъевича, 1784, февраля 1, Іоанна Алексъевича и Петра Алексъевича, 1790, маія 30, императоровъ и императрицъ: Петра Великого 1708, ноября 1 и 3, 1709, февраля 3, 1711, февраля 5, и 1717, генваря 8, Петра Втораго, 1727, іюня 25, и въ ръшительныхъ пунктахъ верховнаго тайнаго совъта, на 1-й пунктъ, 1728, августа 22, Анны Іоановньї, 1730, маія 15, Елисаветъ Петровны, 1746, декабря 15, и 1751, маія 22, Екатерины Вторыя, 1764 , ноября 10, Павла Перваго, 1796, ноября 30, и нынъ благополучно царствующаго Александра Перваго, 1802 года, декабря 29 дня.
   4-е. Иностранцы, водворившіеся в Россіи на поселеніе, не только греки, но грузинцы, молдоване и сербы, призваны въ ихъ иностранномъ дворянскомъ достоинствъ и даже въ ихъ княжескихъ титулахъ, а истая братія руссюхъ, коренные русскіе малороссійскіе, большею частію съ давнихъ временъ отъ предковъ своихъ, дъдовъ и прадъдовъ, чиновники, которые въ теченіи 244 лътъ, въ томъ числъ 155 лътъ подъ всероссійскою державою, по высочайшимъ и всемилостивъйшимъ подтверждешямъ пользовались правами и преимуществами шляхетскими, служили върою и правдою, не щадя живота своего, -лишены стали указомъ правительствующаго сената, по герольдій, всъхъ тъхъ преимуществъ и кровію заслуженной чести, сочтены ничего не значущими, потому только что они не такіе чины, коимъ дворянскою грамотою присвоено дворянское достоинство. И тогда, когда тот же сената департаментъ герольдій внеслъ уже въ российскій гербовникъ, въ 1-е отдълеые, гербы чиновъ малороссийсгахъ Лагодъ, Лезаревича и Хильчевскаго (оные удостоены высочайшей конфирмаціи), хотя изъ описаній сихъ гербовъ видно, что предки тъхъ родовъ служили въ малороссийсюхъ только чинахъ.
   И так, малоросссийскіе чины имъютъ причины подвергнуться къ подножію престола его импеораторскаго величества и всъподданъйше просить: 1 -е, о отмънъ помянутаго указа правительствующаго сената по герольдій, которымъ уничтожены и въ ничто поставлены малороссийскіе чины и тъмъ умалена личная честь и преимущества потомковъ ихъ, произшедшихъ не только отъ полковой и сотенной старшины, но и отъ поколъый гетмановъ и генеральныхъ старшинъ -коимъ не доставало только украшенія титулами, присвоенными въ европейскихъ державахъ подобнымъ достинствамъ и властямъ; 2, о всемилостивъйшемъ признаній родовъ малороссийсюхъ чиновъ, служившихъ въ оныхъ съ дъда съ прадъда и высше, и лично выслужившихъ чины въ дворянскомъ достоинствъ и о внесеній въ ту часть родословной дворянской книги, въ которую одни по древности ихъ пренадлежатъ, а другіе, вьюлужившіе лично оные и кто изъ нихъ пожалованъ въ секретари или переименованъ въ российскій военный чинъ, какъ въ статьхъ 78-й и 92-й высочайшей грамоты о дворянствъ узаконено, во вторую часть той же родословной книги и 3, о перименованіи, остающихся въ маломъ числъ, прежнихъ малороссийскіх чиновъ въ великороссийскіе военные, въ точное исполненіе высочайшего имяннаго указа, въ 28 день іюля 1783 года состоявшавгося.Сіє ихъ прошеніе основано на ихъ правахъ, привилепяхъ и высочайшихъ грамотахъ. Ежели бы они не имъли сихъ правъ, присвоевающихъ имъ шляхетскія преимущества, то службы ихъ всероссійскому престолу при употребленіи и пользованіи тъхъ преимуществъ съ такихъ отдаленныхъ временъ, подають имъ надежду получить всемилостивъйшее подтверждение ихъ въ дворянскомъ достоинствъ, по примъру какъ въ прежнія времена российскіе дворяне бьівшіе только чины, но чрезъ умноженіе заслугъ сдълались названіемь благороднаго состоянія и преимуществами поровнялись съ русскими родословными людьми.
   Царь Алексъй Михайловичъ, чрезъ посланныхъ его, объщалъ гетману Хмельницкому и войсковой старшинъ, какъ видно изъ прошенія Хмельницкаго 1654 года, февраля 17 дня, “таково бо государское твоего царскаго величества слово намъ тотъ же ближній твоего царскаго величества бояринъ съ товарищи объщалъ и больше сихъ дълъ рече: одержите отъ великаго царя его царскаго величества, егда попросите, большими васъ, рече, свободами, державами и добрами пожалуетъ его царское величество, паче королей польскихъ княжать древнихъ россмсюхъ, точію челомъ бійте”.
   А государь императоръ Петръ Великій въ высочайшей грамотъ 1709, февраля въ 3 день, къ малоросайскимъ чинамъ и войску, написалъ: “а особливо малороссійскому народу все объщанное при принятіи ихъ подъ высокодержавную отца нашего блаженныя памяти великаго государя его царскаго величества руку свято содерживали и впредь содержать будемъ; и оные върные наши подданные по прежнему на правахъ и вольностяхъ своихъ въчно въ покоъ и тишинъ благополучно жительствовать могутъ, отъ насъ же за ту свою показанную върность вящшую милость и награжденіе получать”. Поелику сердце царево въ руцъ божіей, то слова его святы и непреложны. Просите и дастся вамъ!”

ЛІТЕРАТУРА

1. Бенедикт Андерсен. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження й поширення націоналізму. - К., 2001.
2. Чепа А.И. Записка о преимуществах чинов малороссийских от 18 февраля 1809 года. - Інститут рукописів НБУВ. Ф. VIII. № 1603 (122).
3. Історія Русів. - К.,1991. - 318 с

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com