www.VuzLib.com

Головна arrow Психологія arrow Ціннісні орієнтації як чинник розвитку суб’єктності в юнацькому віці
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Ціннісні орієнтації як чинник розвитку суб’єктності в юнацькому віці

Л.М. Новик

ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ СУБ'ЄКТНОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

   У статті розглянуто проблему ціннісних орієнтацй як чинника розвитку суб'єктності в юнацькому віці. Емпіричним шляхом визначені й згруповані паттерни базових цінностей студентів.
   Ключові слова: ціннісні орієнтації, цінності, суб'єктність, ціннісні конфлікти.
   Постановка проблеми. Ціннісні орієнтації є одним із центральних особистісних утворень, які характеризують внутрішню сторону суб'єкта, а також його ставлення до дійсності й тісно пов'язані із формуванням смислової сторони спрямованості особистості. Вони є регулятором поведінки, дій, вчинків людини і основою її світогляду. Цінності, при цьому, виступають орієнтирами людини на шляху до здійснення предметно-практичної діяльності. Система ціннісних орієнтацій - є, ніби, “згорнутою” програмою життєдіяльності й служить підставою для реалізації певної моделі особистості, тією сферою, де соціальне переходить в особистісне, а особистісне стає соціальним [5]. Юність - це період, коли відбувається перехід від фізичної до соціальної зрілості, змістом якого є включення юнака в доросле життя, засвоєння ним суспільних норм та правил, приміряння різних соціальних ролей, вибір власного життєвого шляху. Ціннісні орієнтації виступають орієнтирами спрямованості юнака в майбутнє, основою його професійного та особистісного самовизначення, стають одним із чинників розвитку його суб'єктності. Категорія суб'єктності, як зазначає С. В. Васьківська, визначає міру свободи людини у житті, її здатність ставати причиною світу і себе, будувати смисли буття, діяти та брати на себе відповідальність за свої дії [1].
   Розуміння суб'єкта в психології також пов'язане “...з наділенням людського індивіда якостями бути активним, самостійним, здібним, умілим в здійсненні специфічних людських форм життєдіяльності, перш за все, предметно-практичної діяльності” [6, с 249].
   Саме в юнацькому віці здійснюється вибір власного життєвого шляху, а ціннісні орієнтації стають складовими “суб'єктного ядра” особистості, що становить основу її суб'єктивного світу. Тому, розвиток суб'єктності дозволяє говорити про певну специфіку системи ціннісних орієнтацій особистості в юнацькому віці.
   Так, Т. М. Титаренко приходить до висновку, що “Власне в акті особистісного вибору й експлікується, виявляється суб'єктність як така”. [8, с 108]. Далі, дослідниця вказує, що “Саме юнацтву притаманна найнижча задоволеність життям, найгостріша невпевненість у собі, коли переживається стан загальної невизначеності, зокрема смислової. Людина опиняється на порозі нового, самостійного життя, відчуває незвичний тягар відповідальності за кожний свій крок, хоче зрозуміти своє призначення, відчути, куди саме слід рухатися, що робити. Юнак любить те, що поривається змінювати, вдосконалювати, звільняти з полону повсякденності. Головні конфлікти цього періоду - конфлікти ціннісні: норми оточення, субкультури майже ніколи не збігаються з нормами, що закладені сім'єю”. [8, с 255].
   Отже, на наш погляд, саме в юнацькому віці відбувається інтенсивне формування системи ціннісних орієнтацій, які здійснюють глобальний вплив на процес становлення та розвитку особистості в цілому, і на розвиток її суб'єктності, зокрема.
   Мета статті. Провести теоретичне та емпіричне дослідження ціннісних орієнтацій, як чинника розвитку суб'єктності в юнацькому віці.
   Обоєкт дослідження - ціннісні орієнтації особистості. Предмет дослідження - ціннісні орієнтації як чинник розвитку суб”єктності юнацтва.
   Теоретичний аналіз досліджень та публікацій. Філософсько-психологічна література середини XIX ст., присвячена вивченню цінностей представлена роботами таких дослідників як Г. Лотце, Г. Рікерт, В. Дільтей, М. О. Бердяев, М. О. Лосський, Б. П. Вишеславський та ін. У XX ст. психологи гуманістичного спрямування розглядають систему цінностей у контексті проблем самосвідомості, самоактуалізації та духовного становлення особистості (К.О. Абульханова-Славська, Б. С. Братусь, Ф. Ю. Василюк, А. Маслоу, О. М. Леонтьев, С. Л. Рубінштейн, В. Франкл, Е. Фромм, Е. Шпрангер та ін.). Також проблема цінностей, ціннісних орієнтацій незалишає байдужими й сучасних українських психологів та педагогів (І. Д. Бех, М. І. Боришевський, О. О. Кузнецов, 3. С. Карпенко, В. О. Татенко, Т. М. Титаренко та ін.).
   Цінності - це ідеї, ідеали, цілі, до яких прагне людина і суспільство вцілому. Існують загальнолюдські цінності: універсальні (любов, престиж, повага, безпека, знання, гроші, речі, свобода, здоров'я), внутрішньо групові (політичні, релігійні), індивідуальні тощо (А. Павліченко, 2005). Цінності (в суб'єктивному вимірі), як особливі смислові утворення мають свою специфіку, етапи становлення і відрізняються за змістом, мотиваційним статусом, роллю в житті людини.
   Ціннісний розвиток особистості, як зазначає О. В. Завгородня, передбачає процеси соціалізації індивіда (залучення до існуючих у даній культурі цінностей), індивідуалізації (критичне осмислення існуючих цінностей, а також формування власної ієрархії цінностей), універсалізації (вихід за межі цінностей даної культури, наближення до загальнолюдських універсалій). Індивідуалізація полягає в русі від цінностей навіяних, наслідуваних, запозичених до внутрішньо детермінованих та індивідуалізованих. Ця лінія в еволюції цінностей, пов'язана з розвитком самоусвідомлення та свободи. Особистість, на певному етапі розвитку, утверджує свою свободу, автономію, формуючи власну систему цінностей. Універсалізація - це рух від нарцистично-егоцентричних цінностей через різні форми групоцентричних (малих та широких угрупувань) до універсальних цінностей. Розвиток у цьому напрямку залежить від здатності до глибиких переживань. [З, с.77].
   Як ми відмічали вище, юнацький вік - це вік розв'язання конфліктів цінностей, коли людина стоїть перед альтернативою вибору протилежних рішень. Проте, на думку Вишеславського Б. П., ця “альтернатива” має сенс лише як звернення до свободи, до автономії особистості [2].
   Таким чином, розвиток особистості як суб'єкта діяльності, активності, пізнання, обумовлений цілим рядом чинників, серед яких ціннісні орієнтації займають одне з чільних місць. Дослідження, в цьому аспекті, стосується вивчення теоретичних та практичних аспектів розвитку суб'єктності й ціннісних орієнтацій, як складових “ядра суб'єктності” особистості.
   Виклад основного матеріалу дослідження. Емпіричне дослідження ціннісних орієнтацій студентів дозволило нам скласти уявлення про деякі аспекти розвитку суб'єктності в юнацькому віці. Дослідження було проведено зі студентами 1 -3 курсів Чернігівського державного інституту економіки та управління, та Чернігівського державного університету імені Тараса Шевченка спеціальностей “Соціальна робота” та “Бухгалтерській облік”. Вибірка склала 200 респондентів. Для дослідження ціннісних орієнтацій, як чинника розвитку суб'єктності, була використана методика М. Рокича, а також авторський варіант цієї методики в модифікації алгоритму обробки В.О. Скребця.
   Система ціннісних орієнтацій визначає змістовну сторону спрямованості особистості та складає основу її відношення до навколишнього світу, до інших людей, до самої себе; основу її світогляду і ядро мотивації життєвої активності; основу життєвої “філософії” людини. Дана методика включає аналіз двох видів цінностей: термінальних (цінності-цілі) та інструментальних (цінності-засоби). Нами був проведений якісний аналіз цінностей, що зайняли перші три позиції, які є найбільш значущими та актуальними в житті респондентів, і останні три позиції, які є незначущими та неактуальними.
   Перші домінуючі позиції посіли такі термінальні цінності (цінності-цілі): здоров'я; любов; активне, діяльне життя (змістовна та емоційна насиченість життя). Останні три позиції зайняли такі термінальні цінності (цінності-цілі): самостійність як незалежність в судженнях та оцінках; пізнання (можливість розширення своєї освіченості, кругозору, загальної культури, інтелектуальний розвиток); позитивна ситуація в країні, суспільстві, збереження миру між народами (як умова добробуту кожного).
   Найбільш значущий показник із термінальних цінностей має здоров'я (фізичне, психічне) - 68%. Ми вважаємо, що це пов'язано з погіршенням стану здоров'я населення, викликаного екологічною нестабільністю навколишнього середовища, наслідками аварії на Чорнобильській АС, а також економічною кризою в нашій країні, економічною нестабільністю. Друге місце в ієрархії термінальних цінностей займає любов (духовна та фізична близькість з коханою людиною) - 40%. Ми вважаємо, що це пов'язано з віковими особливостями, адже саме в юнацькому віці здійснюється вибір партнера на все життя - чоловіка, або дружини, з'являється перше “справжнє кохання”, коли юнак готовий фактично на все, заради коханої людини. І на третьому місці в ієрархії термінальних цінностей стоїть активне, діяльне життя (змістовна та емоційна насиченість життя) - 32%. Це означає, що ці студенти прагнуть до активності, готові до змін. Це підтверджує думку Т. М. Титаренко, яка вказує, що: “Серед детермінант розвитку чималу роль відіграють і власні внутрішні потенції, самовияви, те, що називають суб'єктністю”[8, с 104]. Поняття потенція асоціюється з наявністю у людини тієї чи іншої сили (здатності, спроможності або ж готовності, а також стану, почуття, думок), яка не діє, не актуалізується, але може бути викликана до дії за бажанням її носія або його вольовим зусиллям [4, с 118].
   Так, В.О. Татенко зазначає, що: “Вчинковий потенціал людини визначається через виразну, дедалі більш усвідомлювану і сильну суб'єктну мотивацію до перетворення світу і себе в цьому світі за власними законами, через цілеспрямованість, здатність самостійно ставити мету, обирати чи створювати оригінальні й водночас адекватні їй засоби й способи, через прояв вираженої ризикованості, упевненості в прийнятті рішень, через наявність високої працездатності, вправності, старанності і виконавської дисципліни, здатності до адекватної критичної оцінки результатів своєї активності та вміння вчитися на власному досвіді”. [7, с 180-187].
   Саме високий рівень розвитку самосвідомості в юнацькому віці, створює умови для розгортання “потенційної активності”, та яскравої суб'єктності, яка виражається в прагненні до змін, прагненні до чогось нового, цікавого, незнайомого.
   Останні місця серед термінальних цінностей (цінності-цілі) зайняли такі цінності: самостійність як незалежність в судженнях та оцінках 6%. пізнання (можливість розширення своєї освіченості, кругозору, загальної культури, інтелектуальний розвиток) 1%; позитивна ситуація в країні, суспільстві, збереження миру між народами (як умова добробуту кожного) 0,5%. Вони є незначущими та неактуальними для студентів.
   Низький показник цінності: самостійність як незалежність в судженнях та оцінках, скоріше за все, пов'язаний із системою виховання в сім'ї, коли дитина не має певних обов'язків, фактично ні за що не несе відповідальності. Є батькі, які готові зробити фактично все за свою дитину. Такі діти позбавлені самостійності та незалежності в судженнях та оцінках.
   Малозначущість та неактуальність термінальних цінностей пізнання (можливість розширення своєї освіченості, кругозору, загальної культури, інтелектуальний розвиток), скоріше за все, пов'язана з витісненням цієї цінності іншими цінностями, частіше матеріальними. Неактуальною та малозначущою для студентів, виступає цінність позитивна ситуація в країні, суспільстві, збереження миру між народами (як умова добробуту кожного) 0,5%. Ми вважаємо, що в сучасних умовах життя цінності патріотизму, альтруїзму витісняються іншими цінностями, частіше матеріальними.
   До значущих та актуальних інструментальних цінностей (цінностей-засобів) студенти 1 - 3-х курсів відносять такі цінності: непримиримість до вад, недоліків у собі та інших, вихованість (гарні манери, ввічливість), акуратність (охайність, вміння утримувати в порядку свої речі, порядок у справах).
   Найбільш значуща цінність, серед інструментальних цінностей для досліджуваних: непримиримість до вад, недоліків у собі та інших 33%. Студенти вважають, що тільки таким шляхом можна досягти успіху. Вони, як правило ставлять високі вимоги до себе та інших. Друге місці в ієрархії домінуючих інструментальних цінностей займає вихованість (гарніманери, ввічливість) 32%. Ми вважаємо, що це пов'язано із особливостями вихованням в сім'ї. Третє місце посідає - акуратність (охайність, вміння утримувати в порядку свої речі, порядок у справах) 29,5%.
   До малозначущих та неактуальних інструментальних цінностей (цінностей засобів) респонденти відносять такі цінності: сильна воля (вміння наполягати на своєму, не відступати перед труднощами), чесність (правдивість, щирість); самоконтроль (стриманість, самодисципліна); життєрадісність (почуття гумору). Показник інструментальних цінностей: сильна воля (вміння наполягати на своєму, не відступати перед труднощами), та чесність (правдивість, щирість) склав 6%, це вказує на те, що на шляху до досягнення успіху дані цінності є малозначими та неактуальними для студентів. Ми вважаємо, що вони витісняються іншими більш прагматичними (“важливими”, в розумінні студентів) цінностями, які їм потрібні в житті.
   Наступне місці в ієрархії малозначущих та неактуальних інструментальних цінностей займає - самоконтроль (стриманість, самодисципліна) 5%. Студенти вважають, що для досягнення успіху в житті необов'зково здійснювати самоконтроль, бути стриманими і.т.д. Самодисципліна, стриманість саме такі цінності закладаються у людини в сім'ї та розвиваються й закріплюються у школі. Тому, такі низькі показники явно вказують на недоліки сімейного та шкільного виховання.
   Останнє місце серед малозначущих та неактуальних інструментальних цінностей посіла цінність: життєрадісність (почуття гумору) 0, 5%. Це є дуже тривожним явищем, оскільки в юнацькому віці повинен переважати оптимізм.
   Для більш формалізованого опрацювання даних, отриманих за методикою “Ціннісні орієнтації” М. Рокича, ми використали авторський варіант цієї методики в модифікації алгоритму обробки В.О. Скребця, проіндексовані цінності були згруповані засобами факторного аналізу з виділенням патернів базових цінностей.
   Т - ЦЦ (цінності-цілі): професійні цінності; цінності особистого життя; пізнавальні цінності; естетичні цінності; моральні цінності; цінності громадського визнання; цінності здоров'я людини; конкретні цілі людини; абстрактні цілі людини.
   I - ЦЗ (цінності-засоби): цінності підприємництва, ділової активності людини; цінності жіночності, відданості людини, дружби; цінності старанності і дисципліни; цінності культури і виховання; цінності самореалізації; цінності прийняття інших; цінності надійності (можна покластися на людину); індивідуалістичні цінності; альтруїстичні цінності.
   Відповідно до цієї схеми, ми можемо сказати, що у досліджуваних перші домінуючі позиції серед термінальних цінностей (цінностей-цілі) зайняли конкретні цілі, а малозначущими та неактуальними - є абстрактні цілі.
   Серед інструментальних цінностей (цінностей засобів) домінуючі позиції зайняли цінності: цінності жіночності, відданості людині, дружби, а малозначущими та неактуальними для студентів є альтруїстичні цінності.
   Авторський варіант методики “Ціннісні орієнтації” М. Рокича в модифікації алгоритму обробки В.О. Скребця, дозволяє виконувати не тільки якісний аналіз показників, але і кількісну їх обробку, піддавати їх статистичному аналізу методами варіативної математичної статистики. При опрацюванні, ми використали формулу рангової кореляції Спірмена і отримали коефіцієнт рангової кореляції між групами цінностей, який склав 0,7<г <0,8. Це вказує на те, що зв'язок є досить вираженим, а цінності в обох групах досліджуваних, незалежно від спеціалізації, мало відрізняються. Також, це вказує на сумісність студентів за ціннісними орієнтаціями, що пов'язано з віковими особливостями.
   Висновок. Отже, на наш погляд, саме в юнацькому віці відбувається інтенсивне формування системи ціннісних орієнтацій, які здійснюють глобальний вплив на процес становлення та розвитку особистості в цілому, і на розвиток її суб'єктності, зокрема. Таким чином, розвиток особистості як суб'єкта діяльності, активності, пізнання, обумовлений цілим рядом чинників, серед яких ціннісні орієнтації займають одне з чільних місць.
   Проведений аналіз теоретичних робіт та результатів емпіричного дослідження дозволяє нам розглядати ціннісні орієнтації сучасного юнацтва одним із чинників розвитку їх суб'єктності.

ЛІТЕРАТУРА

1. Васьківська С. В. Психологія особистості: Словник-довідник. За ред. П. П. Горностая, Т. М. Титаренко. - К.: Рута, 2001. - 320с. - С. 129.
2. Вышеславский Б. П. Этика преображенного эроса. - М., 1994.
3. Завгородня О. В. Дослідження ціннісної сфери художньо обдарованих студентів// Практична психологія та соціальна робота № 12 (105). - 2007. -С. 77.
4. Кальба Я. До проблеми визначення понять “учинок” і “вчинковий потенціал підростаючої особистості”// Психологічні перспективи. Випуск №3. Волинський державний університет ім. Лесі Українки. -2003. - 118 с.
5. Скальська Л .О. Актуальні проблеми психології. Том X. Випуск 4./ За ред. академіка С.Д. Максименка. - К.: Главник, 2008. - 392 с
6. Слободчиков В. И., Исаев Е. И. Основи психологической антропологии. Психология человека: Введение в психологию субьективности. Учебное пособие для вузов. - М.: Школа - Прогрес, 1995. - 384 с.
7. Tatenko V.A. Psyhologische Voraussetzungen der Herausbildung der zur sittlichen Tat fahigen heranwachsenden Personlichkeit // Psycholohie und moralischen Handtln. - Tagungsbericht. - Teil II. - Berlin, 1990. -S. 180-187.
8. Титаренко Т. M. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності. - К.: Либідь, 2003. - 376 с

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com