www.VuzLib.com

Головна arrow Психологія arrow Психологічна специфіка та особливості усвідомлення зрілою особистістю відхилених життєвих альтернатив
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Психологічна специфіка та особливості усвідомлення зрілою особистістю відхилених життєвих альтернатив

O.I. Михайлова

ПСИХОЛОГІЧНА СПЕЦИФІКА ТА ОСОБЛИВОСТІ УСВІДОМЛЕННЯ ЗРІЛОЮ ОСОБИСТІСТЮ ВІДХИЛЕНИХ ЖИТТЄВИХ АЛЬТЕРНАТИВ

   Розгляд життєвих альтернатив обумовлюється особливостями як рівня розвитку дорослої людини так і її існуванням, зокрема у контексті існування поняття вікового часу. Вчені визначають віковий час як внутрішній часовий графік життя, що використовується в якості критерію розвитку у дорослому віці; як спосіб дізнатись про те, наскільки людина у своєму розвитку випереджає ключові соціальні події, що припадають на період дорослості, чи відстає від них. До ключових подій прийнято відносити такі, як навчання в вузі, укладання шлюбу, народження дітей, досягнення певного соціального статусу та ін.
   Таким чином, у визначенні якісних характеристик дорослості як імовірного віку, що припадає на розгортання особистісної зрілості виникає проблема часового графіку життя, ключових соціальних подій та досягнення соціального статусу людиною. Однак, останнім часом для більшості розвинених країн характерна зміна хронології вікових подій, які детермінуються нехарактерними для попередніх змінами в розвитку суспільства та ознаками. Тому, крім поняття вікового часу, в психологічній науці здійснюється якісний аналіз таких понять як біологічний, соціальний і психологічний вік.
   Існування градації вікових переодів за критерієм психологічного, соціального та біологічного віку зумовлює врахування специфіки впливу об'єктивних факторів на становлення і функціонування особистості. Визначення особливостей життєвих альтернатив з позиції зрілості базується також на динаміці змін оточуючої дійсності.
   В психологічній науці період дорослості являє собою значний за часом відрізок життя людини, який обумовлюється наявністю проблем психологічного та соціального характеру. Дорослість є предметом дослідження окремої галузі вікової психології - акмеології, яка інтегрує у собі багатоаспектність поглядів на даний період, в тому числі погляд на дорослість, як вікове поняття не пов'язане з поняттям “зрілості”.
   Зрілість - стан, до якого приходить організм в кінці періоду розвитку. Найбільш довготривалий період онтогенезу, що характеризується тенденцією до найвищого розвитку духовних, інтелектуальних і фізичних здібностей особистості. Хронологічні рамки періоду зрілості умовні і визначаються завершенням періоду юності і початком періоду старіння. Є спроби розподілу зрілості на стадії: молодість, розквіт, безпосередньо зрілість.
   В психології вивчення зрілості представлено дослідженням динаміки інтелектуальних і творчих здібностей, зміною провідних мотивів і інтересів, пошуком закономірностей розвитку особистості. Вивчаються такі події зрілого віку як вступ у шлюб, розлучення, проблеми сімейних взаємостосунків, батьківські функції. Дослідники виділяють наступні характеристики зрілої особистості:
   1. розвинуте почуття відповідальності;
   2. потреба в піклуванні про інших людей;
   3. здібності: до активної участі в житті суспільства і до ефективного використання своїх знань і здібностей; до психологічної близькості з іншою людиною; до конструктивного вирішення різних життєвих проблем на шляху до самореалізації.
   Дорослість не співпадає зі зрілістю, так як у багатьох дослідженнях зрілість має власні специфічні особливості, які не обмежуються лише виділеними межами онтогенезу. Б.Г. Ананьев розглядаючи поняття зрілості, виділяє об'єктивні критерії зрілої людини, специфічні для різних рівнів аналізу. Так зрілість людини, як індивіда, він пов'язував збіологічними критеріями, але вже розумова зрілість і її визначення уявляються як історичні і соціальні (пов'язані з освітою), ще більшою мірою ці критерії визначають громадянську зрілість. Таким чином, зрілість розглядається даним автором на різних рівнях: індивідному, суб'єкивному, особистісному та індивідуальному [2, с 356].
   А.А. Реан визначає зрілість інтелектуальну, емоційну і особистісну. Критерієм інтеграції виділених типів зрілості виступає суб'єктивна реальність, що і окреслюється поняттям “особистісна зрілість”. А.А. Реан виділяє чотири компоненти чи критерії особистісної зрілості, що є базовими, фундаментальними, структуроутворюючими: відповідальність, терпимість, саморозвиток і інтегративний компонент, котрий охоплює всі попередні і присутній в кожному з них. Сутність інтегративного компоненту сконцентровується на таких складових як позитивне мислення, позитивне ставлення до світу, що визначає позитивний погляд на світ та формує світогляд.
   А.А. Бодалєв виділяє наступні психологічні характеристики особистості, що досягла зрілості. Пізнавальна сфера характеризується активним відображенням дійсності і здатності добре орієнтуватись в ній. Продуктивно працюючий інтелект дозволяє на високому рівні об'єктивно фіксувати всі основні зв'язки в дійсності, постійно субординувати за критерієм важливості процеси, котрі в ній відбуваються. В картинах світу, котрі при цьому формуються у задіяних процесах, зберігається, перш за все, значуще в оточуючій їх природі і соціальному середовищі. Проявляючи уміння одночасно перебувати в потоці життя, і бути поза ним, не застрягати в особистих переживаннях, а зрозуміти їх причини, опинятись над ними, зріла особистість демонструє в кожній виникаючій на її життєвому шляху ситуації здатність знаходити оптимальне рішення і вміти його втілювати [3, с 74].
   Л.В Порхачова, К.Я. Джус визначають зрілу особистість, як особистість інтелектуальна з розумними почуттями, збуджувана до вибудування і втілення життєвих перспектив засвоєними загальнолюдськими цінностями і такої, що вміє власні цілі реалізувати. В період ранньої дорослості закладається фундамент для досягнення зрілості в наступні періоди розвитку особистості.
   На думку Т.М. Титаренко здорова, зріла особистість є функціонально автономною, її поведінка усвідомлено вмотивована. Вона вміє дивитися на себе очима оточуючих, здатна до теплих, щирих взаємин, поважає цінності та установки, що їх мають оточуючі. Зріла особистість здатна регулювати власні негативні емоційні стани, вона терпляче ставиться до тих недоліків, яких ще не може позбутися. Даній особистості притаманне адекватне почуття реальності: вона бачить речі такими, якими вони насправді є, а не якими вона хотіла б їх бачити. Особистість не є лише “ансамблем суспільних відносин”, принаймні як об'єкт психологічного дослідження. Вона радше виступає господарем власних психічних функцій, найвищою інстанцією, що інтегрує життя. Особистість є цілісністю, яка вміє самовизначатися, має неабиякий потенціал саморозвитку і діє свідомо та цілеспрямовано [9, с 96].
   Таким чином, зрілість є феноменом психічного та психологічного розвитку особистості, а саме визначається характерологічна специфіка, сутність якої складає зрілість у дослідженні особистості. В контексті психофізіологічного розвитку, наприклад, ми можемо зазначати зрілість тих чи інших органів, систем, які не тільки сформувалися але й ефективно фунціонують. Ми можемо говорити про зрілість та сформованість психічних процесів, вищих психічних функцій, тих чи інших характеристик характеру та функціонування особистості загалом. Також, у сучасних дослідженнях, зрілість введена в означення вікового періоду, що дозволяє говорити про достатньо широке змістовне наповнення поняття “зрілості” за критерієм його визначення.
   За критерієм розвитку особистості ми визначили психофізіологічну зрілість, психічну та психологічну. За критерієм вікового розвитку особистості зрілість виступає як етап, оскільки не менш визначна роль зрілості і як найбільш значимого вікового періоду, визначаючого і характеризуючого життя людини вцілому.
   Зрілість вважається часом повного розквіту особистості, коли людина може реалізовувати ввесь свій потенціал, досягти найбільшого успіху в усіх сферах життя. Це час виконання свого людського призначення як в професійній, суспільній діяльності, так і в плані виховання наступних поколінь. В віковій психології зрілість традиційно розглядають як стабільний період. Французький психолог Е. Клапаред(1926) охарактеризував зрілість як стан психічної “окаменілості”, коли припиняється процес розвитку. Однак, пізніше було показано, що процес розвитку людини не завершується з дорослістю, на всіх етапах виділяються сенситивний і критичний моменти, природа психофізіологічного розвитку зрілості різнорідна і має протиріччя.
   Зрілість найбільш тривалий у більшості людей період життя. Верхню межу даного віку різні автори визначають по різному. Зазвичай її пов'язують з часом виходу на пенсію.
   В зрілості головними сторонами життя зазвичай є професійна діяльність і сімейні стосунки. Але визначаюча їх соціальна ситуація суттєво змінюється: в зрілості це ситуація реалізації себе, повного розкриття свого потенціалу в професійній діяльності і сімейних стосунках. Е. Еріксон, основною проблемою зрілості вважає вибір між продуктивністю і інертністю, котрі характеризують, відповідно, прогресивну і регресивну лінії розвитку. Поняття продуктивності включає як творчу і виробничу (професійну) продуктивність, так і внесок у виховання і утвердження в житті наступного покоління. Продуктивність, результати та ідеї, в тому числі професіональні, автор пов'язує з турботою про людей, до котрих виявляється інтерес. Відсутність продуктивності, інертність веде до захопленості собою, своїми особистими потребами.
   Найважливішим на даному етапі розвитку вважається усвідомлення відповідальності за зміст власного життя як перед самим собою так і перед іншими людьми. Зріла людина повинна сприяти примноженню сприйнятої ним людської культури і передачі її майбутнім поколінням.
   Розвиток зрілої людини вимагає позбавлення від невиправданого максималізму, характерного для юності і частково молодості, виваженості і багатогранності підходу до життєвих проблем, в тому числі і до питань власної професійної діяльності. Останнє особливо актуально в зв'язку з тим, що накопичений досвід, знання, уміння виявляються для людини дуже ціннісними, але можуть створювати йому труднощі в сприйнятті нових прогресивних ідей, гальмувати ріст її творчих можливостей. Попередній досвід при відсутності розумної гнучкості і багатогранності може стати витоком консерватизму, ригідності, неприйняття всього того, що йде не від себе самого.
   У частини людей в зрілому віці буває ще одна, “позачергова” криза, що виникає не на межі двох стабільних періодів, а з'являється всередині даного періоду. Це так звана криза 40 років. До цього додається зміна відношень зі сторони колег по роботі: час, коли можна було вважатись “подаючим надії”, “перспективним”, проходить, і людина відчуває необхідність “розрахунку за наданий кредит довіри”.
   Окрім проблем, пов'язаних з професійної діяльністю, криза 40 років викликає і загострення сімейних стосунків. В цей час зазвичай починають жити власним життям діти, помирають деякі близькі родичі та інші близькі люди старшого покоління. Втрата близьких людей, втрата дуже важливого спільного боку життя подружжя - безпосередньої участі в житті дітей, щоденного піклування про них - сприяє усвідомленню характеру подружніх стосунків. І якщо окрім дітей подружжя ніщо не зв'язує то сім'я може розпастися. У випадку виникнення кризи 40 років людині доводиться ще раз перебудовувати свій життєвий замисел, виробляти багато в чому нову “Я - концепцію”. З цією кризою можуть бути пов'язані серйозні зміни в житті, аж до зміни професії і створення нової сім'ї.
   Центральним віковим новоутворенням періоду зрілості може вважатися продуктивність, що розуміється як інтегральне утворення: професійна продуктивність і внесок у розвиток і ствердження в житті майбутнього покоління. Таким чином, якщо в молодості центральним віковим новоутворенням є, з одного боку, сімейні стосунки, включаючи материнство чи батьківство, а з іншого - професіональна компетентність, то в зрілості на даній основі виникає уже об'єднане утворення, що інтегрує результати розвитку обох новоутворень попереднього періоду.
   Виділення в середині періоду зрілості “акме” - вершини, часу найбільшого розквіту перегукується з розповсюдженими поглядами на зрілість як на вік, в межах якого у всіх чи принаймні у багатьох людей починається спад життєвої енергії і життєвої активності. Термін “акмеологія” був запропонований Н. Н. Рибниковим для позначення періоду зрілості як найпродуктивнішого, творчого періоду життя людини(акме- найвища точка, розквіт, зрілість, краща пора). Цей період охоплює вік від 18 до 55-60 років і відрізняється від юнацького перш за все тим, що в ньому завершується загальносоматичний розвиток і статеве дозрівання, досягає свого оптимуму фізичний розвиток, він характеризується найбільш високим рівнем інтелектуальних, творчих, професійних досягнень.
   Перехід від прогресу до регресу пов'язується у різних авторів з різним віком; частіше за все його вказують для дорослих від 40 до 50 років. Безумовно, необхідно враховувати, що в період зрілості у більшості людей з певного віку в розвитку психічних функцій починаються інволюційні процеси. Це пов'язано з початком біологічного старіння. В той же час можна стверджувати, що процес розвитку психічних функцій складний і неоднозначний.
   В ранні і середні періоди зрілості продовжується перша фаза -фаза прогресивного розвитку загальних психічних функцій. Відмічають існування і другої фази прогресивного розвитку, пов'язана вона зі спеціалізацією психічних функцій в процесі професійної діяльності. Вона частково накладається на першу, але досягає найбільш високого розвитку в пізні періоди зрілості, внаслідок чого нерідко відмічається зміщення інволюції загальних психічних функцій з прогресивним розвитком її спеціалізації. Наприклад, можуть продовжувати прогресивно розвиватись технічне та інші види спеціального мислення, творча уява, професійна пам'ять.
   Теоретичний аналіз зрілості, як вікового етапу дозволяє встановити суперечливість у визначенні специфічних характеристик даного етапу оскільки одні наукові концепції вказують, що зрілість це свого роду пік у функціонуванні особистості в онтогенезі за яким, імовірно, іде спад життєвої активності. Водночас існують дослідження які вказують, що зрілість визначає збільшення ресурсів особистості, як у психічному так і психологічному контекстах. Якщо враховувати що зрілість має психофізіологічний, психічний та психологічні виміри, то, на нашу думку, зрілість припадає на пізню юність та дорослість, так як за дослідженням Г. Крайг вже в юності фіксується найбільш якісний розвиток вищих психічних функцій та психічних процесів, стан сформованості центральної та вегетативної нервової систем, морфофункціональна зрілість та психологічна зрілість(когнітивна, ціннісно-мотиваційна сфера, вольова, поведінкова).
   Структура психофізіологічного розвитку дорослих поєднує в собі періоди підйомів, спадів і стабілізації функцій. Протиріччя в структурі розвитку характеризують як найскладніші утворення: інтелект, логічні і мнемічні функції так і елементарні процеси, включаючи теплоутворення, метаболізм і різнорівневі характеристики психомоторики.
   Таким чином, розвиток психофізіологічних функцій в період дорослості носить складний суперечливий характер котрий відображає онтогенетичні закономірності і вплив трудової діяльності, практичного досвіду людини. Підтвердженням цьому є зміна з навчально-професійної діяльності(як провідної, в юнацькому віці) на професійну в період дорослості. Як показали дослідження Б.Г. Ананьева, в процесі онтогенетичного розвитку виділяють дві фази. Перша фаза характеризується загальним фронтальним прогресом функцій (в юнацькому віці, молодості і на початку середнього віку). На другій фазі еволюції функцій відбувається спеціалізація їх у застосуванні до певного виду діяльності. Цієї другої вершини функціонування розвитку досягає в більш пізньому періоді зрілості. Якщо на першому етапі розвитку в ролі головних механізмів виступають функціональні онтогенетичні, то на другому в ролі головних механізмів є операціональні механізми, а довжина цієї фази визначається ступенем активності людини як суб'єкта і особистості. Досягнення високого рівня розвитку в зрілі роки можливе, таким чином, завдяки тому, що психічні функції знаходяться в умовах оптимальної завантаженості, підсиленої мотивації, операціональних перетворень.
   Найважливіше значення в період зрілості надається розвитку інтелекту. Більшість дослідників наводять відносно ранні межі появи оптимумів інтелектуального розвитку і поступове їх зниження з віком. Так, Фульдс і Равен вважають, що коли рівень розвитку логічної здатності 20 літніх прийняти за 100 , то в 30 років він буде становити 96, а в 40 років - 87, в 50 років - 80, а в 60 років - 75. Розвиток інтелекту визначається двома факторами: внутрішнім і зовнішнім. Внутрішнім фактором є обдарованість. У людей з вищим рівнем обдарованості інтелектуальний процес більш довготривалий, і інволюція наступає пізніше ніж у менш обдарованих. Зовнішнім фактором є освіта, котра протистоїть старінню і гальмує процес інволюції психічних функцій. Вербально-логічні функції, досягають оптимуму в ранній молодості, можуть триматись на досить високому рівні довгий час і знижуються до 60 років. Лонгітюдні дослідження показали різке підвищення індексів від 18 до 50 років і незначний спад до 60 років у творчих людей.
   Таким чином, на прикладі творчої активності прослідковується неперервність розвитку потенціалів зрілої людини, і період дорослості проявляє себе як найбільш продуктивний у відношенні вищих досягнень інтелекту.
   Тому, імовірно, в контексті дослідження відхилень життєвих альтернатив зрілість займає вихідне положення та виступає однією із вихідних причин даного феномену, починаючи з того періоду з якого особистість постає перед вибором та приймає на себе відповідальність за вибір, усвідомлює його, а всі необхідні передумови для цього покладені в новоутвореннях юнацького періоду розвитку і характеру їх розгортання в дорослості.
   Існують наукові дослідження щодо диференціації та встановлення вікових меж періоду дорослості. Так виділяється, всередині періоду дорослості декілька підперіодів: рання дорослість, середня дорослість і пізня дорослість. Межі періоду дорослості характеризуються невизначеністю. Зокрема за визначеннями зарубіжних науковців межі періоду ранньої дорослості фіксуються від 21 року до 40. Так, Д. Бромлей визначає ранню дорослість від 21 року до 25, Бірен від 17 до 25 років, Е. Еріксон від 20 до 25 років, Г. Крайг від 20 до 40 років.
   Водночас, вітчизняні науковці, зокрема А.А. Реан відмічає, що ситуація невизначеності чітких меж, зокрема, наприклад, встановлення ранньої дорослості чи пізньої юності, обумовлена суб'єктивним самовідчуттям та об'єктивними показниками найвищого розвитку особистісних ресурсів, що визначаються не стільки хронологічним віком, скільки різними факторами: соціоекономічним статусом, освітнім рівнем, специфікою професійної діяльності.
   У зв'язку з цим в сучасній психології розвитку все більшою мірою стверджується точка зору Г. Крайг, що точно вказати межі розвитку дорослих людей доволі важко, оскільки головна особливість розвитку в дорослості - мінімальна залежність його від хронологічного віку, значно більшою мірою зміна мислення, поведінки і особистості дорослої людини визначаються обставинами життя людини - його цілями, установками, досвідом, родом занять [4, с 96].
   Згідно концепції Е. Еріксона, результатом розвитку в період ранньої дорослості особистості, при нормальній лінії розвитку є досягнення близькості: душевної теплоти, розуміння, довіри, здатності ділитися з оточуючими емоціями та переживаннями.
   На думку Б.Г. Ананьева, в період дорослості розвиток людини як суб'єкта практичної (трудової) діяльності результується в досягненні нею трудової і розумової зрілості. Дана точка зору узгоджується з концепцією Е. Еріксона про вісім стадій розвитку людини, на кожній з яких особистості потрібно зробити для себе певний вибір, вирішити певну для кожного віку задачу, при цьому нерідко зустрічаючись з різного роду труднощами. Так, наприклад, на стадії ранньої дорослості це - встановлення інтимності, в широкому смислі цього слова, тобто встановлення близьких стосунків, що так чи інакше пов'язано зі статусом особистості в суспільстві, якщо згадати концепцію життєвих задач П. Хейманса, із соціальним одобрениям - тобто є психосоціальною поведінкою [10, с 76].
   Таким чином, кожен вік має певні загальні для всіх індивідів задачі і труднощі їх виконання. Центральним завданням розвитку в період дорослості є досягнення “зрілості”, що виконує функції організації, регуляції, забезпечення цілісності життєвого шляху, суб'єктом котрого людина стає по мірі свого розвитку. Водночас поняття “зрілості” є спірним при вивченні періоду дорослості відносно вікового аспекту розвитку і її критеріїв.
   Більшість вчених, котрі займаються проблемами розвитку та самопізнання розглядають дорослість як час безперервної зміни та росту. Розвиток людини в період дорослості залежить від вирішення проблем попередніх періодів - набуття автономії, ініціативи і трудолюбства.
   Г.С. Абрамова розглядає ж основні завдання періоду дорослості через призму інтимних стосунків, де основними задачами в ранній дорослості, є створення сім'ї, досягнення інтимності, дана точка зору підтримується екзистенціальними психологами і в гуманістичному напрямку психології.
   Критерії зрілої особистості:
   1. Відповідальність - це те, що відрізняє соціально незрілу особистість від середньої норми. По Е. Фрому піклування, відповідальність, повага і знання - це сукупність якостей зрілої людини. Відповідальність формується і розвивається в діяльності, в наданні особистості свободи вибору і відповідальності за нього. Відповідальність на думку С.Л. Рубінштейна, є втіленням істинного, глибинного і принципового ставлення до життя. Під відповідальністю автор розуміє не лише усвідомлення всіх наслідків уже зробленого, але і відповідальності за втрачене. Відповідальність зв'язана з розумінням цінності і незворотності кожної дії. Тому відповідальність -це здатність людини детермінувати події, дії в момент їх втілення, і по ходу їх здійснення [8, с.623]. Відповідальність - вірність самому собі, довіра до морального змісту власних почуттів, впевненість у власній правоті: здатність відповідати не лише за себе, але й за інших людей, за їх долі, за характер взаємостосунків з ними.
   2. Терпимість. В науці виділяють два види терпимості - сенсуальна, як підвищення порога чутливості до різних впливів оточуючого середовища, і диспозиційна, як схильність та готовність до терпимість по відношенню до оточуючих. При цьому така терпимість не пов'язана з психофізіологічною толерантністю, людина може бути терпимою залишаючись емпатійною і чутливою. Тобто терпимість пов'язана зі ставленням до світу та світосприйманням особистості [6, с.24].
   3. Саморозвиток - основна складова зрілої особистості. Дане розуміння досить розповсюджене в багатьох сучасних концепцій, зокрема в поглядах А. Маслоу, К. Роджерса, Э. Фрома, А. Брушлінського. Саморозвиток - прагнення до самовдосконалення і самореалізації є великою цінністю, що являється показником особистісної зрілості та умовою досягнення. З наявністю вираженогопрагнення до саморозвитку пов'язана і успішність професійної діяльності та професійного довголіття. Прояви самоактуалізації досить різноманітні - в служінні справі, любові до іншої людини за В. Франклом, захопленості значимою справою за А. Маслоу, ствердженні власного життя, свободи і розвитку відбувається через здатність людини любити за Е. Фромом [5, с 34].
   Пізня дорослість характеризується подальшим установленням соціальних і спеціальних ролей по роду занять і в той же час їх перебудовою, домінуванням деяких з них і послабленням інших; змінюється структура сімейних відносин (вихід дітей з сім'ї) і спосіб життя. Розвиток статусу відбувається аж до передпенсійного віку, коли відмічається досягнення вершини загальних соціальних досягнень -статусу в суспільстві, авторитету.
   Зрілий вік можна назвати віком практичного, професійного життя людини. Постановка життєвих завдань спирається на вже визначені на попередніх етапах принципи та ідеали, життєві плани людини. Особистісний розвиток в даний період тісно пов'язаний з професіональними і сімейними ролями і його можна коротко охарактеризувати таким чином: рання дорослість - це період “входження” в професію, соціально-професійна адаптація, усвідомлення громадянських прав і обов'язків, соціальної відповідальності; створенням сім'ї, налагодженням внутрісімейних стосунків, вирішення побутових і бюджетних питань, вироблення стилю виховання дітей.
   Таким чином теоретичний аналіз проблеми психологічної специфіки зрілої особистості дозволив нам визначити зрілість з позиції трьох основних критеріїв. За першим критерієм ? критерієм розвитку особистості визначається психофізіологічна зрілість, психічна та психологічна. За критерієм вікового розвитку особистості зрілість виступає як етап. Так як, не менш визначна роль зрілості і як найбільш значимого вікового періоду, визначаючого і характеризуючого життя людини вцілому. За критерієм психології зрілості як феномену, наукова єдність та системність, яка б виступала загальновизнаним методологічним положенням на сьогодні відсутня. Кожна наукова концепція має власні обґрунтування та визначення зрілості.

ЛІТЕРАТУРА

1. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды. - М., 1980. -372 с.
2. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. - Л., 1968. - 338 с.
3. Бодалев, А.А. Вершины в развитии взрослого человека. - СПб., 2007.
4. Крайг, Г. Психология развития. - СПб.: Питер, 2008. - 992с.01
5. Маслоу, А.Г. Мотивация личности. - СПб., 2005.
6. Реан А.А. Акмеология личности // Психологический журнал, -2000. - Т. 21. - № 3. - С. 88-95.
7. Реан, А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. - СПб.: Питер, 2007. - 480 с.
8. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - СПб., 2000. - 625 с.
9. Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності. - К.: Либідь, 2003. - 376 с.
10. Франкл, В. Человек в поисках смысла. - М., 2005.
11. Эриксон, Э. Детство и общество. - СПб.: Ленато, 2006.  - 592 с.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com