www.VuzLib.com

Головна arrow Психологія arrow Формування у майбутніх працівників освіти аудіативних навичок з урахуванням їх внутрішніх механізмів
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Формування у майбутніх працівників освіти аудіативних навичок з урахуванням їх внутрішніх механізмів

О.С. Коцьона

ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ АУДІАТИВНИХ НАВИЧОК З УРАХУВАННЯМ ЇХ ВНУТРІШНІХ МЕХАНІЗМІВ

   У статті розкривається актуальність формування аудіативних навичок у студентів педагогічних ВИЗ. Представлені зразки вправ для їх формування, які можна використовувати у навчальному процесі вищої школи.
   Ключові слова: мовленнєва рецептивна діяльність, сприймання на слух, розуміння інформації, комунікативна функція, аудіювання, домінанта.
   Актуальність проблеми. Під час навчання студенти вищих навчальних закладів отримують значну частину необхідної інформації у формі усного повідомлення, яке представлене двостороннім процесом: говорінням, з боку викладача, і слуханням-розумінням (аудіюванням), з боку тих, хто навчається.
   Аудіювання - це рецептивний вид мовленнєвої діяльності, який являє собою акустичне сприймання інформації і одночасне її розуміння [4, 12]. Предметом сприймання на слух виступає думка співрозмовника, закодована в тексті, яку необхідно розпізнати. Аудіювання одночасно є метою і засобом навчання, а тому його удосконалення сприятиме реалізації поставлених виховних, навчальних і розвивальних цілей навчання, досягнення, яких є умовою отримання знань високого рівня, що становитиме основу для належного розвитку комунікативно-пізнавальної та професійної компетенції.
   Щоб сформувати навички такого виду діяльності, як аудіювання, необхідно знати його особливості. Основою внутрішнього механізму аудіювання є наступні психічні процеси: сприймання на слух, увага, перекодування інформації, її ідентифікація, осмислення, запам'ятовування, умовивід. Всі вони складають нерозривний механізм, який забезпечує успішне сприйняття та розуміння інформації, за умови, що кожна з його складових має належний рівень розвитку.
   Метою нашої статті є представлення зразків вправ, які можна використовувати під час лекційних занять для формування аудіативних навичок у студентів вищої школи, що забезпечить підвищення якісного показника успішності в навчанні. Наведенні завдання також можуть бути методом контролю засвоєного матеріалу впродовж заняття.
   Виклад основного матеріалу. На думку Н.В. Єлухіної, у процесі формування навичок аудіювання слід проводити роботу спрямовану на розвиток базових умінь аудіювання [1].
   Важливою умовою успішного оволодіння навчальним матеріалом є зосередженість студентів на діяльності, яку їм доведеться виконувати протягом години. Тобто, вони утримуватимуть установку на продуктивну працю у процесі мовленнєвої діяльності, а саме слухання-розуміння.
   Під час перших лекційних занять викладачеві бажано пропонувати майбутнім педагогам аудіативні вправи на розвиток лише однієї із складових механізму аудіювання задля попередження традиційних труднощів, а вже згодом можна пропонувати комбіновані завдання (тобто вправи, спрямовані на формування навичок одночасного виконання декількох складових аудіативного механізму). Варто зауважити, що студентів першого курсу не варто перевантажувати термінологією, оскільки це може призвести до зниження рівня уваги, психологічної втоми організму і як наслідок - зниження рівня оволодіння інформацією.
   Більшість авторів відзначають, що без належної корекції вміння аудіювання залишаються недостатньо розвиненим. Причиною цього є низький рівень усвідомлення викладачами психологічних труднощів аудіювання.
   Аудіювання є активним мисленнєвим процесом, оскільки спрямоване на сприймання, розпізнання і розуміння все нових і нових блоків інформації, а це потребує творчого підходу до комбінування навиків і активного їх застосування відповідно до певної ситуації.
   Мовленнєве сприймання є не однорідним, а багатоплановим процесом. Складність цього психічного явища обумовлюється тим, що воно є одночасно процесом безпосереднього чуттєвого пізнання, і процесом другосигнального відображення дійсності, тобто процесом розкриття опосередкованими словами зв'язків і відносин [9].
   Нами представлені види вправ, що спрямовані на стабілізацію вмінь сприймати на слух навчальний матеріал.
   Вправа 1. Прослухайте інформацію, знайдіть і виправтє помилки.
   1. Увага не включається у практичну діяльність і пізнавальні процеси.
   2. Формування уваги неможливе.
   3. Увага не виявляє себе у взаємодії з психічними процесами.
   4. Довільна увага являє собою контроль, але такий, який обмежується тим, що є у предметі, тим, що “саме по собі впадає в око”.
   5. Увага має власний зміст.
   Вправа 2. Визначте, які із запропонованих тверджень - правильні.
   1. Алексія - повна відсутність навичка читання.
   2. Особливістю дислексичних помилок є їхня випадковість і короткочасність.
   3. Дислексія - це частковий розлад процесу оволодіння читанням.
   4. У дітей, що хворіють на дислексію, спостерігаються труднощі у всіх просторових напрямках, але немає утруднень при визначенні правого і лівого, гори і низу.
   5. Ліворукість є однією з причин дислексії.
   Вправи на розвиток антиципації (мовної догадки) спрямовані на формування вміння здогадуватись, про що йтиме мова під час занять, за темою, початковими речення. Сприймаючи мовний матеріал, студенти намагатимуться передбачити, що буде сказано далі. У випадку не підтвердження, висунутої ними гіпотези, вони прогнозують нову. У своєму здогадуванні слухачі орієнтуються на мовні засоби - синтаксичні структури, їх лексичне значення, граматичне оформлення, інтонацію, тон тощо, а також орієнтири адекватні тим, які у внутрішньому мовлені утримують смисл речень і тексту в цілому (ключові слова, наочні образи). Треба зберігати в пам'яті початок висловлювання, щоб зрозуміти зміст і смисл почутого [4, 6].
   Головна умова, що визначає сформованість аудіативного вміння, - інтуїтивне сприймання мовної форми при концентруванні уваги на змісті мовлення.
   Вправа 3. Запишіть тему заняття “Предмет і завдання психологічної науки” і запропонуйте план із чотирьох тверджень, які б розкрили суть лекції, яку Вам буде сьогодні прочитано.
   Під час сприймання інформації ми одночасно у безперервному потоці звуків розпізнаємо та ідентифікуємо окремі сегменти (зокрема, психологічну термінологію). Удосконалення даного вміння призведе до полегшення безпосереднього розуміння змісту мовлення під час слухового сприймання, а також дозволить самоствердитись студентам як професіоналам. У свідомості слухача існує проблема еталону, який ідентифікується отриманим акустичним сигналом.

Вправа 4. Заповніть пропуски в таблиці.

Назва властивості уваги

Визначення властивості

Спрямованість

 

концентрація

Зосередженість

 

Інтенсивність (або напруження)

 

 

Полягає у тривалому утриманні уваги на предметі чи якійсь діяльності. Особливо важливим є вміння зберігати стійкість уваги за несприятливих умов, коли діють

 

різні відволікаючі подразники. Дана властивість залежить від особливостей об'єкта, активності особистості.

Коливання (або флуктуація)

 

 

Відвертання або відволікання іншими об'єктами.

 

Вказує на кількість об'єктів, які сприймаються одночасно з достатньою чіткістю.

Переключення

 

 

Одночасна спрямованість уваги на два і більше об'єкти та одночасне виконання дій з ними чи спостереження за ними.

   Вправа 5. Назвіть охарактеризовані відчуття, які класифікуються за місцем розташування рецепторів.
   а. Відчуття, які відображають якості предметів та явищ навколишнього світу, рецептори розташовані на тілі ззовні - це... .
   б. Відчуття, які відображають якості предметів та явищ навколишнього світу, рецептори розташовані на внутрішніх органах - це... .
   в. Відчуття, рецептори, яких розміщенні в рухових апаратах організму, вони дають інформацію про рух і положення тіла у просторі - це... .
   Вміння розподілити інформацію за певними критеріями теж не менш важливе. До групи таких вправ належать ті, що спрямовані на формування вміння створювати блоки інформації із запропонованого переліку.
   Вправа 6. Розподіліть запропоновані твердження у відповідні колонки.

Підлітковий вік

ВІК РАННЬОЇ ЮНОСТІ

ВІК ДОРОСЛОСТІ

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

   1. Вирішальною ознакою є усвідомлення людиною відповідальності і прагнення до неї, тому що зріла людина відповідає за зміст свого життя в першу чергу перед самим собою, а також перед іншими людьми.
   2. Психосоціальний розвиток людини даного вікового періоду розглядають в трьох аспектах: Я - як індивідуум, Я - як член сім'ї, Я -як працівник.
   3. Зберігаються нереалістичні уявлення про власні привілеї і статус дорослих.
   4. Лінії фізіологічного і психологічного розвитку не йдуть паралельно.
   5. Даному віковому періоду притаманна криза середини життя.
   6. У представників даного періоду завершується емансипація від родини.
   7. Вони обговорюють з батьками життєві перспективи, особливо професійні.
   8. Соціальний світ, в якому вони живуть існує апріорі.
   9. У представників даного вікового періоду формується один із чотирьох типових варіантів ідентичності: невизначена, наперед зумовлена, проба ролей та реалізована.
   10. На думку Г.С.Костюка, важливим аспектом психологічного розвитку людини в цьому періоді є інтенсивне інтелектуальне дозрівання.
   11. Негативізм, який притаманний представникам даного вікового періоду, виявляється в непокірності, небажання брати до уваги зауваження чи вимоги дорослих, а іноді діяти в супереч цим вимогам.
   12. Егоцентризм в даний віковий період являє собою неадекватно сильну сконцентрованість на власній особистості.
   13. Інтелектуальні зміни дозволяють розвиватися власній ієрархії цінностей, яка починає впливати на прийняття рішень і поведінку.
   14. “Я-концепція” розвивається під впливом первинного досвіду соціалізації в сім'ї.
   Сьогодні перед нами постає проблема інформатизації суспільства, ознакою якого є суттєві потоки інформації не лише під час навчання, а за межами навчального закладу. Отримання інформації відбувається шляхом аудіювання і читання. Завдання студентів полягає у тому, щоб із великої кількості інформації, яку вони сприймають на слух, виділити актуальну для них. Це і є причиною використання вправ, спрямованих на формування вмінь узагальнювати, конкретизувати, виділяти домінанти із сприйнятого на слух.
   Вправа 7. З'єднайте основні західноєвропейські концепції становлення особистості з іменами їх засновників.

Психоаналіз

І.Майшел

Неофрейдизм

А.Маслоу, К. Роджерс

Інтеракціонізм

З.Фрейд

Теорія рис

К.Хорні, Е.Фромм

Гуманістична психологія

Ф.Олпорт, Р.Кеттел

   Вправа 8. Виділіть і запишіть головну думку запропонованого абзацу із статті О.Р.Лурії “Дефектологія і психологія”.
   ...залишатися на ґрунті “негативної характеристики” не можна: це означало б пропустити найбільш істотне, пропустити те, що для психолога вважається особливо цікавим. Поруч із “негативною характеристикою” дефективного потрібно створити і його “позитивну характеристику”.
   Справді, сліпий або глухий не міг би жити, якби він чимось не компенсував наявні вади. Зі своїм фізичним дефектом він виявився б занадто непристосованим у цьому світі. Саме тут вступає у свої права особливий і своєрідний механізм: відбувається компенсація дефектів. З життєвим досвідом людина вчиться компенсувати свої природні вади; на базі дефектної натуральної поведінки виникають культурні прийоми і навички, що зменшують, компенсують дефект і дають можливість вирішити недоступні задачі новими, іншими шляхами. Дефективна натуральна поведінка обростає компенсованою культурною, створюється “культура дефекту” - фізично дефективний отримує, крім своєї негативної характеристики, ще й характеристику позитивну. Це, на нашу думку, і повинен головним чином вивчати психолог.
   Вправа 9. Прослухайте лекцію і напишіть резюме на неї.
   Вправи, спрямовані на розуміння сприйнятого на слух, мають бути предметом постійної уваги викладача. Кількість завдань у вправі та їх складність повинна залежати від рівня підготовленості студентів.
   Розуміння поданої інформації можна розглядати за критеріями глибини і правильності. Перший критерій характеризується наявністю загального уявлення про те, що говорить лектор, другий - розумінням предмету висловлення.
   Вправа 10. Яке із зазначених тлумачень є визначення терміну “соціальна психологія”.
   1. ... - це сукупність поглядів, намірів, почуттів, думок як показників готовності особистості до дій; соціальна система, яка виникла в процесі спілкування, взаємодії між людьми.
   2. ... - це наука про особливості соціально-психологічної реальності, яка вивчає закономірності діяльності, спілкування особистості в групі, а також психологічні характеристики цих груп.
   3. ... - це наука про закономірності становлення, функціонування, розвитку суспільства, соціальних відносин та соціальних спільностей.
   Вправа 11. Проранжуйте етапи психологічного дослідження.

 

Емпіричне дослідження сутності предмета вивчення

 

Теоретипізація предмета дослідження

 

Вибір предмета дослідження

 

Аналіз інтерпретації та обґрунтування даних

   Вправа 12. Завершіть запропоновані речення.
   - Мислення - це процес ...
   - Емоції - це особливий клас психічних процесів і ...
   - Воля - це внутрішня активність ...
   Вправа 13. Заповніть пропуски відповідними словами: екзогенний (2), ендогенний (2), аномалія, патологічний, розумова відсталість, спадкова патологія
   Між__________(соціальними) і_________(біологічними) чинниками існує тісна взаємодія. Соціальний чинник в одному випадку може бути  безпосередньою причиною_________психіки, а в іншому - момент, що сприяє цьому.
   До _________чинників середовища належать численні інфекції, інтоксикації, механічні травми мозку, несприятливе гігієнічне середовище.
   До__________чинників, що обумовлюють той або інший ступінь інтелектуального дефекту, відносять, крім патологічної спадковості і спадкової схильності або обтяження, деякі соматичні хвороби, тобто хвороби внутрішніх органів, і аутоінтоксикації.
   Роль__________спадковості в походженні_________обмежена, її не можна вважати єдиною причиною розладу організму. Наявність розумової відсталості у дітей однієї сім'ї не свідчить про те, що вона обумовлена спадковістю.__________- це наслідок, а не причина, яка має принципове значення.
   Вправа 14. Дайте чітку і лаконічну відповідь на поставлені питання, які стосуються змісту статі А.Л. Сиротюк “Ліворука дитина у школі”.
   1. Чи варто переучувати ліворуку дитину?
   2. Переучена дитина у дорослому житті пише лише правою?
   3. Чи може переучування дитини призвести до заїкання?
   4. На якому періоді розвитку дитини можна виявити початки виникнення ліворукості у дитини?
   5. Перевага яких емоцій характерна ліворуким?
   6. До якого віку формується праворукість чи ліворукість?
   7. Як називають дитину, яка володіє і правою і лівою рукою?
   8. Що є причиною виникнення у дітей дзеркального відбитку?
   Вправа 15. Замініть виділені слова та словосполучення відповідними синонімами.
   1. Причиною психопатії є або патологічна спадковість, або несприятливі впливи на дитину зовнішніх чинників у внутрішньоутробному періоді та на ранніх етапах її життя.
   2. Відставання психічного розвитку у дітей із загальним системним недорозвиненням мовлення насамперед буде виявлятися у слабкості словесної пам'яті і мислення.
   3. Внутрішньоутробна патологія має місце при наявності у вагітної жінки прихованиххронічних інфекцій, особливо таких, як токсоплазмоз, цитомегалія тощо.
   4. Якщо дитина однаково володіє правою і лівою рукою, вона вважається “дворукою”.
   Із вище зазначеного можемо зробити висновок, що впровадження даних вправ у навчально-виховний процес дасть можливість цілеспрямовано формувати у студентів ВНЗ уміння і навички аудіювання. Тренувальні завдання повинні мати проблемний характер, спонукати до використання отриманих знань під час заняття, намагатися зіставляти їх, узагальнювати.
   Виконання даних вправ, забезпечить повноцінне формування механізму аудіювання, ознаками оволодіння якого є певні уміння:
   - виділяти окремі елементи усного мовлення;
   - подумки фіксувати важливі для розуміння слова - домінанти - і синтезувати їх у смислове ціле;
   - утримувати в пам'яті основний зміст почутої інформації;
   - виділяти головну і другорядну інформацію;
   - узагальнювати почуте;
   - робити висновки на основі сприйнятих фактів.

ЛІТЕРАТУРА

1. http://letopisi/ru/
2. Вікова та педагогічна психологія: Навчальний посібник. - К.: Просвіта, 2001. - 416 с
3. Загальна психологія: Підручник. - К.: Либідь, 2005. - 464 с
4. Кулиш Л .Ю. Виды аудирования // Вопросы языковой структуры.- К.: Вища школа, 2002.
5. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. - К., 2002. - С 117-141.
6. Поліщук В.М. Соціальна психологія (програмні основи, змістові модулі, інформаційне забезпечення): Навчальний посібник. - Суми: ВТД “Університетська книга”, 2006. - 217 с
7. Психологія дітей з вадами й відхиленнями психічного розвитку: Хрестоматія з курсу психології та дефектології: Навчальний посібник.- Вінниця: ВДПУ, 2005. - Частина 1. - 100 с
8. Психологія дітей з вадами й відхиленнями психічного розвитку: Хрестоматія з курсу психології та дефектології: Навчальний посібник.- Вінниця: ВДПУ, 2005. - Частина 2.-100 с
9. Смысловое восприятие речевого сообщения. - М.: Наука, 1976. -264 с.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com