www.VuzLib.com

Головна arrow Психологія arrow Психологічні особливості соціалізації особистості майбутнього офіцера-прикордонника під час його підготовки до професійної діяльності
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Психологічні особливості соціалізації особистості майбутнього офіцера-прикордонника під час його підготовки до професійної діяльності

О.Ю. Андрощук

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ОФІЦЕРА-ПРИКОРДОННИКА ПІД ЧАС ЙОГО ПІДГОТОВКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

   У статті подано психологічну характеристику професійної діяльності офіцера-прикордонника, зміст і сутність соціалізації майбутнього офіцера-прикордонника в умовах професійної підготовки. Запропоновано структуру соціалізації майбутнього офіцера-прикордонника у процесі професійної підготовки та визначено психологічні особливості цього процесу.
   Ключові слова: соціалізація майбутнього офіцера-прикордонника, професійна підготовка, психологічні особливості.
   Постановка проблеми у загальному вигляді. На сучасному етапі розбудови Державної прикордонної служби України випускники-прикордонники повинні продемонструвати якомога вищий рівень соціалізації у середовищі, пов'язаному з їх майбутньою професійною діяльністю. Оскільки ця діяльність характеризується високою динамічністю (швидким темпом, великими фізичними і психічними навантаженнями, раптовими переходами від одного виду діяльності на інший), несподіваністю, раптовістю, незвичністю, небезпекою, пов'язаною з ризиком для здоров'я і життя, напруженістю, що породжує негативно забарвлені емоційні процеси та стани (тривожність, страх, афект, стрес, депресія), а також чіткою організацією та суворою дисципліною (на основі вимог статутів та наказів), то соціалізація майбутніх офіцерів-прикордонників під час професійної підготовки має психологічні особливості, пов'язані з цими характеристиками майбутньої діяльності.
   Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Проблему соціалізації особистості в особливих умовах діяльності розглядали у своїх наукових працях А. Ворожцов, О. Дзьобань, О. Єжов, В. Копилов та ін. Також значну увагу було приділено теоретичним аспектам дослідження соціалізації, які містяться у наукових працях Н. Абдюкової, Г. Андреєвої, І. Бозіної, А. Буєвої, П. Горностая, О. Дмитрієвої, Є. Кравцової, А. Кравченка, В. Москаленко, А. Мудрика, С. Розума, К. Рубчевського, Т. Трегубової, Н. Тренькаєвої та ін.
   Метою статті є виклад результатів дослідження щодо виявлення психологічних особливостей соціалізації особистості майбутнього офіцера-прикордонника під час його підготовки до професійної діяльності.
   Виклад основного матеріалу дослідження.
   Професійна діяльність офіцерів-прикордонників є діяльністю в особливих умовах, до яких належать відсутність звичних побутових умов, наявність постійного емоційного напруження та дискомфорту, чітка регламентованість поведінки та висока відповідальність тощо.
   Аналіз професійної діяльності офіцера-прикордонника засвідчив, що їй притаманна психоемоційна напруженість, яка обумовлюється такими стресогенними чинниками: ризик для життя і здоров'я; дефіцит часу для аналізу обстановки та прийняття рішення; постійно існуюча протидія з боку порушників законодавства з прикордонних питань; зниження рівня законослухняності населення; загроза помсти; використання зброї; висока ціна можливих помилок; усвідомлення відповідальності за результати службової діяльності; великі фізичні навантаження; конфліктні ситуації у процесі службової діяльності; інтенсивний вплив несприятливих чинників навколишнього середовища тощо [1, с 45].
   Загалом, навантаження в особливих умовах діяльності призводить до несприятливих функціональних зрушень стану організму. При цьому знижується рівень уваги, зменшується обсяг пам'яті, погіршуються показники розумової працездатності. Залежно від індивідуальної чутливості уповільнюється (або зростає) частота пульсу, зменшується (або збільшується) рівень артеріального тиску, виникають зміни емоційного стану (тривожні симптоми, депресія тощо). Якщо ж навантаження перевищують можливості особистості, то в неї на основі нервово-психічної нестійкості можуть формуватися психічні розлади. Зважаючи на специфіку діяльності в особливих умовах, це може зробити її небезпечною як стосовно самої себе (алкоголізація, аутоагресія тощо), так і щодо навколишнього середовища (використання спеціальних знань та навичок у злочинних цілях, завдання екологічної шкоди довкіллю, необґрунтоване застосування бойового озброєння і техніки тощо) [2, с 40-62].Відмічаючи важливість усунення цих недоліків, Є. Потапчук зазначає, що “...професійна діяльність здатна породжувати психологічні проблеми особистості”. Йдеться про ситуації, коли “...виникає невідповідність між психічними можливостями фахівця та вимогами професійної діяльності. У цьому випадку у фахівця виникає такий психічний стан, для якого характерні значні суперечності і, як наслідок цього, - негативні суб'єктивні переживання, певний розлад психіки, відхилення від індивідуальної норми психічних якостей, функцій особистості, що відображається у негативних виявах поведінки та діяльності” [2, с 68].
   Отже, період, коли офіцер-прикордонник після завершення навчання прибуває до місця подальшої служби, є особливим етапом у його житті. Нові, складні, а тим більше небезпечні ситуації, які створюються під час професійної діяльності, сприяють виникненню в молодого офіцера-прикордонника емоцій, що можуть негативно впливати на його психіку. Тому він змушений докладати значних зусиль для того, щоб правильно реагувати на ці ситуації. Саме тоді, коли він адекватно оцінює ступінь небезпеки і рівень різних впливів таких ситуацій, зменшується негативний вплив небезпечної обстановки на нього та виявляються найкращі особисті якості. Ці якості найбільш активно формуються під час навчання у Національній академії Державної прикордонної служби (НАДПС) України, де майбутній офіцер-прикордонник повинен максимально підготуватись до професійної діяльності в особливих умовах. При цьому рівень його готовності до майбутньої діяльності залежить від рівня соціалізації його в професійній групі.
   Національна академія Державної прикордонної служби України є основним інститутом соціалізації майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі професійної підготовки. Спочатку вони являють собою неоднорідну спільність незнайомих один з одним людей, які повинні згуртуватись під час навчання. Формування згуртованого підрозділу, в якому здібності кожної окремої особистості підпорядковані виконанню спільного завдання, на нашу думку, є необхідною умовою успішного навчання. Упродовж цього процесу кожний курсант залежно від своїх здібностей, морально-ділових якостей, рис характеру займає певне місце в структурі колективу й отримує в ньому певну соціальну роль.
   Крім того, навчання у НАДПС України для значної частини майбутніх офіцерів-прикордонників пов'язано зі зміною місця проживання, а для всіх курсантів - життям у гуртожитку, що передбачає спілкування з людьми різних соціальних шарів і груп, різних культурних уявлень, ціннісних орієнтацій, національностей, різного рівня розвитку комунікативних навичок. Адаптація до нових умов не може відбуватись безболісно, а входження особистості в систему нових відносин не лише не полегшує, але й найчастіше ускладнює цей процес. Від майбутніх офіцерів-прикордонників при цьому вимагається координація власних переваг з перевагами оточуючих, налагодження відносин не лише з приємними, але й неприємними з тієї чи іншої причини людьми. Усе це безпосередньо впливає на формування особистої самостійності та вдосконалення здатності особистості до усвідомлення своєї позиції у відносинах з оточуючими [3, с 38].
   Період перебування майбутнього офіцера-прикордонника у НАДПС України характеризується найбільш інтенсивним накопичення ним необхідних знань з усіх питань майбутньої служби, з військової педагогіки, психології й етики, методики виховної роботи.
   Одночасно відбувається і формування офіцера як командира, учителя, вихователя, формування у нього розуміння, як потрібно поводитись у тій чи інший службовій та навчально-виховній ситуації, як будувати свої взаємини з підлеглими, начальниками і товаришами по службі тощо. Майбутні офіцери-прикордонники прагнуть визначити своє місце та поведінку в новому житті. Як правило, більшість із них не має достатнього життєвого досвіду, умінь організувати свою діяльність, самостійну роботу. У цьому їм необхідна допомога, у першу чергу, з боку командира навчального підрозділу, який відіграє керівну роль у формуванні світогляду майбутніх офіцерів-прикордонників і виступає як агент їх соціалізації. І в цей період важливим є те, щоб командири психологічно готували майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної діяльності, різних складних ситуацій, у які вони можуть потрапити в умовах реальної служби, виховували наполегливість, волю, уміння долати астенічно-депресивні стани тощо.
   Курсантський вік збігається з віковим періодом, коли особистість оцінює та переоцінює свій і чужий досвід. Багато хто з курсантів знає, що потрібно робити, але не знає як. Крім того, у майбутніх офіцерів-прикордонників у ці роки найбільш інтенсивно формуються характер, мотиви їх діяльності та поведінки, здійснюється процес розвитку світогляду, емоційно-вольових рис характеру, якостей командирського мислення [4, с 164-165].
   Проведене дослідження дає можливість зробити висновок, що соціалізація майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі професійної підготовки:
   - характеризується впливом авторитарної системи управління навчально-виховним процесом;
   - відбувається через систему соціальних ролей, які доводиться виконувати майбутньому офіцеру-прикордоннику в період перебування у НАДПСУкраїни (підлеглий; той, хто навчається; командир; вихователь тощо). Усі ці ролі мають місце в структурі НАДПС України, оскільки майбутній офіцер-прикордонник задіяний у всіх сферах життєдіяльності закладу (навчальній, службовій, суспільній);
   - сприяє набуттю знань і засвоєнню тих моральних та правових норм, що притаманні середовищу, яке пов'язане з професійною діяльністю, та прищеплюють повагу до загальноприйнятих правил політичної та правової системи і соціальних ролей різних соціумів. А це, у свою чергу, надає можливість особистості майбутнього офіцера-прикордонника орієнтуватись у складних процесах соціального життя, націлює на обрання соціально схвалюваної поведінки та діяльності, виявляючи при цьому соціальну активність.
   Сутність соціалізації майбутнього офіцера-прикордонника у процесі професійної підготовки полягає у формуванні його особистості як члена майбутнього професійного колективу, засвоєнні ним норм і цінностей середовища, що пов'язане з професійною діяльністю, досвіду минулих та сучасних поколінь, перетворенні цього досвіду у власні цінності, установки, орієнтації, а також у набутті знань, умінь та навичок, які необхідні для професійної діяльності.
   Отже, соціалізація особистості майбутнього офіцера-прикордонника - це процес та результат її входження в систему соціальних і міжособових відносин, у практику соціальної дійсності, що пов'язана з професійною діяльністю, в якій вона засвоює накопичений попередніми поколіннями соціальний досвід й активно його відтворює.
   Проведене дослідження дало можливість запропонувати структуру соціалізації особистості майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі професійної підготовки, складовими якої є: емоційно-вольова; мотиваційна; діяльнісна; когнітивна та рефлексивна складові [5; 6; 7].
   Емоційно-вольова складова, на наш погляд, є найсуттєвішою складовою соціалізації особистості майбутніх офіцерів-прикордонників. Вона містить у собі емоційно-вольову готовність майбутніх офіцерів-прикордонників до виконання службових завдань, під якою слід розуміти здатність особистості свідомо регулювати свою поведінку і дії в будь-яких ситуаціях професійної діяльності.
   Мотиваційна складова містить у собі мотиви, що спонукають майбутнього офіцера-прикордонника до професійної діяльності та відображають потреби у певних діях або бездіяльності. Вони є сукупністю емоційно-позитивного ставлення особистості до діяльності та потреби до її здійснення. Від цього залежить ступінь активності майбутнього офіцера-прикордонника, його прагнення до підвищення рівня професійної компетентності.
   Діяльнісна складова відображає зразки поведінки майбутнього офіцера-прикордонника у середовищі, яке пов'язане з його професійною діяльністю. При цьому значну роль у його майбутній діяльності відіграє професійне спілкування як певна сторона його діяльності. Крім того, діяльність майбутнього офіцера-прикордонника має свою специфіку, оскільки він, перебуваючи у НАДПС України, окрім навчальної, здійснює також службову і суспільну діяльність, що потребує формування відповідних особистісних якостей.
   Когнітивна складова включає в себе всі пізнавальні процеси щодо набуття майбутнім офіцером-прикордонником під час соціалізації в умовах професійної підготовки знань про його професійну діяльність і пов'язані з нею норми та цінності, а також відповідних умінь і навичок. Як свідчить практика, особливого значення для офіцера-прикордонника набуває знання методики аналізу та вирішення нестандартних ситуацій.
   Рефлексивна складова забезпечує аналіз, розуміння й оцінку майбутнім офіцером-прикордонником себе як особистості: власних дій, поведінки, мовлення, досвіду, почуттів, станів, здібностей, характеру, свого призначення, ставлення до чогось або когось тощо.
   Однак, на нашу думку, визначені складові не охоплюють усі процеси, які відбуваються з майбутнім офіцером-прикордонником під час його соціалізації у вищому навчальному закладі. Так, соціалізація майбутнього офіцера-прикордонника містить у собі також набуття ним нового соціального статусу і відповідних психологічних якостей. Цей процес описується явищем “ініціація”. Ми вважаємо за доцільне доповнити структуру соціалізації майбутнього офіцера-прикордонника ініціаційною складовою.
   У традиційних суспільностях ініціація була одним із ритуалів переходу, які супроводжують найбільш значущі соціально-особистісні зміни в житті людини: народження, дорослішання, одруження, зрілість, смерть тощо. Вона була покликана оптимізувати психологічні зміни, що супроводжують соціальний перехід, та забезпечити максимально ефективне входження того, хто ініціюється, у соціум. Історично інститут ініціацій був спрямований як на підтримання життєдіяльності соціальних груп, так і на підтримання психічного здоров'я, відповідного рівня соціальної адаптації індивідів, які входять у ці групи. У сучасному суспільстві ініціації - це технологічні процедури, що організовуються цілеспрямовано або стихійно та сприяють набуттю індивідом нового соціального статусу.
   Проведене дослідження дає можливість зробити висновок, що курсантський колектив НАДПС України є сучасною ініціаційною групою закритого типу [8; 9]. її закритість регулюється нормами суспільних відносин, а ініціаційний характер обумовлюється відповідністю явищ, які відбуваються впродовж перебування молодих людей у НАДПС України, стадіям, обов'язковим для будь-якої ініціації: сегрегація -видалення індивіда зі звичного оточення, його розрив з минулим; транцизія (лімінальна фаза) - межовий період, проміжний стан; інкорпорація - подальше включення індивіда у свою соціальну групу, але вже в новій якості [10, с 74].
   Причому стадії проходження ініціації майбутнього офіцера-прикордонника у НАДПС України набувають такого змісту:
   сегрегація - виведення майбутнього курсанта зі звичного середовища, відрив його від сім'ї, за межі середовища цивільних людей, що передбачає цілу низку аспектів. Так, змінюється його зовнішній вигляд, мінімізується кількість особистих речей, контакти з рідними тощо;
   транцизія (лімінальна фаза) - фізична, психічна і соціальна депривація майбутнього офіцера-прикордонника, яка відбувається під час перебування в закладі. Він перебуває у колективі однолітків, його дії знаходяться під контролем дорослих наставників - військових психологів та педагогів. Він проходить навчання, “посвяту в таємницю”, що обумовлюється, по-перше, самою обстановкою (засвоєння правил гуртожитку, взаємодії, самообмеження), по-друге, набуттям “дорослих” навичок (наприклад, ознайомлення зі спеціальністю), і, по-третє (що є особливо важливим) бесідами з наставниками та товаришами. Майбутні офіцери-прикордонники піддаються випробуванням і постійному фруструючому впливу, особливо на першому курсі, коли вони починають освоюватись у нових для себе умовах життя;
   інкорпорація - повернення до звичного середовища у новій якості. Закінчення майбутнім офіцером-прикордонником навчання супроводжується офіційним присвоєнням йому більш високого соціального статусу - він стає офіцером. Навчання у НАДПС України призводить і до перебудови психіки, яка включає набуття соціально-значущих психологічних якостей, що відповідають віковому статусу дорослого.
   Також дослідження виявило, що сучасний стан проходження ініціацій майбутніми офіцерами-прикордонниками характеризується:
   - достатньо високим рівнем їх психологічної готовності до проходження ініціації у середовищі, пов'язаному з підготовкою до майбутньої професійної діяльності;
   - складністю проходження стадії сегрегації, яка впливає на стадію транцизії;
   - неадекватним сприйняттям частиною майбутніх офіцерів-прикордонників статутних взаємовідносин;
   - недостатнім керівним впливом командирів на процеси, пов'язані з проходженням ініціації майбутніми офіцерами-прикордонниками;
   - недовірливим ставленням майбутніх офіцерів-прикордонників до своїх командирів як до наставників ініціації;
   - адекватною реакцією майбутніх офіцерів-прикордонників на складність навчання у НАДПС України через нестачу часу, необхідність подолання фізичних та моральних навантажень, що є невід'ємними складовими їх ініціації.
   На підставі зазначеного вище можна визначити поняття “ініціації майбутніх офіцерів-прикордонників”: це комплексне діяльнісне психосоціальне явище, що відбувається в умовах середовища, яке пов'язане з їх професійною діяльністю, завершується набуттям ними нового соціального статусу та супроводжується переходом їх особистісних якостей на більш високий якісний рівень; відбувається одночасний віковий перехід і вступ до професійної групи (до колективу офіцерів).
   Таким чином, ініціаційна складова містить у собі процеси психологічного дорослішання особистості майбутнього офіцера-прикордонника та процеси набуття ним нового соціального статусу.
   Отже, структура соціалізації майбутнього офіцера-прикордонника набуває вигляду, поданого на рис. 1.
   На підставі проведеного теоретичного вивчення феномену соціалізації та дослідження практичної діяльності майбутніх офіцерів-прикордонників під час професійної підготовки з урахуванням запропонованої структури соціалізації було виявлено психологічні особливості соціалізації майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі професійної підготовки, а саме:

Рис. 1. Структура соціалізації майбутнього офіцера-прикордонника у процесі професійної підготовки

Рис. 1. Структура соціалізації майбутнього офіцера-прикордонника у процесі професійної підготовки

   - активізація ініціаційних процесів під час соціалізації майбутнього офіцера-прикордонника, яка обумовлена набуттям нового соціального статусу та відповідною психологічною перебудовою його особистості під впливом специфіки майбутньої професійної діяльності, військових ритуалів;
   - активізація потреби майбутнього офіцера-прикордонника у засвоєнні великої кількості соціальних ролей (підлеглий; той, хто навчається; командир; вихователь; спортсмен; співак тощо), яка обумовлена різноманіттям видів діяльності, які він виконує (навчальна, службова, суспільна);
   - набуття сталих комунікативних навичок у майбутнього офіцера-прикордонника, яке обумовлене виконанням ним професійних обов'язків у сфері постійного міжособистісного спілкування з військовослужбовцями, місцевим населенням, особами, які перетинають державний кордон;
   - розвиток ефективної мотивації майбутнього офіцера-прикордонника до професійної діяльності, який обумовлений поступовим усвідомлення ним реальних умов майбутньої професійної діяльності;
   - розвиток рефлексії майбутнього офіцера-прикордонника, який обумовлений аналізом, розумінням й оцінкою його себе як особистості: власних дій, поведінки, мовлення, досвіду, почуттів, станів, здібностей, характеру, ставлення до чогось або когось, свого призначення тощо;
   - формування адекватної самооцінки майбутнього офіцера-прикордонника щодо своєї готовності до професійної діяльності, яке обумовлене відповідністю його рівня домагань реальному рівню його діяльності, точністю постановки цілей, адекватною емоційною реакцією на результат діяльності;
   - формування емоційно-вольових якостей, необхідних для майбутнього офіцера-прикордонника, яке обумовлене особливими умовами та психоемоційною напруженістю його майбутньої професійної діяльності;
   - формування належних ціннісних орієнтацій майбутнього офіцера-прикордонника, яке обумовлене великою державною та суспільною значущістю його професійної діяльності.
   Для визначення суттєвих психологічних особливостей соціалізації майбутніх офіцерів-прикордонників було застосовано метод групових експертних оцінок (метод “Дельфи”) [11] і шкалу бажаності Харрісона [12, с 36-37]. За оцінкою експертів найбільш суттєвими для соціалізації майбутніх офіцерів-прикордонників було визначено дві психологічні особливості, а саме: формування емоційно-вольових якостей, необхідних для майбутнього офіцера-прикордонника, та набуття сталих комунікативних навичок у майбутнього офіцера-прикордонника.
   Висновки. Отже, формування емоційно-вольових якостей, необхідних для майбутнього офіцера-прикордонника, та набуття сталих комунікативних навичок у майбутнього офіцера-прикордонника визначено як психологічні особливості соціалізації майбутніх офіцерів-прикордонників. Вони послугували основою для визначення системи критеріїв та показників оцінки рівня соціалізації особистості майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі професійної підготовки, що є перспективою подальших розвідок у даному напрямку.

ЛІТЕРАТУРА

1. Міщук І. М. Основи й особливості психопрофілактичної роботи в Державній прикордонній службі України / Науковий вісник Державної прикордонної служби. - 2003. - № 5. - С. 45-47.
2. Потапчук Є. М. Теорія та практика збереження психічного здоров'я військовослужбовців : монографія. - Хмельницький, 2004. -323 с.
3. Копылов В. А. Социализация курсантов высшего воєнного учебного заведения в образовательной, военно-профессиональной деятельности : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. - Казань, 2005. - 180 с.
4. Грязнов I. О. Система морального виховання майбутніх офіцерів-прикордонників : монографія. - Хмельницький: НАДПСУ, 2004. - 370 с
5. Дмитриева О. В. Социализация личности студента в образовательном пространстве вуза: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. - Оренбург, 2004. - 173 с.
6. Москаленко В. В. Соціальна психологія: підручник. - К., 2005. -624 с.
7. Шимко В. А. Загальні психологічні критерії оцінки надійності особового складу силових структур // Збірник наукових праць / Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних сил України. - К., 2001. - Вип. 8. - С. 109-112.
8. Андрощук О. Ю. Систематизація існуючих ініціаційних сценаріїв та адаптація їх до умов військового середовища // Збірник наукових праць, ч. II. - Хмельницький: НАДПСУ, 2005. -№ 34. - С 93-95.
9. Андрощук О. Ю. Специфіка проходження військових ініціацій у курсантів вищого військового закладу освіти // Збірник наукових праць, ч. II. - Хмельницький: НАДПСУ, 2006. - № 37. - С. 163-165.
10. Геннеп ван А. Обряды перехода: систематическое изучение обрядов. - М.: Восточная литература, 2002. - 198 с.
11. Черепанов В. С. Экспертные оценки в педагогических исследованиях. - М.: Педагогика, 1989. - 152 с.
12. Адлер Ю. П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных русловий / Адлер Ю. П., Маркова Е. П., Грановский Ю. В. - М.: Наука, 1976. - 279 с.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com