www.VuzLib.com

Головна arrow Психологія arrow Розвиток особистісних якостей засобами тренінгу
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Розвиток особистісних якостей засобами тренінгу

Т.Д. Самусь

РОЗВИТОК ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ ЗАСОБАМИ ТРЕНІНГУ

   Постановка проблеми. В Україні, за прикладом прикладної психології на Заході, активні групові методи психологічної дії широко застосовуються в різних сферах. У зв'язку з цими обставинами в даний час широке застосування отримали інтенсивні форми навчання у вигляді тренінгових процедур. Проте їх вплив на розвиток особистісних якостей недостатньо вивчений.
   Зв'язок проблеми з важливими завданнями. Роботу виконано відповідно до індивідуального плану аспірантки кафедри практичної психології Херсонського державного університету Т.Д. Самусь. Тему дисертації затверджено кафедрою практичної психології (протокол № 5 від 11 грудня 2006 року) та вченою радою Херсонського державного університету (протокол № 6 від 5 лютого 2007 року).
   Аналіз останніх наукових праць. Аналіз цієї проблеми представлений в роботах P.M. Андрєєвої, І.В. Банкова [1], А.А. Деркач, Ю.М. Ємельянова, С.К. Каземирова, В.П. Кутішенко [7], В.О. Лефтерова 5], Л.В. Мови [4], Л.І. Мороз [3], Б.Д. Паригіна, Л.А. Петровської [2], СІ. Редько [6], В.А. Сіверського, І.А. Слободянюка, A.M. Сухова, В.М. Федорчука [7], Ю.М. Швалба [8].
   Мета статті. Окреслити коло особистісних якостей розвиток яких можливий засобами тренінгу та визначити найбільш ефективні види тренінгу для розвитку тих чи інших якостей особистості.
   Основний матеріал. Соціальні умови можуть прискорити чи уповільнити особистісний розвиток. Основними соціальними факторами, які впливають на цей процес є використання інноваційних технологій викладання й надання консультаційної та психологічної допомоги. Методом, що поєднує в собі навчання, консультацію та зняття психологічного напруження виступають різні види тренінгів (соціально-психологічний тренінг, бізнес-тренінг, тренінг особистісного росту).
   Термін “тренінг” запозичений з англійської мови (train, training) й перекладається як навчання, тренування, дресування, підготовка, виховання.
   Розглянемо вплив цих видів тренінгів на особистість людини.
   С.І. Редько досліджуючи проблему соціально-психологічних засад підготовки майбутніх управлінців дійшов висновку, що основні завдання, які можна розв'язати в процесі проведених ним тренінгів із студентами, є такими:
   - засвоєння та розширення знань про управлінську діяльність, її особливості в розрізі сучасного виробництва;
   - розвиток і вдосконалення управлінських здібностей;
   - формування і закріплення мотивації до управлінської діяльності;
   - удосконалення особистісних психологічних якостей;
   - розвиток професійно важливих якостей, необхідних майбутньому керівнику [6].
   Американський психолог Лакін виділив шість процесів, що, на його думку, є загальними для тренінгових груп. Тренінги:
   1) полегшують виявлення емоцій та почуттів;
   2) створюють почуття приналежності до колективу;
   3) спонукають до саморозкриття;
   4) знайомлять з новими зразками поведінки;
   5) дозволяють проаналізувати особистісні риси окремих членів групи;
   6) сприяють розподілу відповідальності між керівником та іншими учасниками [9].
   Це веде до процесу самопізнання й саморозкриття людини і, в кінцевому результаті, до конструктивних змін у її особистості та поведінці.
   В.А. Сіверський впроваджуючи в процес навчання тренінгові заняття, орієнтовані на розвиток особистості та більш адекватне сприйняття реальності й взаємодії з нею виділяє наступні зміни:
   - корекція та розвиток системи відносин особистості;
   - розвиток здатності адекватного та повного пізнання себе та інших людей;
   - вміння вести переговори;
   - вміння виступати перед великою аудиторією;
   - вміння правильно поводитися в конфліктних ситуаціях;
   - зміцнення позитивних якостей і аналіз негативних аспектів особистості студентів.
   Л.В. Мова виявила, що особлива структура тренінгових програм, дає можливість діагностики (виявлення непродуктивних форм поведінки з метою самопізнання), корекції (самовдосконалення), формування (саморозвиток) та закріплення нових стратегій поведінки, переведення їх із форми діяльності в факт особистісного розвитку, що дозволяє студентам відчувати себе упевнено, знижує рівень їхньої тривожності та агресивності, активізує творчі можливості [4].
   Н.І. Пов'якельта Н.О. Макарчук досліджуючи проблему конфліктної взаємодії та шляхи її регуляції в своєму експериментальному дослідженні використовували тренінг. І виявили збільшення показників експериментальних результатів до оцінки позитивних ознак взаємодії у групі, таких як згода, співпраця, взаємопідтримка, теплота А це дозволяє констатувати, що корекційні впливи в процесі тренінгу зумовили зростання особистісних якостей досліджуваних, які детермінують конструктивний характер взаємодії, навіть у разі виникнення об'єкта непорозумінь. Дослідники прослідкували також зменшення тенденції до прояву таких якостей, як ворожість, незгода, недоброзичливість, незадоволення. Н.І. Пов'якель та Н.О. Макарчук дійшли висновку, що тренінг сприяє формуванню самоприйняття, самоусвідомлення та саморегуляції.
   За даними К. Роджерса, більшість учасників Т-груп відзначає в житті помітний стійкий позитивний ефект від цих занять. Аналіз робіт інших дослідників також показує, що багато цілей тренувань досягається: збільшується чутливість до емоційних проявів інших людей і міжособових явищ в групах, поліпшується розуміння себе, зростають уміння в області людських відносин.0.1. Даниленко зазначає, що існує безліч професійних учбових ігор-вправ (для спортсменів, акторів, учителів), в ході яких тренуються такі корисні комунікативні якості як спостережливість, пам'ять, увага, здатність передбачати емоційні реакції та вчинки людей, а також уміння виразно передати свої переживання, впливати на інших. Такі ігри-вправи можна знайти в книгах М.О.Кнебеля, С.В. Гиппіуса, І.С. Коха, М.В. Цзен, Ю.В. Пахомов, 0.0. Леонтьев та ін. 0.1. Даниленко переконаний, що тренінгові методи здатні забезпечити всебічний розвиток комунікативних здібностей людини - його диспозицій, комунікативних умінь і навичок, психічних процесів, що забезпечують міжособову взаємодію.
   Не можна оминути увагою продуктивну парадигму учбово-тренувальної групи, як нової організаційно-дидактичної форми активного соціально-психологічного навчання, яка була запропонована російським науковцем Ю.М. Ємельяновим. Розвиток комунікативної компетентності відбувається за рахунок поєднання ретельно підібраних різноманітних методів навчання, причому перевага віддається активним методам, хоча і лекційні заняття включаються в програму.
   Проводячи соціально-психологічні тренінги ділового спілкування С.К. Каземирова зазначає про такі зміни, які відбулися із учасниками: усвідомлення механізмів та особливостей ділового спілкування; формування базових комунікативних вмінь; формування спеціальних вмінь, необхідних для успішної ділової взаємодії; формування індивідуального стилю спілкування, створення ділового іміджу.
   Як вважає І.В. Вачков, тренінг серед інших психологічних методів дозволяє реалізувати необхідні психологічні умови розвитку професійної та особистісної самосвідомості людини, актуалізувати її ресурси, змінити поведінку, ставлення до світу та інших людей [1].
   Останнім часом тренінги поширюються і в системі підготовки правоохоронців в Україні. Так, Л.І. Мороз для підвищення комунікативної майстерності працівників міліції запропонувала тренінг комунікативних умінь працівників органів внутрішніх справ [3].
   Позитивні зміни під час проходження тренінгів працівниками органів внутрішніх справ відзначає і В.О. Лефтеров: розвивається впевненість у собі, довіра до оточуючого світу, спроможність переборювати певну обмеженість особистісної свободи й поведінки, розвиток емоційної саморегуляції та нейтралізації агресивних проявів, формуванню толерантності до оточуючих, зниженню ризику дезадаптації в стресі, підвищенню нервово-психічної стійкості, контролю свідомості над поведінкою. В працівників формується база для поліпшення соціально-комунікативної адаптованості, розвитку навичок самоуправління і творчого мислення [5].
   Визначаючи тренінг як психологічний вплив, Л.А. Петровська зазначає: “Весь курс тренінгу і кожне окреме його заняття можна розглядати як ситуацію впливу... Методи впливу прямо орієнтовані на втручання в розвиток групи чи особистості з метою викликати певні зміни” [2].
   За твердженням І.А. Слободянюка тренінг розвиває в студентів критичне мислення, впевненість у собі.
   На думку В.М. Федорчука і В.П. Кутішенко тренінгові технології [7]:
   - створюють атмосферу невимушеного обговорення особистісних проблем;
   - знімають з людини маску і ряд бар'єрів - страх помилитися, виглядати смішним, некомпетентним, закомплексованим тощо;
   - сприяють набуттю знань у галузі психології особистості;
   - дають змогу ознайомитися із загальними методичними прийомами групової роботи;
   - розвивають компетентність у спілкуванні: наприклад, уміння встановити контакт зі співрозмовником, сприймання та розуміння емоційного стану, вміння приймати й передавати інформацію, бути учасником або керівником дискусії, уміння правильно побудувати бесіду, вислухати і зрозуміти співрозмовника, змінювати стосунки під час бесіди;
   - сприяють корекції, формуванню та розвитку установок, необхідних для успішного спілкування, розв'язання конфліктних ситуацій, розвитку емоційної стійкості до складних життєвих ситуацій;
   - розвивають уміння і потреби в пізнанні інших людей, гуманістичне ставлення до них.
   Ю.М. Швалб підкреслює, що тренінги, які спрямовані на формування і розвиток особистої та професійної компетенції, повинні стати одним з провідних засобів професійного навчання [8].
   Таким чином, дослідивши вищезазначену літературу, можемо стверджувати, що тренінгові форми роботи впливають на розвиток особистісних якостей. Проте існує велика кількість видів тренінгів, які мають на меті розвиток тих чи інших особистісних якостей. Дану класифікацію наводимо нижче.

Таблиця 1
Розвиток особистісних якостей різними видами тренінгів

Особистісні якості, вміння та навички

Види тренінгів

1.

Комунікативні навички, товариськість, уміння справляти враження, соціальна активність

Тренінг комунікації

2.

Навички самопрезентації, впевненість у собі, ораторські здібності, комунікативні уміння

Тренінг презентації

3.

Самоусвідомлення, впевненість у собі, розвиток здібностей до самомобілізації та самоактуалізації вольових і емоційно-мотиваційних ресурсів в умовах конфлікту

Тренінг особистісного росту

4.

Розвиток внутрішнього відчуття часу, навичок планування часу, розставляння пріоритетів, визначення основних втрат часу та методів їх скорочення

Тренінг управління часом

(тайм-менеджмент)

5.

Внутрішні установки та комунікативні уміння

Тренінг стрес-менеджменту

6.

Лідерські якості, впевнена та компетентна поведінка в різних життєвих ситуаціях, освоєння методів дії на людей, підвищення усвідомленості в управлінні своїм життям

Тренінг розвитку лідерськихякостей

7.

Навички розподілу обов'язків, делегування повноважень, стиль керівництва, навички керівництва людськими ресурсами, творче управлінське мислення, нестандартна поведінка в складних ситуаціях, навички управління конфліктами, стратегічне бачення ситуації, лідерські здібності

Тренінг з управління

Особистісні якості, вміння та навички

Види тренінгів

8.

Стиль поведінки в складних, напружених, конфліктних ситуаціях, навички розв'язання міжособових конфліктів

Тренінг поведінки в конфліктних ситуаціях

9.

Навички ведення переговорів різного ступеня складності, індивідуальних або командних, розробка стратегії й тактики переговорів, узагальнення угод, вміння працювати з опором, зі складним партнером і т.д.

Тренінг ведення переговорів

10.

Вміння управляти власними емоціями, саморозуміння, навички контролю експресії в спілкуванні

Тренінг емоційної саморегуляції

   Звичайно дана таблиця є дещо умовною, адже особистість - це цілісний компонент. Розвиток одних якостей невпинно веде до зміни інших. Але все ж таки під час використання тренінгових методів роботи можна фокусувати увагу на тих особистісних якостях, які потребують більшого розвитку.
   Розглянемо вплив на особистість кожного тренінгу більш детально.
   Тренінг комунікації. Найчастіше до тренінгової програми входять: ознайомлення зі стадіями та видами спілкування, встановлення контакту, орієнтація на розуміння проблеми, техніки активного слухання, невербальне спілкування (передача інформації, передача емоцій, використання жестів), пошук спільного рішення, використання аргументів, прийняття рішення, вихід з контакту. Тренінг комунікації має на меті: підвищення упевненості в собі, самооцінки, розвиток відчуття внутрішньої і зовнішньої свободи; особовий зріст, самопізнання, подолання суб'єктивних обмежень в спілкуванні, ментальне і поведінкове розкріпачення; розвиток внутрішньої та зовнішньої спостережливості, психологічної “чуттєвості”, комунікативної інтуїції, здібності до аналізу ситуацій спілкування.
   Тренінг презентації. Основний зміст тренінгу презентації: композиція презентації, техніка і енергетика промови, контакт з аудиторією, робота з аудиторією, переконливість і методи навіювання, робота із запереченнями, відеотренінг. Метою тренінгу презентації є: навчити учасників тренінгу проводити презентації, виступати перед аудиторією; навчити методикам психологічної підготовки до роботи перед аудиторією.
   Тренінг особистісного росту. Даний вид тренінгу не має чіткої структури. Змістове наповнення різниться в залежності від психологічного напрямку в якому проходить заняття. Особовий тренінг допомагає розкрити “приховані таланти” людини, розвинути нові напрями в діяльності і просто стати впевненішим в собі і своїх діях. Результатом тренінгу особистісного росту має стати усвідомлення стратегій життєвого увічнення, передачі ціннісних надбань і персоналізації у наступних поколіннях, зростання показників діяльності (активність, бадьорість, життєрадісність), прагнення до пізнання та творчості, зростання рівня самоставлення, глибоке переосмислення життєвих цінностей поведінки та способів дій, особливостей життя у цілому, розвиток уміння співвідносити свої потреби, бажання та можливості, а також підтверджують ефективність проведеної роботи, достовірність висловленої гіпотези.
   Тренінг управління часом (тайм-менеджмент). Програма тренінг у зазвичай включає стратегію управління часом, планування, прийняття рішень (управління) та контроль. Цілями програми головно є: надання учасникам ефективну технологію організації себе в часі; відпрацювання з учасниками використання різних інструментів управління часом; підвищення особистої ефективності учасників в роботі та в повсякденному житті.
   Тренінг стрес-менеджменту. В програмі тренінгу: методи зняття напруги після надсильних психологічних навантажень при дефіциті вільного часу; методи саморегуляції під час робочого дня; індивідуальні методи саморегуляції для кожного учасника семінару; практичне оволодіння прийомами дії на свій психічний і фізичний стан з метою його поліпшення; прийоми діагностики психофізіологічного стану. Результатом тренінгу стрес-менеджменту є розвиток і зміцнення навичок самоконтролю, свідоме управління власним енергопотенціалом, успішне управління здоров'ям, вироблення алгоритму зміни життєвих установок.
   Тренінг розвитку лідерських якостей. Зміст програми передбачає ознайомлення з основами, технікою мотивації, оцінкою власних джерел мотивації та де мотивації, вивчення стратегій зміцнення відносин в робочому оточенні, вивчення конфліктів (міжособових і усередині робочих команд), побудова планів вдосконалення навичок лідерства, вироблення навики побудови значущих і досяжних цілей, що виражають цінності і сприяючих розвитку лідера в професійному і особистому середовищі. Результатом тренінгу має стати: розуміння своїх поточних сильних і слабких сторін лідерства і того, як це впливає на ефективність роботи їх підрозділів; розвиток здатність впливати на інших за допомогою засобів комунікації і стратегій дозволу конфліктів; навички поліпшення продуктивності своїх підрозділів, кращого розуміння і використовування взаємостосунків і дозволу проблем.
   Тренінг з управління. Даний вид тренінгу за змістом та метою близький до тренінг розвитку лідерських якостей.
   Тренінг поведінки в конфліктних ситуаціях. Питання, які розглядаються на даному тренінгу: ознайомлення учасників з основними психологічними аспектами конфлікту; розвиток умінь аналізувати конфліктні ситуації; оволодіння принципами вирішення конфліктних ситуацій; удосконалення навичок конструктивної поведінки в конфліктній ситуації та її вирішення.
   Тренінг ведення переговорів. Тренінг охоплює таке коло питань як типи переговорів, підготовка до переговорів, досягнення компромісу, поступки, підведення підсумків та обговорення подальших дій, вирішення конфліктів, налагоджування тривалих стосунків та завершення переговорів.
   Тренінг емоційної саморегуляції має за мету знайомство з практиками подолання стресу, оволодіння навичками фізіологічної, емоційної, інтелектуальної, світоглядної саморегуляції, мобілізація внутрішніх ресурсів, досягнення власної внутрішньої рівноваги та спокою.
   Висновки. Отже, тренінг є методом як професійного навчання так і ефективним засобом цілеспрямованого розвитку професійно важливих якостей особистості. Нові знання, вміння та навички, отримані учасниками під час тренінгу, спонукають застосовувати нову інформацію на практиці, переглянути свої уявлення про себе та про інших людей, до більш теплого та дружнього сприйняття і більш правильного виявлення своїх почуттів, емоцій та бажань до близьких та оточуючих їх людей, і, врешті-решт, спонукають до самовдосконалення та розвитку особистості.
      Аналіз прикладів використання тренінгових технологій навчання наштовхує на думку про важливість такої форми роботи. Тому доцільною є розробка спеціальних програм, націлених на особистісний і професійний розвиток.
   Таким чином при використанні тренінгових методів спостерігається розвиток і вдосконалення управлінських здібностей, удосконалення особистісних психологічних якостей, формування і закріплення мотивації, розвиток професійно важливих якостей, корекція та розвиток системи відносин особистості, зміцнення позитивних якостей і аналіз негативних аспектів особистості, формування базових комунікативних вмінь, формування індивідуального стилю спілкування, підвищення комунікативної майстерності та інші особистісні якості, які потребують подальшого вивчення.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бачков И.В. Психология тренинговой работы: Содержательные, организационные и методические аспекты ведения тренинговой группы. - М.: Эксмо, 2007. - 416 с.
2. Жуков Ю.М., Петровская Л.А., Растянников П.В. Диагностика и развитие компетенции в общении. М., 1990. - 318 с.
3. Мороз Л.І. Теоретичні засади та організація психологічного тренінгу в органах внутрішніх справ. - К.: Паливода А.В., 2005. - 236 с.
4. Психологічні особливості забезпечення особистісної самореалізації майбутніх психологів у процесі фахової підготовки. Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07/Л.В. Мова; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2003. - 20 с. - укр.
5. Психологічні причини загибелі та поранень працівників органів внутрішніх справ. Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.06/ В.О. Лефтеров; Нац. ун-т внутр. справ. - X., 2001. - 19 с. - укр.
6. Редько СІ. Психологічні умови розвитку управлінських здібностей майбутніх фахівців економічного профілю: дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. - К., 2007. -207 с.
7. Федорчук В.М., Кутішенко В.П. Соціально-психологічний тренінг формування творчого потенціалу майбутнього вчителя. Використання інтерактивних методів та мультимедійних засобів у підготовці педагога: Збірник наукових праць. - Кам'янець-Подільський: Абетка-Нова, 2003. -С. 78.
8. Швалб Ю.М. Задачный подход к построению учебного тренинга в ВУЗе // Психологічні тренінгові технології у правоохоронній діяльності: науково-методичні та організаційно-практичні проблеми впровадження і використання, перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Донецьк, 27-28 травня 2005 року. - Донецьк: ДЮІ, 2005.
9. Lakin, М. Interpersonal encounter: Theory and practice in sensitivity training. New York: McGraw-Hill, 1972.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com