www.VuzLib.com

Головна arrow Психологія arrow Психологічний тренінг стимулювання особистісного зростання студентів
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Психологічний тренінг стимулювання особистісного зростання студентів

Л.А. Пастушенко

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ СТИМУЛЮВАННЯ ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ СТУДЕНТІВ

   В статті проаналізовано можливості самопізнання студентів з метою їх подальшого самовдосконалення та самовизначення; стимулювання співпереживання та емпатії; активізація рефлексії, самовиховання, озброєння прийомами роботи над собою; дослідження та розвиток системи ціннісних орієнтацій, що характеризують внутрішню готовність людини до здійснення певної діяльності щодо задоволення потреб та інтересів.
   Ключові слова: самопізнання, співпереживання, емпатія, активізація рефлексії та самовиховання, система ціннісних орієнтацій.
   Актуальність теми дослідження. Реформування освіти передбачає зміну пріоритетів у формуванні позицій особистості, вимагає принципово нової системи навчання та виховання, що визнає особистість як самоцінність, і на цій основі забезпечує високий рівень активності індивіда в процесі індивідуальної діяльності щодо творчого оволодіння суспільними цінностями. Освітній процес повинен дати можливість кожному студенту реалізувати себе в пізнанні, навчальній діяльності, поведінці на підставі його здібностей, нахилів, інтересів, ціннісних орієнтацій і суб'єктного досвіду.
   Ідеї психологічної і соціально-історичної заглибленості людини в реальне життя, необхідність подолання паралелізму, акцент на активності суб'єкта були підхоплені і розвинуті С.Л. Рубінштейном. Він і його послідовники на противагу постулатам про безпосередність і апріорність людського досвіду, розвинули ідею про включення досвіду в життєдіяльність, у відношенні до якої він і виявляє свою психологічну природу [3].
   Центральним поняттям локківської теорії пізнання стає людський досвід. Розвиваючи уявлення про генезис досвіду, Дж. Локк писав: “Уявимо, що розум є, так би мовити, білий папір, без усяких знаків і ідей. Але яким чином він отримує їх? ... Звідки він отримує матеріал для роздумів і знань? На це я відповідаю одним словом: із досвіду. На досвіді ґрунтуються усі наші знання” [2]. В іншому місці Локк добавляє, що досвід - це “єдиний шлях, яким ідеї речей проникають у розум”.
   Оскільки досвід формується у окремої людини на основі серій одиничних подій, Аристотель відмовляє йому в статусі предмету наукового вивчення: “Предмет наукового знання - [це щось], що доводиться, а мистецтво і міркування мають справу з тим, що може бути і так і по-іншому” [1].
   Тому мета нашої статті - проаналізувати проблему досвіду у філософській та психологічній літературі за допомогою тренінгових груп які мають стати якісними змінами в розвитку особистісно значущого досвіду, який буде забезпечувати подальшу самореалізацію кожного учасника.
   Завданнями статті є:
   1. Розвиток психологічної освіченості студентів (засвоєння наукових психологічних знань, необхідних для здійснення творчого самоаналізу та адекватної поведінки).
   2. Розвиток гуманістично та творчо зорієнтованої ціннісно-смислової сфери (прагнення, інтереси, світогляд, ціннісні орієнтації).
   3. Сприяння узгодженості ієрархії інструментальних та термінальних цінностей студентів, в основі яких лежить визначення пріоритетних цілей життя та засобів (бажаних якостей особистості), за допомогою яких їх можна досягнути.
   4. Формування високого рівня диференційованої структури ціннісних орієнтацій.
   5. Підвищення рівня рефлексії й самосвідомості, виявлення в процесі практичних занять психологічних та індивідуально-особистісних якостей студента, розкриття можливостей та засобів самовиховання.
   6. Розвиток комунікативних здібностей і комунікативної компетентності.
   7. Вироблення навиків самоаналізу, адекватної самооцінки і саморегуляції.
   8. Формування свідомих мотивів успіху, творчої самореалізації.
   9. Розвиток креативності.
   Результатами роботи в тренінговій групі мають стати якісні зміни в розвитку особистісно значущого досвіду, який буде забезпечувати подальшу самореалізацію кожного учасника. Програма має бути реалізована в роботі клубу вихідного дня. Тривалість заняття 3-4 години один раз на тиждень. Експериментальна група в кількості 30 чоловік, яка розділена на дві (15 і 15 ч. відповідно). Заняття відбуваються почергово протягом двох семестрів.
   Заняття 1. Тема: Моє справжнє “Я”.
   Мета: Допомогти відкрити своє “Я” і усвідомити необхідність самовдосконалення, а також: знайомство з учасниками групи; ознайомити з метою, завданнями та правилами поведінки у групі та її основними принципами; розвиток комунікативних вмінь; з'ясування очікувань учасників щодо тренінгу; створення атмосфери взаєморозуміння та довіри.
   На початку тренінгу ведучий повідомляє мету, завдання, принципи {“тут і тепер”, конфіденційність, активність, увага до почуттів тощо). Крім того, обговорюються організаційні моменти {час, день та місце проведення занять).
   Знайомство являє собою центральну процедуру першого заняття будь-якого тренінгу. Дана процедура дозволяє “розкачати” групу, дати досвід нового спілкування, та розкрити нові ресурси в собі та партнерах по спілкуванню. Ми пропонуємо це зробити у наступний спосіб.
   Вправа 1. Мета: Відкрити своє справжнє “Я”, усвідомити якості особистості, досягнути вищого рівня самосвідомості.
   “Я і моє ім'я“ Спочатку кожному з учасників пропонується назвати своє ім'я, а потім дати особистісну характеристику собі по кожній букві імені (наприклад: Зоряна - загадкова, особлива, радісна, яскрава, надійна, активна. Світлана - самостійна, відповідальна, імпульсивна, талановита, любляча, азартна, надійна, амбітна). Для кращої демонстрації почати можна ведучому, а за ним будуть представляти себе всі інші учасники. Продовжити перше знайомство можна також наступною вправою.
   Вправа 2. Мета: Дати собі адекватну самооцінку “Хто Я ?”. “Хто Я ?”
   Кожному учаснику пропонується відповісти на запитання “Хто я”, та записати на листку. Бажано, щоб було не менше 10 відповідей, які характеризують людину з різних позицій. При цьому враховувати будь-які свої характеристики, риси, інтереси, емоції - все, що вважається за доцільне, щоб описати себе фразою, яка починається з “Я”... Я здібна студентка; Я любляча дочка; Я люблю екстрим (гірськолижний спорт, стрибки з трампліна); Я завжди прагну більшого; Я оптиміст; Я запальна і самолюбна; Я буваю невдячна; Я лідер і не люблю аутсайдерів; Я схильна до образ і довго тримаю їх у душі; Я просто супер... (за власним відчуттям). Потім по черзі кожен зачитує свої характеристики, всі інші повинні уважно слухати, щоб потім задати питання, яке його цікавить найбільше.
   Вправа 3. Мета: Розкрити такі якості особистості, як свобода вибору і відповідальність за нього, довіра до свого власного “Я”. “Розповідь про якість, яку найбільше ціную”.
   Пропонується кожному з учасників подумати над тим, яку якість він понад усе цінує в людях. Після зробленого висновку пропонується пригадати (чи вигадати) коротке оповідання, історію, випадок, в якому йшлося б про обрану цінну якість. Один із учасників розповідає таку метафору: “Ця історія трапилась дуже давно в старовинному місті, в якому жив великий мудрець. Слава про його мудрість розлетілась далеко за околицями міста. Але був у місті чоловік, який заздрив його славі. І вирішив він придумати таке запитання, на яке мудрець не зміг би дати відповідь. Він пішов у поле, спіймав метелика, посадив його у зімкнуті долоні і подумав: “Запитаю я у Мудреця: скажи мені, наймудріший, який метелику мене в руках - живий чи мертвий? Якщо він скаже - живий, я стисну долоні і метелик загине, а якщо скаже, що мертвий, я розкрию долоні і метелик полетить. Ось тоді всі зрозуміють, хто з нас мудріший. Так усе й відбулося. Заздрісник спіймав метелика, помістив його в долонях і пішов до мудреця. І запитав у того: “О наймудріший, який метелику мене в руках - живий чи мертвий?” і тоді мудрець, який дійсно був дуже розумним чоловіком, відповів: “Все в твоїх руках...”
   Після кожної розповіді йде групове обговорення, даються відповіді на наступні запитання: “Про яку якість йдеться в даній метафорі?”, “Чи є для вас цінною та якість, про яку говорилося у даному випадку?” Після дискусії ведучий пропонує самому виступаючому назвати ту якість, яку він обрав. Дана вправа дозволяє розкрити такі якості особистості, як свобода вибору і відповідальність за нього, довіра до свого власного “Я”.
   Вправа 4. Мета: Виявити роль психології вжитті людини, загальні уявлення про людину та її психіку, розвиток рефлексивної свідомості. “Психологія у моєму житті”.
   Учасникам тренінгу дається дві анкети: “Психологія очима студентів”, у якій є 10 запитань і анкета “Психологічна карта особистості”, яка містить 8 запитань (див. додаток А, Б). Учасникам пропонується письмово дати відповіді на запитання анкет. Потім обговорюються деякі психологічні властивості та стани особистості. Для розвитку рефлексивного мислення на дошці записуються латинські афоризми: “ Vina bibunt homines, animalia cetera fontes” - “Вино п'ють люди, а інші тварини джерельну воду” та “Cogito ergo sum” -“Ямислю, отже існую”. Питання для дискусії: Чому стародавні сказали “а інші тварини”, замість того, щоб сказати “а тварини п'ють джерельну воду?” Відповідь на запитання міститься у другому афоризмі.
   Заняття 2. Тема: Пізнаю самого себе.
   Мета: Розвиток самопізнання як одного із шляхів розвитку особистісно значимого досвіду. Розвиток такої форми діалогу, як “Сократівська бесіда”:
   Вправа 1. Мета: Вияснити розуміння мети самопізнання засобом “сократівської бесіди”. “Сократ і ми”.
   На початку бесіди учасникам тренінгу пропонується до уваги маленька інформація: “Засновником традиції такого філософствування, коли в центрі роздумів виявляється людина, її свідомість і моральність, був Сократ: “Я даю собі та іншим людям пораду, що звучить майже як заповідь: “Пізнай самого себе!” А тим часом досі ще не знаю себе. Більше того, в собі, в своїй душі, я знаходжу такі закутки, про які заприсягся б на річці Стіксі, що вони не мої”.Питання для діалогу: 1) Чому основною вимогою  Сократа є самопізнання, а не пізнання навколишнього світу ? 2) Що важче: пізнати людину чи предмет?
   Вправа 2. Мета: Пізнавати і обирати себе засобом рольової гімнастики.
   “Моделювання життя — це гра”.
   Ведучий пропонує учасникам інформацію про роль гри у житті людини. Грати - це погодитись на зміни. Це вихід за межі звичайних взаємостосунків. А готовність змінити мислення - це основа відкриття, пізнання. У грі конфлікти зміщуються таким чином, що “Я” завжди бере верх: проблема чи знімається, або її вирішення стає прийнятним. Гра здатна пробудити почуття, які сплять, так само, як і почуття, які бушують, заспокоюються, коли входять в ігровий канал. Рольовий аутотренінг починається із рольової гімнастики.
   Кожному учаснику пропонується вимовити слова: “так”, “ні”, якусь фразу, репліку голосно, тихо, коротко, запинаючись, ствердно, здивовано, захоплено, задумливо, з викликом, тужливо, ніжно, іронічно, злісно, урочисто... А тепер запитати: Чим ми користуємося із цієї очевидної безкінечності? Найменшою часткою. Щоб вибрати - необхідно побути, пережити всю палітру внутрішніх станів. Розвиток уяви, сміливості, звільнення від скутості, один крок вперед до здатності робити вибір.
   Вправа 3. Мета: Розвиток самопізнання, впевненості у спілкуванні, невимушеності.
   “Спілкування — це гра життєвих ролей”.
   Бажаючи чи ні, - в спілкуванні ми приймаємо ролі і пропонуємо якісь ролі іншим. Актор грає роль Гамлета. А Гамлет грає ролі: сина, племінника, коханого, люблячого, месника, мислителя, переслідувача, блазня, суддю, божевільного... Не можна знайти життєву ситуацію, де б не приходилось поєднувати декілька ролей. Учасникам тренінгу пропонується побудувати подібним чином і поля своїх головних життєвих ролей. Для кожної ролі визначити п'ять головних якостей особистості, які мають забезпечити життєдіяльність цієї ролі.
   Вправа 4. Мета: Розвиток самопізнання шляхом порівняння, роль друзів (інших референтних осіб) у самопізнанні.
   Учасникам тренінгу роздається схематичне зображення “Я -образу”, людини. Образ розглядається нами як індивідуально -варіативна реальність, що формується і розвивається під впливом певної діяльності. Знання кожного про самого себе виникає на основі порівнянь себе з іншими. Таким чином, система Я - образів і характер поведінки до інших завжди є показником не тільки того, як людина уявляє іншого, але й те, як вона оцінює сама себе, тобто існує “Я” -для інших (“ідеальне Я”) і “Я” - для себе (“реальне Я”). На основі цього студентам пропонується наповнити змістом (у декількох словах) кожен образ усі “Я - образи” і таким чином усвідомити, ідентифікувати ці якості. Ідентифікація забезпечує механізми соціалізації, посилює суб'єктивний компонент у розвитку “Я” - концепції”.
   Заняття 3. Тема: “Розвиваємо у собі відкритість”. Мета: Розвиток емоційної відкритості.
   Вправа 1. Мета: Створення позитивного клімату в групі.
   Кожному з учасників пропонується на початку заняття подарувати всім присутнім свою посмішку та побажання на сьогоднішній день. Ця вправа допоможе створити доброзичливу атмосферу, буде сприяти позитивному настрою в групі тренінгу.
   Вправа 2. Мета: Особистісне самопізнання.
   Ведучий дає інструкцію: найти такий жест, який найбільше характеризує вашу відкритість. Побудьте якийсь час у цьому положенні. Не поспішайте. Потім знайдіть жест, який характеризує вашу закритість від оточуючих.
   Трохи по експериментуйте з цими положеннями (перейдіть від одного до іншого та навпаки), прислухайтесь до усіх змін, що відбуваються з вами, і знайдіть жест, який є чимось “середнім”, найоптимальнішим (нейтральним) для вас. Побудьте в цьому положенні, які відчуття, почуття виникають при цьому? Після вправи - узагальнення отриманого досвіду.
   Вправа 3. Мета: Розвиток почуття свободи, відкритості новому досвіду.
   Ведучий розповідає метафору. “Жила - була гусениця. Цілими днями повзала на гілках дерева. Але одного разу вона зупинилась і почала звивати кокон. Поступово вона окутувала себе тонкими шовковими нитками і скоро повністю заховалась від очей. Всередині кокону було м'яко, тепло і темно. Гусениця відчувала, що з нею щось відбувається. Пройшов деякий час, і в коконі гусениці стало тісно. Вона зібрала усі сили, напружилась і кокон лопнув, а її залило яскраве сонячне світло. Навколо дивовижний світ, переповнений фарбами, звуками і відкритого простору. Спочатку гусениці стало страшно - що вона буде тепер робити без кокона, який зігрівав її і захищав ? Вона поглянула вниз - перед нею стелився величезний луг, наповнений квітами. Казкове відчуття свободи наповнило її. Вона розкрила різнокольорові крила і полетіла. Так гусениця перетворилась у метелик”.
   Вправа 4. Мета: Розвиток відкритості у спілкуванні; комунікативних умінь і навичок, розвиток творчої уяви. “Без маски”.
   Усі учасники по черзі беруть картки, що лежать у центрі кола, і без підготовки продовжують висловлюватися, початок якого записано на картці. Група прислухається до інтонації, голосу, оцінюючи міру щирості. Якщо визнається, що сказане було щирим, то вправу продовжує інший учасник. Якщо ж визнається нещирість сказаного, шаблонність, учасник робить ще одну спробу. Зміст незакінчених речень: “Під час спілкування з іншими людьми, мені подобається, коли...”, “Мені особливо не подобається, коли...”, “У незнайомому товаристві я відчуваю...”, “Мене лякає те, що...”, “Близькі люди інколи...”, “Дуже приємно, коли...”, “Я очікую від спілкування з людьми...”, “Якщо у спілкуванні назріває конфлікт...”, “Якщо співрозмовник каже, що я неправий...”, “Якщо під час розмови мене перестають слухати, то...”, “Те, що інша людина відчуває під час нашого спілкування...”.
   Заняття 4. Тема: Залучення моделей підтримки.
   Мета: Надати можливість спостерігати характери реальних людей із минулого та сьогодення та осягнути їхні моральні цінності.
   Вправа 1. Мета: Надати можливість бачити приклади, якими слугують реальні люди, а також їхні моральні цінності, наповнені реальним життєвим змістом.
   У центрі уваги - герої. Кожному учаснику пропонується обрати два герої: один з минулого, інший - сучасник. Дізнатися про нього якомога більше інформації і передати цю інформацію для всіх учасників тренінгу. Це можуть бути усні звіти, рольові ігри, танці, живопис. Нехай учасники ідентифікують вирішальні моменти чи поворотні пункти в житті героїв і відобразять у рольовій грі ці події. Не можна давати приводу учаснику думати, що ці моменти - результат випадковості чи везіння. Наголос потрібно робити на значенні індивідуального вибору чи особистої відповідальності.
   Вправа 2. Мета: Засобом уявної екстремальної ситуації, яка моделюється, допомогти учасникам побачити нові цілі, які відкриваються на основі розвитку особистісно значимого досвіду.
   “Вільний”. Учасникам дається наступна інструкція: “Зараз ви переживете щось подібне до шоку, і це, можливо, допоможе вам поглянути на своє життя по - новому. Кожний має багато бажань і цілей. Деякі з них ми усвідомлюємо і прагнемо їх задовольнити. Про інші здогадуємося, але залишаємо їх у напівтемряві. А частина бажань захована, мабуть, у глибинах нашого невідомого. Що відбудеться, якщо ми станемо ясніше і чіткіше розуміти наші бажання і цілі ?
   Уявіть собі, що ви прийняли чарівну пігулку, яка на деякий час усуває всі стримуючі фактори засвоєні правила і моральні норми. Ви звільняєтесь від несміливості, нерішучості, тривожності, від внутрішньої цензури і всякого зовнішнього тиску. Дія чарівної пігулки триває протягом тижня. Що ви будете робити у цей період? Що будете говорити? Як буде виглядати ваше життя? Що ви будете відчувати? Напишіть, як ви прожили цей тиждень? Ви маєте на це пів години. А тепер подумайте, чи могли ви зробити щось із того, що ви записали, і без чарівності пігулок? До чого ви можете прагнути і без неї? Запишіть свої думки.
   Вправа 3. Мета: Настроїти учасників на інтеграцію отриманого в процесі тренінгу особистісно значимого досвіду.
   Метафора. Давним - давно жив на світі юнак, який шукав істину. Хтось підказав йому, що істина знаходиться в глибокій криниці в горах. “Запитай криницю в чому істина, і вона повідає тобі про це”. Юнак знайшов криницю, задав питання і отримав відповідь. “Іди на майдан в своєму селищі. Там ти знайдеш те, що шукаєш”. Сповнений надій він пішов на майдан і там виявив три торгових крамниці. В одній продавали кусочки металу, в іншій - кусочки дерева, в третій -тоненький дріт. Здавалось, ніхто і ніщо не має відношення до розкриття істини. Розчарований, він повернувся до криниці, але з неї доносилась лише луна. Юнак продовжував свої пошуки істини, і поступово спогади про криницю розвіялись. Одної ночі він почув звуки чудової мелодії. Хтось натхненно грав на ситарі. Юнакові захотілось наблизитись і дізнатись як народжується ця музика. Він підійшов до музиканта і дивився на його пальці, які танцювали по струнах, а потім почав розглядати гітару. І тут його вразило несподіване відкриття: інструмент був виготовлений з тонких дротикових струн, металу і дерева, саме таких, які він бачив у крамницях, але не надав їм значення. І тільки після цього він зрозумів послання криниці: нам уже дане все, що ми потребуємо. Наше завдання - зібрати все разом і використати за призначенням. Чимало чого не має значення, коли ми розглядаємо окремі фрагменти. Коли вони з'єднуються, виникає нове цілісне розуміння.
   Вправа 4. Мета: Допомогти ведучому і членам групи отримати інформацію про почуття учасників, пов'язаних з процесом занять. Чого я навчився.
   Учасникам пропонується оцінити окремі параметри, яких їм удалось досягнути, виходячи із запропонованої системи оцінок.
   Вдалось досягнути повністю - 3 бали; Вдалось досягнути частково - 2 бали; В основному не вдалось - 1 бал; Абсолютно не вдалось - 0 балів;
   Параметри:
   1. Посилилось бажання дальшого розвитку, навчання.
   2. В процесі занять оволодів новими методами і прийомами.
   3. Став краще розуміти себе і інших, бачити в кожній людині позитивне.
   4. Став краще сприймати себе і інших.
   5. Зросла здатність виражати свої почуття.
   6. З'явилось глибше розуміння життєвих цінностей.
   7. З'явилось глибше розуміння цінностей і цілей своїх професій.
   Після виконання даної вправи ведучий може проаналізувати ті параметри, які в результаті оцінювання отримали найменшу середньоарифметичну по групі і зробити на основі цього певні висновки, внести пропозиції учасникам тренінгу про напрямки подальшої роботи.

ЛІТЕРАТУРА

1. Аристотель. Никомахова этика. Т. 4. - М., 1983. - С. 53-294.
2. Локк Дж. Опыт о человеческом разумении // Соч. в 3 т. - М., 1985.
3. Рубинштейн С. Л. Очерки, воспоминания, материалы. - М.: Наука, 1989. - 440 с.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com