www.VuzLib.com

Головна arrow Психологія arrow Методики дослідження індивідуально-психологічних особливостей поведінки рятувальників у стресогенних обставинах
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Методики дослідження індивідуально-психологічних особливостей поведінки рятувальників у стресогенних обставинах

О.М. Собченко

МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОВЕДІНКИ РЯТУВАЛЬНИКІВ У СТРЕСОГЕННИХ ОБСТАВИНАХ

   Підбір адекватних методик дослідження - це обов'язкова умова успішного вирішення завдань оцінки професійної діяльності спеціаліста будь-якого профілю.
   Найбільш раціональним у дослідженнях діяльності у наш час вважається підхід, який базується на характеристиці індивідуально-психологічних якостей та працездатності за її прямими та побічними показниками. Прямі показники працездатності спрямовані на оцінку успішності професійної діяльності як з кількісного, так і із якісного її боку, системного підходу.
   Для перевірки гіпотези дослідження використовувалися наступні методики, (використання методик за етапами роботи і обсягом дослідженні подані у таблиці 1).
   Однак наявні в розпорядженні психологів МНС відомі методи (шкала тривожності Спілбергера-Ханіна, тест САН) не орієнтовані на пряме виявлення посттравматичних стресових розладів і можуть застосовуватися лише для непрямої діагностики останніх.
   Найбільш вдалим із цих позицій є опитувальник травматичного стресу для діагностики психологічних наслідків діяльності рятувальників в екстремальних умовах, розроблений І. О. Котеньовим.
   При складанні тексту опитувальника І.О. Котеньовим були використані окремі пункти методик СМІЛ (ММРІ в адаптації Л. М. Собчик), ШРОТ (шкала тривожності Спілбергера в адаптації Ю. Л. Ханіна) і шкали дисоціації DIS-Q. Велика частина пунктів мають оригінальне формулювання і ґрунтуються на результатах досліджень наслідків психічної травматизації у рятувальників.

Таблиця 1
Методики та обсяг досліджень

№ з/п

Назва методики

Кількість досліджень

Кількість показників

 

2

3

4

 

Методики дослідження

 

 

1.

Методика Кеттела (16 PF)

152

16

2.

Методика САН (В. Доскін)

152

3

3.

Методика діагностики тривожності (ШРОТ) (Ч.Спілбергер-Ю. Ханін)

152

2

4.

Адаптивність

152

7

5

Опитувальник травматичного стресу DSM-4

152

15

6.

8-кольоровий тест Люшера

152

 

7.

Особистісний диференціал Еткіндта

152

3

8.

Опитувальник загального здоров'я GNQ -28

152

5

9.

PTSD

152

3

10.

Опитувальник агресивності Басса-Дарки

152

7

   У зазначеній методиці обов'язковим критерієм для діагностики постстресових порушень є факт переживання індивідом події, що виходить за межі звичайного людського досвіду, здатної травмувати психіку практично будь-якої здорової людини, наприклад, такої, що становить серйозну загрозу життю і здоров'ю як власному, так і близьких людей.
   Необхідною умовою ймовірного розвитку посттравматичних стресових розладів є також те, що пережита подія супроводжувалася інтенсивними емоціями страху, жаху чи відчуття безпорадності індивіда перед обличчям драматичних обставин.
   Другий критерій, що доповнює картину постстресового стану, полягає в тому, що розлад порушує соціальну, професійну чи іншу значущу діяльність. Він пов'язаний з порушенням психологічної адаптації, зниженням працездатності, погіршенням життєдіяльності людини [7].
   Автором опитувальника посттравматичних станів була вивчена конкурентна валідність показників а додатковою шкалою PTSD ММРІ і виявлений значущий кореляційний зв'язок. Значущі кореляційні зв'язки виявлені і а опитувальниками ШРОТ і САН, тобто перевірені кореляційні зв'язки з методиками, широко застосовуваними в психодіагностичній практиці в системі МНС.
   Використаний опитувальник складається з інструкції, 110 пунктів-тверджень і бланка для відповідей. У роботі з ним застосовується п'ятибальна шкала Лайкерта, що дозволяє випробуваному ранжувати кожне з тверджень від “абсолютно правильно” до “абсолютно неправільно”, залежно від його відповідності власному станові. 56 пунктів опитувальника є ключовими для оцінки виразності симптомів постстресових розладів. Є шкали “неправди”, “агравації”, “диссимуляції”, що дозволяють контролювати ступінь відвертості досліджуваного, його схильність підкреслювати вагу свого стану чи заперечувати наявність психологічних проблем. Крім того, в опитувальник включені маскуючі твердження, які, перешкоджають мимовільному розумінню досліджуваним основної спрямованості тексту. Крім “прямих” тверджень, погодження з якими розцінюється як наявність у нього того чи іншого симптому, задля “збалансування” тенденції згоди в опитувальнику передбачені пункти, негативні відповіді на які теж є значущими.
   І.О. Котеньовим наведено результати вивчення психометричних властивостей опитувальника травматичних станів, що свідчать про його надійність, дискримінативність і валідність. Слід також зазначити, що цей опитувальник дозволяє проводити тестування як індивідуально, так і у формі групового обстеження, з наступною математичною обробкою результатів. Застосування в наших дослідженнях цього питальника дало досить чітке уявлення про наявність і динаміку посттравматичних стресових розладів, дозволило визначити їхній вигляд. Однак для більш об'єктивної і детальної психодіагностики рятувальників МНС потрібна комплексна методика, що враховує особливості прояву психічних порушень у цієї категорії професіоналів.
   До комплексної методики, на нашу думку, слід включити опитувальник шістнадцяти особистісних факторів, який призначений для вимірювання 16 факторів особистості і є реалізацією підходу до вивчення їх з урахуванням на засаді рис.
   Розроблено дві основні еквівалентні форми опитувальника (А і В)-по 187 питань у кожному. В обох формах є по 3 питання і від 20 до 26 питань, що вимірюють пропоновані фактори. Досліджуваному пропонують занести в реєстраційний бланк один з варіантів відповіді на питання: “так”, “ні”, “не знаю” (або “а”, “в”, “с”), при цьому експериментатор попереджує про те, щоб відповідей “не знаю” було якомога менше. За отриманими результатами формується профіль, при інтерпретації якого керуються ступенем вираженості кожного фактора, особливостями їх взаємодії, а також нормативними даними.
   У розробці опитувальника Р. Кеттел спочатку виходив з так званих І_-даних( life record data ), тобто даних, отриманих шляхом реєстрації реальної поведінки людини в повсякденному житті. В результаті фактоеризації L-даних було отримано від 12 до 15 факторів. У подальшому Р. Кеттел здійснив перехід (обумовлений труднощами експертного оцінювання) до Q-даних (questionnaire data), тобто даних, отриманих за допомогою опитувальників. При цьому збір Q-даних координувався з наявними L-даними.
   Фактори особистості позначаються літерами латинського алфавіту, причому буква “Q” використовується тільки для тих факторів, що виділені на основі Q-даних. Фактори мають “побутову “ та “технічну” назви. Перші являють собою загальнодоступні визначення, орієнтовані на професіоналів. Технічні назви призначені для фахівців і тісно пов'язані з науково встановленим значенням факторів.
   Коефіцієнт надійності шкал-факторів визначений шляхом розщеплення, знаходиться в межах 0,71-0,91. Коефіцієнт надійності ретестової через двотижневий проміжок - 0,36-0,73. Автор також повідомляє про достатньо високу валідність опитувальника.
   Інтерпретування результатів тесту
   1. Фактор А - “доброта-замкненість” - при низьких показниках (0-6) - це замкнена людина, безучасна до того, що відбувається навколо неї, досить консервативна у своїх думках та судженнях, має надлишкову суворість в оцінці людей. Основні риси тут: критичність, стриманість, недовірливість, холодність до оточення, консерватизм, скептицизм. При помірних балах (7-15) - ця людина спрямована назовні, невимушена у спілкуванні з оточенням, уважна, схильна до співпраці. При високих показниках (16-20) - людина відкрита до оточення, прагне душевного спілкування та співучасті у сумісних діях, емоційному самовираженні. Вона прагне до тієї діяльності де є заняття з людьми, ситуації, що мають соціальне значення. Ця людина досить легко включається в активні дії, вона благодійна у стосунку до оточення, не боїться критики. Така особистість досить гарно запам'ятовує події, прізвища та імена інших людей.
   2. Фактор В - “інтелект” - при низьких показниках (0-4) - людині властиві конкретність (деталізованість) та певний консерватизм мислення. Це може мати прояв у схильності досить важко розуміти матеріал при навчанні, їй необхідно детально пояснювати зрозумілі усім речі. При помірних показниках (5-9) - людина має досить гарну здібність до навчання, може абстрактно мислити, формувати логічні умовиводи. При високих показниках (10-13) - людина здатна швидко засвоювати новий навчальний матеріал, віднаходити нові рішення вже відомих проблем. Така людина може бути здатною не тільки до абстрактного, а й комбінаторного мислення.
   3. Фактор С - “емоційна стійкість-нестійкість” - при низьких показниках (0-8) людина здебільшого може бути роздратованою, втомлюваною, емоційно збудливою, що має невротичну симптоматику (фобії, порушення сну, психосоматичні розлади) та мінливість інтересів. Низький показник може бути властивим для людей, що мають форми невротичних, а в деяких випадках і психічних розладів. При помірних показниках (9-18) - емоційно стійка особистість, що тверезо оцінює дійсність, хоча при показниках 9-11 може легко засмучуватись, менш стійка емоційно. При високих показниках (19-26) - це емоційно зріла, реалістична, стримана та працездатна людина. Має постійні інтереси, сильну нервову систему, що проявляється у відсутності нервової втоми. Ця людина має дуже великий особистісний потенціал для адаптування у складних (не стандартних) умовах.
   4. Фактор Е - “підпорядкованість-домінантність” - при низьких показниках (0-8)- людина сором'язлива, покірлива, м'яка, схильна поступатися місцем іншим на життєвому шляху. Така людина часто буває залежною, бере провину на себе, хвилюється про можливі допущені помилки. їй властиві тактовність, уважність, покірливість, майже до повної пасивності (що може бути частиною багатьох невротичних синдромів). При помірних показниках (9-18) - це може бути особистість, що самостверджується, прагне до незалежності, певного домінування та агресивності, з одного боку (в деяких ситуаціях така людина може бути самовпевненою та впертою), а з іншого, скромною, покірною, конформною, піддатливою. При високих показниках (19-26) - це незалежна, власна, самовпевнена та вперта до агресивності людина. Вона незалежна в судженнях та поведінці, свій спосіб мислення вважає за єдино правильний та оптимальний. Не визнає влади та тиску з боку оточення, не любить підпорядковуватись та бореться за високий статус у групі чи оточенні.
   5. Фактор F - “стриманість-експресивність” - при низьких показниках (0-8) - людину характеризують такі риси, як, стриманість, розсудливість, обережність, мовчазність. Вони схильні ускладнювати все, виявляють певну песимістичність у сприйманні дійсності, також ці люди схильні переживати майбутні події, причому очікуючи на невдачі. Оточенню такі люди вважаються невеселими та в'ялими. При помірних показниках (9-19) - це люди веселі, імпульсивні, постійно знаходяться у динаміці, повні ентузіазму, балакучі, хоча, з іншого боку, вони обережні, серйозні та мовчазні. При високих показниках (20-26) - це веселі, активні, комунікабельні, життєрадісні люди, соціальні контакти для них емоційно-значущі. Вони часто стають лідерами, навіть можуть бути відвертими в певних ситуаціях, а також ентузіастами групової діяльності. Загалом цей фактор відображає емоційне забарвлення та динамічність спілкування.
   6. Фактор G - “чутливість-сила Я” - при низьких показниках (0-7) - людина схильна до непостійності, впливу чуток та обставин. Ці люди не зосереджують власних зусиль на дотриманні групових норм та вимог. Вони характеризуються безпринциповістю, неорганізованістю, гнучкими установками з приводу ставлення до соціальних норм. При помірних показниках (8-14) - це свідомі та наполегливі люди, на яких можна “покластись”, що свідчить про їхню обов'язковість та степенність - інший бік, це людина, що намагається уникати виконання правил та норм. При високих показниках (15-20) - це вимогливі до себе люди, наполегливі у досягненні мети, точні, відповідальні, що мають ділову спрямованість. Вони досить витримані, можуть приборкувати виниклі негативні емоції та регулювати власні бажання й можливості їх задоволення.
   7. Фактор Н - “сором'язливість-сміливість” - при низьких показниках (0-8) - ця людина намагається триматись осторонь, переживає почуття меншовартості. її мова, як правило, уповільнена, досить важко може висловлювати власну думку, людина уникає професій, що мають безпосередній контакт з оточуючими. Така людина віддає перевагу тому щоб мати одного-двох друзів, не схильна вникати у все, що діється навколо неї. При помірних показниках (9-18) - це авантюрні, соціально-сміливі, незагальмовані, спонтанні люди, та з іншого боку, це стримані, невпевнені у собі та боязливі люди. При високих показниках (19-26) -це сміливі, активні люди, що готові мати справу з незнайомими обставинами та людьми. Вони схильні до ризику, вільно почувають себе, “розгальмовані”. Можуть зневажливо ставитись до деталей, не реагуючи на сигнали про загрозу. Загалом цей фактор визначає ступінь активності в соціальних ситуаціях.
   8. Фактор І - “жорсткість-чутливість” - при низьких показниках (0-8) - таким людям властиві мужність, самовпевненість, розсудливість, практичність, певна жорсткість, суворість по відношенню до оточуючих. Іноді така людина може бути безжалісною, жорсткою та самовдоволеною. При керівництві групою примушує її працювати у жорстких межах, без поблажливого ставлення. При помірних показниках (9-14) - це, з одного боку, можуть бути люди сильні, незалежні, реалістичні, що покладаються лише на себе та не витримують безглуздя, а з іншого, слабкі, залежні, несамостійні, м'які та безпорадні. При високих показниках (15-20) - це мрійливі, розбірливі, вередливі, іноді вибагливі до уваги та допомоги з боку оточення, залежні та непрактичні. Схильні уповільнювати діяльність групи та порушувати її моральний стан нереалістичним перебором дрібниць і деталей. У цьому разі можна вести мову про розвинену емпатію (схильність до співпереживання чужих проблем та негараздів) та розуміння інших людей.
   9. Фактор L - “довірливість-підозрілість” - при низьких показниках (0-8) - людина характеризується довірливістю, відвертістю по відношенню до інших людей. Вона досить добре адаптується до оточуючих умов та інших людей, позбавлена заздрощів, не прагне до конкуренції та легко знаходить спільну мову з людьми. При помірних показниках (9-14) - це, з одного боку можуть бути довірливі люди, що дуже гарно можуть вживатися з іншими, а з іншого, цим людям властива певна підозрілість, наявність стійкої власної думки та здатність не піддаватись обманам. При високих показниках (15-20) - це вперті, недовірливі люди, що надто заглиблені у власне Я, зацікавлені у внутрішньому психічному житті. Обережні у справах, мало турбуються про інших людей, погано працюють у групі.
   10. Фактор М - “практичність-мрійливість” - при низьких показниках (0-9) - ця людина турбується про те, щоб правильно вчиняти, керуючись практично можливим (наявним), клопочучи про деталі, зберігає присутність духу в екстремальних ситуаціях. Це практична добропорядна людина, що орієнтується у зовнішніх реаліях та дотримується загальноприйнятих норм, якій властиві певна обмеженість та надлишкова увага до дрібниць. При помірних показниках (10-19) -це, з одного боку, можуть бути практичні, конвенціональні люди, що керуються суто зовнішніми обставинами, а з іншого - це люди з розвиненою уявою, що занурені у внутрішні потреби та турбуються лише про практичні питання. При високих показниках (20-26) - це люди, що мають достатній творчий потенціал, мрійливі, самомотивуючі, звертають увагу на головне, забуваючи про деталі. Внутрішня спрямованість інтересів іноді призводить до нереалістичних ситуацій, що супроводжується експресивними вибухами. Індивідуалізація, призводить до відторгнення цієї людини від групової діяльності.
   11. Фактор N - “прямолінійність-дипломатичність” - при низьких показниках (0-7) - цій людині властиві прямолінійність, наївність, природність та безпосередність поведінки. У цієї людини практично відсутня витонченість до сентиментальності та простоти. Іноді вона грубувата та різка, хоча природна і спонтанна. При помірних показниках (8-14) - це, з одного боку, можуть бути прямі, безхитрісні та сентиментальні люди, з іншого, - це хитрі та проникливі люди. При високих показниках (15-20) - це люди, що мають схильність до аналізу, їх інтелектуальний підхід до оцінки ситуації близький до цинізму.
   12. Фактор О - “екстравертованість - інтровертованість” - при низьких показниках (0-9) - це впевнена в собі та у власних здібностях людина, розсудлива, спокійна та гнучка. Вона не відчуває загрози, іноді такою мірою, що не відчуває того, що група йде одним шляхом, а вона іншим, що може викликати неприязнь. При помірних показниках (10-18) - це довірливі та спокійні люди, з іншого боку - це тривожні, депресивні, занепокоєні люди, яких переслідує певне почуття провини. При високих показниках (19-26) - це люди, що мають іноді депресивні настрої, дещо занепокоєні та проявляють тривожність у невизначених ситуаціях (при меланхолічному забарвленні). Ці люди спрямовані на свій внутрішній світ, здатні аналізувати все, що відбувається навколо них, не звикли довіряти словам до тих пір, поки не перевірять їх.
   13. Фактор Q, - “ригідність-гнучкість” - при низьких показниках (0-8) - це досить консервативні люди, які не звикли змінювати власні думки, переконання та рішення, їх майже не можливо переконати в будь-чому (якщо в них уже з цього приводу є власна думка). Вони все перевіряють, можуть бути достатньо підозрілими та недовірливими, противляться змінам, не керуються інноваційними поглядами. При помірних показниках (9-14) - це консервативно-традиційні люди, що терпляче ставляться до труднощів, з іншого боку, - це люди, що схильні до критичності, експериментування, аналізу та вільнодумства. При високих показниках (15-20) - це люди, що мають аналітичний склад мислення, намагаються мати значну кількість необхідної інформації, схильні до експериментування. Ці люди досить спокійно сприймають зміни, більш схильні до експериментування та сприймання різноспрямованих поглядів інших людей, не довіряють авторитетам та нічого на віру не сприймають.
   14. Фактор Q2 - “залежність-незалежність” - при низьких показниках (0-8) - це люди, що віддають перевагу роботі у групі, колективному прийманню рішення, ні в якому разі не беруть на себе відповідальність, непідпорядковуються авторитетам. Таким людям необхідна підтримка, в них, як правило, відсутня ініціативність при прийнятті рішень. При помірних показниках (9-14) - це люди, що залежні від групи, водимі, з іншого боку це люди які мають незначну залежність від групи, що покладаються на власні рішення та відповідні дії. При високих показниках (15-20) - це незалежні, схильні йти власним шляхом та приймати власні рішення люди. Хоча не можна точно стверджувати, що такі люди завжди є домінантами, вони намагаються покладатись на себе та діяти самостійно (незалежно), тобто група має на них мінімальний вплив.
   15. Фактор Q3 - “контроль поведінки” - при низьких показниках (0-8) - це люди, що не звертають уваги на соціальні вимоги та норми поведінки, неуважні до інших людей, недисципліновані, вони геть не стурбовані необхідністю виконання соціальних вимог. При помірних показниках (9-14) - це люди внутрішньо не дисципліновані, у яких наявний внутрішній конфлікт, з одного боку, з іншого, це люди, що здатні в певних випадках дотримуватись вимог соціальних норм та правил оточення. При високих показниках (15-20) - це люди, що здатні сильно контролювати власні емоції та свою поведінку, їм властиві цілеспрямованість та інтегрованість особистості при внутрішньому контролі суспільної поведінки.
   16. Фактор Q4 - “розслабленість-напруженість” - при низьких показниках (0-8) - це люди, що схильні до розслабленості, врівноваженості, заспокоєння. За певних умов їхня надзадоволеність може призвести до лінощів та досягнення низьких результатів. При помірних показниках (9-16) - це люди, що зберігають незначне напруження, що проявляється в деякій скутості дій та думок, недостатньо швидкому виході (психологічному) із ускладненої та психотравмуючої ситуації. При високих показниках (17-26) - такі люди досить важко переживають власні поразки та особливо на них впливають психотравмуючі ситуації, при тривалому переживанні яких у них можуть виникати нервові зриви, а іноді навіть і неврози. Таким людям властиве невдоволення бажань, іноді така напруга може призвести до збудливості.
   Висновок. Таким чином, розроблена нами комплексна методика оцінки посттравматичних стресових порушень передбачає використання адекватних інформативних методик, які дозволяють отримати показники професійно-важливих якостей рятувальників в особливих умовах. Вибрані методики дають можливість розкрити розуміння особливостей трансформування мотивації вибору, проаналізувати зв'язок стійких структурних компонентів особистості та мотивації.

ЛІТЕРАТУРА

1. Знаков В.В. Письмо в редакцию (сравнительный анализ психологических последствий участия в войне для ветеранов Вьетнама и Афганистана) // Психологический журнал. - 1990 в. - Т.11, № 5. -С. 164—165.
2. Иванова Е.М. Основы психологического изучения профессиональной деятельности. - М.: МГУ, 1987. - 208с.
З. Ильин Е.П. Теория функциональной системы и психофизиологические состояния //Теория функциональных систем в физиологии и психологии. -М.,1992. - С.325-346.
4. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності / Підручник. МОН. -К.: Ельга, Ніка-центр, 2003. - 400 с.
5. Корольчук М.С. Психологічне забезпечення психічного і фізичного здоров'я. Навчальний посібник:. МОН. - К.: Фірма “ІНКОС”, 2002. -272 с.
6. Шадриков В.Д. Психологический анализ деятельности: Системогенетический подход. - Ярославль, 1979. - 91 с.
7. Шадриков В.Д. Проблемы системогенеза профессиональной деятельности. - М.: “Наука”. - 1982. -184 с.
8. Котенев И.О. Опросник травматического стресса для диагностики психологических последствий несения службы сотрудниками ОВД в экстремальных условиях. Методическое пособие. - М.: Академия МВД России, 1996 а. - 56 с.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com