www.VuzLib.com

Головна arrow Психологія arrow Дослідження психологічної готовності майбутніх менеджерів до управління змінами в організації
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Дослідження психологічної готовності майбутніх менеджерів до управління змінами в організації

М.В. Москальов

ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ДО УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ

   Актуальність дослідження. Проблема підготовки майбутніх менеджерів до управління змінами в організації займає одне із провідних місць в умовах поглиблення соціально-економічної кризи. Для реалізації стратегії неперервних змін в організації майбутні менеджери повинні бути підготовленими до проведення нововведень та механізмів регулювання ними в перехідний період, що сприяло б розвитку організації. Проте, варто відмітити, що ця проблема не привертала уваги вітчизняних дослідників. Метою нашого дослідження є висвітлення особистісних індивідуально-психологічних характеристик та особливостей психологічної готовності майбутніх менеджерів до управління змінами в організації.
   Методика та організація дослідження. Для з'ясування психологічної готовності майбутніх менеджерів до управління змінами в організації, було прийнято рішення провести емпіричне дослідження з залученням студентів майбутніх менеджерів 1-5 курсів у кількості 507 осіб. Варто відмітити, що у констатуючому експерименті брали участь студенти Національного економічного університету (119 осіб), Національного технічного університету України “КПІ” (120 осіб), Міжгалузевого інституту управління (126 осіб), Інституту інноваційного менеджменту (114 осіб), Університету менеджменту освіти АПН України (28 осіб). Дослідження проводилося протягом 2006-2007 років.
   Всіх респондентів було розподілено на групи залежно від соціально-психологічних характеристик, а саме: вік- майбутні менеджери від 16 до 39 років; стать - майбутні менеджери чоловіки та майбутні менеджери жінки; сімейний стан - одружені, не одружені та ті, що перебувають у цивільному шлюбі; наявність дітей - ті у кого є діти та ті, у кого немає дітей; регіон проживання - майбутні менеджери Східного регіону, майбутні менеджери Західного регіону, майбутні менеджери Південного регіону, майбутні менеджери Центрального регіону, майбутні менеджери Північного регіону); рік навчання -майбутні менеджери 1-го, 2-го,3-го, 4-го та 5 -го року навчання, а також 1-го та 2-го років навчання в закладах післядипломного навчання. суміщення навчання з роботою - майбутні менеджери, що тільки навчаються, та ті, що працюють за фахом або не за фахом; спеціалізація-майбутні менеджери організацій та управління економікою; тип навчання- державні, недержавні, комерційні.
   У дослідженні ми дотримувалися розробленої нами моделі психологічної готовності майбутніх менеджерів до управління змінами в організації, яка містить складові: мотиваційну, когнітивну, операціональну, особистісну. За допомогою теоретичного аналізу, а також попереднього експериментального вивчення проблеми були обрані для дослідження, як найбільш впливові та взаємопов'язані з особливостями психологічної готовності майбутніх менеджерів до управління змінами в організації, певні індивідуально-психологічні характеристики. Дослідження проходило у два етапи: 1 етап -дослідження полягав у дослідженні основних індивідуальних якостей складових психологічної готовності майбутніх менеджерів до управління змінами в організації; II етап - проведення факторного та кластерного аналізу.
   Зміст та методики емпіричного дослідження психологічної готовності майбутніх менеджерів до управління змінами в організації мають такий загальний дизайн:
   - Мотиваційний компонент: дослідження рівня сформованості мотиву вибору професії здійснювалось за методикою “Мотиви вибору професії” [7]; визначення готовності бути схильним до ризику при змінах в організації за тестом RSK для виявлення схильності до ризику [3]; визначення рівня сформованості на мотивацію досягнення успіху за тестом “Мотивація досягнення успіху” Т. Елерса [6].
   - Когнітивний компонент: знання щодо змісту, показників та чинників управління змінами в організаціях за анкетою дослідження професійних знань майбутніх менеджерів (авторська розробка); визначення рівня сформованості психологічної готовності майбутніх менеджерів до управління за методикою “Чи здатні ви стати керівником?” [2]; визначення рівня сформованості глобального мислення за методикою оцінки глобального управлінського потенціалу [1].
   - Операціональний компонент: визначення рівня психологічної готовності до підприємницької діяльності за тестом для визначення готовності до підприємницької діяльності [9]; визначення рівня психологічної готовності вирішувати ситуативні виробничі завдання за вмінням вирішувати ситуативні завдань “case-study” (аналіз ситуацій); визначення рівня розвитку творчого потенціалу при підготовці до управління змінами в організації за тестом “Ваш творчий потенціал” [7].
   - Особистісний компонент: визначення рівня психологічної готовності щодо рішучості за тестом “Рішучість” [5]; визначення рівня психологічної готовності до змін за авторською методикою; авторська методика дослідження уявлення щодо готовності до змін; визначення рівня сформованості суб'єктивного контролю за методикою дослідження суб'єктивного контролю [4].
   Проведення факторного та на його основі кластерного аналізу Програма SPSS, версія 13.0.
   Аналіз результатів та їх обговорення. У результаті використання факторного аналізу відповідей опитаних, було виділено чотири фактори, які відображають готовність майбутніх менеджерів до управління змінами в організації, а саме:
   Перший фактор - “мотивація до змін”, який вказує на пріоритетність “зовнішніх позитивних мотивів” (0,79), “внутрішніх індивідуально значимих мотивів” (0,71), “внутрішні соціально значимі мотиви” (0,68), “зовнішні негативні”(0,66).
   Суттєвими характеристиками даної групи майбутніх менеджерів є, на наш погляд, такі мотиви вибору професії, які дозволять адаптуватися до змін в організації. До них ми можемо віднести в одному випадку такі: задоволеність професією, що приносить робота творчого характеру; можливість спілкування; керівництво іншими людьми; внутрішнє бажання сприйняти зміни. В другому випадку: матеріальне стимулювання; можливість кар'єрного зростання; схвалення колективу; престиж.
   Другий фактор - “гнучкість, здатність до змін”, який характеризується готовністю до змін (0, 82), здатністю до керівництва (0,74), творчим потенціалом (0,76).
   Основною характеристикою майбутніх менеджерів готових до змін в організації буде орієнтація на демократичний стиль керівництва, вимогливість до себе та інших, товариськість; здатність до використання творчого потенціалу, прагнення бути незалежним, зосередженим, вміти абстрагуватися; бути готовим до змін, але при цьому не втрачати здоровий глузд.
   Третій фактор - “підприємливість”, передбачає такі змінні як: інтернальний локус контролю (0,59), глобальність мислення (0,56), мотивація до успіху (0,55), здатність до підприємницької діяльності (0,43), схильність до ризику (0,42).
   На основі змісту цих навичок можливо передбачити, що для майбутніх менеджерів з такими навичками є характерним інтернальний локус контролю, який вказує, що більшість важливих подій у їхньому житті - результат їхніх власних дій, а вони можуть ними керувати і відчувають відповідальність і за ці події, і за те, як складається їхнє життя в цілому. Вони мають емоційну стабільність, вперті, завзяті, рішучі, відрізняються товариськістю, значним самоконтролем і стриманістю.
   Здатні до глобального мислення, знають економіку, іноземну мову та культурні надбання інших народів. Мають задатки до підприємницької діяльності. Вони мотивовані на успіх і мають високу виправдану готовність до ризику, тому рідше потрапляють в незручні ситуації.
   Четвертий фактор - “компетентність”, характеризується здатністю розв'язувати ситуативні завдання (0,75), рівнем професійних знань (0,69).
   Основною характеристикою майбутніх менеджерів готових до змін в організації буде рівень професійних знань та вміння самодостатньо поводити себе в екстремальних умовах; сприймати нові ідеї і досягнення; віднаходити резерви людського чинника в організації, бути діловитим, постійно виявляти ініціативність, підприємливість; керуватися принципами соціальної справедливості; брати на себе відповідальність. А також: швидко опрацьовувати, ранжувати інформацію і на цій основі приймати рішення; прийомами нестандартних управлінських рішення; знаходити проблеми і їх вирішення в тих умовах, коли альтернативні варіанти і цілі нечіткі, сумнівні.
   На основі результатів факторного аналізу, було проведено кластерний аналіз, що надав можливість виділити типи майбутніх менеджерів щодо психологічної готовності до управління змінами в організації (див табл.2).

Таблиця 2
Типи майбутніх менеджерів щодо психологічної готовності до управління змінами в організації
(на основі кластерного аналізу)

з\п

Фактори

Кластери

1

2

3

4

5

6

1

1 фактор (“мотивація до змін”)

0,67070

-0,38726

-1,24383

0,45251

-0,39920

0,45265

2

2 фактор

(“гнучкість здатність впроваджувати зміни”)

-1,10695

1,19550

0,23844

0,70119

0,15141

0,67076

3

3 фактор (“підприємливість”)

-0,65555

0,43214

-0,60660

-0,42005

1,51454

0,15009

4

4 фактор (“компетентність”)

-0,34536

0,94047

-0,09621

-0,73758

-0,75283

1,05395

   Як видно із табл.2 типи психологічної готовності майбутніх менеджерів до управління змінами в організації розподілились так:
   Перший тип майбутніх менеджерів (“вмотивований”) - це ті студенти, які вмотивовані до змін (0,67070), але їм не вистачає гнучкості, здатності впроваджувати зміни (-1,10695), підприємливості (-0,45555), компетентності (-0, 34536).
   Другий тип майбутніх менеджерів (“ригідний”) - це ті студенти, які хоча і виявляють професійну компетентність (0,94047) та здатність до підприємництва (0,43214), проте не здатні впроваджувати зміни (-1,19550).та мають слабку мотивацію до змін (-0,3676).
   Третій тип майбутніх менеджерів (“невизначений”) - це ті студенти, які хоча виявили гнучкість та здатність впроваджувати зміни (0,23844), проте це дуже низький показник. Варто відмітити, що вони також не мотивовані на зміни (-1,24383), не компетентні (-0,09621), не підприємливі (-0,60660).
   Четвертий тип майбутніх менеджерів (“гнучкий”) - це ті студенти, які орієнтовані на гнучкість, здатність впроваджувати зміни (0,70119) та мотивацію до змін (0,45251). Мають слабкі компетентні (-0,73758) та підприємливі (-0,42005) можливості.
   П'ятий тип майбутніх менеджерів (“підприємливий”) - це ті студенти, які досить підприємливі (1,51454), гнучкі, здатні впроваджувати зміни (0,15141), але некомпетентні (-0,75283) та невмотивовані на зміни (-0,39920).
   Шостий тип майбутніх менеджерів (“гармонійний”) - це ті студенти, які показали наявність всіх характеристик стосовно готовності до управління змінами в організації: компетентності (1,05395); гнучкості, здатності впроваджувати зміни (0,67076); мотивація до змін (0,45265); підприємливості (0,15009).
   Аналіз результатів кількісного складу виділених типів майбутніх менеджерів щодо готовності до управління змінами в організації вказує, що найбільша кількість майбутніх менеджерів відноситься до “гнучкого типу” (20,9 %, четвертий кластер), дещо менша (20,1 %, шостий кластер) - це “гармонійний” тип, решта майбутніх менеджерів розподілилась таким чином: “вмотивований” (17,8 %, перший кластер), “невизначений” (16,8 %, третій кластер), “підприємливий” (12,4 %, п'ятий кластер), “ригідний” (12,0 %, другий кластер).
   Отже, на основі проведеного дослідження можна констатувати певну дисгармонію та невизначеність майбутніх менеджерів у психологічній готовності до управління змінами в організації.
   Ми також поставили за мету більш детально проаналізувати супінь сформованості типів готовності до управління змінами в різних ВНЗ та отримали таку репрезентацію дослідження, яка надала можливість подивитись на проблему не тільки у загальному, але і локальному вигляді, (див. табл. 3).
   Як видно із таблиці 3, для кожного із ВУЗів виявлено групу майбутніх менеджерів, зорієнтованих на один із переважаючих типів готовності до управління змінами в організації:
   - Національний технічний університет “КПІ” - “вмотивований” тип (29,2 %);
   - Міжгалузевий інститут управління - “ригідний” (33,3 %);
   - Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана - “гнучкий” (26,9%);

Таблиця З
Сформованість типів готовності майбутніх менеджерів до управління змінами в організації (у %)

 Таблиця

   - Університет менеджменту освіти АПН України “вмотивований” тип (28,6 %);
   - Інститут інноваційного менеджменту - “гармонійний” (38,6 %).
   Аналіз результатів дослідження вказує на те, що кожний із вищих навчальних закладів має свою репрезентацію результатів дослідження, проте визначити єдину тенденцію визначити не вдалось.
   Так, серед майбутніх менеджерів Національного технічного університету “КПІ” крім “вмотивованого” типу (29,2 %) готовності до управління змінами в організації були представлені “гнучкий” (24,2 %), “невизначений” (16,7 %), “гармонійний” (15, 0%), “підприємливий” (12,5 %), “ригідний” (2,5 %) типи. Такі результати хоча і вказують на різноспрямованість готовності майбутніх менеджерів до управління змінами в організації, проте переважання студентів “вмотивованого”, “гнучкого” та “гармонійного” типів вказує на наявність потенціалу для розвитку даного параметру.
   Серед майбутніх менеджерів Міжгалузевого інституту управління окрім “ригідного” (33,3 %) типу готовності до управління змінами в організаціях виявлені такі типи: “вмотивований” (18,3 %), “невизначений” (15,1 %), “гармонійний” (13, 5 %), “підприємливий” (12,7 %), “гнучкий” (7,1 %). Даний розподіл студентів дає можливість відмітити, що майбутні менеджери у переважній більшості є не готовими до управління змінами в організації бо вони нерішучі, якщо ідуть на ризик то він неефективний, їх поведінк не гнучка, вони діють за стереотипами, не люблять будь яких перемін.
   Майбутні менеджери Київського національного економічного університету ім. В.Гетьмана крім “гнучкого” типу (26,9%) готовності до управліня змінами в організації розподілилися таким чином: “вмотивований” (19,3 %), “гармонійний” (16, 8 %), “невизначений” (15,1 %), “ригідний” (13,4 %), “підприємливий” (8,4 %). Майбутні менеджери цього ВНЗ у переважній більшості володіють такими якостями, які відповідають готовності до управління змінами. Такі характеристики як гнучкість, вмотивованість, гармонійність дійсно надають величезну перевагу для формування готовності майбутніх менеджерів до управління змінами в організації.
   Досліджувані Університету менеджменту освіти АПН України крім “вмотивованого” типу (29,2 %) готовності до управління змінами в організації показали такі групи майбутніх менеджерів: “невизначений” (21,4 %), “підприємливий” (21,4 %), “гнучкий” (17,9 %), “гармонійний” (10, 7 %). Ця група студентів є специфічно, тому що більшість студентів працюють (переважно за фахом, або в майбутньому планують працювати). Таму серед майбутніх менеджерів, як видно із таблиці З, є представники “гнучкого” та “підприємливого” типів готовності до управління змінами в організації. Хоча аналіз результатів вибірки даного ВНЗ і вказує на переважання “вмотивованого” типу та відсутність “ригідного” типу, проте значна частина майбутніх менеджерів належить до “невизначеного” типу, що вказує на необхідність спрямованого впливу щодо формування здатності до управління змінами в організації майбутніх менеджерів.
   Респонденти Інституту інноваційного менеджменту показали такі результати типів готовності майбутніх менеджерів до управління змінами в організації: “гармонійний” (38,6 %), “гнучкий” (17,9 %), “невизначений” (19,3 %), “підприємливий” (14,0 %), “вмотивованого” (0,9 %). Аналіз результатів даного ВНЗ (недержавного типу навчання), на нашу думку вказує на найефективнішу готовність майбутніх менеджерів до управління змінами в організації.
   Висновки. На основі таким чином організованого емпіричного дослідження психологічної готовності майбутніх менеджерів до управління змінами в організації, можна отримати конкретні дані щодо психологічної специфіки проблеми як за загальним показником, так і окремими її складовими ; виявити залежність психологічної готовності майбутніх менеджерів до управління змінами в організації від соціально-психологічних характеристик; виділити чотири групи значимих, які надали можливість прослідкувати ступінь психологічної готовності майбутніх менеджерів до управління змінами в організаціях: “мотивація до змін”, “гнучкість, здатність до змін”, “підприємливість”, “компетентність”. Результати кластерного аналізу психологічної готовності майбутніх менеджерів до управління змінами в організації, показали можливість виявлення певних типів майбутніх менеджерів, а саме: “вмотивований тип”, “ригідний тип”, “невизначений тип”, “гнучкий тип”, “підприємливий тип”, “гармонійний тип”. Ці дані варто враховувати при підготовці майбутніх менеджерів до управління змінами в організаціях.

ЛІТЕРАТУРА

1. Дафт Р. Менеджмент. - СПб.: Питер, - 2006. - С. 171-173.
2. Козловська О.В, Романюк А.Й., Урумський В.І. Діагностика професійної компетентності педагогічних працівників. - Тернопіль, 1999. -С. 14-17.
3. Лозниця B.C. Психологія менеджменту. - К., 2003. - С. 459-483.
4. ПашуковаТ. І., Допіра А.І., Дьяконов Г.В. Практикум із загальної психології. - К., 2000. - С 94-100.
5. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Навч. посіб. -К.: Каравела, 2008. - С.138-141.
6. Райгородський Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. - Самара, 1998. - С. 626-629.
7. Семиченко В.А. Проблемы мотивации поведения и деятельности человека: Модульный курс психологи. Модуль “Направленность”. -К.: Миллениум, 2004. - С. 373.
8. Технології роботи організаційних психологів. - К., 2005. - 366 с.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com