www.VuzLib.com

Головна arrow Педагогіка arrow Використання творчого підходу на шляху професійного становлення майбутнього фахівця
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Використання творчого підходу на шляху професійного становлення майбутнього фахівця

О. А. Кривильова,
кандидат педагогічних наук, доцент
(Бердянський державний педагогічний університет)

ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧОГО ПІДХОДУ НА ШЛЯХУ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

   Постановка проблеми. Сучасний рівень суспільного розвитку України висуває як одне з першочергових завдань системи освіти підготовку справжнього професіонала, фахівця, який свідомо прагне вершин майстерності. Таким чином постає необхідність використання нових підходів до формування професійних якостей майбутніх фахівців.
   Аналіз досліджень та публікацій. Теоретичні аспекти професійного становлення майбутнього фахівця досліджували С Бережна, Т. Кисельова, Л. Коновалова, Н. Кузьміна, Т. Полякова та інші. Значний вплив на проектування теорії професійного становлення здійснили праці А. Бодальова, Л. Божовича, Є. Климова, І. Кона, А. Маркової, Л. Мітіноїта інших.
   Методологічною основою розуміння процесу творчої самореалізації особистості в педагогіці та психології вважаються положення, які орієнтують навчально-виховний процес на розкриття творчих здібностей студентів, їх спрямування на самореалізацію. Ці ідеї знайшли підтвердження та конкретизацію у працях вітчизняних і зарубіжних дослідників (К Абульханова-Славська, Е. Ільєнков, О. Киричук, Л. Коган, С Рубінштейн). Значна увага приділяється методам, формам, умовам формування таких важливих складових самореалізації учнів, як самостійність, активність, пізнавальний інтерес, творчі здібності (Л. Христова, М. Данилов, В. Лозова, Т. Шамова).У працях В. Алфімова, В. Андреева, І. Іванова, В. Загвязинського, В. Кан-Каліка, М. Никандрова розглядається тісний взаємозв'язок між процесами творчої діяльності студентів та їх динамікою через конкретні процеси самоздійснення у різних видах креативної діяльності. Педагогічні аспекти самореалізації як активної пізнавальної та творчої діяльності у нових умовах освітнього процесу розробляють І. Бех, І. Волощук, М. Зуболій, І. Зязюн, О. Киричук, В. Кузь, О. Коберник, О. Кононенко, Л. Шевченко, В. Оржеховська, В. Радул, А. Сиротинко, О. Сухомлинська, С. Уланова, В. Хайруліна, К. Чорна. Проте на сьогодні ще не достатньо розкрито використання творчого підходу у формуванні професійного становлення майбутнього інженера-педагога.
   Мета статті. Обґрунтувати необхідність використання творчого підходу для розвитку творчого потенціалу майбутніх фахівців у період їхнього професійного становлення.
   Аналіз літератури з проблеми професійного становлення свідчить, що однозначне визначення поняття "професійне становлення" до сьогодні відсутнє. Ми пов'язуємо це поняття з удосконаленням засобів залучення студентів до професійної діяльності, здатністю самореалізуватися в ній. Для успішного професійного розвитку особистості необхідною є наявність індивщуально-особистісних (внутрішніх) та соціокультурних (зовнішніх) факторів. Внутрішні фактори активізують індивідуальні особливості людини, потребу у самореалізації, саморозвитку, психологічну готовність до праці. Зовнішні суспільні відношення, характер професійної діяльності, професійні вимоги до індивіда.
   Підґрунтям самореалізації є наявність творчого потенціалу. Творчий потенціал - це особливий динамізм усіх якостей і властивостей особи, здатних реалізуватися у конфетному творчому акті [1]. Мить реалізації творчого потенціалу, залучення особистості до творчої діяльності пов'язана з механізмом внутрішньої активності суб'єкта, його творчою активністю, яка є основою вияву всіх потенційних сил людини. Вона ґрунтується на спроможності здійснювати внутрішні можливості (цілі, наміри, задуми), тобто здатності самореалізуватися. Активність особи має певну спрямованість, вона не є випадковою. Саме спрямованість підносить активність до рівня діяльності, через яку розкриваються і взаємодіють усі компоненти цілісності людської природи. Діяльність є соціальною формою вияву творчої активності людини.
   Творча активність проявляється і розвивається тільки у творчій діяльності, характеризується у межах цієї діяльності граничним напруженням і зосередженням в одному напрямі вольових, емоційних, інтелектуальних, фізичних зусиль. Фундаментом творчої активності майбутнього вчителя виступає комплекс творчих здібностей, а рушійною силою - мотивація, яка характеризується постійною спрямованістю майбутнього вчителя на оволодіння новими способами та прийомами професійної діяльності.
   Ми, погоджуємось з С Сисоєвою, яка визначає наступні базові якості для формування здатності до самореалізації: 1) підсистема спрямованості-позитивне уявлення про себе (адекватна самооцінка), бажання пізнати себе, творчий інтерес, допитливість; потяг до пошуку нової інформації, фактів; мотивація досягнення; 2) підсистема характерологічних особливостей особистості - сміливість; готовність до ризику; самостійність; ініціативність; впевненість у своїх силах та здібностях; цілеспрямованість; наполегливість; уміння довести почату справу до кінця; працелюбність; емоційна активність; 3) підсистема творчих умінь - проблемне бачення; здатність до висування гіпотез, оригінальних ідей; здатність до дослідницької діяльності; розвинуте уявлення, фантазія; здатність до виявлення протиріч; здатність до подолання інерції мислення; уміння аналізувати, інтегрувати та синтезувати інформацію; здатність до міжособистісного спілкування; 4) підсистема індивідуальних особливостей психічних процесів - альтернативність мислення; дивергентність мислення; точність мислення; готовність пам'яті; цілісність, синтетичність, свіжість, самостійність сприйняття; пошуково-перетворювальний стиль мислення [2, с 242].
   Формування і розвиток означених якостей особистості, на наш погляд, можна забезпечити за допомогою творчого підходу, який має базуватися на наступних законах педагогіки творчості:
   1. Закон педагогічної розвивальної взаємодії, який відбиває концептуальне положення про творчість як взаємодію, що веде до розвитку та зумовлює реалізацію концепції особистісно зорієнтованого навчання, реальну демократизацію та гуманізацію будь-якого навчально-виховного процесу.
   2. Закон фасилґгаційного режиму педагогічного впливу, згідно з яким розвиток і саморозвиток творчої особистості може відбуватися за певних психолого-педагогічних умов, які сприяють творчій діяльності особистості, стимулюють її творчу активність, полегшують долання психологічних бар'єрів
творчості.
   3. Закон взаємозумовленості розвитку суб'єктів педагогічного процесу. Цей закон відбиває концептуальні положення теорії творчості, як-от: у творчості людина виступає не тільки як суб'єкт пізнання, а й водночас як творець самої себе, своєї творчої сутності; наслідком творчості є творення, формування людини-митця; у процесі творчості реалізуються творчі можливості індивідуальності й здійснюється їх розвиток; особливості процесу творчості полягають у тому, що сам процес впливає на його результат, який виражається не тільки предметно, а й у зміні суб'єкта творчості.
   4. Закон неперервної творчої реалізації та самореалізації особистості, який відбиває концепцію життєтворчості людини і стверджує, що творчі можливості особистості реалізуються в самому процесі її життя, самореалізації як засобу самоствердження, самовираження й саморозвитку.
   Психолого-педагогічні умови, які сприяють творчій діяльності та розвитку творчих якостей студентів, самореалізації їх особистості у навчальному процесі є наступні: створення творчої атмосфери, здорового морально-психологічного клімату в колективі через утвердження принципів педагогіки співробітництва; демократичний стиль спілкування педагогів зі студентами, свобода творчих дискусій, обміну думками; утвердження в педагогічному і студентському колективах культури спілкування; своєчасна доброзичлива оцінка творчої навчальної діяльності студентів, позитивних зрушень у їх розвитку; уміння педагогів помічати і цінувати неповторну творчу індивідуальність кожного студента; забезпечення матеріально-технічної бази навчального процесу.
   Підготовка студентів до творчої діяльності стає результативною, якщо вона здійснюється через навчальну роботу, покликану розвивати у них інтерес до науково-дослідної роботи, установку на творчу працю, вироблення раціональних умінь і навичок такої праці; практично регульовану самостійну роботу, мета якої - закріпити сформований під час навчальних занять інтерес до науково-дослідницької діяльності, розвиток звички до систематичної розумової праці та удосконалювання навичок праці з науковою літературою; науково-дослідницьку роботу, призначення якої полягає в тому, щоб озброїти студентів навичками дослідницької праці, методами науково-педагогічного дослідження, формування потреби у творчому підході до розв'язання професійних завдань. Названі види діяльності студентів є складовими єдиної системи, елементи якої тісно взаємопов'язані та взаємозумовлені. Причому характер кожного із зазначених видів діяльності впливає на зміст і результативність усіх складових системи підготовки студентів до науково-дослідницьких пошуків. Ми виходимо з того, що важливою умовою формування у майбутніх інженерів-педагогів досвіду творчої діяльності є перебудова дидактичної системи переважно інформаційного навчання на таке, яке б розвивало пізнавальні творчі здібності студента і забезпечувало включення елементів дослідництва в усі види занять.
   Різні форми навчальної роботи є вважливим засобом формування у студентів установки на творчу самостійну діяльність. На думку О. Сущенко, самостійність є одним з критеріїв творчої активності особистості і вщ характеру та рівня її розвитку залежить рівень і характер активності, й, навпаки, високий рівень внутрішньої активності пропонує однаковий рівень самостійності [3, с 24]. Моделювання професійних ситуацій забезпечує створення умов, за яких студенти одержують можливість самостійно аналізувати явища і процеси, що вивчаються.
   Усе зазначене вище дає змогу стверджувати, що зміна характеру навчальної роботи, внесення у методику її організації творчого підходу забезпечує умови для підготовки майбутніх педагогів до нестандартної діяльності. Дієвими способами, що спонукають студентів до цього у процесі аудиторних занять, ми вважаємо: визначення обсягу, змісту, характеру самостійної роботи з кожної теми виучуваних дисциплін; постановка проблемних запитань, створення проблемних ситуацій, самостійне складання і розв'язування професійних завдань; аналіз фактів і прикладів, що потребує залучання знань із суміжних дисциплін; спеціальні завдання, метою яких є вироблення у студентів навичок самостійної роботи; критико-бібліографічний огляд джерел і публікацій; виконання практичних завдань на базі виробничих та навчальних закладів за складеним планом.
   Висновки. Використання творчого підходу у період професійного становлення студентів призводить до розвитку їхнього творчого потенціалу. Зазначеному сприяє упровадження науково-дослідних завдань, самостійної роботи та педагогічної (виробничої) практики студентів з відповідним коригуванням змісту навчальних занять і форм організації їхнього виконання.
   Перспективи подальших пошуків у напрямку дослідження. Дотримання необхідних умов, що мають базуватися на принципах педагогіки творчості потребують ефективного управління з боку викладачів та реалізації процесів самоуправління з боку студентів. Тому, перспектива подальших пошуків спрямована на виявлення необхідних шляхів до формування управлінських умінь, навичок та якостей студентів.

ЛІТЕРАТУРА

1. Клепіков О. І. Основи творчості особи : навч. посібник / Клепіков О. І., Кучерявий І. Т. - К. : Вища шк., 1996. - 295 с
2. Педагогічні технології у неперервній професійній освіті : [монографія]/ [С. О. Сисоєва, А. М. Алексюк, П. М. Воловик, О. І. Кульчицька, Л. Є. Сігаєва, Я. В. Цехмістер та ін.]; за ред. С. О. Сисоєвої. - К : ВІПОЛ, 2001. - 502 с.
3. Сущенко О. Г. Развитие творческой активности будущего учителя в учебной деятельности : дис. ... канд. лед. наук : 13.00.01 / Сущенко О. Г. - Луганск, 1992. - 187 л.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com