www.VuzLib.com

Головна arrow Педагогіка arrow Управління інноваційною діяльністю педагогів в умовах профільних загальноосвітніх навчальних закладів
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Управління інноваційною діяльністю педагогів в умовах профільних загальноосвітніх навчальних закладів

Л.Ю. Марченко,
аспірант
(Бердянський державний педагогічний університет)

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ ПРОФІЛЬНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

   Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку системи загальної середньої освіти в Україні значне місце посідає інноваційна діяльність закладів освіти, що характеризується системним експериментуванням, апробацією та застосуванням освітніх інновацій (нововведень), які вносять суттєві зміни в освітній процес [2, с.3].
   Успішне функціонування профільного загальноосвітнього навчального закладу можливе лише за умов систематичного та цілеспрямованого новаторства, спрямованого на пошук нових різноманітних можливостей, які надає освітнє середовище. Таке новаторство є змістом інноваційної діяльності, його результати збагачують і вдосконалюють навчально-виховні процеси, визначають напрямки майбутнього розвитку профільного загальноосвітнього навчального закладу, які ґрунтуються на нових підходах до задоволення потреб освітнього ринку [6, с.61].
   Аналіз досліджень і публікацій свідчить про те, що проблема управління інноваційною діяльністю в загальноосвітніх навчальних закладах розробляється останнім часом досить активно. Зокрема, у працях з теорії і практики сучасної педагогіки, педагогічної творчості розкрито зміст основних понять педагогічної інноватики, закономірності розвитку інновацій, генезис інноваційних процесів у ХХ столітті, особливості функціонування і розвитку загальноосвітніх навчальних закладів у період реформування освіти (К. Ангеловські, В. Андреєв, І. Богданова, Ф. Брансуїк, В. Безпалько, Б. Гершунський, І. Зязюн, В. Кан-Калік, М. Кларін, О. Козлова, В. Луговий, В. Мадзігон, Л. Машкіна, Л. Подимова, В. Паламарчук, М. Поташник, О. Попова, І. Пригожин, К. Роджерс, О. Савченко, Г. Селевко, В. Сластьонін, Н. Юсуфбекова та ін.) [3, с.3].
   Проте проблема управління інноваційною діяльністю в умовах профільних загаль ноосвітніх навчальних закладів не досліджуваласяз позицій інноваційного менеджменту.
   Мета ста тті полягає у з’ясуванні сутності інноваційної діяльності педагогів профільного загальноосвітнього навчального закладу, визначенні принципів і механізмів управління інноваційною діяльністю, суб’єктів інноваційної діяльності, характеристиці етапів інноваційного процесу.
   Управління інноваційною діяльністю педагогів профільних загальноосвітніх навчальних закладів – складова менеджменту сучасної школи, що охоплює планування, організування та стимулювання інноваційної діяльності, реалізації інноваційних проектів, розрахованих на отримання конкурентних переваг і зміцнення ринкових позицій шкільної організації [6,с.74].
   Принципи управління персоналом в інноваційній діяльності тотожні загальним принципам управління персоналом, сформульованим А. Файолем у 1923 р.: 1) розподіл праці; 2) повноваження (компетенція і відповідальність); 3) дисципліна; 4) отримання наказів від безпосереднього керівника (пряме керівництво); 5) єдність напрямку (кожна група повинна об’єднуватися єдиним планом в межах загальної цілі і мати одного керівника); 6) підпорядкованість особистих інтересів загальним; 7) справедлива винагорода персоналу; 8) централізація у розумній пропорції з децентралізацією (спеціалізацією); 9) скалярний ланцюг (від керівника вищої ланки до низової ланки); 10) порядок (“місце” для всього і все на своєму “місці”); 11) справедливість; 12) стабільність робочого місця для персоналу (висока плинність кадрів знижує ефективність); 13) ініціатива; 14) корпоративний дух. Е. Дейл формулює чотири правила управління персоналом таким чином: 1) не ускладнювати схему управління багаточисельними менеджерами з нашаруванням рівнів підпорядкованості; 2) не дозволяти горизонтального втручання менеджерів у роботу інших підрозділів; 3) не застосовувати надмірного контролю, об’єднувати групи з єдиними функціями під керівництвом однієї особи, причому таких груп повинно бути не більше п’яти; 4) формулювати несуперечливі завдання для конкретних служб [5, с.100-101].
   Основу та зміст інноваційних освітніх процесів становить інноваційна діяльність, сутність якої полягає в оновленні педагогічного процесу, внесенні новоутворень у традиційну систему, що передбачає найвищий ступінь педагогічної творчості. Суб’єктом, носієм інноваційного процесу є, насамперед, педагог-новатор.
   У широкому розумінні до педагогів-новаторів належать усі педагоги, які працюють творчо, прагнуть до оновлення своїх дидактичних і виховних засобів. У вузькому розумінні педагогом-новатором вважають автора нової педагогічної системи, тобто сукупності взаємопов’язаних ідей і технологій навчання й виховання.
   Інноваційною діяльністю займається багато творчих педагогів, серед яких умовно можна виокремити три групи: 1) педагоги-винахідники, які приходять до нового в результаті власних пошуків; 2) педагоги-модернізатори, що вдосконалюють і по-новому використовують елементи створених систем задля позитивного результату; 3) педагоги-майстри, які швидко сприймають і досконало використовують як традиційні, так і нові підходи та методи.
   Діяльність педагогів, що належать до цих категорій, утворює інноваційний педагогічний потік, який збагачує практику новими ідеями, новим змістом і новими технологіями.
   Інноваційна діяльність є специфічною і досить складною, потребує особливих знань, навичок, здібностей. Впровадження інновацій неможливе без педагога-дослідника, який володіє системним мисленням, розвиненою здатністю до творчості, сформованою й усвідомленою готовністю до інновацій. Педагогів-новаторів такого типу називають педагогами інноваційного спрямування. Їм властива чітка мотивація інноваційної діяльності та стала інноваційна позиція, здатність не лише включатися в інноваційні процеси, але й бути їх ініціатором [4, с.28-29].
   Л. Ващенко у своєму дослідженні виокремлює загальні механізми управління розвитком загальноосвітніх навчальних закладів, а саме: перехід на концептуальний рівень освітньої діяльності з орієнтацією на інноваційні процеси; відкритість школи до нововведень, укоріненість в регіональну стратегію розвитку освіти; систематичне проведення аналізу освітніх потреб суспільства та адаптація його основних ідей до контингенту школярів; створення служб підтримки ефективного протікання інноваційних процесів, використання моніторингових досліджень, психологічної служби, органів громадськості тощо; організація науково-методичних структур колегіального управління (кафедр, малих педагогічних рад, творчих команд тощо); створення нових форм підготовки педагогічних працівників до інноваційного пошуку; забезпечення державно-громадського управління на рівні міжгалузевих взаємозв’язків (через інтеграцію із структурами інших відомств та установ: культурою, медициною, службою у справах сім’ї та молоді тощо) [1, с.128-129].
   Процес запровадження нововведень у практику шкільної освіти здійснюється поетапно [1; 3; 6; 7].
   Ми пропонуємо модель інноваційного процесу в умовах профільного загальноосвітнього навчального закладу, яка охоплює шість етапів: 1) виявлення потреби у нововведенні (виявлення й аналіз проблеми, усвідомлення потреби у нововведенні, переконання суб’єктів організації в необхідності нововведення); 2) збір інформації про можливі нововведення, які забезпечать розв’язання проблеми ( пошук інформації щодо способів розв’язання подібних проблем, виявлення варіантів інноваційних рішень); 3) оцінювання інноваційних проектів за критеріями здійснення й освітньої доцільності (розроблення інноваційних проектів, оцінювання прогнозних результатів впровадження кожного проекту, вибір інноваційного проекту); 4) прийняття рішення про впровадження інновації (рішення про доцільність впровадження відібраного інноваційного проекту, ухвалення рішення вищим керівництвом); 5) впровадження нововведення (пробне впровадження, повне впровадження, використання); 6) інституціоналізація нововведення (рутинізація, модифікація, дифузія)
   Висновки. Отже, стабільний розвиток профільного загальноосвітнього навчального закладу в освітньому ринковому середовищі можливий лише за умов цілеспрямованого постійного вдосконалення усіх сторін його діяльності, підтримки здобутих і формування нових конкурентних переваг. Усвідомлення того, що відсутність належної уваги до інноваційної діяльності гальмуватиме розвиток школи, робить актуальним для кожної організації завдання ефективного управління її інноваційною діяльністю. Таким чином, відтворювальний характер створення та результативного використання інновацій як фактору стратегічного розвитку вимагає формування особливих організаційно-управлінських умов ефективного здійснення інноваційної діяльності.
   Перспективи подальших пошуків у напрямку дослідження полягають у дослідженні нових моделей інноваційного управління, зокрема інноваційного менеджменту.

ЛІТЕРАТУРА

1. Ващенко Л.М. Управління інноваційними процесами в загальній середній освіті регіону: монографія / Л.М. Ващенко. – К. : Видавниче об’єднання “Тираж”,2005. – 380 с.
2. Даниленко Л.І. Теоретико-методичні засади управління інноваційною діяльністю в загальноосвітніх навчальних закладах: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.01 / Даниленко Лідія Іванівна. – К., 2005. – 43 с.
3. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: навч. посібник. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с.
4. Михайлова Л.І., Турчина С.Г. Інноваційний менеджмент: навч. посібник / Л.І. Михайлова, С.Г. Турчина. – К. : Центр учбової літератури, 2007 – 248 с.
5. Оцінювання та відбір педагогічних інновацій: теоретико-прикладний аспект : науково-методичний посібник / за ред. Л. Даниленко. – К. : Логос, 2001. – 185 с.
6. Стадник В.В., Йохна М.А. Інноваційний менеджмент: навч. посібник / В.В. Стадник, М.А. Йохна. – К. : Академвидав, 2006. – 464 с.
7. Хомерики О.Г., Поташник М.М., Лоренсов А.В. Развитие школы как инновационный процесс: методическое пособие для руководителей образовательных учреждений / под ред. М.М. Поташника. – М. : Новая школа, 1994. – 64 с.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com