www.VuzLib.com

Головна arrow Педагогіка arrow Формування професійних умінь і навичок студентів на основі діяльнісного підходу
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Формування професійних умінь і навичок студентів на основі діяльнісного підходу

Н.А. Мисліцька,
кандидат педагогічних наук
(Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського),

А.І. Міночкін,
кандидат технічних наук, доцент
(Національний технічний університет України "КПІ"),

Б.А. Сусь,
доктор педагогічних наук, професор
(Національний технічний університет України "КПІ)

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК СТУДЕНТІВ НА ОСНОВІ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ

   Постановка проблеми. Нова парадигма сучасної освіти орієнтує навчальний процес у вищих навчальних закладах освіти на створення для студентів можливостей займати не просто активну, а творчу ініціативну позицію у здобутті знань, на досягнення нових пізнавальних орієнтирів в опануванні майбутньою професійною діяльністю. Тому самостійна робота студентів має розглядатися як специфічна пізнавальна діяльність, яка поряд з іншими формами організації навчального процесу самостійно реалізується самими студентами за запропонованою викладачем або за власно розробленою програмою, що поглиблює і доповнює аудиторні форми навчання.
   Така діяльність студентів потребує відповідної організації та дидактичного забезпечення навчального процесу, зокрема наявності навчальних посібників і підручників, насамперед, посібників з електронними засобами навчання. Необхідно зазначити, що навчальна цінність електронного посібника значно збільшується за рахунок дидактичних можливостей мультимедійних технологій завдяки застосуванню анімаційних ефектів, відеокліпів, аудіо супроводу, використання словників тощо.
   Аналіз досліджень і публікацій. Розробкою електронних посібників з фізики займалися такі вчені, як О. Бугайов, М. Головко, В. Заболотний, В. Шарко, М. Шут та ін. Електронний посібник є інтерактивним мультимедійним ресурсом, представленим у мережі або на компакт-дисках. Усю інформацію, що міститься в ньому, систематизовано і розбито на модулі. Кожен модуль містить теоретичний матеріал, питання і тести для самоконтролю, роботу з різноманітними моделями, а також мультимедійні (звук, відео, анімацію, графіку) й інтерактивні елементи (гіперпосилання, інтерактивні кнопки, завдання тощо) [1].
   Проте ми ще не маємо належного вибору справжніх електронних посібників, їх треба створювати, тому важливими допоміжними засобами у цій справі можуть стати тематичні електронні додатки до існуючих посібників. До розв'язання цієї проблеми ми залучили студентів і магістрантів кафедри методики викладання фізики та інформатики, для яких питання удосконалення, покращення наочності навчального матеріалу за допомогою засобів мультимедіа є питанням їх професійної майстерності у майбутньому.
   Формування умінь і професійних навичок студентів найкраще відбувається у процесі створення суспільно-корисної продукції, що є суттю діяльнісного методу навчання [2]. Якщо традиційно навчання відбувається шляхом засвоєння інформації, формування знань і подальшого здобуття умінь, то діяльнісний метод передбачає набуття у процесі навчання конкретних умінь, що мають суспільно-корисну вартість. Такою суспільно-корисною продукцією у нашому випадку є електронні навчальні матеріали, які у майбутньому можуть стати базою для створення електронних посібників. За допомогою студентів і магістрантів нами розроблено електронні додатки до навчальних посібників з фізики. У них представлено анімаційні ефекти, відеозйомки демонстрацій, імітації демонстрацій, складні математичні доведення з детальними роз'ясненнями, складні рисунки в динамічному режимі, історичний екскурс життя і діяльності вчених тощо. Студенти та магістранти, співпрацюючи з викладачами, не тільки поглиблюють і конкретизують свої знання, але й набувають конкретних умінь. Важливо, що при цьому вони створюють продукцію, яка має не тільки навчальну цінність для них, але й суспільно-корисну цінність, оскільки вона використовується для навчання інших студентів, створення електронних додатків і посібників. Тому можна стверджувати, що діяльнісний метод стає активним засобом формування компетентності студентів чи магістрантів, їх становлення як спеціалістів.
   Мета дослідження. У статті розглядаються конкретні приклади розв'язання навчально-методичних проблем під час створення електронних додатків до навчальних посібників.
   Створення електронного посібника з фізики має свої специфічні особливості. Вони обумовлені тим, що описання фізичних явищ потребує, з одного боку, формалізації застосування складного математичного апарату, а з іншого - розвитку просторової уяви, моделювання, відчуття динаміки фізичних процесів, чуттєвого сприйняття. Електронний посібник дає можливість у всій повноті реалізувати ці завдання.
   До характерних особливостей електронного посібника з фізики необхідно віднести такі можливості: 1) візуалізація в динамічному режимі складних математичних фізичних процесів; 2) швидке повторення необхідних математичних викладок для пояснення фізичних процесів; 3) динамічна подача графічних матеріалів; 4) перегляд відеозйомок демонстрації фізичних процесів; 5) історичні та біографічні відомості про вчених і їхні дослідження; 6) довідкові матеріали.
   У підручниках і навчальних посібниках з фізики дуже часто використовуються графічні зображення, які логічно вибудовуються, доповнюються і врешті рисунки набувають досить складного вигляду, важкого для сприйняття у традиційному навчанні. Комп'ютерні програми надають можливість спростити й унаочнити цей процес завдяки поступовому ускладненню викладу, коли попередні кадри зберігаються, а наступні поступово накладаються. Такий прийом важко відтворити у традиційному друкованому варіанті через значне зростання обсягу посібника, але цілком є доступним в електронному варіанті.
   Поступове ускладнення викладу можна використовувати для відтворення складних математичних доведень під час пояснення фізичних явищ. Комп'ютерні програми забезпечують можливості пригадування математичних виразів фізичних законів чи математичних теорем, звертання до попередніх висновків, встановлення функціональних залежностей фізичних величин, формул тощо.
   Якщо лектор застосовує лише традиційні засоби наочності -наприклад, записи на дошці, то втрачаються темп викладу і можливості для швидкого відтворення попередніх викладок.
   Проблема ускладнюється також тим, що у студентів не завжди досконалі конспекти і відсутня можливість їх удосконалення через друковані тексти лекцій викладача. Тому студентам буває складно опрацьовувати навчальний матеріал. Існують також проблеми з навчальними посібниками, оскільки вони часто не відповідають обсягу тієї навчальної інформації, яку передбачено кредитами. Тому електронні посібники призначено також для того, щоб частково розв'язувати й цю проблему.
   Надзвичайно висока ефективність комп'ютерів для унаочнення навчального матеріалу під час використання анімаційних ефектів. На жаль, у статті немає можливості продемонструвати застосування анімаційних ефектів для унаочнення під час виведення складних формул або демонстрації фізичних ефектів. Тому наведемо лише фрагмент сторінки електронного посібника з відповідними позначками гіперпосилань. Наводячи курсор на відповідне гіперпосилання, можна легко створити ефект унаочнення. Унаочнення через гіперпосилання цінне тим, що курс фізики містить розділи, вивчення і розуміння яких потребує розвинутого образного мислення, уміння аналізувати, порівнювати. Тому анімації тут можуть бути великою підмогою. Оскільки в посібнику кожен рисунок пояснює певний фізичний процес, то комп'ютерний варіант посібника передбачає можливість розгляду явища (процесу) в динамічному режимі.
   Для усвідомленого засвоєння фізичних процесів важливу роль відіграє демонстраційний експеримент, який є чи не найефективнішім засобом унаочнення. На жаль, сучасний стан фізичних кабінетів у багатьох школах не можна вважати задовільним. Він вимагає значного покращання матеріальної бази, суттєво знижує можливості проведення фізичного експерименту та відповідно зменшує якість засвоєння навчального матеріалу. Розроблені нами комп'ютерні моделі на основі реальних демонстрацій дають змогу візуалізувати фізичний процес, звернути увагу на фізичну суть явища та показати його в динамічному режимі, що сприяє кращому усвідомленню навчального матеріалу та глибокому засвоєнню фізичних знань. Отже, демонстраційний експеримент в електронному посібнику зручно подати у вигляді мультимедійної анімації фізичного явища чи процесу.
   Демонстрації в електронному посібнику досить ефективно подавати представленні також кліпу із відеозйомкою. Для навчального посібника "Коливання і хвилі" [3] нами розроблено цілий ряд кліпів як з мультимедійною анімацією фізичних явищ, так і з відеозйомкою демонстраційного експерименту (імітація поздовжніх і поперечних хвиль, відеозйомка поширення хвиль на воді і виникнення інтерференційної картини, демонстрація виникнення фігур Ліссажу тощо). На наявність тієї чи іншої демонстрації в електронному посібнику вказують відповідні позначки на полі сторінки.
   Важливим елементом унаочнення в електронному посібнику є застосування аудіосупроводу під час запису геометричних побудову, математичних доведень, демонстрацій.
   Суттєву роль для активізації процесу навчання відіграє демонстрація відеокліпів з кінофільмів про життя і діяльність вчених, фотографії навчальних закладів, дослідницьких лабораторій, експериментальних установок тощо. Наприклад, у посібнику, де розглядається магнітна індукція, студент може переглянути кліп з історичним екскурсом в життя і наукову ДІЯЛЬНІСТЬ винахідника в галузі електротехніки і радіотехніки Ніколи Тесли.
   Для розробки електронного посібника ми використовували редактор Microsoft Power Point [4], який належить до пакету Microsoft Office. Перспективним для створення інтерактивного мультимедійного матеріалу можна вважати середовище Macromedia Flash.
   Висновки. Діяльнісний підхід у навчанні може стати дієвим засобом формування професійних умінь і навичок студентів, які завдяки тісній співпраці з викладачами не тільки поглиблюють і конкретизують свої знання, але й набувають конкретних умінь. Важливо, що студенти створюють продукцію, яка має не тільки навчальну, але й суспільно-корисну цінність, оскільки використовується для створення електронних додатків і навчальних посібників. Таким чином, діяльнісний метод стає активним засобом формування професійної компетентності студентів і активного їх становлення як спеціалістів.
   Перспективи подальших пошуків у напрямку дослідження полягають у розробці електронних посібників з курсу фізики основної і старшої школи у контексті 12-річного терміну навчання.

ЛІТЕРАТУРА

1. Пасічник Ю.А., Заболотний В.Ф. Проблеми створення електронного підручника / Ю.А. Пасічник, В.Ф. Заболотний // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського державного університету : Серія педагогічна : Дидактика дисциплін фізико-математичної та технологічної освітніх галузей Кам'янець-Подільський : 2004. - Вип.10. - С 86-90.
2. Сусь Б.А., Павелко Т.М. Діяльнісний метод як спосіб активного залучення студентів до творчої роботи в процесі навчання / Б.А. Сусь, Т.М. Павелко // Вісник НТУУ "КПІ" : Філософія. Психологія. Педагогика : 2004.-№2(11).-С. 207-210.
3. Сусь Б.А., Заболотний В.Ф., Мисліцька Н.А. Коливання і хвилі: навчальний посібник для самостійної роботи студентів з електронним представленням / Б.А. Сусь, В.Ф. Заболотний, Н.А. Мисліцька. - К. : ВІТІ НТУУ "КПІ", 2009. -191 с
4. Створюємо презентації Power Point / упорядн. І. Скляр.- К. : ред. загальнопедаг. газ., 2005. - 112 с

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com