www.VuzLib.com

Головна arrow Педагогіка arrow Використання інновацій в організації контролю знань майбутніх учителів початкових класів з фізичного виховання
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Використання інновацій в організації контролю знань майбутніх учителів початкових класів з фізичного виховання

Н.М. Педашевська,
викладач
(Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського)

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

   Постановка проблеми. Одним з найважливіших завдань на сьогоднішньому етапі розвитку системи вищої освіти України є забезпечення якості підготовки фахівців на рівні міжнародних вимог.
   Розширення євроінтеграційних процесів у життя українського суспільства визначає напрями модернізації національної системи вищої освіти, спрямованої на забезпечення конкурентоспроможності та мобільності, підвищення якості підготовки вчителів початкових класів.
   При кредитно-модульній системі організації навчального процесу можуть бути такі наслідки: підвищення відповідальності студентів за результати навчальної діяльності; підвищення рівня адаптації особи до зміни вимог ринку праці; інтенсифікація навчального процесу та підвищення якості підготовки фахівців; систематичність засвоєння навчального матеріалу; встановлення зворотного зв'язку з кожним студентом на визначених етапах навчання.
   В умовах кредитно-модульної системи під час обліку всіх видів роботи, коли кожен вид діяльності залежно від складності оцінюється відповідною кількістю балів, контроль може бути важливим засобом, що стимулює підвищення рейтингу, сприяє більш міцному засвоєнню навчального матеріалу майбутніми вчителями початкової школи.
   Аналіз досліджень і публікацій. У науково-педагогічній літературі (В. Беспалько, І. Булах, В. Краєвський, Н. Кузьміна, В. Онищук, І. Підласий, В. Сластьонін, А. Сохор, Н. Тализіна) значна увага приділяється різним проблемам контролю: удосконаленню, специфіці вибору методів контролю під час вивчення дисциплін і обґрунтування їх поєднання; інколи пропонуються варіанти контрольних робіт для перевірки засвоєння навчального матеріалу [1-4; 7-8].
   Нерідко контроль ототожнюють із поняттям управління та розглядають його як зворотний зв'язок, який дає інформацію про стан системи в той чи інший період навчання (Н. Кузьміна [2], В. Сластьонін [3], Н. Тализіна [7], В. Якунін [8]). Проте особливого значення у сучасних умовах набуває проблема контролю за результатами навчання (критеріїв оцінки окремого завдання, курсу або загального результату), розробки та впровадження інноваційних засобів контролю (зокрема запровадження кредитно-модульної системи, тестів досягнення з проектуванням їх на окрему спеціальність).
   Оскільки у багатьох тлумаченнях поняття "інновація" ототожнюється з термінами вдосконалення, оптимізація, модернізація, рефлексія, а також як альтернатива традиційному, докорінна перебудова загально прийнятих ідей, теорій і методик (В. Беляев, В. Загвязинський, І. Зязюн, М. Кларін, Р. Мейджер, Г. Мороз, В. Оконь та ін.), то окремого дослідження потребує аналіз різних аспектів контролю (цільового, змістового, функціонального, конструкційного,  мотиваційного).
   У зв'язку з цим, метою нашої роботи є визначення інноваційних підходів до контролю як складової навчального процесу з фізичного виховання в процесі підготовки вчителів початкової ланки освіти в умовах кредитно-модульної системи. Важливо зазначити, що ця проблема є актуальною для підготовки фахівців з вищою освітою, зокрема вчителів початкових класів.
   Фізичне виховання суттєво відрізняється від інших навчальних дисциплін. За умов оптимізації рухової активності студентів, підвищення життєвого тонусу, зміцнення здоров'я, фізичне виховання сприяє більш якісному засвоєнню навчальних дисциплін. Воно забезпечує різнобічну фізичну підготовку, підвищує рівень знань про власний організм і умови його раціонального функціонування, закладає основи більш високої працездатності та професійної придатності. Але невизначеність щодо місця і значення дисципліни у нових стандартах освіти створює труднощі в розробці навчальних планів і робочих програм, оцінюванні знань, умінь і навичок, перевірці рівня фізичної підготовленості фахівців для початкової ланки освіти.
   Кредитно-модульна оцінка знань, умінь і навичок студентів з дисципліни "Фізичне виховання" ґрунтується на концептуальних засадах законів України "Про фізичну культуру і спорт", Цільовій комплексній програмі "Фізична культура - здоров'я нації", Положенні про державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України, Положенні про заліки з фізичного виховання та Державних стандартів вищої освіти [5; 6].
   Контроль знань студентів (у традиційному розумінні) дозволяє провести оцінку досягнутих студентами результатів навчання лише частково, що не задовольняє сучасні вимоги суспільства щодо підготовки компетентного вчителя початкової школи.
   Отже, перед системою вищої освіти постає проблема діагностування рівня знань студентів і своєчасної корекції під час їх засвоєння, а також підвищення об'єктивізації, індивідуалізації, професійної призначеності контролю результатів навчання.
   Зазначимо, що, за нашими переконаннями, однією з найважливіших інноваційних ознак сучасного контролю є показник достатності інформаційного забезпечення системи про перебіг навчального процесу. Складові цього показника повинні визначатися ще до початку навчання. З цією метою ми пропонуємо виокремити підготовчий етап контролю як відносно самостійну складову контролю, в умовах якої проводиться обґрунтування теоретичного та практичного значення всіх необхідних його складових.
   Запровадження у навчальний процес кредитно-модульної системи вимагає від викладача змін у його діяльності, яка має відповідати сучасним вимогам, бути продуктивною з оптимальними часовими затратами на підготовку забезпечення матеріалами контролю. На жаль, недостатня інформованість викладачів про процедуру розробки засобів контролю відбирає у них багато часу, енергії та сил. У кінцевому результаті емпірична діяльність викладачів найчастіше оцінюється ними самими як малопродуктивна або непродуктивна, а відсутність критеріїв якості розробки засобів контролю не дозволяє їм об'єктивно провести оцінку своєї праці.
   На нашу думку, зменшення часових затрат і підвищення продуктивності праці з зазначених вище питань можливе за умови достатньої поінформованості викладача з реалізації основних функцій контролю (цільової, змістової, мотиваційної, конструкційної).
   Конкретизуємо послідовність діяльності викладача на підготовчому етапі контролю з цих позицій з дисципліни "Фізичне виховання" (на прикладі контролю знань студентів педагогічних факультетів (інститутів), що готують вчителів початкових класів).
   На цьому етапі викладач фізичного виховання має визначити обсяг достатності контролю (змісту навчального матеріалу, рівня його засвоєння та застосування, виду інструментарію, кількості завдань, критерію їх оцінки тощо), що дає конкретну відповідь на питання: "Що та на якому рівні засвоєння контролювати?", "Чим контролювати?", "Як провести вимір відповіді й обрати систему оцінки показників виміру?". Критерієм достатності змісту, цільового рівня його засвоєння є виконання попередніх тестів і матеріалів у вигляді матриці стандарту обов'язкового результату навчання. Така структура дає найбільш повну відповідь на питання "Що і на якому рівні засвоєння контролювати?".
   Засвоєння програми фізичного виховання у вищому закладі освіти передбачає систему контрольних заходів: оперативний, поточний, підсумковий контроль і підсумкову атестацію.
   Головна мета цих заходів - оптимізувати процес фізичного виховання, домогтися його максимальної результативності.
   Оперативний контроль забезпечує інформацію про хід виконання студентами окремих видів навчальної роботи (відношення студентів до запропонованої програми занять; засвоюваності програмового матеріалу; ступеня адекватності та прийнятності навчальних навантажень; вихідному рівні підготовленості студентів до оволодіння програмним матеріалом тощо).
   Поточний контроль ставить своїм завданням виявити ступінь засвоєння студентами окремих розділів і тем навчальної програми з фізичного виховання на контрольному етапі освіти.
   Формами і методами оперативного й поточного контролю є педагогічне та лікарсько-педагогічне спостереження: усне і письмове опитування студентів, виконання контрольних робіт, вправ, тестів, розв'язання комп'ютерних задач з фізичної культури, експертна оцінка, аналіз тощо.
   Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки кінцевих результатів фізичного виховання на визначеному кваліфікаційному рівні або на окремих його завершених етапах.
   Розглянемо різновиди контролю на прикладі першого модуля "Проведення фізіологічного тестування і складання попередніх контрольних тестів" для І курсу студентів-вчителів початкової школи, пояснимо процес побудови викладачем стандарту обов'язкового результату навчання. Змістовий аспект стандарту модуля забезпечується змістом навчальної програми дисципліни, з якою студенти ознайомлюються під час першого заняття та навчальною літературою (підручниками, посібниками тощо).
   На їх основі викладач визначає одиниці, які підлягають вивченню визначення тезаурусу курсу, наприклад: "фізична культура", "фізичні вправи", "правила безпеки", "особиста гігієна", "фізіологічний стан" тощо. Крім того, важливо, щоб на початку вивчення означеної дисципліни викладачі ознайомлювали майбутніх учителів початкової школи з градаціями представлення інформаційно-змістових елементів тексту та рівнями засвоєння навчальної інформації (своєрідно здійснювали мотиваційну функцію контролю та готували студентів до написання контрольної роботи за відповідними рівнями).
   Після розробки стандарту обов'язкового результату навчання, викладач розглядає питання, як перетворити сконцентровану навчальну інформацію на контрольну та якими засобами контролю це зробити. Якщо йдеться про поточний контроль на практичних заняттях, то викладач повинен надати перевагу питанням, на які студент дає відповіді різних видів: усно й практично (показ рухів або фізичних вправ тощо). На цьому етапі навчання функція контролю є не тільки власне контролюючою, а й навчальною.
   При традиційному підході, на поставлені питання з теоретичних дисциплін відповідає один студент. Залучення до активної діяльності інших студентів під час використання інновацій можливо через проведення рольової гри "експерт - відповідаючий, контролюючий студент" або у формі змагання, що дозволяє оцінити одночасно знання кількох майбутніх учителів початкових класів і з'ясувати, хто з них краще засвоїв матеріал.
   Контроль окремої частини навчального матеріалу модуля є різновидом підсумкового контролю. Складовою показника достатності контролю в модульній системі є перевірка індивідуальних досягнень кожного студента, зокрема за визначений термін. При такому підході доцільним є використання тестів і ситуаційних задач.
   Наприкінці вивчення модулю з метою підсумкового контролю студентам пропонується завдання скласти індивідуальну програму "Здоров'я" з урахуванням рівня власної фізичної підготовленості та набутих теоретичних, практичних і методичних знань.
   Висновки. Модульна організація навчання як інновації щодо контролю у системі вищої педагогічної освіти передбачає гнучку систему зворотного зв'язку "навчання - результат навчання", яка дає можливість легко трансформувати дидактичні цілі, створювати нові плани, програми навчання та розробляти оптимальний методичний супровід контролю досягнень майбутніх учителів початкових класів.
   Перспективи подальших пошуків у напрямку дослідження: надалі плануємо здійснити теоретичне обґрунтування розроблення змістово-цільового стандарту результату як інновації, що забезпечено функціями контролю у вищій школі, визначення співвідношення традиційного й інноваційного в організації контролю в навчальному процесі з фізичного виховання в системі вищої педагогічної освіти.

ЛІТЕРАТУРА

1. Безпалько В.П. Слагаемые педагогической технологии / В.П. Безпалько. - М. : Педагогика, 1989. -228 с.
2. Кузьмина Н.В. Профессионализм деятельности преподавателя и мастера производственного обучения ПТУ / Н.В. Кузьмина. - М. : Высш. школа, 1989.-179 с.
3. Педагогика : учебн. пособ. для студентов педагогических учебных заведений / В.А. Слатенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов. - М. : Школа-Пресс, 1997. - 512 с.
4. Пидласый И.П. Педагогика : учебник для студентов высших педагогических учебных заведений / И.П. Пидласый. - М. Просвещение, 1996. - 208 с.
5. Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу. - К., 2005. - 26 с.
6. Цільова комплексна програма "Фізичне виховання - здоров'я нації" // Спортивна газета. - 1998. - № 19. - С 14.
7. Талызина Н.Ф. Теоретические основы контроля в учебном процессе / Н.Ф. Талызина. - М. : Знание, 1983. - 178 с.
8. Якунин В.А. Обучение как процесс управления психологические аспекты / В.А. Якунин. - Л. : Из-во Ленинградского унта, 1988.-166 с.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com