www.VuzLib.com

Головна arrow Педагогіка arrow Сутність поняття "метод проектів" у сучасній педагогічній науці
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Сутність поняття "метод проектів" у сучасній педагогічній науці

М.Л. Пелагейченко,
кандидат педагогічних наук, доцент
(Бердянський державний педагогічний університет)

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ "МЕТОД ПРОЕКТІВ" У СУЧАСНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ

   Постановка проблеми. В умовах модернізації освіти, зміни освітньої парадигми традиційна система професійної підготовки є недостатньою і не може задовольнити сучасні вимоги суспільства. У просторі, який постійно змінюється, є потреба у навчанні конкурентноздатних професіоналів, готових до використання нових інтерактивних методів і технологій навчання. Важливе місце серед них посідає метод проектів.
   Аналіз досліджень і публікацій. Загальні теоретичні положення щодо методу проектів розглядаються у працях українських (К.Баханов, А.Касперський, О.Коберник, Є.Павлютенков, В.Сидоренко, С.Ящук) і російських (Е.Полат, Н.Пахомова, Н.Матяш, І. Чечель) науковців.
   Мета статті. Однак слід зауважити, що не існує однозначного трактування поняття "метод проектів" у психолого-педагогічній літературі. Тому ми звернулись до його аналізу з метою визначення сутності терміна та з'ясування основних ознак.
   У педагогічній літературі термін "метод проектів" уперше з'явився в 1908-1910 pp. у звітах массачусетської шкільної влади. Американське бюро освіти в 1911р. затверджує термін "метод проектів" на офіційному рівні. Однак багато вчених критично ставилися до терміна "метод проектів", вважаючи його не зовсім удалим, тому з цього приводу в США тривалий час точилась полеміка [5, с.49].У радянській педагогічній літературі 20-х років XX ст., крім назви "метод проектів", використовувалися терміни "метод цільових завдань", "метод цільових актів", "проектні завдання". У цей час метод проектів розглядався як система педагогічної роботи.
   В.К.Ілпатрик дав йому таке визначення: "метод проектів - це метод планування доцільної (цілеспрямованої) діяльності в зв'язку з вирішенням певного навчально-виховного завдання в реальній життєвій обстановці" [6].
   Сучасні науковці в основу тлумачення терміна "метод проектів" кладуть такі поняття: спосіб організації, особистісно орієнтований метод навчання, самостійна творча праця, сукупність навчально-пізнавальних прийомів, комплексний узагальнюючий процес, система навчання, гнучка модель організації навчального процесу, форма організації навчання, спеціально організований вчителем комплекс дій, організований вчителем підхід навчання у співробітництві, педагогічна технологія, сукупність педагогічних прийомів та операцій, спільна діяльність учителя й учнів, комплексний метод навчання, цілеспрямована самостійна діяльність учнів, спосіб досягнення дидактичної мети, комплексний навчальний процес (табл.1).

Таблиця 1
Тлумачення поняття "метод проектів"

Основа тлумачення поняття "метод проектів" (метод проектів - це ...)

Загальний зміст та тлумачення

спосіб організації

- пізнавально-трудової діяльності учнів з метою вирішення проблем, пов'язаних з проектуванням, створенням і виготовленням реального об'єкта (продукту праці) (С.Ящук) [18, с.10];

- педагогічного процесу, основою якого є взаємодія педагога з вихованцем і навколишнім середовищем під час реалізації проекту - поетапної практичної діяльності для досягнення поставлених завдань (Т.Башинська) [2, с.50];

- пізнавально-трудової діяльності учнів, що передбачає визначення потреб людей, проектування продукту праці відповідно до цих потреб, виготовлення виробів чи надання послуг, оцінку якості, визначення реального попиту на ринку товарів (І.Сасова) [15, с.35]

особистісно орієнтований метод навчання

- заснований на самостійній діяльності учнів щодо розробки проблеми й оформлення її практичного результату (С.Пилюгина) [12, с.196]

самостійна творча праця

- від пропонування ідеї до втілення її у готовому виробі - виконується учнем під контролем і за безпосередньої консультативної допомоги учителя (Е.Васін) [3, с.68]

сукупність навчально-пізнавальних прийомів

- які дають змогу вирішити ту чи іншу проблему в результаті самостійних дій учнів з обов'язковою презентацією (Е.Полат) [11, с.67];

- оволодіння певними практичними або теоретичними знаннями, тією або іншою діяльністю (А.Клименко, О.Подколзина)

комплексний узагальнюючий процес

раціонального сполучення репродуктивної та продуктивної діяльності, що дає змогу комбінувати та поєднувати формальні знання з практичним досвітом (М.Леонтьєва) [7, с.6]

система навчання

- за якої учні набувають знань в процесі планування та виконання завдань-проектів, які поступово ускладнюються (О.Коберник) [10, с.8]

гнучка модель організації навчального процесу

- орієнтована на творчу самореалізацію особистості, завдяки розвитку її інтелектуальних і фізичних можливостей, вольових якостей і творчих здібностей у процесі створення під контролем вчителя нових товарів і послуг, які мають суб'єктивну або ж об'єктивну новизну, а також практичну значущість (Р.Галустов, Н.Зубов) [4, с.6]

форма організації навчання

- яка полягає в тому, що самі учні намічають собі певні практичні завдання (проекти) і в процесі їх виконання здобувають знання і набувають навичок (Н.Ничкало);

- яка передбачає комплексний характер діяльності всіх учасників з метою отримання освітнього продукту за певний проміжок часу (О.Хуторський) [16, с.338];

 

- за якої учні набувають знань і навичок у процесі планування й використання практичних завдань-проектів (К.Баханов) [1, с.77]

спеціально організований вчителем комплекс дій

- для самостійного виконання учнями, де вони можуть бути самостійними у прийнятті рішень та відповідальними за свій вибір, результат праці та створення продукту (Т.Мацкевич, Л.Лукоянова) [8, с.61]

організований вчителем підхід до навчання у співробітництві

- за умов якого учні набувають та використовують набуті знання та вміння для вирішення реалістичних проблем в процесі ґрунтовного дослідження (Robert Т. Howell) [19, с.13]

педагогічна технологія

- орієнтована не на інтеграцію фактичних знань, а на їх застосування до набуття нових (інколи і шляхом самоосвіти) (І.Чечель) [17, с.З];

що передбачає певну сукупність навчально-пізнавальних прийомів, які дають змогу розв'язати ту чи іншу проблему в результаті самостійних дій учнів з обов'язковою презентацією цих результатів (К.Мелашенко) [14, с.13]

сукупність педагогічних прийомів та операцій

- які здійснюються викладачем і учнями в процесі особисто значущої діяльності з метою активізації пізнавальних інтересів учнів, що спрямовані на отримання та закріплення нових знань, вмінь та навичок, розвиток творчих здібностей і набуття досвіду практичного розв'язання самостійно поставлених завдань (Е.Рогачова)

спільна діяльність учителя й учнів

- яка спрямована на пошук вирішення проблеми, проблемної ситуації (Е.Полат) [13,с.44]

комплексний метод навчання

який дозволяє будувати навчальний процес, виходячи з інтересів учнів, що дає можливість учню виявити самостійність у плануванні, організації та контролі своєї навчально-пізнавальної діяльності, результатом якої є створення певного продукту чи явища (Г.Сазоненко )

цілеспрямована самостійна діяльність учнів

- здійснювана під гнучким керівництвом учителя, направлена на розв'язання творчої, дослідницької, соціально значущої проблеми і на отримання конкретного результату у вигляді матеріального і/або ідеального продукту (В.Коханова)

спосіб досягнення дидактичної мети комплексний навчальний процес

- через детальну розробку проблеми (технологію) (В.Єгорова)

раціонального поєднання репродуктивної і продуктивної діяльності, що дозволяє комбінувати і сполучати формальні знання з практичним досвідом (Е.Каньшина)

   Наведенні визначення показують багатогранність поняття "метод проектів", яке не можна розглядати тільки як метод навчання. Насамперед, це інноваційний підхід до навчання, педагогічна технологія, комплексний процес навчання. Проведений аналіз дає змогу розглядати "метод проектів" як модель навчання, якій притаманні такі характеристики: залучення учнів до процесу вирішення проблем, самостійна діяльність учнів, наявність у них пізнавального інтересу. Важлива особливість методу проектів - це зміна ролі вчителя порівняно з традиційним навчанням.
   Висновки. Таким чином, метод проектів є широким поняттям, яке потребує подальшого узагальнення та систематизації у наукових дослідженнях. Перспективними напрямками для науковців є розробка методики навчання вчителів методу проектів, а також вивчення особливостей його застосування у сучасному педагогічному просторі.

ЛІТЕРАТУРА

1. Баханов К.О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання історії в школі: Монографія / К.О. Баханов. - Запоріжжя: Просвіта, 2004. - 328 с
2. Башинська Т. Проектувальна діяльність - основа взаємодії вчителя та учнів / Т. Башинська // Дайджест педагогічних ідей та технологій - 2003. - №3. - С 49-52.
3. Васин Е.К. Подготовка учащихся к выполнению проекта / Е.К. Васин//Школа и производство -2003. - №7. -С. 68-71.
4. Галустов Р.А., Зубов Н.И. Творческие проекты студентов ТЭФ. / под ред. Р.А.Галустова. - Брянск: Издательство БГПУ, НМЦ "Технология", 1999. - 152 с.
5. Довбенко Т. Метод проектів в історії шкільництва / Т. Довбенко // Шлях освіти. - 2005. - №2. - С. 47-52.
6. Кілпатрик В.Х. Метод проектов. Применение целевой установки в педагогическом процессе / В.Х. Кілпатрик. - П.: Блокгауз -Ефрон, 1925. -43 с.
7. Леонтьева М.Р. Об использовании метода проектов в образовательной области "Технология" / М.Р. Леонтьева // Школа и производство. - 2000. - №6. - С. 6-8.
8. Мацкевич Т.А., Лукоянова Л.Г. Педагогические технологии в развитии детей / Т.А. Мацкевич, Л.Г. Лукоянова // Негосударственное образовательное учреждение школа "Творчество": опыт становления и тенденции развития / Сост. Т.А. Мацкевич, А.П. Шевченко. - Самара, 2001.-С. 61-69.
9. Мелашенко К.М. Технологія проектного навчання / К.М. Мелашенко//Завуч. -№13(271). -Травень, 2006. - С. 12-14
10. Методика трудового навчання: проектно-технологічний підхід. Навчальний посібник / За заг. ред. О.М. Коберника, В.К. Сидоренко. - Умань: СПД Жовтий, 2008. - 216 с
11. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: [Е. Полат, М. Бухаркина, М. Моисеева, А. Петров]; Под ред. Е. Полат. - М.: Академия -2000. -271 с.
12. Пилюгина С. Метод проектной деятельности в Интернете и его развивающие возможности / С. Пилюгина // Школьные технологии -2002. - №2.-С. 196-199.
13. Полат Е.С. Метод проектов: история и теория вопроса / Е.С. Полат // Школьные технологии. - 2006. - №6. - С. 43-47.
14. Рогачева ЕЮ. Педагогика Дж.Дьюи в контексте разных культур / Е.Ю. Рогачева // Педагогика. - 2003. - №8.
15. Сасова И. Через проблему - к практическому результату / И. Сасова // Учитель - 2001. - №5. - С. 35-38.
16. Хуторской А.В. Современная дидактика: Учебник для вузов / А.В. Хуторской-СПб: Питер, 2001. -544 с.
17. Чечель И.Д. Метод проектов: субъективная и объективная оценка результатов / И.Д. Чечель // Директор школы. - 1998. - №4. -С. 3-10.
18. Ящук СМ. Розвиток творчого потенціалу учнів у процесі проектно-технологічної діяльності / С.М. Ящук // Рідна школа. - 2004. -№4.- С 9-11.
19. Robert Т. Howell. The Importance of the Project Method in Technology Education / Robert T. Howell // Journal of Industrial Teacher Education. - Volume 40. - Number 3. - 2003.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com