www.VuzLib.com

Головна arrow Педагогіка arrow Екокультурна функція реалізації культурно-історичної складової змісту навчання фізики в загальноосвітній школі
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Екокультурна функція реалізації культурно-історичної складової змісту навчання фізики в загальноосвітній школі

Т.М. Попова,
кандидат педагогічних наук, доцент
(Керченський державний морський технологічний університет)

ЕКОКУЛЬТУРНА ФУНКЦІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

   Постановка проблеми. Закони фізики відкривають тайни природи, пізнання яких приводить учнів до розуміння складного взаємоіснування та взаємовпливу людини й довкілля, до усвідомлення культурно-історичної еволюції людства - минулого, сучасного та майбутнього розвитку науки і техніки. Таким чином, учитель фізики навчає учнів законам природи та методам їх використання, практично реалізуючи культурно-історичну складову змісту навчання фізики в загальноосвітній школі. А фізика, як навчальна дисципліна, виконує одне з головних завдань сучасної педагогічної науки - сприяє формуванню екокультурної свідомості та відповідного мислення учнів: глибокому усвідомленню майбутніми громадянами України тих складних процесів, що відбуваються у природному середовищі й соціумі.
   У контексті освітніх завдань навчання, виховання і розвитку екокультурно грамотної особистості культурно-історична складова змісту фізичної освіти охоплює добір таких методів, форм і засобів навчання, які орієнтують навчально-пізнавальну діяльність учнів на розуміння головних і "... взаємопов'язаних аспектів проблеми "людина і природа": енергетичний (методи раціонального використання природних ресурсів), природоохоронний (методи запобігання антропогенних порушень, відновлення природної рівноваги)" [3, с.47-48], культуро-діяльнісний (методи відтворення гармонії у відносинах людини і природи.
   Розуміння учнями всеосяжності проблеми "людина і природа", усвідомлення ними глобального значення природної рівноваги для життя людини та людини для існування довкілля, сформованість екологічного мислення є одними із показників рівня особистісної екологічної культури учнів, їхнього ставлення до майбутнього нашої планети. Таким чином виявляється екокультурна функція навчання фізики.
   Аналіз досліджень і публікацій. У наукових публікаціях П. Атаманчука, Е. Діндилевіча, О. Кравченка, В. Лук'янця, О. Мороза, О. Николаева, Л. Озадовської, П. Самойленка, А Павленка, Н. Пахомової, К Ріхтера, М. Садового, В. Скребця, В. Шарко, А. Ендреса висвітлюється значення виховання екологічної культури учнів у навчанні. Дисертаційні дослідження О. Васильєвої, Г. Глухової, К Гуза, Н. Єфіменко, Л. Маркович, О. Матеюк, Н. Шевченко, Р. Щербакова та ін. розкривають дидактичний потенціал екокультурної функції. Сучасні методисти, педагоги, науковці привертають багато уваги актуальності екокультурної функції у навчально-виховному процесі з фізики.
   Отже, метою статті є, по-перше, аналіз значення екокультурної функції у процесі формування відповідної свідомості та стилю мислення учнів, по-друге, визначення основних напрямків навчального матеріалу екокультурної спрямованості як важливої ланки дидактичного процесу в ході реалізації культурно-історичної складової змісту навчання фізики в загальноосвітній школі.
   На відміну від екологічної функції фізичної освіти, яка виконує завдання формування екологічного стилю мислення та екологічної свідомості учнів, екокультурна функція орієнтує вчителів на конструювання навчально-виховного процесу, який охоплює більш широке коло завдань: 1) формування екологічної культури та відповідальних й емоційно-ціннісних ставлень до процесів сучасної дійсності; 2) актуалізацію творчо-діяльнісного відношення до охорони й захисту довкілля; 3) відновлення фізичної і духовно-культурної гармонії людини і природи.
   Для сучасної особистості недостатньо розуміння важливості глобальних екологічних проблем людства. У наш час набуває актуальності особистісне усвідомлення значущості кожної окремої людини в розв'язанні як глобальних, так і місцевих екологічних проблем, та залежність цього процесу від загальної культури кожного. І тому загальноосвітня школа займає домінантне місце в системі екокультурної освіти: "... основи екологічних знань, які учні отримують у процесі навчання, всеосяжність і обов'язковість загальної освіти, використання комплексу міжпредметних зв'язків" [2, с.20] уможливлюють формування практичних умінь і навичок, а, значить, і багатобічної екологічної культури учнів.
   Екологічна культура є феноменом загальної культури людини, яка "... ґрунтується на екологічних знаннях, екологічній свідомості, екологічному стилю мислення" [6, с.7], виявляється в емоційно-ціннісному та "ціннісно-мотиваційному ставленні до довкілля, <...> зацікавленості і грамотному здійсненні природоохоронної справи" [5, с.27] та проектується на життєтворчу активність особистості у життєдіяльності.
   Екокультурна функція фізичної освіти виявляється у "поступовому накопиченні індивідуального та суспільного екологічного досвіду, <...> формуванні особистісних екологічних цінностей, <...> усвідомленні екологічної небезпеки" [8, с 132] для подальшої еволюції людства, його культури, науки і техніки. Екокультурна функція виконує завдання формування в учнів здібностей до самостійного відображення "... природного та штучного середовища в особистісному внутрішньому світі, як рефлексії відносно місця і ролі людини... (в оточуючому природному і соціокультурному середовищі; до свідомої - Т.П.) саморегуляції цього відображення" [8, с.31] в життєдіяльності кожної окремої особистості та відіграє важливу роль у формуванні екокультурної свідомості.
   Екокультурна свідомість - це "вищий рівень психічного відображення природного і штучного середовища, свого внутрішнього світу, рефлексія відносно місця і ролі особистості в оточуючому світі, його культурі, а також саморегуляція цього відображення. Екокультурній свідомості притаманні всі признаки свідомої" культурно-наукової діяльності як окремої людини, так і суспільства в цілому. Екокультурну функцію фізичної освіти спрямовано на формування екокультурної свідомості, а це, насамперед, формування, розвиток і вдосконалення екокультурного мислення учнів, яке є результатом екокультурного виховання й основою екокультурної діяльності людини.
   Завдання. У "Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти" наголошується про значущість дисциплін освітньої галузі "Природознавство" у процесі оволодіння учнями методами наукового пізнання, засвоєння основних законів природи, вироблення умінь застосовувати набуті знання і приймати виважені рішення у природокористуванні. Особливе місце в досягненні освітніх цілей відводиться фізиці, до змісту якої обов'язково мають входити теми, пов'язані з "Роллю фізичних знань в житті людини та суспільному розвитку". Таким чином, особливість "Фізики" як навчальної дисципліни полягає в тих вимогах, які висуває держава до рівня загальної наукової та культурної підготовки учнів. У процесі навчання фізики учні повинні мати уявлення про історичний характер знань з фізики, сфери застосування фізичних знань, про природничо-наукову картину світу. Вони повинні знати параметри нормальних умов життєдіяльності людини та її безпеки, допустимих норм забруднення природного середовища та методів його очищення; вміти застосовувати набуті знання у різних сферах життєдіяльності [4, с.40].
   У цьому сенсі варто привернути увагу на багатогранність змісту фізичної освіти та її наукову і культурно-історичну спрямованість. Вивчення механіки, гідродинаміки, молекулярної фізики, термодинаміки, електродинаміки, елементів атомної, квантової і ядерної фізики, аналіз історії розвитку культури, науки і техніки, обговорення наслідків антропогенного втручання до природи і тощо створюють умови для формування культурно-наукового світогляду учнів та уявлень про фізичну картину світу, їхнього особистісного екокультурного сприйняття оточуючого світу. Крім того, особливостями навчання фізики є використання широкого комплексу видів навчально-пізнавальної діяльності учнів: наочні спостереження явищ природи, виконання практичних і теоретичних досліджень, експериментальних дослідів, робота з численними вимірювальними приладами, таблицями, графіками, складання та розв'язання фізичних задач, виконання учнівських проектів тощо. Такий спектр видів навчально-пізнавальної діяльності припускає досягнення встановленою "Програмами для загальноосвітніх навчальних закладів" головної мети дисципліни фізики-"формування фізичних знань, наукового світогляду і відповідного стилю мислення, екологічної культури, розвитку експериментальних умінь, дослідницьких навичок, творчих здібностей" [7, с.4] учнів.
   Таким чином, "Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти" та "Програмою для загальноосвітніх навчальних закладів з фізики та астрономії" встановлюється важливість ролі і місця фізики, як навчальної дисципліни, та культурно-історичної компоненти змісту фізичної освіти в контексті формування екологічної культури учнів загальноосвітньої школи, яка передбачає "... екологічну освіту, <...> екологічне виховання та формування екологічних переконань, свідому екологічну діяльність" [9, с.6] особистості у творчому перетворенні та захисту природи. Державні документи окреслюють коло питань, які є визначальними у процесі реалізації екокультурної функції у навчанні фізики. Отже, основними напрямками навчального матеріалу і проблем екокультурного характеру, що розглядаються і обговорюються у процесі навчання фізики, на нашу думку, є: вплив розвитку фізики та техніки на оточуюче людину середовище; вплив досягнень фізики на сталий розвиток суспільного ставлення до екологічних питань; розвиток фізики й техніки та екологічна безпека; глобальні кризи та їх антропогенна природа; фізика і здоров'я людини; вплив фізичної науки на розвиток культури виробництва та вимог техніки безпеки; досягнення фізичної науки і розвиток безпечних технологій.
   Пропоновані напрямки фізичного матеріалу екокультурного характеру, можуть бути використані під час вивчення, практично, всіх тем з фізики. Учителі фізики та методисти (А. Атаманченко, Н. Афанасьева, 3. Беджанова, Е. Браверман, Т. Веретеннікова, С Гільміярова, В. Дуков, В. Елькін, А. Євтушок, Е. Ізергін, Т. Іксанова, О. Комаренко, Л. Кондратьева, Н. Коршак, В. Кравченко, С Лапаєнко, Г. Міліневський, В. Мягченков, Л. Мягченкова, Т. Одинець, І. Попов, Я. Ройко, М. Садовий, С Тихомірова, Е. Турдікулов, Е. Хакімов, О. Цельова та ін.) на сторінках журналів "Фізика та астрономія в школі", "Фізика в школах України", "Фізика у школі", газети "Фізика" упродовж багатьох років пропонують різноманітні матеріали, які можна використовувати на уроках фізики з метою формування екокультурної свідомості та відповідного стилю мислення під час виховання загальної культури учнів 7-11 класів на прикладах корисного та некорисного для людини і природи втручання наукового знання до еволюційних процесів нашої планети. Розглянемо деякі приклади навчального матеріалу і проблем екокультурного характеру, які є актуальними у цьому контексті для обговорення у процесі навчання фізики.
   Вплив розвитку фізики і техніки на оточуюче людину середовище наочно може бути представлений під час вивчення тем: 7 клас - "Дифузія" (проблема вихлопних газів і токсичних речовин); 8 клас - "Атмосферний тиск" (проблеми забруднення земної атмосфери); "Машини і механізми, ККД" (історія машинобудування, проблеми використання екологічно безпечного палива, шляхи підвищення ККД); 9 клас - "Електричне поле", "Електричний струм", "Електричний струм у різних середовищах" (використання електричних приладів і пристроїв у побуті, виробництві, медицині та розвиток їхнього дизайну; очищення повітря газовим розрядом, використання газового розряду для освітлення приміщень); 10 клас -"Механічні коливання", "Автоколивання" (історія винаходу годинників та їх значення у житті людини і наукових дослідженнях; сучасні методи вимірювання часу та роль точності його вимірювання у розвитку техніки і технологій); "Статика" (проблеми використання законів статики в історії будівництва, архітектурі, мостобудуванні, суднобудуванні тощо); 11 клас -"Змінний струм" (проблеми виробництва електроенергії та її передачі на відстані); "Електромагнітні хвилі" (роль історії винаходу та використання електромагнітного випромінювання у життєдіяльності людини, розвитку техніки; бездротовий зв'язок, кіно, звукозапис тощо).
   Вплив досягнень фізики на сталий розвиток суспільного ставлення до екологічних питань обговорюється під час вивчення тем: 7 клас -"Методи дослідження фізичних знань" (проблеми сучасних наукових досліджень і пов'язані з ними екологічні проблеми рідного краю); 8 клас -"Атмосферний тиск" (проблеми розсіювання небезпечних речовин у верхніх шарах земної атмосфери); "Умови плавання тіл" (проблеми утворення нафтової плівки на поверхні рік, морів, океанів; методи її знищення); "Робота і потужність", "Теплові явища", "Екологічні питання використання теплових машин" (відмова від використання небезпечних джерел енергії; аналіз екологічної безпеки різноманітних механізмів; вплив осушування природних і створення штучних водоймищ на природно-кліматичні умови місцевості; проблеми порушення теплового балансу як результатів діяльності людини в оточуючому середовищі); 9 клас - "Електричне поле" (боротьба з електризацією у приміщеннях, під час дотримання правил особистісної гігієни); "Джерела електричного струму" (проблеми знищення використаних гальванічних елементів і акумуляторів); "Екологічні проблеми ядерної енергетики" (виконання вимог техніки безпеки у процесі шкідливого виробництва); 10 клас - "Штучні супутники Землі" (екологічні проблеми світового океану та верхнього шару атмосфери, пов'язані з утилізацією використаних супутників), "Властивості газів, рідин, твердих тіл" (проблеми впливу людини на природні процеси кругообігу води; екологічні проблеми металургійної промисловості, зокрема проблеми конвекційних потоків у промислових зонах тощо); 11 клас - "Атомна і ядерна фізика" (зміни у суспільному ставленні до здобуття і використання атомної енергії).
   Розвиток фізики і техніки та екологічна безпека можна продемонструвати учням під час вивчення тем: 7 клас - "Фізичні явища" (вплив розвитку техніки, технологій і пов'язаної з ними діяльність людини на оточуюче середовище на прикладах місцевих виробництв, сільського господарства); 8 клас - "Теплові явища" (парове опалення та екологічні проблеми забруднення атмосфери місцевими ТЕЦ; небезпека використання фреону, аміаку та інших газів у холодильному обладнанні); 9 клас - "Магнітне поле" (екологічні аспекти видобутку вугілля в Україні, утворення завалів, наступна переробка відходів); "Радіоактивність" (історія винаходу дозиметрів та їх значення для людини, яка працює в умовах радіоактивної небезпеки); 10 клас - "Статика" (проблеми використання тяжкої техніки в сільському господарстві); 11 клас - "Електромагнітні хвилі" (використання електромагнітних хвиль у техніці, побуті, медицині та сучасні методи захисту людини від електромагнітних хвиль різноманітних випромінювань).
   Глобальні кризи та їхня антропогенна природа є найважливішими питаннями у формуванні екологічної культури учнів. Вони є предметом обговорення під час вивчення тем: 9 та 11 класи - "Екологічні проблеми ядерної енергетики" (учні "... усвідомлюють моральні аспекти науково-технічного прогресу" [1], набувають умінь і навичок "цивілізованого ставлення до природи та екологічної виваженості використання фізичного знання в суспільному розвитку людства" [7]. Після Чорнобильської трагедії наслідки глобальної екологічної кризи торкнулися як країн Європи, так і безпосередньо багатьох українських родин. Тому процес розуміння учнями значення та небезпеки антропогенного фактору втручання до природного середовища проходить на рівні особистісної зацікавленості); 8 та 10 класи -"Теплові явища", "Молекулярна фізика. Термодинаміка" (глобальне потепління і проблеми озонового шару; зменшення концентрації кисню в атмосфері Землі внаслідок вирубки лісів, великих пожеж, згоряння токсичних відходів людської діяльності; подібність екологічних проблем Аральського та Мертвого морів як наслідків нерозумної діяльності людини з використання води річок, що впадають у ці моря).
   Фізика і здоров'я людини є тими питаннями, які привертають особливу увагу учнів до піклування про своє здоров'я та здоров'я близьких і друзів. Ці проблеми доречно буде обговорити з учнями під час вивчення тем: 7 клас -"Дифузія" (вплив вихлопних газів і тютюнового диму на людину та її здоров'я); "Світлові явища" (вплив освітлення робочих приміщень на зір людини); 8 клас -"Звук", "Сприймання звуку людиною". "Вплив звуку на живі організми" (проблеми впливу шуму, ультра - та інфразвуку на здоров'я людини); 9 та 11 класи - "Радіоактивність" (проблеми радіоактивного опромінювання); 10 клас -"Рідкі кристали та їх властивості" (властивості холестерину та його вплив на здоров'я людини, медичні й фізичні методи визначення концентрації холестерину в організмі людини); 11 клас - "Вплив електричного поля на живі організми" (вплив електризованого повітря на стан здоров'я людини та інших живих організмів); "Електромагнітні хвилі" (вплив різноманітних видів електромагнітного випромінювання наживі організми і здоров'я людини).
   Вплив фізичної науки на розвиток культури виробництва та вимог сучасної техніки безпеки ознайомлює учнів з конкретними прикладами взаємозв'язку розвитку науки з рівнем технічної культури, виробничих технологій, суспільного ставлення до людської праці. Такий матеріал учитель може використати під час вивчення тем: 7 клас - "Зв'язок фізики з повсякденним життям, технікою і виробничими технологіями" (розгляд техніки безпеки роботи в кабінеті фізики, з побутовими електроприладами; проведення екскурсії на виробництво, що знаходиться в районі шкільної місцевості тощо); 8 клас - "Умови плавання тіл" (історія суднобудування і судноводіння; техніка безпеки і правила поведінки на воді); "Перетворення енергії в механічних і теплових процесах", "Теплові двигуни" (історія розвитку паровозобудування, автобудування, літакобудування; техніка безпеки і правила поведінки на транспорті); 9 клас - "Електричний струм", "Безпека людини під час роботи з електричними приладами і пристроями", "Теплові машини", "Холодильна машина" (історія розвитку електровимірювальної техніки, електроприладів, побутової електротехніки; техніка безпеки і правила поведінки під час роботи з електроприладами); 10 клас - "Роль фізичного знання в житті людини та суспільному розвитку" (взаємозв'язок розвитку фізичної науки і культури суспільства); 11 клас - "Міри та засоби безпеки під час роботи з електричними пристроями", "Електромагнітні хвилі" (техніка безпеки і правила поведінки пщ час роботи з різноманітними електромагнітними приладами та пристроями; історія телефону, техніка безпеки під час роботи з мобільними телефонами тощо).
   Досягнення фізичної науки та розвиток безпечних технологій варто проаналізувати з учнями під час вивченні тем: 7 клас - "Атоми і молекули" (поняття про нанотехнології); "Оптичні прилади" (історія винаходу оптичних приладів і розвиток культури наукових досліджень за допомогою оптичних приладів; історія фотографії, цифрові фотоапарати); 8 клас-"Теплові двигуни" (винахід електромобілів, автомобілів, що працюють на інших видах екологічно чистого палива); 9 і 11 класи -"Електромагнітні явища" (використання та пошук альтернативних екологічно безпечних джерел електроенергії: енергія вітру, приливів і відливів, сонячна енергія тощо); 'Виробництво, передача та використання енергії електричного струму" (історія електрифікації, вплив діяльності людини на природу в процесі розвитку будівництва електростанцій в Україні); 11 клас -"Квантові властивості світла" (використання фотоефекту в екологічно безпечних технологіях тощо).
   Висновки. Розглянуті приклади використання навчального матеріалу екокультурного характеру коректно демонструють учням значущість розвитку наукового знання, зокрема фізичної науки, в контексті еволюційних процесів світової екології. Саме таким чином науково-культурний світогляд учнів наповнюється екокультурним змістом.
   У процесі використання запропонованого нами матеріалу екокультурного характеру в навчанні фізики формується екокультурна свідомість і стиль мислення учнів. Вони опановують як загальними законами природи, так і можливостями всебічного впливу людини на її існування. Пропоновані напрямки питань екокультурної спрямованості допомагають учням, по-перше, розглядати фізику у всій її різнобічності, наукових формах і соціокультурних проявах, а, по-друге, орієнтуватися у складних перехрестях довкілля.
   Екокультурна функція навчально-виховного процесу з фізики в загальноосвітній школі відіграє важливу роль у соціалізації молоді в культурно-суспільному та природному просторі. Так виявляється дидактико-виховний потенціал екокультурної функції навчання фізики.
   Перспективи подальших пошуків у напрямку дослідження: варто звернути увагу на використання навчального матеріалу з фізики екокультурної спрямованості під час навчання учнів розв'язувати і складати задачі.

ЛІТЕРАТУРА

1. Браверман Э. М. Факты и выводы: материалы для урока-размышления об атомной энергии / Э.М. Браверман // Физика в школе. - 1999. - №2. - С. 14-19.
2. Васильева О. А. Изучение экологии в курсе физики основной образовательной школы: дис. ... кандидата лед. наук: 13.00.02 / О.А. Васильева. - Рязань, 2005. -208 с.
3. Гильмиярова С. Г. Формирование экологического мышления школьников / С.Г. Гильмиярова, Т.Г. Иксанова, Э.Т. Изергин // Физика в школе. - 1991. - №1. - С. 46-50.
4. Державний стандарт базової і повної середньої освіти / Інформаційний збірник МОН України. - 2004. - №1-2. - 64 с
5. Єсріменко Н. П. Особливості формування екологічної культури студентів вищих технічних закладів освіти: дис. ... кандидата пед. наук: 13.00.04/Н.П. Єфіменко. -X., 2000. -224 с.
6. Матеюк О. П. Формування екологічної культури майбутніх економістів як складової професійної підготовки на засадах сталого розвитку: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. пед. наук: спец 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"/О.П. Матеюк. -Вінниця, 2008. -20 с
7. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. Астрономія. 7-12 класи. - Київ-Ірпінь : Перун, 2005. - 80 с.
8. Скребець В. О. Екологічна психологія: навч. посібник / В.О. Скребець. - К. : МАУП, 1998. - 144 с
9. Шевченко Н. О. Соціально-педагогічні засади формування екологічної культури учнівської молоді: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. пед. наук: спец 13.00.05 "Соціальна педагогіка" / Н.О. Шевченко. - К., 2008. - 20 с

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com