www.VuzLib.com

Головна arrow Педагогіка arrow Роль інформаційних технологій у професійній підготовці учителів-словесників у педагогічній вищій школі України
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Роль інформаційних технологій у професійній підготовці учителів-словесників у педагогічній вищій школі України

Л. Я. Романова,
кандидат педагогічних наук, доцент
(Бердянський державний педагогічний університет)

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ УЧИТЕЛІВ-СЛОВЕСНИКІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ УКРАЇНИ

   Постановка проблеми. Демократизація і гуманізація українського суспільства вимагає формування творчої особистості, здатної вирішувати питання політичного і соціального розвитку держави. Саме тому актуальним є використання інформаційних форм і методів навчання, що підвищують активність, самостійність студентів; впровадження інформаційних освітніх технологій. Інтеграція української педагогічної освіти у загальноєвропейський і світовий простір вимагає осмислення основ і принципів сучасної професійно-педагогічної підготовки вчителя. Саме сьогодні у відповідності до Болонської системи навчання здійснюються спроби переходу до інноваційної моделі розвитку науки та освіти. Виділені основні приоритетні напрямки у професійній підготовці майбутнього педагога. Серед них основним є широке і стрімке впровадження й розвиток інформаційних освітніх технологій.
   За визначенням С Гончаренка, "технологія освіти - системний підхід створення, застосування і визначення всього процесу навчання та засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів та їхньої взаємодії для оптимізації освіти [3, с 342]". Однак поняття "технологія" в системі освіти сьогодні значно змінилося. Переважає глобальний підхід, коли "технологія" визначається як "спеціально організована галузь знань про засоби і процедури оптимізації освіти людини [2, с 11]". У той же час, завдяки комп'ютеризації навчання, розвитку нових комунікативних засобів, саме поняття "технологія" набуває досить конкретного, практичного значення. Саме тому у зв'язку з постійно зростаючим потоком нової інформації з'явилася необхідність ширше впроваджувати комп'ютерні технології до навчального процесу педагогічної вищої школи. Адже інтерактивні комп'ютерні програми активізують усі види діяльності людини: розумову, мовну, фізичну, перцептивну, що прискорює процес засвоєння матеріалу.
   Аналіз досліджень і публікацій. Досліджуваною проблемою займаються провідні вчені: Г. Селевко, В. Беспалько, А. Нісімчук, О. Падалка, О. Шпак, І. Підласий та інші [1; 2; 4; 5]. Г. Селевко ґрунтовно досліджує сучасні освітні технології, в тому числі й інформаційні у своїй базовій праці "Сучасні освітні технології" [5, с 816]. Він виділяє основні цілі комп'ютерних технологій навчання та визначає основні концептуальні положення: діалоговий характер навчання; оптимальне сполучення індивідуальної та групової роботи; необмежені можливості навчання. В. Беспалько у своїй праці "Складові педагогічної технології" також звертається до цієї актуальної проблеми [1, с 192]. А. Нісімчук, О. Падалка, О. Шпак переконливо доводять, що саме технології навчання проектують механізм управління перетворенням і розвитком високоїпрофесійності спеціаліста. Особливу увагу вони звертають на змістовно-інформаційний аспект управління, який визначається освітніми технологіями, а процесуальні - технологіями навчання. Чільне місце приділено саме ролі інформаційних комп'ютерних технологій у підготовці майбутнього педагога [2, с 368]. І. Підласий розглядає практичний аспект "учитель і комп'ютер" у шкільній освіті [4, с 48]. Отже, аналізуючи наукову, науково-методичну літературу з цієї проблеми, а також періодичні видання, ми хотіли б зупинитися на ролі інформаційних технологій у професійній підготовці учителя-словесника у педагогічній вищій школі України.Метою статті є дослідити роль інформаційних технологій у професійній підготовці учителя-словесника у педагогічній вищій школі України. Простежити стрімкий зріст комп'ютерних технологій і активне їх впровадження в освіту вищої школи. Поділитися досвідом їх використання у навчальному процесі в Інституті філології Бердянського державного педагогічного університету (БДПУ). Суспільство сьогодні переживає інформаційну революцію, підйом, розквіт. Розвиток інформаційних технологій характеризується швидкою зміною концептуальних положень про роль, методи та прийоми у підготовці спеціалістів у педвузах. Ми вже не уявляємо собі освітній процес без їх широкого впровадження. Оскільки на сьогодні інформаційні освітні технології є чи не єдиним засобом підвищення інтелектуального рівня людини, якісного покращення підготовки вчителя-словесника. У формуванні професійних умінь і навичок істотне значення має самоорганізація, самоконтроль, самоосвіта. Професіоналізм майбутнього вчителя-словесника полягає в тому, як він уміє научити й виховати. Основною функцією педагога, що реалізує його соціально-професійні навички, є функція організатора й керівника.
   Створення та постійне оновлення навчально-методичних комплексів (НМК) є важливим завданням професорсько-викладацького колективу Інституту філології БДПУ. Зміст НМК відповідає вимогам щодо стандартів вищої освіти. До нього входять навчальна й робоча програми курсу, лекції, плани практичних й лабораторних занять, методичні поради щодо виконання різних видів робіт, матеріали до самостійної роботи, завдання до індивідуальної роботи, тести різних рівнів до поточного та підсумкового контролю, модульні контрольні роботи тощо. Таким чином, створені НМК зі Шкільного курсу російської мови з методикою навчання для студентів-філологів напряму підготовки: 0203 Філологія спеціальності 6.020303 Мова і література (російська, англійська або німецька), методики викладання російської мови у вищій школі напряму підготовки: 0305 Філологія для спеціальності 8.030502 Мова і література (російська), "Вивчення української мови за сприяння інтерактивних методів навчання" для магістрантів напряму підготовки: 0101 Педагогіка і методика середньої освіти для спеціальності 8.010103 "Українська мова і література" тощо.
   Лекції займають основне місце у навчальному курсі та забезпечують теоретичну основу фахової підготовки. їх мета - розвивати інтерес до навчальної дисципліни у студентів-філологів. Технології їх проведення різноманітні: традиційні, нетрадиційні із застосуванням комп'ютерної презентації, розробленої засобами MS Pover Point, тобто мультимедійне супроводження лекцій тощо. Практичні і лабораторні заняття доцільно також забезпечувати комп'ютерними програмами. Це може бути презентація з творчими завданнями, з використанням мультимедіа, анімації, динамічної графіки, аудіозапису, моделей, ілюстрацій, фрагментів уроків (занять) різних типів, позакласної та факультативної роботи. Ми дотримуємося визначення: "Мультимедіа (англ. multimedia, від лат. multum - багато та англ. medium - засіб, спосіб) - інформаційна технологія, яка поєднує в одному програмному продукті різноманітні види інформації: тексти, ілюстрації, аудіо- і відеоінформацію тощо" [3]. Завдяки новому рівню інтегративного спілкування "студент - комп'ютер" ця технологія сприяє поліпшенню умов навчання. Поточний і підсумковий контроль знань, умінь і навичок студентів-філологів доцільно проводити також у вигляді електронних комп'ютерних тестів різного рівня складності. Для підвищення рівня професійної підготовки майбутніх учителів-словесників необхідно активно впроваджувати інформаційно-комунікативні освітні технології, технології формування інформаційної культури, технології комп'ютерного уроку, технології використання Інтернет-ресурів у навчально-виховному процесі, технології медіа-освіти.
   Формування дидактичних понять у студентів-філологів відіграє важливу роль у становленні їх як майбутніх педагогів. Вщ високої якості їх засвоєння залежить не тільки усвідомлення ними законів і концепцій, а й оволодіння уміннями творчо застосовувати їх на практиці. На сьогодні існує протиріччя між постійним оновленням дидактичних знань і обмеженістю часу для їх отримання. Саме тому необхідно шукати нові механізми для актуалізації самостійної роботи студентів і магістрантів. Одним з найважливіших ефективних засобів є раціональна організація самостійної роботи студентів-філологів і магістрантів із застосуванням комп'ютерних технологій. Враховуючи інтегративні можливості навчальних курсів, слід застосовувати електронний дидактичний комплекс, що має наступну структуру: банк знань (різноманітні завдання частково-пошукового, дослідницького та іншого характеру для опанування дидактичних понять, теоретичного матеріалу тощо); банк дидактичних знань (електронні підручники, хрестоматії, підручники, посібники, першоджерела, словники та глосарії, навчальні презентації, фондові лекції тощо).
   Матеріали електронного дидактичного комплексу можна розмістити на блозі викладача, а можна надсилати студентам-заочникам електронною поштою, використовуючи дистанційні форми навчання. Доцільним є й використання у повному обсязі різноманітних форм і методів контролю як поточного, так і підсумкового. Студенти мають можливість перевірити рівень своїх знань, виконуючи тести різних рівнів, творчі роботи, завдання тощо.
   Ефективність використання подібних електронних дидактичних комплексів є нагальною потребою професійної підготовки майбутніх учителів-словесників. Однак є деякі проблемні питання, які на сьогодні залишаються невирішеними. Це насамперед викладання неопублікованого викладачем матеріалу, навіть, якщо встановити пароль, то авторські права викладача не є захищеними. І він має право їх захищати. Це є серйозним протиріччям у вирішенні цієї нагальної проблеми. Однією з об'єктивних проблем є й те, що не всі студенти, магістранти (особливо заочники або ті, хто навчається за індивідуальним графіком) мають доступ до мережі Інтернет. Отже, виникає проблема доступу до електронного дидактичного комплексу.
   Висновки. У нашій статті ми розглянули роль інформаційних технологій у професійній підготовці учителів-словесників у педагогічній вищій школі України, показали значення їх використання у навчально-виховному процесі, навели приклади застосування їх у процесі професійної підготовки майбутніх педагогів, розкрили значення комп'ютерних технологій в освітньому процесі. Розкрили об'єктивні та суб'єктивні причини щодо їх використання.
   Перспективи подальших пошуків у напрямку дослідження вбачаємо у тому, що ми повинні пам'ятати, що будь-яка інформація застаріває протягом півтора місяця (якнайбільше). Отже, викладачеві необхідно постійно оновлювати матеріали навчально-методичного комплексу, електронний дидактичний комплекс, видавати підручники, посібники, електронні підручники й посібники, довідкову літературу, постійно оновлювати бібліотечні фонди, надавати можливість студентам і магістрантам працювати з періодикою.
   Ми плануємо продовжити дослідження цієї проблеми, тому що перед методикою викладання російської мови стоїть непросте завдання: реалізації нових технологій навчання за допомогою засобів мультимедіа, нових телекомунікативних засобів і зв'язків, аудіо- і відеоматеріалів. Удосконалення освітніх технологій відбудеться й за рахунок мультисенсорних систем навчання, ритміко-динамічних технологій тощо. У практичному плані ми прагнемо удосконалити зміст навчально-методичних комплексів з наступних навчальних курсів для студентів бакалаврату: "Методика навчання російської мови", "Шкільний курс російської мови"; для магістрантів: "Методика викладання російської мови у вищій школі", "Вивчення української мови за сприяння інтерактивних методів навчання", "Сучасні педагогічні технології". Плануємо перевидати посібники: Романова Л. Я. Сучасні педагогічні технології: навч.-метод. пос. - Бердянськ, 2009. -103 с; Вивчення української мови за сприяння інтерактивних методів навчання : навч.-метод. пос. / Упорядник Л. Я. Романова. - Бердянськ, 2009. - 110 с Плануємо видати посібники "Методика вивчення риторики", "Методика навчання російської мови", "Методика викладання російської мови у вищій школі". Усі вони будуть забезпечені електронним дидактичним комплексом.

ЛІТЕРАТУРА

1. Безпалько В. П. Складові педагогічної технології / В. П. Безпалько. - М., 1989. - 192 с
2. Нісімчук А. С, Падалка О. С, Шпак О. Т. Сучасні педагогічні технології навчальний посібник / А. С Нісімчук, О. С Падалка, О. Т. Шпак. - К. : Видавничий центр "Просвіта", 2000. - 368 с
3. Професійна освіта : словник : навч.посіб. / Уклад. С. У. Гончаренко та ін.; За ред. Н. Г. Ничкало. - К.: Вища освіта, 2000. - 380 с
4. Підласий Г. П. Учитель і комп'ютер / Г. П. Підласий. - К. : Товариство "Знання", 1988. - 48 с
5. Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий : в 2 т. / Г. К. Селевко. - М.: НИИ школьных технологий, 2006. -Т. 1.-2006.-816 с.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com