www.VuzLib.com

Головна arrow Педагогіка arrow Моніторинг сучасного стану формування предметної компетентності майбутніх учителів фізичної культури у процесі фахової підготовки
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Моніторинг сучасного стану формування предметної компетентності майбутніх учителів фізичної культури у процесі фахової підготовки

Н. М. Самсутіна,
аспірантка
(Бердянський державний педагогічний університет)

МОНІТОРИНГ СУЧАСНОГО СТАНУ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

   Постановка проблеми. У процесі фахової підготовки учителів фізичної культури залишається актуальною проблема якісного формування знань, умінь і навичок з дисципліни "Теорія та методика викладання гімнастики". Оволодіння студентами системою наукових знань з професійно-орієнтованих дисциплін, зокрема з дисципліни "Теорія та методика викладання гімнастики" є показником сформованості предметної компетеності, яка є одним із видів функціонально-професійних компентностей учителя фізичної культури. Окрім цього майбутній учитель фізичної культури має володіти уміннями практичного застосування предметних знань, зокрема навичками проведення загальнорозвивальних вправ різними способами, технікою виконання та методикою навчання хореографічних, акробатичних вправ та вправ на гімнастичних приладах, методикою проведення уроку з розділу "Гімнастика" у школі, способами підвищення загальної та моторної щільності уроку гімнастики.
   Аналіз досліджень і публікацій. Н. Костихіна зазначає, що одна зі сторін формування професіоналізму педагога - компетентність у педагогічній діяльності [4, с 14]. Ще навчаючись в інституті, наголошує автор, студент повинен одержати чіткі знання про сутність праці вчителя, про можливі деформації, про вимоги до особистості вчителя, про специфічні умови його праці. У цей період відбувається нагромадження системи знань і вмінь, які можуть бути фундаментом, базою для подальшого самовдосконалення [4, с 14]. Р. Клопов наголошує на тому, що "...реалізація завдань щодо професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту потребує плекання особистості, яка здатна до плідної професійної праці в сучасних умовах, готової до професійної діяльності та володіє не лише системою спеціальних знань, професійних дій і соціальних відносин, а й сформованістю і зрілістю професійно значущих якостей, відповідною кваліфікацією [З, с 3]".
   Г. Соловйов і В. Горбатов вважають, що технологічні вміння залежно від технологічної структури цілепокладаючої установки державного освітнього стандарту в сфері фізичної культури конкретизуються в педагогічних уміннях, які наповнюються наступним змістом: послідовно передавати знання вщ феноменологічного щабля абстракції до аналітико-синтетичного, прогностичного, аксіоматичного з урахуванням ступеня усвідомленості й рівня засвоєння; формувати інтелектуальні здібності (аналізувати, систематизувати, узагальнювати, робити висновки, пояснювати й переносити знання в інші сфери культури, наукові дисципліни, практику; формувати рухові навички, використовуючи різноманітні методи навчання й з огляду на індивідуальні можливості учнів, вести їх від репродуктивного рівня засвоєння до продуктивного; розвивати фізичні якості, враховуючи логіку використовуваних методів, послідовність засвоєння, позитивний перенос, оздоровчу значущість специфічного навантаження; формувати здатності організації й керування фізичним самовдосконаленням (аналітичні, рефлексивні, проективно-конструктивні); формувати мотиваційно-ціннісні орієнтації (інтереси, установки, переконання, потреби), створювати умови, що забезпечують ситуацію виховання всіх видів мотивів і потреб (особистісно- і соціально-орієнтованих), пробуджувати пізнавальні інтереси через мотиваційну підтримку кожної дидактичної одиниці; формувати науковий світогляд, активне відношення до праці, естетичні й моральні якості, залучати учнів до здорового способу життя; до фізкультурно-спортивної діяльності, вирішувати завдання комунікації досвіду методичних знань, практико-методичної підготовки; навчати методів самовиховання, самовдосконалення, самоконтролю й корекції; створювати умови для реалізації фізкультурних і спортивних інтересів. Автори наголошують, що сукупність складових фізичної культури особистості майбутнього вчителя, технологічні й педагогічні вміння визначають основні структурні, змістовні та критерії характеристики його професійно значущих якостей, які в цілому трансформуються у професійну готовність, а також рівні викладання (методологічний, емпіричний, фактологічний). Останні знаходять своє відображення в результаті професійно-педагогічної діяльності - рівнях фізичної культури учнів (творчому, освіченості, початковій грамотності) [5, с 23].
   Ю. Голенкова вважає, що".. .специфіка уроків фізичної культури у середній школі характеризується проявленням високого емоційного напруження учнями та відповідальністю; вчителя за їх здоров'я та життя [1, с 6]". Саме тому, на її думку, "вчитель фізичної культури повинен володіти професійно важливими якостями педагога [1, с 6]". До них автор відносить такі якості, "як цілеспрямованість, правдивість, самостійність, рішучість, ініціативність. Крім цього він повинен бути здібним до саморегуляції емоцій, гнучкості у поведінці, дисциплінованим, витриманим, готовим швидко змінювати засоби впливу на учнів. Формування професійних якостей повинно відбуватися у студентські роки, бо це є фундаментом успіху в цьому виді діяльності. Але в сучасній системі освіти, в тому числі у навчанні майбутніх вчителів, ще мало уваги приділяється формуванню особистісних якостей спеціаліста [1, с 6]". На думку А. Забори, "основна увага при формуванні знань і навичок майбутніх вчителів фізичної культури повинна бути спрямована на викладання спортивно-педагогічних дисциплін, зміст, яких має бути переорієнтований на формування професійної свідомості майбутнього вчителя і включати: формування сучасної техніки виконання вправ як основи методу реального показу; оволодіння методиками розвитку рухових здібностей і навчання основним фізичним вправам шкільної програми з фізичної культури [2, с 45]". І. Шилова вказує, що результати спостережень за динамікою формування у студентів професійно значущих якостей і вмінь дозволяють припустити, що планування й організація навчального процесу на різних етапах навчання більшою мірою визначають загальний напрямок і зміст якостей, а їхні рівневі досягнення в навчанні й засвоєнні професії значною мірою обумовлюються внутрішніми психологічними факторами [6, с 62]. І. Шилова вважає, що психологічні й психофізіологічні професійно значущі якості - це індивідуальні особливостілюдини, які визначають потенційні або реалізовані здатності до ефективного професійного навчання й подальшої конкретної професійної діяльності. Вимоги до професійно значущих якостей збільшуються в міру наростання ваги умов діяльності, під час якої потрібні стовідсоткова надійність і ефективність. Ступінь їхньої відповідності вимогам педагогічної діяльності обумовлює її продуктивність, успішність і безпеку [6, с 62]. Робота виконана за планом науково-дослідної роботи Бердянського державного педагогічного університету.
   Мета статті - визначити сучасний стан формування предметної компетентності майбутніх учителів фізичної культури у процесі фахової підготовки. Завдання статті: 1) провести аналіз психолого-педагогічної літератури та інформації з мережі Інтернет щодо формування знань, умінь та навичок з дисципліни "Теорія та методика викладання гімнастики"; 2) провести анкетування студентів, викладачів вищих навчальних закладів та учителів фізичної культури загальноосвітніх шкіл щодо оволодіння основними знаннями, уміннями та навичками майбутніми учителями фізичної культури з професійно-орієнтованої дисципліни "Теорія та методика викладання гімнастики".
   З метою з'ясування питань щодо оволодіння основними знаннями, уміннями та навичками майбутніми учителями фізичної культури з професійно-орієнтованої дисципліни "Теорія та методика викладання гімнастики" нами було проведено анкетування студентів вищих навчальних закладів, у якому брало участь 294 осіб. Респондентами виступили 90 студентів Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (НПУ), 34 студенти Інституту здоров'я, спорту і туризму Класичного приватного університету м. Запоріжжя (ІЗСТ КПУ), 91 студент Запорізького національного університету (ЗНУ), 79 студентів Бердянського держаного педагогічного університету (БДПУ).
   Аналіз відповідей на перше запитання "Чи володієте Ви основою базових знань з професійно-орієнтованої дисципліни "Теорія та методика викладання гімнастики?" свідчить, що з 294 респондентів володіють цими знаннями 41,04% студентів, не володіють - 4,23%, володіють на низькому рівні - 48,98%, важко відповісти - 5,73%. Володіють основою базових знань з професійно-орієнтованої дисципліни "Теорія та методика викладання гімнастики" 42,22% опитаних студентів НПУ ім. М. П. Драгоманова, 44,12% - ІЗСТ КПУ, 35,16% - ЗНУ, 42,68% - БДПУ. Не володіють - 6,67% студентів НПУ ім. М. П. Драгоманова, 0% - ІЗСТ КПУ, 6,59% -ЗНУ, 3,66%- БДПУ. Володіють на низькому рівні 45,56% студентів НПУ ім. М. П. Драгоманова, 50% - ІЗСТ КПУ, 51,65% - ЗНУ, 48,78% - БДПУ. Важко відповісти - 5,56% студентів НПУ ім. М. П. Драгоманова, 5,88% - ІЗСТ КПУ, 6,59% - ЗНУ, 4,88% - БДПУ. Отже, значна кількість студентів, а саме 48,98% володіють основою базових знань з професійно-орієнтованої дисципліни "Теорія та методика викладання гімнастики" на низькому рівні (рис. 1).

Рис. 1. Розподіл студентів, опитаних щодо володіння основою базових знань з професійно-орієнтованої дисципліни "Теорія та методика викладання гімнастики"

Рис. 1. Розподіл студентів, опитаних щодо володіння основою базових знань з професійно-орієнтованої дисципліни "Теорія та методика викладання гімнастики" (%)

   Відповіді на друге запитання "Чи володієте Ви гімнастичною термінологією та словесними методами навчання?" показали, що із 294 студентів володіють гімнастичною термінологією та словесними методами навчання 39,65% респондентів, не володіють - 9,01%, володіють на низькому рівні - 46,04%, важко відповісти - 6,67% опитаних студентів. Володіють гімнастичною термінологією та словесними методами навчання 34,44% студентів НПУ ім. М. П. Драгоманова, 47,06% - ІЗСТ КПУ, 30,77% - ЗНУ, 46,34% - БДПУ. Не володіють - 13,33% студентів НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2,94% - ІЗСТ КПУ, 8,79% - ЗНУ, 10,98% -БДПУ Володіють гімнастичною термінологією та словесними методами навчання на низькому рівні - 45,56% студентів НПУІм. М. П. Драгоманова, 47,06% - ІЗСТ КПУ, 54,95% - ЗНУ, 36,59% - БДПУ. Важко відповісти - 6,67% студентів НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2,94% - ІЗСТ КПУ, 5,49% - ЗНУ, 6,10% - БДПУ. Отже, аналіз відповідей студентів свідчить, що половина респондентів володіють гімнастичною термінологією та словесними методами навчання на низькому рівні (46,04%).
   Аналіз відповідей на третє запитання "Чи володієте Ви навичками проведення загальнорозвивальних вправ різними способами?" свідчить, що з 294 респондентів володіють цими навичками 52,32% опитаних студентів, не володіють - 7,47%, володіють на низькому рівні - 36,81%, важко відповісти -3,40% студентів. Володіють навичками проведення загальнорозвивальних вправ різними способами 41,11% студентів НПУІм. М. П. Драгоманова, 64,71% - ІЗСТ КПУ, 35,16% - ЗНУ, 68,29% - БДПУ. Не володіють - 6,67% студентів НПУІм. М. П. Драгоманова, 2,94% - ІЗСТ КПУ, 15,38% - ЗНУ, 4,88%- БДПУ. Володіють навичками проведення загальнорозвивальних вправ різними способами на низькому рівні - 46,67% студентів НПУ ім. М. П. Драгоманова, 32,35% - ІЗСТ КПУ, 45,05% - ЗНУ, 23,17% - БДПУ. Важко відповісти - 5,56% студентів НПУ ім. М. П. Драгоманова, 0% - ІЗСТ КПУ, 4,40% - ЗНУ, 3,66% -БДПУ Отже, значна кількість опитаних студентів, а саме 36,81%, володіють навичками проведення загальнорозвивактуих вправ різними способами на низькому рівні.
   З метою з'ясування питань щодо формування предметної компетеності майбутніх учителів фізичної культури у процесі фахової підготовки нами було проведено анкетування викладачів вищих навчальних закладів, у якому брало участь 65 осіб. Респондентами виступили 19 викладачів Інституту фізичного виховання Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (НПУ), 11 викладачів Інституту здоров'я, спорту і туризму Класичного приватного університету м. Запоріжжя (ІЗСТ КПУ), 18 викладачів Запорізького національного університету (ЗНУ), 17 викладачів Бердянського держаного педагогічного університету (БДПУ).
   Відповіді на запитання "Чи вважаєте Ви за доцільне формувати предметну компетентність (володіння знаннями та вміннями їх практично застосовувати) майбутніх учителів фізичної культури у процесі фахової підготовки?" розподілено таким чином: із 65 викладачів вважають за доцільне формувати предметну компетентність майбутніх учителів фізичної культури у процесі фахової підготовки 98,53%, не вважають- 0%, важко відповісти - 1,47%. Вважають за доцільне формувати предметну компетентність 100% опитаних викладачів НПУ ім. М. П. Драгоманова, 100% - ІЗСТ КПУ, 100% - ЗНУ, 94,12% -БДПУ. Не вважають за доцільне 0% опитаних викладачів вищих навчальних закладів. Важко відповісти - 0% викладачів НПУ ім. М. П. Драгоманова, 0% -ІЗСТ КПУ, 0% - ЗНУ, 5,88% - БДПУ. Отже, переважна кількість опитаних викладачів вищих навчальних закладів, а саме 98,53%, вважають за доцільне формувати предметну компетентність майбутніх учителів фізичної культури у процесі фахової підготовки.
   З метою з'ясування питань щодо формування предметної компетеності учителів фізичної культури у процесі фахової підготовки нами було проведено анкетування учителів фізичної культури загальноосвітніх шкіл, у якому брало участь 32 особи. Відповіді на запитання "Наскільки, на Вашу думку, студенти володіють предметною компетентністю (знаннями та вміннями їх практично застосовувати) майбутніх учителів фізичної культури?" показали, що із 32 опитаних учителів вважають, що студенти володіють повністю, - 36,11%, володіють частково - 58,33%, не володіють - 5,56%, важко було відповідати -0% опитаних учителів. Переважна більшість опитаних учителів фізичної культури, а саме 58,33%, вважають, що студенти володіють частково предметною компетентністю (знаннями та вміннями їх практично застосовувати) майбутніх учителів фізичної культури.
   Висновки. Опитування 294 студентів щодо оволодіння основними знаннями, уміннями та навичками майбутніми учителями фізичної культури показало, що 48,98% опитаних студентів володіють основою базових знань з професійно-орієнтованої дисципліни "Теорія та методика викладання гімнастики" на низькому рівні. Таким чином, в ході аналізу відповідей студентів виявлено, що на сучасному етапі оволодіння основними знаннями, уміннями та навичками майбутніми учителями фізичної культури з професійно-орієнтованої дисципліни "Теорія та методика викладання гімнастики" залишається на низькому рівні. Це вимагає посилення уваги до формування функціонально-професійних компетентностей майбутніх учителів у процесі фахової підготовки. Опитування викладачів вищих навчальних закладів та учителів фізичної культури загальноосвітніх шкіл підтвердило актуальність дослідження.
   Перспективи подальших пошуків у напрямку дослідження. Розробити навчально-методичний комплект для студентів вищих навчальних закладів щодо формування предметної компетентності майбутніх учителів фізичної культури у процесі фахової підготовки.

ЛІТЕРАТУРА

1. Голінкова Ю. В. Психологічний аналіз специфіки праці вчителя фізичної культури / Ю. В. Голенкова // Теорія та методика фізичного виховання. - 2008. - № 3. - С 6-9.
2. Забора А. В. Формування знань і навичок майбутніх вчителів фізичної культури в процесі вивчення дисциплін "Теорія і методика фізичного виховання" і "Гімнастика з методикою викладання": дис. ...канд. наук з фізичного виховання і спорту: 24.00.02/А. В. Забора. -X., 2004. -197 с
3. Клопов P. В. Інформатизація вищої фізкультурної освіти / Р. В. Клопов// Теорія та методика фізичного виховання. - 2007. - № 4. - С 3-7.
4. КостихинаН. М. Акмеологические аспекты профессионально-педагогической подготовки специалиста по физической культуре и спорту / Н. М. Костихина // Теория и практика физической культуры - 2005. - № 10. - С. 12-16.
5. Соловьев Г. М., Горбатов В. Ф. Некоторые аспекты технологической модели подготовки специалистов по физической культуре в системе дополнительного профессионального образования в вузе / Г. М. Соловьев, В. Ф. Горбатов // Теория и практика физической культуры. - 2002. - № 9. - С. 23-27.
6. Шилова И. М. К вопросу формирования профессионально значимых качеств и умений у специалиста по безопасности жизнедеятельности в физкультурном вузе / И. М. Шилова // Теория и практика физической культуры. - 2002. - № 3. - С. 62-63.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com