www.VuzLib.com

Головна arrow Педагогіка arrow Визначення сутності дошкільної педагогіки як науки у працях сучасних дослідників
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Визначення сутності дошкільної педагогіки як науки у працях сучасних дослідників

С. А. Саяпіна,
кандидат педагогічних наук, доцент
(Слов'янський державний педагогічний університет)

ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ЯК НАУКИ У ПРАЦЯХ СУЧАСНИХ ДОСЛІДНИКІВ

   Постановка проблеми. Становлення нової системи освіти в Україні, зорієнтованої на входження у світовий освітній простір, супроводжується суттєвими змінами в педагогічній теорії та практиці. Закони України "Про освіту", "Про дошкільну освіту" передбачають неперервність і наступність у єдиній системі освіти між усіма ланками, визнають пріоритетну роль дошкільної освіти як обов'язкової первинної її складової та необхідність створення належних умов для її здобуття. За даними інформаційно-аналітичних матеріалів останнім часом було розроблено понад 20 документів щодо дошкільної, середньої, позашкільної освіти. Структурно матеріали згруповано у розділи, серед яких першим є розділ "Дошкільна освіта". Розвиток дошкільної освіти є одним із пріоритетів діяльності МОН України. Тому сьогодні особливо зріс інтерес як до української народної педагогіки, до витоків національного дошкілля, так і до актуальних методологічних проблем сучасної дошкільної педагогіки, нових напрямків в теорії навчання й виховання дошкільників.
   Аналіз досліджень і публікацій. Дошкільна педагогіка порівняно молода наука. Але її загальнотеоретичні та практичні основи мають дуже глибокі корені. Визначенню окремих категорій як науки (об'єкта, предмета, мети, завдань, методологічних засад, принципів, методів вивчення особистості дошкільника) присвячено праці українських (Л. Артемова, 3. Борисова, Н. Георгян, В. Зінченко, Н. Кирста, Н. Лисенко, Т. Поніманська, Д. Струннікова та інші) і російських (Т. Бабаева, С. Баранов, Л. Болотіна, С. Козлова, Т. Комарова, М. Крулехт, Т. Кулікова, О. Солнцева, В. Тітов та інші) авторів.
   Мета статті. У статті розглядаємо сутність дошкільної педагогіки, її основних визначальних категорій як науки, ключових понять, визначених сучасними дослідниками. Уперше робимо спробу подати їх як цілісну систему поглядів у вітчизняній педагогічній теорії і практиці виховання дітей дошкільного віку.
   Сучасна педагогіка поділяється на певні пограничні дисципліни, які мають самостійний предмет дослідження. У системі вікової педагогіки чільне місце займає дошкільна педагогіка, яка на сучасному етапі має значні наукові досягнення. Аналіз вітчизняної педагогічної літератури дозволяє дійти висновку, що існує декілька визначень сутності дошкільної педагогіки: сучасний дослідник І. Зайченко трактує дошкільну педагогіку як науку про закономірності розвитку, формування особистості дітей дошкільного віку. На його думку, до змісту дошкільної педагогіки належать: дидактика дошкільної освіти, теорія і методика виховання дітей дошкільного віку, міжнародні стандарти, теорія і практика професійної підготовки спеціалістів з дошкільного виховання й освіти, теоретичні основи і технології виховання дошкільнят у державних, приватних, недержавних, навчально-виховних закладах і в умовах одно- дво- і багатодітних, повних, неповних сімей [4]; вітчизняний науковець Н. Мойсеюк стверджує, що дошкільна педагогіка - вікова педагогіка, яка вивчає аспекти навчання і виховання дітей дошкільного віку та спирається певною мірою на структуру та принципи загальної педагогіки і є "дочірньою" наукою; на думку сучасних дослідників В. Лозової, Г. Троцко, дошкільна педагогіка самостійна галузь знань, яка досліджує особливості виховання дітей переддошкільного і дошкільного віку.
   Визначення окремих категорій дошкільної педагогіки як науки присвячено дослідження сучасного науковця Т. Поніманської. Вона розглядає дошкільну педагогіку як науку про закономірності виховання і навчання дітей від народження до вступу до школи. Об'єктом дошкільної педагогіки вона називає виховання дітей дошкільного віку як цілеспрямований процес, а її предметом - закономірності, суперечності стосунків, технології організації та здійснення виховного процесу, що визначають розвиток особистості. Дослідниця зазначає, що дошкільна педагогіка вивчає педагогічні факти (відомості про педагогічну діяльність, які засвідчують зміни у розвитку, вихованні та навчанні дитини) та педагогічні явища (те, що відбувається у процесі взаємодії педагогів і вихованців, відображає розв'язання певних педагогічних завдань).
   Т. Поніманська стверджує, що немає жодного аспекту життя дошкільника, його взаємодії із соціальним і природним середовищем, до якого була б байдужою дошкільна педагогіка. Тому таким широким є коло проблем, які вона досліджує. Аналізуючи, інтерпретуючи їх, дошкільна педагогіка виходить передусім із гуманістичних засад педагогічної теорії і практики, зорієнтованих на гармонійний особистісний розвиток дитини. Послуговуючись цим критерієм, вона досліджує закономірності, реальну практику навчання і виховання дітей, взаємодію у цьому процесі суспільного і родинного чинників, особливості особистісного розвитку дошкільників у період вщ народження до школи. Водночас вона відстежує, аналізує взаємозв'язок між розвитком дитини і вихованням - процесом цілеспрямованого формування особистості дитини. Процес виховання охоплює навчання - передавання і засвоєння знань, умінь і навичок - та власне виховання - формування фізичних, моральних, розумових, естетичних, трудових якостей, а також мотивів поведінки [7]. Дослідниця наполягає на тому, що цілеспрямований виховний процес неможливий без передбачення його результатів і налаштовує дошкільну педагогіку на прогностичні дослідження тенденцій, перспектив розвитку людства, проблем, які доведеться вирішувати системі виховання, у тому числі й дошкільного. Йдеться не тільки про планування розвитку дошкільних закладів, кадрового і методичного їх забезпечення, а й про формування необхідних людині майбутнього особистісних якостей, умінь і навичок, основи яких закладаються у дитинстві [7].
   Дошкільна педагогіка відстежує особливості впливу соціального середовища, зокрема засобів масової інформації, на формування особистості дошкільника. Цим спричинена її активна роль у педагогізації суспільства - посиленні впливу педагогіки на змістові, виховні параметри соціальних взаємозв'язків людей, якість інформаційного матеріалу, яким послуговуються ЗМІ. На думку Т. Поніманської, дошкільна педагогіка розглядає виховання як спеціально організований процес, взаємодію дорослої людини і дитини, спрямовану на формування у неї необхідних уявлень, навичок, якостей. У цій взаємодії дитина є не лише об'єктом, а й суб'єктом виховання, що означає рівноцінність особистісних якостей дитини і педагога, визнання їх рівноправними учасниками виховного процесу.
   Актуальними проблемами дошкільної педагогіки є визначення мети, завдань, змісту, методів виховання дітей у сім'ї та дошкільних закладах, а також підготовка їх до школи. Дошкільна педагогіка є синтезом теорії і практики. Теоретична її частина досліджує, обґрунтовує закони виховання, навчання і розвитку дитини, а практична забезпечує організацію цих процесів на практиці. Обидві вони реалізуються в єдності, збагачуючи одна одну. Гармонійна взаємодія теоретичних і практичних аспектів є передумовою належного функціонування всіх ланок і чинників дошкільного виховання.
   Джерелами дошкільної педагогіки Т. Поніманська називає: народну педагогіку, тобто емпіричні педагогічні знання, педагогічний досвід народу; ідеї видатних педагогів минулого. До них належать пам'ятки вітчизняної педагогічної культури, класична спадщина педагогів-гуманістів; експериментальні дослідження проблем розвитку і виховання, їх результати є базою сучасної дошкільної педагогіки як експериментальної науки. Головним критерієм наукових досліджень є їх актуальність для практики виховання і навчання дітей; передовий педагогічний досвід. Це діяльність педагогів-новаторів та колективів дошкільних закладів. Найважливіше значення має пошук вихователів у галузі педагогічної інноватики -розроблення, освоєння та запровадження нових педагогічних технологій, методик, засобів; дані суміжних наук, особливо людинознавчих [7].
   У дослідженні Н. Георгян, В. Зінченко дошкільна педагогіка розглядається як наука про закономірності виховання і навчання дітей від народження до школи. Вони виокремлюють загальні поняття дошкільної педагогіки: "розвиток", "виховання", "навчання", "освіта", які міцно взаємопов'язані. До змісту дошкільної педагогіки дослідники відносять: суспільне дошкільне виховання - першопочаткова ланка в системі безперервної освіти; предмет і методи дошкільної педагогіки; виховання і розвиток дітей у період дошкільного дитинства; виховател дитячого дошкільного закладу; програма виховання в дитячому садку; основні особливості розвитку і виховання дітей раннього віку; особливості виховання дітей першого року життя; особливості виховання дітей другого року життя; особливості виховання та розвитку дітей третього року життя [2].
   Досить цікавим є дослідження педагогіки українського дошкілля, представлене Н. Лисенко, Н Кирстою. Вони визначили витоки дошкільного виховання в Україні, розглянули програми навчання та виховання дітей у дошкільних закладах, актуальні проблеми функціонування сучасних дошкільних закладів, їх конституційно-правове забезпечення державними та міжнародними актами й угодами. Дослідники визначили дошкільну педагогіку як: 1) науку про закономірності виховання і навчання дітей від народження до школи; 2) галузь педагогіки, яка вивчає закономірності виховання дітей дошкільного віку і спирається на основні положення загальної педагогіки, функціонуючи в єдності з дитячою психологією, віковою анатомією і фізіологією. Вони наголошують, що означений віковий період у житті людини є особливим і його вплив на становлення й розвиток особистості є беззаперечним.
   Своєрідність дошкільної педагогіки дослідники вбачають у тому, що вона є не лише сферою спеціальних наукових знань і діяльністю вузького кола спеціалістів, а й знаходить широке застосування в житті [6]. Однією з визначальних проблем дошкільної педагогіки як науки дослідники пропонують розглянути взаємообумовленість процесів розвитку дошкільника і його виховання.
   На думку Н. Кирсти, Н. Лисенко, прогностичні функції дошкільної педагогіки полягають у тому, що вона досліджує тенденції і перспективи розвитку виховання, як неперервного й соціально-обумовленого процесу. На їх думку, рівень дослідженості стрижневих питань дошкільної педагогіки сьогодні досить високий завдяки виокремлення конкретних методик дошкільної освіти як предмету її наукових пошуків. Звертається увага не лише на їхніх прикладні питання, а й розробляються педагогічні технології, їх запровадження в освітній простір закладів дошкільної освіти різного типу. Значну роль у цьому процесі відіграє історія дошкільної педагогіки, організація і керівництво дошкільним вихованням як синтезуючі дисципліни. Останні обумовлюють неперервність прогресивних концепцій та їх інтегрування зі здобутками науковців України в системі дошкілля на різних історичних етапах його становлення й розвитку [6].
   Сучасні російські дослідники С Козлова, Т. Кулікова визначають дошкільну педагогіку як науку про виховання, навчання і освіту дітей перших років життя (від народження до вступу до школи). Сучасна дошкільна педагогіка вивчає: процес виховання і навчання, його мету, завдання, зміст, форми організації, методи, прийоми і засоби здійснення; вплив цього процесу на розвиток дитини, формування його особистості [5]. На думку дослідників, дошкільна педагогіка несе на собі прикладну функцію - займається розробкою нових, більш сучасних програм і методів виховання і навчання. Будучи наукою соціальною, вона пов'язана з вимогами сучасного суспільства в галузі освіти підростаючого покоління. Прогностична роль дошкільної педагогіки безперечна, оскільки вона вивчає тенденції і перспективи розвитку системи освіти, організації виховання. На основі наукового прогнозу створюються нові концепції виховання, розробляються стандарти освіти; вивчаються теоретичні основи і технології виховання дітей в умовах сім'ї та дошкільних закладів, досліджуються особливості освітнього процесу в дошкільних закладах різних видів, зокрема альтернативних.
   До змісту дошкільної педагогіки відносять: загальні основи педагогіки; зміст і методика виховання дітей; навчання дітей раннього і дошкільного віку; виховання дітей у грі; дитячий садок, сім'я, школа; педагогічні процеси в дошкільних закладах [5]. Група сучасних російських дослідників (Л. Болотіна, С. Баранов, Т. Комарова) розглядають завдання дошкільної науки як організацію процесу виховання щодо усвідомлення дитиною значущості загальнолюдських цінностей. На їх думку, до завдань дошкільної педагогіки можна віднести: визначення змісту, методики і технології роботи з дітьми різних вікових груп; наукове обґрунтування наступності у змісті освітньої діяльності дошкільної установи і початкових класів школи; наукове обґрунтування технології і методики використання варіативних програм в освітньо-виховній роботі з дошкільниками різних вікових груп; розробку змісту та технології особистісно-орієнтованого підходу в освіті та вихованні дітей кожного вікового ступеня розвитку; характеристику етичних якостей, які можна сформувати у дитини в період дошкільного дитинства в умовах дошкільної освітньої установи, в сім'ї і соціумі; розробку змісту та методів розвитку екологічної культури у дошкільників, забезпечення послідовності, наступності і систематичності цієї роботи; розробку ефективніших технологій реалізації функцій педагогічного процесу (освітня, виховна, розвивальна) в роботі вихователя з дітьми різних вікових груп [1].
   Науковці Т. Бабаева, М. Крулехт, О. Солнцева у структурі дошкільної педагогіки як галузі педагогічної науки визначають її сутність, основні функції, джерела розвитку, концепції дошкільного виховання. На їх думку, дошкільна педагогіка - галузь педагогіки, яка вивчає закономірності розвитку, виховання та форми навчання дітей у віці, який передує вступу до школи; її предметом є вивчення закономірностей виховання дітей від народження до шкільного віку. Як теоретична наука - встановлює закони і закономірності виховання, освіти і навчання в період дошкільного дитинства; як прикладна наука - використовує встановлені закономірності в повсякденній практиці для допомоги батькам у вихованні та розвитку дошкільнят, для створення системи дошкільного навчання. Автори "Дошкільної педагогіки" стверджують, що дошкільна педагогіка є сукупністю педагогічних теорій і концепцій щодо розвитку і виховання дитини в період до школи; в її основі лежить філософсько-педагогічне розуміння дитинства як феномену соціального розвитку.
   До основних функцій дошкільної педагогіки відносять: аналітичну (теоретичне вивчення, опис і пояснення сутності, протиріч, закономірностей педагогічного процесу виховання та розвитку дошкільників; аналіз, узагальнення та оцінка педагогічного досвіду); прогностичну (науково обґрунтований прогноз розвитку системи дошкільної освіти); проективно-конструктивну (розробка нових педагогічних систем і технологій дошкільної освіти, інноваційна діяльність ДНЗ, упровадження результатів досліджень у практику) [3].
   Висновки. Підсумовуючи зазначене вище, зробимо висновок, що у працях українських і російських авторів подано чітке визначення дошкільної педагогіки як науки, існує певна єдність у розумінні і трактування базових понять.

Перспективи подальших пошуків у напрямку дослідження. Проблема дошкільної педагогіки як науки потребує всебічного цілісного вивчення в історичній ретроспективі.

ЛІТЕРАТУРА

1. Болотина Л. Р., Баранове. П., Комарова Т. С. Дошкольная педагогика: учебн. пособие для студентов высших учебных заведений. - [2-е изд., испр. и доп.] // Л. Р. Болотина, С. П. Баранов, Т. С. Комарова. - М., 2005. -240 с.
2. Георгян Н. М., Зінченко В. М. Дошкільна педагогіка. Курс лекцій : навч. посібник для дошкільних факультетів педагогічних вузів та університетів. Частина І, II / Н. М. Георгян, В. М. Зінченко ; за заг. ред. проф. В. І. Сипченка. - Суми : Вид. центр СДПУ, 2003.-186 с.
3. Дошкольная педагогика / О. Солнцева, М. Крулехт, Т. Бабаева. - Р. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2005. - 125 с.
4. Зайченко І. В. Педагогіка : навч. посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів /1. В. Зайченко. - К : Освіта України, 2006. - 220 с
5. Козлова С. А., Куликова Т. А. Дошкольная педагогика : учебное пособие для студентов средних педагогических учебных заведений. - [2-е изд., переработанное и дополненное] / С. А. Козлова, Т. А. Куликова. - М. : Изд. центр "Академия", 2000. -286 с.
6. Лисенко Н. В., Криста Н. Р. Педагогіка українського дошкілля : у 2 ч. : навч. посібник/Н. В.Лисенко, Н. Р. Криста.-К.: Вища школа, 2006 - Ч. 1.-250 с.
7. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка : навч. посібник для студенте вищих педагогічних навчальних закладів / Т. Поніманська. - К: Академвидав, 2006. - 455 с.
8. Струннікова Д. І. Дошкільна педагогіка методичний посібник / Д. І. Струннікова. - Чернівці: Рута, 2002. - 88 с

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com