www.VuzLib.com

Головна arrow Педагогіка arrow Сучасний електронний підручник з української мови: реалії і перспективи
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Сучасний електронний підручник з української мови: реалії і перспективи

Ю. М. Шепетко,
аспірант
(Луганський національний університет імені Тараса Шевченка)

СУЧАСНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: РЕАЛІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ

   Постановка проблеми. Розвиток і впровадження української мови в усі сфери суспільного життя має обов'язково пов'язуватися з електронною інформаційною системою, використання якої значно впливає на розвиток освіти. Важливим чинником розвитку інформатизації країни є забезпечення студентів новітньою інформацією, набуття ними необхідних умінь і навичок професійної компетенції. Сучасна освіта потребує нових підходів до запровадження інноваційних технологій, що здійснюються засобами комп'ютера. Однією з форм роботи зі студентами сьогодні є робота з електронним підручником. Ефективність використання електронного підручника в навчальному процесі багато в чому визначається якістю професійної підготовки майбутніх фахівців, однією з важливих складових якої є уміння працювати з комп'ютерною технікою, уміння і навички перевіряти самостійно набуті знання. Насамперед це виявляється під час підготовки майбутніх програмістів, техніків-електронників, де об'єктом вивчення є технологія передачі інформації, а засобом навчання - електронний підручник. У сучасному суспільстві зростає попит на кваліфікованих спеціалістів, які зможуть грамотно працювати з інформацією, тому підготовка майбутніх фахівців, крім традиційних форм навчання, має передбачати й організацію навчального діалогу засобами електронного підручника. На жаль, в Україні не існує затверджених на державному рівні вимог до структури й змісту електронних навчальних засобів, не визначено лінгводидактичні умови їх застосування в навчальному процесі.
   Зміни, які відбуваються в суспільстві, змінюють зміст буття і свідомості, а разом з ними змінюється і система освіти, запроваджуються нові технології. Особливого значення сьогодні набуває проблема використання електронного підручника на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням), робота з яким дозволить студентові відчути себе учнем, контролером, фахівцем, експериментатором, ерудитом, бібліотекарем, творчою особистістю і, насамкінець, активізатором власних дій.
   Аналіз останніх досліджень і публікацій. Висвітлення проблем, пов'язаних з використанням сучасних інформаційних і комп'ютерних технологій у навчальному процесі, започатковано і розвинуто у фундаментальних працях учених: Р. Вільямса, Б. Гершунського, В. Глушкова, А. Єршова та інших. Автори акцентували увагу на підвищенні ефективності навчального процесу під час запровадження комп'ютерних технологій у навчання. Питаннями розробки та застосування засобів навчання на основі комп'ютерної техніки займалися такі вчені: Н. Апатова, А. Верлань, М. Головань, А. Гуржій, Ю. Дорошенко, М. Жалдак, Ю. Жук та інші. Вони розглядали можливості застосування нових інформаційних технологій у процесі навчання, а також аналізували окремі програмні засоби навчального призначення.
   Мета статті - охарактеризувати реальний стан і перспективи використання електронного підручника (далі ЕП) з української мови (за професійним спрямуванням), розкрити доцільність його практичного використання. Роль ЕП з української мови (за професійним спрямуванням) сьогодні неоднозначна. Якщо сканований матеріал друкованого підручника або науково-методичний комплекс уважати електронним підручником, то ефективність ЕП зумовлюється різноманітними недоліками: неспроможність викладачів побудувати роботу з використанням комп'ютерних технологій; недостатнє володіння інформаційною культурою; брак творчого мислення.
   Електронний підручник - це складний продукт, у якому застосовуються досягнення сучасної техніки, що дозволяють програмно реалізовувати всі структурні компоненти навчального посібника: зміст з предметної області, методику навчання, тематичне мультимедіа, дизайн і художні якості. У порівнянні з друкованим підручником, для застосування ЕП потрібен певний програмно-технічний комплекс. ЕП містить інформацію в усіх відомих на сьогодні форматах: текст, мова, фото, музика, відео, графіка, анімація, а також комбіновані інтерактивні складники віртуальної реальності.
   Збільшення питомої ваги ЕП зовсім не означає, що він покликаний замінити традиційний друкований підручник. На нашу думку, ЕП повинен доповнити структуру традиційного підручника навчальним матеріалом у більш зручному вигляді - за допомогою термінів, ключових понять, таблиць, інтерактивних завдань, мультимедійного ілюстративного матеріалу, тестів, різноманітних словників, гіпертекстів, гіперпосилань. В. Беспалько наголошує на тому, що "традиційна система навчання спроможна лише зорієнтувати студентів у змісті предмета, але не може забезпечити формування високого рівня знань [1, с 183]". Фронтальна робота за допомогою електронного підручника, крім навчального заняття, продовжуватиметься і під час виконання домашньої чи самостійної роботи, узагальнення чи повторення навчального матеріалу, роботи з додатковим матеріалом, розрахованим на виконання практичних завдань. Використання ЕП не тільки заощадить час викладачеві під час підготовки до занять, а й ефективно вплине на працездатність студентів під час опрацювання теоретичного матеріалу, виконання практичних завдань, роботи з допоміжним матеріалом, самостійного аналізу отриманих знань, допоможе досягти очікуваних результатів у навчанні.
   Візуалізація вихідних і проміжних даних обробки поточних і кінцевих результатів, відображених у зручній для користувача формі, відтворення теоретичного і практичного матеріалу методами комп'ютерної анімації, вщеофрагментами, тестами, практичними завданнями для самоаналізу і самоконтролю - усе це сприяє постійному динамічному оновленню методів і форм використання електронного підручника в навчальному процесі. Оптимальним шляхом використання ЕП на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням) є демонстрація інформації на екрані комп'ютера. При цьому досягається масштабне наочне уявлення навчальної інформації. Така форма організації роботи може максимально реалізувати можливості мультимедіа. Це не тільки можливість об'єднання інформації, представленої в різних формах (текст, звук, відео) та інтерактивний метод роботи з поданою інформацією, а й підвищення ефективності процесу навчання; змога самостійно опановувати навчальний матеріал; поєднання з телекомунікаційними технологіями, що значною мірою урізноманітнить форму подання навчального матеріалу. Крім цього можна виокремити й основні напрямки використання ЕП на заняттях з мови: навчання студентів роботі в текстовому редакторі, що є невід'ємною частиною професійної діяльності; формування навичок виконання компіляційної роботи; поглиблене вивчення теоретичного матеріалу обраної теми.
   Електронні посібники і підручники, безумовно, покращують рівень і якість отриманих знань, з подальшим заохоченням до вдосконалення власних умінь і навичок; заощаджують аудиторний час. Для подальшого ефективного використання ЕП як основного засобу навчання в освітньому просторі ми повинні мати відповідний рівень інформаційної культури. Як зазначають М.Жалдак і О. Хомік, одним із найважливіших елементів культури взагалі, що характеризує матеріальний і духовний розвиток суспільства, є інформаційна культура, яка визначає досягнутий рівень організації інформаційних процесів, ступінь задоволення потреб людей в інформаційному спілкуванні, у своєчасній, вірогідній і вичерпній інформації, що забезпечує цілісне бачення світу [2]. Оволодіння інформаційною культурою сприяє реальному розумінню людиною свого місця і своєї ролі в суспільстві. Формування інформаційної культури засобами електронного підручника сприятиме формуванню фахівця інформаційного співтовариства, виробляючи у ньому уміння і навички диференціації інформації, виділення головного, обробки та її використання.
   Висновки. Отже, сучасний електронний підручник допомагає студентам у професійній підготовці засобами мультимедіа, удосконалює мовні можливості, розвиває творчі здібності, сприяє постійному оновленню форм і методів використання електронного підручника в навчальному процесі шляхом візуалізації і обробки результатів.
   Перспективи подальших пошуків у напрямку дослідження. Надалі необхідно розширювати функції самостійної навчальної діяльності, зокрема моделювати і вирішувати проблемні ситуації.

ЛІТЕРАТУРА

1. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологи / В. П. Беспалько. - М. : Педагогика, 1989. - 192 с.
2. Жалдак М. І., Хомік О. А. Формування інформаційної культури вчителя

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com