www.VuzLib.com

Головна arrow Педагогіка arrow Особистісна спрямованість методико-математичної підготовки вчителів початкових класів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Особистісна спрямованість методико-математичної підготовки вчителів початкових класів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу

Е.О. Сілкова,
викладач
(Рівненський державний гуманітарний університет)

ОСОБИСТІСНА СПРЯМОВАНІСТЬ МЕТОДИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

   Постановка проблеми. Особистісна спрямованість методико-математичної підготовки вчителів початкових класів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП) визначається як орієнтація мети, змісту, форм, методів і засобів навчання на особистість того, хто навчається. У Національній доктрині розвитку освіти України зазначено: "Пріоритетами державної політики в розвитку освіти є: особистісна орієнтація освіти, формування національних та загальнолюдських цінностей" [5, с.4]. Згідно з цією доктриною на сучасному етапі розвитку системи освіти відбувається перехід до особистісно-орієнтованого навчання, мета якого - створення максимально сприятливих умов для розвитку та саморозвитку особистості у навчальній діяльності. З огляду на зазначене майбутні вчителі початкових класів повинні бути готовими до упровадження такої технології у процес навчання математики молодших школярів. Виконати поставлені державою перед освітою завдання можливо лише тоді, коли вся система підготовки у вищих навчальних закладах спрямовуватиметься на впровадження особистісно-орієнтованих технологій. Розглянемо можливості КМСОНП для проведення такої роботи.
   Останнім часом більшість науковців (І. Бех, О. Савченко, І. Якиманська та ін.) схиляються до думки, що особистісно-орієнтоване навчання - це навчання, яке визначає учня головною діючою фігурою всього освітнього процесу, коли його самобутність, самоцінність, суб'єктивний досвід спочатку розкривається, а потім узгоджується із змістом освіти [8, с.4]. Отже, це організація навчання на засадах глибокої поваги до особистості вихованця. Врахування особливостей індивідуального суб'єкта навчально-виховної взаємодії передбачає формування цілісної особистості, яка усвідомлює свою гідність і поважає інших людей.
   Загальні основи такого типу навчально-виховного процесу закладені у працях відомих класиків української педагогіки К. Ушинського, А. Макаренка, В. Сухомлинського та ін. Зокрема В. Сухомлинський підкреслював, що лише "...духовно багата, морально яскрава, інтелектуально самобутня особистість здатна й у вихованцях своїх поважати і виховувати особистість" [8,
с 12]. Звідси випливають вимоги до психолого-педагогічної та методичної підготовки майбутніх вчителів, одним із аспектів цієї проблеми слід визнати методико-математичну підготовку вчителів, які працюватимуть у I-IV класах.
   Таким чином, сутність підготовки майбутнього вчителя полягає у формуванні компетентностей і якостей особистості, необхідних для виконання різноманітних функцій професійної діяльності педагога. Наш час потребує яскравої масштабної особистості вчителя, яка глибоко володіє досягненнями науки про людину та закономірності її розвитку, новими педагогічними технологіями і мистецтвом спілкування. Незважаючи на таку увагу до цього питання, на сьогодні рівень наукової розробки проблем підготовки майбутнього вчителя не завжди задовольняє вимоги держави.
   Аналіз досліджень і публікацій. Аналіз публікацій за останні роки дозволяє стверджувати, що багато науковців приділяли увагу дослідженню проблем використання особистісно-орієнтованого підходу у навчанні та вихованні, зокрема аспектам підготовки майбутніх вчителів: М. Левшин обґрунтовує склад, структуру, зміст дидактико-методичних комплексів з педагогіки для ВНЗ, які забезпечують здійснення особистісно-орієнтованої навчальної діяльності [3];
С Подмазін виокремлює суттєві ознаки особистісно-орієнтованої освіти, подає функціональну схему особистісно-орієнтованого процесу, наголошує, що "основною рушійною силою освітньої діяльності (але не пізнання взагалі) є взаємодія особистості, взаємодія, за якої пізнання і діалогічне спілкування є усвідомленою метою і значущою цінністю" [6, с.49]; О. Сердюк розглядає шляхи заміни інформаційно-довідкової системи освіти проблемно-діяльнісною та необхідністю введення до процесу фахової підготовки педагогічних кадрів навчального курсу моделювання особистісно-орієнтованої навчальної діяльності [7, с.65]; В. Моторіна, Г. Кирилецька здійснюють порівняльний аналіз традиційної та особистісно-орієнтованої моделей навчання, використовуючи такі параметри навчальної системи: одиниця управління, цілі, ролеві позиції вчителя і стиль керівництва, мотиваційно-смислові установки, характер організації навчально-пізнавальної діяльності, форми навчальних взаємодій і відношень, контроль і оцінка, мотиваційно-смислові позиції учнів [4, с 115].
   Мета статті - визначити аспекти підготовки майбутніх учителів початкових класів до здійснення особистісно-орієнтованого навчання молодших школярів математики в умовах КМСОНП, науково обґрунтувати пошуки шляхів підвищення методико-математичної підготовки майбутніх вчителів початкових класів.
   Для виконання державного замовлення на майбутнього вчителя
I-IV класів відповідно до вимог сьогодення і майбутнього необхідно:
   - удосконалювати організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах на засадах гуманності, особистісно-орієнтованої педагогіки, розвитку та саморозвитку студентів, що готуватиме їх до запровадження особистісно-орієнтованих технологій навчання у майбутньому;
   - дослідити вплив КМСОНП на підготовку майбутніх вчителів початкових класів до здійснення особистісно-орієнтованого навчання;
   - вивчити проблеми використання інформаційно-комп'ютерних технологій, інтерактивних методів навчання та мультимедійних засобів при підготовці майбутніх вчителів початкових класів в умовах КМСОНП;
   - індивідуалізувати навчально-виховний процес, посилюючи роль самостійної роботи студентів в ньому;
   - з метою звільнення викладачів ВНЗ від малопродуктивної технічної роботи слід розглянути шляхи використання сучасних систем контролю якості знань студентів і проведення моніторингу якості освіти.
   Беручи участь у педагогічному експерименті з КМСОНП з 2001 року, ми розробили навчально-методичний комплекс з методики викладання математики у початкових класах, який містить усі необхідні структурні компоненти. З метою підготовки студентів до використання особистісно-орієнтованого підходу у процесі навчання молодших школярів математики ми спробували зорієнтувати процес вивчення курсу методики викладання математики на особистість кожного студента. Так, навчально-методичний комплекс (текстовий і електронний варіанти) містить завдання для самостійної роботи, індивідуальні навчально-дослідні завдання (ІНДЗ), довготривалі завдання, які ми добираємо з урахуванням вимог особистісно-орієнтованого навчання. Для цього довелося вивчити індивідуально-психологічні особливості студентів, залучивши до цієї роботи студентів, які здобувають додаткову спеціальність "Практична психологія". Окрім цього, ІНДЗ розроблені за змістовними модулями, що дає можливість одночасно врахувати множинність вимог особистісної організації навчальної діяльності та досягти успіху в навчанні.
   Використовувана і розроблена нами система
рейтингового оцінювання передбачає стимулювання творчості студентів, використання нестандартних підходів, оригінальність запропонованих форм організації навчального процесу на уроках математики в I-IV класах. Система рейтингового оцінювання містить зміст виконаної роботи за змістовними модулями на кожний семестр, де зазначається максимальна кількість балів, яку може набрати студент за виконану роботу. Рейтингова система оцінювання показує студенту його повсякденний рівень знань, що дає можливість чітко регламентувати свій робочий час, спрямовувати більше зусиль на необхідну тему зі змістовного модуля.
   Наведемо зразки окремих завдань для самостійної роботи, довготривалих завдань та ІНДЗ для студентів.
   Завдання для самостійної роботи студентів.
   1. Доберіть з методичної літератури зразок використання:
   а) пояснення під час ознайомлення з правилом множення числа на одиницю (а*1=а);
   б) самостійної роботи під час формування навичок письмового прийому множення на одноцифрове число.
   2. Доберіть з методичної літератури приклади використання евристичних методів навчання під час ознайомлення з прийомами додавання і віднімання.
   3. Схарактеризуйте спільні елементи в методиці формування поняття числа, запропонованій П. Гальперіним і В. Давидовим?
   4. У конспекті лекцій з математики за
II семестр знайдіть особливості десяткової позиційної системи числення, а в підручнику з математики для IV класу з'ясуйте, з якими із цих особливостей знайомляться учні початкових класів.
   5. На основі аналізу державного освітнього стандарту початкової школи, програми та підручників з математики для початкових класів, методичних посібників для вчителів визначити основні вимоги до знань, умінь і навичок учнів на кінець вивчення кожної теми, кожного року навчання та на кінець навчання у
IV класі щодо усних і письмових обчислень.
   6. На основі аналізу підручника і методичних посібників для вчителів виписати систему вправ, яка використовується для запам'ятовування табличних випадків додавання і віднімання з переходом через десяток, встановіть дидактичну мету кожної із вправ, опишіть методику роботи над кожною з них та обґрунтуйте використання однієї із вправ для формування прийомів розумової діяльності.
   7. Обґрунтуйте сутність підготовчої роботи перед введенням письмового прийому віднімання відповідно до індивідуальних особливостей того чи іншого учня класу.
   8. Порівняйте системи вправ для формування конкретного змісту дій множення і ділення та вкажіть схожі та відмінні ознаки. Обґрунтуйте використання однієї вправи для учнів, які мають хорошу зорову пам'ять. На основі аналізу чинного підручника з математики випишіть систему вправ для використання та запам'ятовування таблиці множення числа 5 і ділення на 7. Опишіть методику використання кожної вправи. Проаналізувавши системи вправ підручника і методичних посібників для вчителів, спробуйте встановити відмінності у вивченні таблиць ділення на 2 і 3 та таблиць ділення на числа 4, 5, 6, 7, 8, 9.
   9. На основі аналізу методичних посібників для вчителів та підручників з математики розробіть щонайменше два варіанти фрагменту уроку ознайомлення дітей з випадками множення десяти на одноцифрове число, наприклад 10*3, враховуючи індивідуальні особливості конкретного учня. Опишіть можливі варіанти введення правила ділення нуля на будь-яке число та відповідного символічного запису 0:а=а. Підготуйте фрагмент уроку, на якому пояснюється прийом ділення круглого двоцифрового числа на одноцифрове. Обґрунтуйте, що є теоретичною основою розгляду випадків ділення виду 80:20. Доберіть систему підготовчих вправ для ознайомлення учнів з цим випадком ділення.
  
Прикладами індивідуальних навчально-дослідних завдань можуть бути такі:
   1. Підготуйте особистісно-зорієнтоване домашнє завдання для учнів 3 класу.
   2. Підготуйте фрагменти уроків ознайомлення школярів з письмовими прийомами додавання і віднімання трицифрових чисел, передбачивши в них відповідно до індивідуальних особливостей учнів не менше двох варіантів особистісно-зорієнтованого пояснення.
   3. Обґрунтуйте різні варіанти введення одного з усних прийомів додавання і віднімання багатоцифрових чисел відповідно до індивідуальних особливостей учнів класу.
   Висновки. Такий підхід до вивчення студентами курсу методики викладання математики у початкових класах готує майбутніх вчителів до особистісно-орієнтованої роботи з молодшими школярами, раціоналізує й оптимізує процес навчання, допомагає студентам швидко зосередити увагу на найнеобхіднішому для їхньої пізнавальної діяльності. Загалом вважаємо, що використання кредитно-модульної системи організації навчання сприяє інтенсифікації навчального процесу; конкретизує і систематизує засвоєння навчального матеріалу; створює умови для прогнозованих результатів успішності; підвищує мотивацію, роль і значущість власної навчальної діяльності майбутнього вчителя, сприяє формуванню необхідних компетентностей майбутнього вчителя. КМСОНП дає можливість ефективніше реалізувати концепцію особистісно-орієнтованого процесу навчання.
   Перспективи подальших пошуків у напрямку дослідження полягають у висвітленні проблем упровадження кредитно-модульної системи в процесі викладання методики навчання математики в початковій школі.

ЛІТЕРАТУРА

1. Болонський процес у фактах і документах / упорядники М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, 1.1. Бабин. -К. - Тернопіль : Вид-во ТДПУ ім. В.Гнатюка, 2003. - 52 с
2. Кремень В.Г. Освіта і наука України : шляхи модернізації (факти, роздуми, перспективи) / В.Г. Кремень. - К. : Грамота, 2003. -216 с.
3. Левшин
MM. Особистісна зорієнтованість дидактико-методичних комплексів для ВНЗ / М.М. Левшин // Вища освіта України. -2006. - №2.-С 99-105.
4. Моторіна
В.Г., Кирилецька Г.М. Особистісно орієнтований підхід до навчання / В.Г. Моторіна, Г.М. Кирилецька // Нова педагогічна думка. - 2007. - №3. - С.113-116.
5. Національна доктрина розвитку освіти України у
XXI столітті. -К., 2001. -С. 4.
6. Подмазін СІ. Особистісно орієнтована освіта як особливий вид діяльності / СІ. Подмазін // Сучасні шкільні технології. - К. :
Ред. загальнопед. газет., 2004. - Ч. 1. - С 43-49.
7.
Сердюк О.П. Методологічні засади моделювання особистісно-орієнтованої діяльності у вищій школі України / О. П. Сердюк // Вища освіта України. - 2005. - №1. - С 60-65.
8. Сухомлинский
В.А. О воспитании / В.А. Сухомлинский. - М., 1973.-Т. 4.-С 477.
9.
Якиманская И.С. Личностно-ориентированое обучение в современной школе / И.С. Якиманская. - М., 1996. - 96 с.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com