www.VuzLib.com

Головна arrow Педагогіка arrow Проектна діяльність студентів на заняттях у навчальних майстернях
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Проектна діяльність студентів на заняттях у навчальних майстернях

Ю. В. Сілохін,
кандидат технічних наук, доцент
(Бердянський державний педагогічний університет),

Л. П. Лодягіна,
методист
(Бердянський міський відділ освіти)

ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ У НАВЧАЛЬНИХ МАЙСТЕРНЯХ

   Постановка проблеми. Кардинальні зміни, що відбуваються в суспільному житті України, висувають високі вимоги до особистісних та професійно значущих якостей національних кадрів з вищою освітою. Актуальними у професійній діяльності стають активність, ініціативність, самостійність, висока відповідальність спеціаліста, професійна компетентність на основі фундаментальних знань, що забезпечує мобільність і адаптивність до динамічних умов ринку праці. У зв'язку з цим надзвичайно актуальною постає проблема оновлення змісту професійної підготовки фахівців. Сучасний науково-технологічний етап розвитку науки призвів до того, що частина знань, набутих студентом під час навчання у вищій школі, стає застарілою ще до його завершення. У такій ситуації є очевидним, що першочергове завдання ВНЗ - це не тільки засвоєння певних фахових знань, а й формування професійної компетентності майбутнього вчителя, складовою якої є готовність до організації проектної діяльності учнів ЗОШ. Для підготовки майбутнього вчителя трудового навчання до нового типу педагогічної діяльності необхідна побудова системи навчання, яка орієнтована на становлення його готовності до використання проектної діяльності.
   Аналіз досліджень і публікацій. Неабияке значення для розробки теоретичних основ проектної діяльності мають праці таких українських науковців, як: О. Коберник [2], С Ящук [7\ О. Пєхота [5], російських - В. Гузєєв [1], Е. Полат [4], Н. Пахомова [6]. Дослідження свідчать, що основою проектної діяльності учнів є розвиток у них пізнавальних навичок, критичного мислення, уміння самостійно конструювати власні знання та орієнтуватися в інформаційному просторі. Саме тому цю педагогічну технологію визнають ефективним засобом формування життєвої компетентності учнівської молоді.
   Проте, такі питання, як зміст та методика підготовки учителів до навчання учнів проектної діяльності, до сьогодні залишаються поза увагою дослідників. Студенти педагогічних вишів, як і раніше, навчаються за посібником Е. Муравйова 1987 року видання [3], у якому питання конструювання та проектування виробів висвітлено лише на трьох сторінках з 512. За таких умов кожен викладач змушений розробляти свою концепцію проведення занять за методом проектів. Така абсолютно не вирішена проблема підготовки майбутніх учителів до організації проектної діяльності учнів ЗОНІ обумовила вибір теми нашого дослідження - "Проектна діяльність студентів на заняттях у навчальних майстернях".
   Метою статті стала розробка навчальної програми для ВНЗ, яка б сприяла формуванню компетенції студентів щодо проектної діяльності. Готовність учителя до навчання школярів проектної діяльності є необхідним елементом його професійно-педагогічної культури, що дозволяє забезпечити грамотне, професійне та творче запровадження ідей технологічної культури у школі. Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: вивчити та проаналізувати стан проблеми з урахуванням сучасних вимог до професійної підготовки вчителя трудового навчання; визначити місце знань про метод проектів у структурі професійної підготовки вчителів трудового навчання; розробити програму спецкурсу "Основи проектної діяльності учнів ЗОШ" для студентів спеціальності 7.010103, здійснити вибір і структурування навчального матеріалу для теоретичних та практичних занять з цього курсу.
   Для вирішення поставлених завдань на всіх етапах роботи застосовано комплекс теоретичних і емпіричних методів, які взаємно доповнювали один одного. Серед теоретичних методів використовувалися вивчення та аналіз літературних джерел з проблеми дослідження (психолого-педагогічна література, навчальні плани й програми зі спеціальності 7.010103, підручники, навчальні та методичні посібники); вивчення й узагальнення педагогічного досвіду вчителів трудового навчання, викладачів вищих педагогічних закладів освіти України й аналіз власного досвіду.
   Запропонована нами програма курсу "Основи проектної діяльності учнів ЗОШ" розроблена для студентів спеціальності 7.010103 "Технологічна освіта" та відповідає загальним вимогам професійної підготовки спеціаліста.
   Тематичний план курсу "Основи проектної діяльності учнів ЗОШ". Основною метою програми курсу "Основи проектної діяльності учнів ЗОШ" є надання студентам теоретичних і практичних знань у галузі проектної діяльності, озброєння їх методикою проведення занять з трудового навчання учнів ЗОШ проектним методом. Завдання проектної діяльності студентів: організувати дослідницьку, творчу, самостійну діяльність; використовувати різні методи й форми самостійної пізнавальної, практичної роботи та сприяти інтелектуальному розвитку; встановлювати ділові контакти між викладачами та студентами.
   Студент повинен знати: 1) сутність і зміст проектної діяльності; 2) вимоги до професійно значущих якостей учителя, зважаючи на перехід Д° проектно-створювальної системи навчання у ЗОШ; 3) сутність та класифікацію навчальних творчих проектів, вимоги до їх виконання; 4) етапи проектної технології; види діяльності учнів і вчителя на кожному з них; 5) методи навчання проектної діяльності. Студент повинен уміти: ^використовувати алгоритмічні й неалгоритмічні методи пошуку рішень технічних, конструкторських задач; 2) навчати школярів здійснювати пошук творчої проблеми; 3) проектувати процес навчання учнів проектної діяльності; 4) самостійно виконувати проекти та їх захищати; 5) об'єктивно оцінювати учнівські проекти та їх захищати, проводити конкурси проектів; 6) розробляти банки проектів і плани уроків за темами шкільної програми з навчання учнів проектної діяльності.
   Програма розрахована на 38 годин, зокрема, лекційних занять - 10 годин, лабораторних - 20 годин, самостійна робота - 8 годин. Завершується навчальний курс підготовкою проекту і його захистом.

Таблиця 1 Програма курсу "Основи проектної діяльності учнів ЗОШ"

№з/п

Теми курсу лекцій

Кількість годин

Самостійна робота, год.

Разом, год.

1.

Проектна діяльність як засіб навчання та виховання учнів.

2

2

4

2.

Зміст проектної діяльності учнів ЗОНІ.

2

2

4

3.

Методи навчання учнів ЗОНІ проектної діяльності.

2

2

4

4.

Методика навчання учнів проектної діяльності.

4

2

6

 

Разом, годин

10

8

18

   Зміст курсу лекцій
   Лекція № 1. Проектна діяльність як засіб навчання та виховання учнів. Становлення та розвиток теорії проектної діяльності в зарубіжній і вітчизняній педагогіці. Сучасний стан проектної діяльності учнів в ЗОШ України. Сутність поняття "проектна діяльність". Поняття "проект". Навчальні проекти: сутність, класифікація. Основні типи проектів: дослідні, творчі, ігрові, інформаційні, прикладні. Види діяльності учнів (ігрова, пізнавальна, навчальна, проектна). Роль проектної діяльності у розвитку мислення та творчих здібностей учнів. Вплив проектної діяльності на моральне, трудове, економічне виховання. Місце проектної діяльності у формуванні високих мотивів та результатів навчання. Зміна ролі вчителя під час застосування проектного методу навчання.
   Лекція № 2. Зміст проектної діяльності учнів ЗОШ. Загальнодидактичні принципи у навчанні учнів проектної діяльності. Мета, завдання навчання учнів проектної діяльності. Методи, засоби та організаційні форми навчання. Умови ефективності процесу навчання учнів проектної діяльності. Зміст проектної діяльності учнів різного шкільного віку.
   Лекція № 3. Методи навчання учнів ЗОШ проектної діяльності. Загальна характеристика вербальних методів навчання, їх роль в активізації творчої діяльності учнів. Методи навчання учнів проектної діяльності: метод мозкової атаки, метод фантазування, метод фокальних об'єктів, дизайн-аналіз, морфологічний аналіз, метод зразків, алгоритм розв'язання винахідницьких задач (АРВЗ).
   Лекція № 4. Методика навчання учнів проектної діяльності. Навчальний проект та методика його виконання. Методика організації пошуково-дослідницького етапу проектної діяльності учнів. Методика організації етапів технічного та робочого проектування виробів. Розробка конкретних проектів та їх захист. Розробка банку проектів та планів уроків за темами шкільної програми з навчання учнів проектної діяльності.
   Зміст завдань для самостійної роботи: 1) сутність проектної діяльності у працях українських та закордонних вчених; 2) проектна діяльність як засіб навчання та виховання школярів; 3) критерії та показники ефективності процесу навчання учнів проектної діяльності; 4) сутність, структура та фактори формування змісту проектної освіти учнів.
   Плани лабораторних занять
   1. Методика застосування методів технічної творчості в трудовому навчанні учнів ЗОНІ (4 години). Мета: розкрити сутність методів пошуку технічних рішень проблемних задач, розвивати навички їх використання в майбутніх вчителів трудового навчання. Головні питання заняття: 1) місце вербальних методів навчання, методик активізації наочних методів у проектній діяльності; 2) роль, функції методів активізації творчої діяльності учнів; 3) можливості застосування методу "мозковий штурм", методу фантазування, алгоритмічного методу зразків (АРВЗ) у навчальному процесі; 4) варіанти впровадження методів активізації творчості на уроках трудового навчання під час виконання проектів.
   2. Методика організації етапу технічного проектування виробів (6 годин). Мета: надати інформацію про організацію діяльності учнів під час розробки технічного проекту та забезпечити засвоєння його основних компонентів. Головні завдання заняття: 1) вчити визначати тему та формулювати завдання проекту; 2) показати, як проводиться дослідження та аналіз проблеми; 3) вчити складати дизайн-специфікацію; 4) розвивати навички ескізного пошуку найкращого варіанту конструкції виробу; 5) вчити оформляти необхідні документи технічного проекту: технічний малюнок виробу (креслення загального виду), специфікацію та пояснювальну записку.
   3. Методика організації етапу робочого проектування виробу (6 годин). Мета: забезпечити засвоєння основ організації роботи учнів над робочим проектом. Головні задания заняття: вчити розробляти робочу документацію: креслення вузлів і деталей, технічну характеристику виробу, технічний паспорт, інструкцію з експлуатації та економічний розрахунок собівартості виготовлення виробу.4. Методика організації технологічного етапу проектування виробу (4 години). Мета: вчити здійснювати усі необхідні заходи щодо підготовки проекту до захисту. Головні завдання заняття: 1) обрати форму публічного захисту розробленого проекту (конкурс проектів, виставка, наукова конференція, ярмарка-продаж тощо); 2) вчити розробляти критерії оцінки розробленого проекту; 3) скласти доповідь; 4) підготовити наочність (ескізи, схеми, креслення, технологічні документи, слайди тощо - всі необхідні матеріали для презентації проекту).
   Заключний етап - безпосередня презентація розробленого власного проекту, тобто захист проекту, обговорення його результатів, виявлення недоліків, остаточний контроль та його оцінювання. Кожний студент розробляє та захищає свій проект. Тему проекту обирає самостійно або використовує банк проектів.
   Висновки. Підготовка студентів вищої школи до застосування проектної діяльності є необхідним компонентом становлення професійної майстерності викладача, тому впровадження спецкурсу "Основи проектної діяльності учнів ЗОНІ", без сумніву, буде сприяти підвищенню якості підготовки майбутніх вчителів трудового навчання. Практичне значення дослідження визначається тим, що на його основі визначено зміст навчального матеріалу про метод проектів у професійній підготовці спеціалістів за спеціальністю 7.010103 "Технологічна освіта" у ВНЗ.
   Оволодіння методикою проектування технічних об'єктів майбутніми вчителями трудового навчання буде забезпечено в разі виконання таких умов:
   1) система знань про проектний метод повинна розглядатися як невід'ємна складова професійної підготовки майбутніх вчителів трудового навчання;
   2) зміст навчання повинен визначатися сучасними уявленнями про метод проектів, редуційованими до умов формування професійної компетентності майбутніх вчителів трудового навчання;
   3) методика формування у студентів системи знань буде ґрунтуватися на комплексному застосуванні взаємно доповнюючих активних методів і засобів навчання.
   У процесі розробки програми встановлено, що на різних етапах проектної діяльності можуть знайти застосування різні форми та методи, як-то: навчально-пізнавальні (лекції, факультативи, практичні та лабораторні заняття, семінари), ігрові (рольові, комп'ютерні та інші ігри), самостійна робота (реферати, доповіді, аналіз і узагальнення навчального матеріалу), навчально-розвивальні (дискусії, змагання, конкурси, вікторини).
   Перспективи подальших пошуків у напрямку дослідження. Іншими словами, проектно-технологічна діяльність студентів повинна стати не репродуктивною, а творчою діяльністю, у процесі якої формуються елементи технологічної культури, розвиваються здібності до генерації нових ідей, їх аналізу, самостійного пошуку рішень, формування власної думки, розвитку творчого потенціалу, тобто найважливіших складових професійної компетентності сучасного вчителя трудового навчання.

ЛІТЕРАТУРА

1. Гузеев В. Образовательная технология: от приема до философии / В. Гузеева. - М. : Сентябрь, 1996. - 112 с.
2. КоберникО. Розробка творчих проектів на уроках технічної праці / О. Коберник // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2002. - № 1. - С. 41-45.
3. Муравьев Е. М., Молодцов М. П. Практикум в учебных мастерских / Е. М. Муравьев, М. П. Молодцов. -М.: Просвещение, 1987. -512 с.
4. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / под ред. Е. Полат. - М. : Академия, 2000. - 271 с.
5. Освітні технології : навчально-методичний посібник / за заг. ред. О. М. Пєхоти.-К. : А.С.К., 2001.-256 с
6. Пахомова Н. Учебные проекты: методология поиска / Н. Пахомова // Учитель. - 2000. - № 1. - С. 41-45.
7. ЯщукС. Розвиток творчого потенціалу учнів у процесі проектно-технологічної діяльності / С Ящук// Рідна школа. - 2004. - № 4. - С 9 -11.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com