www.VuzLib.com

Головна arrow Педагогіка arrow Проблема навчання студентів використовувати комп’ютерні технології в управлінні виробництвом
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Проблема навчання студентів використовувати комп’ютерні технології в управлінні виробництвом

І.С. Смоліна,
старший викладач
(Бердянський державний педагогічний університет)

ПРОБЛЕМА НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ВИКОРИСТОВУВАТИ КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ВИРОБНИЦТВОМ

   Постановка проблеми. Сьогодні існує проблема навчання студентів використання комп'ютерних технологій в управлінні виробництвом. Студенти мають знати не тільки загальні поняття, вміти програмувати, вони так само повинні навчитися приймати рішення в різних галузях, у тому числі й виробничих. І наше завдання навчити майбутніх фахівців використати ці технології, зокрема в управлінні виробництвом.
   Випускник ВНЗ, одержавши кваліфікацію "інженер-педагог комп'ютерного профілю" і прийшовши на виробництво, зіштовхується з багатьма проблемами. Молодому фахівцеві важко швидко й грамотно знайти рішення багатьох завдань, які постають перед ним.
   Перехід до ринкової економіки вимагає конкурентноздатних фахівців, що володіють професійною мобільністю, високою професійною культурою, динамічною кваліфікацією, отже, нових підходів до системи підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації кадрів у галузі професійної освіти. Ось чому існує необхідність підготовки молодого фахівця до використання комп'ютерних технологій в управлінні виробництвом ще в стінах ВНЗ, пошуку ефективних форм і методів навчання студентів.
   Актуальність теми дослідження зумовлена перебудовою системи профтехосвіти. Основними проблемами, що супроводжують цей процес, є: підвищення якості підготовки безпосередніх виробників матеріальних цінностей держави - професійних кадрів, приведення їх у відповідність до світових стандартів, розвиток професійної компетентності, конкурентоспроможності та мобільності випускників в умовах розвитку ринкових економічних відносин.
   Аналіз досліджень і публікацій. Є велика кількість робіт, у яких досліджуються різні аспекти діяльності педагога (Ю.Бабанський, Ю.Кулюткин, Ю.Львова, Н.Махмутов, В.Онищук, Г.Сухобська), викладача й майстра виробничого навчання в училищах, але багато аспектів їхньої діяльності по плануванню й реалізації планів не розкриті в контексті сучасних вимог суспільства й виробництва. Застосування засобів інформатизації освіти у професіональній і зокрема професійно-педагогічній освіті досліджені в роботах Л.Долинера, В.Ларіонова, Д.Матроса, В.Шапкіна, Р.Шрейнерата ін.
   Метою дослідження є визначення складових, щодо підготовки майбутніх інженерів-педагогів до використання комп'ютерних технологій у майбутній професійній діяльності при роботі з програмою 1С:Підприємство.
   Одним з найбільш результативних способів зниження витрат у виробництві є побудова й оптимізація плану виробництва продукції. Це дозволяє підприємству знизити рівень простою обладнання й висококваліфікованих фахівців, скоротити строки виконання замовлень, уникнути зривів плану продажів через перевантаження виробничих ресурсів, оптимізувати рух матеріалів і складські залишки, зробити процес виробництва прозорим і керованим. [3]
   Такою системою є 1С: Підприємство, яка призначена для планування виробничих процесів і матеріальних потоків у виробництві, відбиття процесів виробничої діяльності підприємства й побудови нормативної системи управління виробництвом. 1С: Підприємство є системою програм для автоматизації різних галузей економічної діяльності. У конкретний програмний продукт, що входить у систему програм 1С: Підприємство, включаються ті функції й можливості, які відповідають призначенню цього продукту. 1С: Підприємство є гнучкою системою, що існує для розв'язання широкого кола завдань у сфері автоматизації діяльності підприємств. Усі складові системи програм 1С: Підприємство можна розділити на Технологічну платформу й Конфігурації. Технологічна платформа являє собою набір різних механізмів, використовуваних для автоматизації економічної діяльності й не залежних від конкретного законодавства й методології обліку. Конфігурації є суто прикладними рішеннями. Кожна конфігурація орієнтована на автоматизацію певної сфери економічної діяльності та відповідає прийнятому законодавству. Функціонування системи ділиться на два процеси - конфігурування (опис моделі предметної галузі засобами системи) і виконання (обробка даних предметної галузі).[1]
   Результатом конфігурування є конфігурація, що являє собою модель предметної галузі. На етапі конфігурування система оперує такими універсальними поняттями (об'єктами), як "Документ", "Журнал документів", "Довідник", "Реквізит", "Регістр" та ін. Сукупність цих понять і визначає концепцію системи. На рівні системи визначені самі поняття й стандартні операції по їхній обробці. Засоби конфігурування дозволяють описати структури інформації, що входить у ці об'єкти, і алгоритми, що описують специфіку їхньої обробки, для відбиття різних особливостей обліку.
   У процесі конфігурування формуються структура інформаційної бази, алгоритми обробки, форми діалогів і вихідних документів. Інформаційна структура проектується на рівні передбачених у системі типів оброблюваних об'єктів предметної галузі (константи, довідники, документи, регістри, перерахування, журнали розрахунків, бухгалтерські рахунки, операції, проводки й ін.).
   У процесі виконання система вже оперує конкретними поняттями, описаними на етапі конфігурування (довідниками товарів й організацій, рахунками, накладними й т.д.). При роботі користувача в режимі виконання конфігурації обробка інформації виконується як штатними засобами системи, так і з використанням алгоритмів, створених на етапі конфігурування.[5]
   Розглянемо основні типи об'єктів, підтримуваних системою 1С:Підприємство. Як відзначалося, низка об'єктів системи входить у набір базових засобів, які доступні при будь-якому наборі компонентів. Крім того, кожен компонент привносить у систему можливість роботи зі своїми об'єктами, які реалізують властиві їй механізми.
   Для роботи з постійною й умовно-постійною інформацією з деякою множиною значень у системі використовуються об'єкти типу "Довідник".
   Зазвичай довідниками є списки матеріалів, товарів, організацій, валют, співробітників тощо. Механізм підтримки довідників дозволяє спроектувати й підтримувати всілякі довідники. На етапі конфігурування можна описати, якими властивостями володіє кожен конкретний довідник, наприклад, довжина й тип коду, кількість рівнів, підтримка унікальності кодів, набір реквізитів довідника.
   Крім коду й найменування, механізм роботи з довідниками дозволяє створювати набір реквізитів для зберігання будь-якої додаткової інформації про елемент довідника. Для кожного довідника може бути задано кілька форм перегляду й редагування.
   У конкретній конфігурації створюється необхідна кількість довідників для зберігання даних про об'єкти, використовуваних при автоматизації певної предметної галузі. Наприклад, це можуть бути довідники "Організації", "Товари", "Співробітники" і т.д.
   Одними з найважливіших об'єктів системи є Документи, які призначені для зберігання основної інформації про всі події, що відбуваються на підприємстві і, зрозуміло, мають смисл із погляду економіки. За допомогою документів відображаються й платежі з розрахункового рахунку, і операції по касі, і кадрові переміщення, і руху по складу, та інші подібні події.
   Кожен вид документа може мати необмежену кількість реквізитів у шапці й у багаторядковий частині. Для документа створюється форма введення - екранний діалог. При настроюванні для документа задаються також загальні характеристики: довжина номера документа, умови підтримки унікальності номерів тощо. Всі документи характеризуються номером, датою й часом. Документи відіграють центральну роль для основних механізмів, реалізованих компонентами системи.
   Ще одним об'єктом системи є Журнали документів, які призначені для перегляду документів. Кожен вид документа може бути віднесений до певного журналу. Сам журнал документів не додає нових даних у систему, а служить тільки як засіб перегляду списку документів одного або декількох видів. Для журналу можуть бути визначені графи журналу для зручності перегляду реквізитів різних видів документів, віднесених до даного журналу. Для журналу може бути описано кілька форм його візуального подання. Для опису звітів і процедур довільної обробки на етапі конфігурування може бути створена необмежена кількість форм звітів. Кожна форма має свій діалог настроювання, що дозволяє визначити набір параметрів формування звітів. Алгоритм одержання звіту описується з використанням вбудованої мови, при цьому може бути задіяна убудована мова запитів. Для виведення звітів може бути використаний як текстовий формат, так і спеціалізований табличний формат звітів. [6]
   У Бердянському державному педагогічному університеті на факультеті комп'ютерних технологій та систем майбутніми інженерами -педагогами вивчається дисципліна "Застосування комп'ютерних технологій в управлінні виробництвом". Це актуальна навчальна дисципліна, що змушена йти в ногу із сучасними вимогами практики.
   Курс вивчається в сьомому семестрі і складає 144 годин: із них 32 години - лекції, 32 години - лабораторні заняття і 80 годин -самостійна робота. Курс поділяється на чотири кредити згідно з Болонським процесом. Системний підхід до підбору навчального матеріалу, його структуризація, виділення основних понять і зв'язків між ними є основою для розробки робочої програми.
   При вивчені цієї дисципліни можна виявити чотири компоненти облікової системи, а саме:
   1) систему зберігання, пошуку й редагування умовно-постійної й нормативно-довідкової інформації, що змінюються досить рідко (довідники);
   2) систему введення й фіксації подій зовнішнього світу (документів, господарських операцій тощо), що впливають на стан системи;
   3) систему роботи з динамічною інформацією (залишки). Генератор звітів, що дозволяє одержувати різноманітні звіти як на основі динамічних даних та історією їхньої зміни, так і за довідковою інформацією й історії подій.
   І зв'язані вони, як правило, таким чином, що при уведенні подій на базі інформації, що зберігається в довідниках, виконується зміна динамічної інформації (залишків). Причому зміна залишків виконується шляхом формування набору елементарних операцій (проводок або рухів). Надалі на основі інформації, що зберігається в системі, користувач одержує різнобічні звіти.
   Отже, в 1С: Підприємство все це є, причому навіть три варіанти зберігання динамічної інформації.
   Основний зміст курсу "Застосування комп'ютерних технологій в управлінні виробництвом" присвячено вивченню системи 1С: Підприємство. Метою лабораторних занять є засвоєння принципів побудови алгоритмів і методики постановки задач для їх вирішення на комп'ютері. У нашому дослідженні розглядається процес навчання на задачах. Головний критерій, відповідно до якого здійснюється підбір задач, полягає в тому, що задачі мають бути професійно орієнтовані. Перед студентом ставляться певні завдання, які він повинен виконати, використовуючи свої знання та вміння.
   Включення в програму методів обробки комп'ютерної інформації обумовлено необхідністю формування у студентів умінь систематизації, упорядкування й обробки отриманих даних. Уміння визначати основні етапи при роботі з програмою 1С: Підприємство дозволяють студенту провести аналіз методів вирішення задачі і вибрати найбільш оптимальний варіант.
   Вивчаючи програму 1С: Підприємство, студенти розв'язують ряд задач, необхідних для отримання результату. На лабораторних заняттях, вони складають алгоритми виконання певних дій. Так, наприклад, метою лабораторних занять є створення бази даних в системі 1С: Підприємство. База складається з декількох елементів, яки потребують поетапного розв'язання. При створенні бази 1С: Підприємство студенти повинні оволодіти навичками та уміннями роботи з Довідниками, Документами, Журналами, Звітами системи. На кожному етапі роботи с цими об'єктами вони навчаються працювати з реквізитами документів та журналів, управляти списками Довідників та Документів, розробляти структуру Документів, Журналів, вчаться редагувати ці об'єкти. При роботі з об'єктами деякі дії повторюються, тому немає потреби навчати студентів із самого початку виконувати ті дії, які виконувались раніше.
   На наш погляд, у навчальному процесі потрібно відмовитися від оцінок і перейти до бальної системи. Так, наприклад, студенти, навчаючись за Болонською системою, при вивченні курсу "Застосування комп'ютерних технологій в управлінні виробництвом" одержують максимальний бал - 100. Сюди входять 41 бал за контрольну роботу, 32 бали за виконання та звіт по лабораторній роботі та 27 балів за самостійну роботу. Таким чином, кожний студент має можливість отримати бали, відповідно своїм знанням, умінням та навичкам.
   У будь-якому випадку студент має одержати достатній рівень професійних умінь, навичок і знань незалежно від його підготовленості. У підсумку сумарний бал визначається для кожного студента за істотно різний час. Диференційований підхід в оцінці знань забезпечує повна відповідність за рахунок вагових коефіцієнтів, а робота у власному темпі забезпечує рівномірне інтегрування знань. Не виключене повне вирівнювання знань до кінця курсу, що забезпечується автоматично.
   Включені в програму задачі вимагають для їхнього вирішення інтелектуальних зусиль. Як викладач, так і студент мають максимально віддаватися роботі внаслідок обмежень, що накладаються дефіцитом часу на вивчення курсу.
   Висновки. Саме дисципліна "Застосування комп'ютерних технологій в управлінні виробництвом" є об'єктом, на якому при дослідженні проблем, зв'язаних з оптимізацією навчального процесу, виникали і виникають проблеми. Вирішення цих проблем вимагає серйозного наукового підходу. Тому вивчення цієї дисципліни студентами інженерно-педагогічних спеціальностей у Бердянському державному педагогічному університеті, є актуальним при підготовці майбутніх спеціалістів у галузі управління виробництвом.

ЛІТЕРАТУРА

1. Байдраков В., Борун А., Нуралиев С, Федоров Б., Филиппов В. 1С: Предприятие 7.7. Конфигурирование и администрирование. 4.1. / В.Байдраков, А.Борун, С.Нуралиев, Б.Федоров, В.Филиппов. - М.: Фирма "1С", 1999.-396 с.
2. Гринберг А.С, Горбачёв И.И., Бондаренко А.С. Информационные технологи управления: Учебное пособие для вузов / А.С.Гринберг, Н.Н.Горбачёв, А.С.Бондаренко. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2004.-479 с.
3. Информационные технологии управления: Учебное пособие для вузов / под ред.проф. Г.А. Титоренко. - 2-е изд., доп. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2005. - 439 с.
4. Люкшинов А.Н. Стратегический менеджмент: Учебное пособие для вузов / А.Н.Люкшинов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 375 с.
5. Ребрин Ю.И. Основы экономики и управления производством. Конспект лекцій / Ю.И.Ребрин. -Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000.
6. Филимонова Е.В. 1С: Предприятие 7.7: Практический самоучитель: 1С: Бухгалтерия; 1С: Торговля и склад; 1С: Зарплата и кадры: Учебное пособие для вузов, средних специальных учебных заведений / Е.В.Филимонова. - М.: Феникс, 2007. - 345 с.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com