www.VuzLib.com

Головна arrow Митна справа arrow Порядок переміщення текстових та аудіовізуальних товарів через митний кордон
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Порядок переміщення текстових та аудіовізуальних товарів через митний кордон

Порядок переміщення текстових та аудіовізуальних товарів через митний кордон

   На підставі закону України "Про державну таємницю" контроль за дотриманням законодавства з питань охорони державної таємниці, що переміщається через кордон в пункт міжнародного поштового обміну, здійснюється силами, та засобами Державного Комітету таємниць. В інших пунктах пропуску через кордон, де немає представників Державного Комітету таємниць ці функції здійснюють митні органи, які при потребі консультуються з органами виконавчої влади.
   Державний Комітет таємниць розглядає текстові матеріали призначені до вивезення за кордон, у тому числі в міжнародних поштових відправленнях або для передачі іноземним організаціям та особам з метою виявлення в них відомостей, що є секретами Української держави і оголошення яких може заподіяти шкоду економічним, військовим, оборонним інтересам України. Догляд здійснюється з метою запобігання вивезення через державний кордон:
   - інформації, яка охороняється законами України "Про інформацію", "Про державну таємницю, іншої інформації, віднесеної до державної таємниці на підставі рішень Державних експертів з питань таємниць ";
   - призначених до патентування в іноземних державах винаходів, корисних моделей, на які не одержано згоду, або є заборона Державного комітету України з питань інтелектуальної власності (ДержПатенту України);
   - творів друку, що становлять історичну, наукову, художню або іншу цінність;
   - ввезення в Україну матеріалів, що містять заклики, або підбурювання до вчинення кримінально-карних справ;
   - продукцію порнографічного та вульгарного змісту.
   Порядок вивезення текстових матеріалів та кіно-фото документів, віднесених до духовних пам'яток історії та культури, визначається Міністерством Культури України. Контроль матеріалів, які переміщаються через митний кордон України здійснюється в пунктах пропуску через митний кордон, або на внутрішніх митницях. У випадку неможливості прийняття співробітниками митних установ рішень про пропуск таких матеріалів, вони можуть бути затримані на час консультації з відповідними органами.
   Призначені до вивезення за кордон текстові та аудіовізуальні матеріали незалежно від способу переміщення (поштовими каналами, через пункти пропуску на державному кордоні, в багажі чи вантажах, передача іноземцям) повинні супроводжуватись документами встановленого зразка. Матеріали, що вивозяться за кордон без дозволу:
   1) випущені для публічного розповсюдження в Україні або за кордоном періодичні та неперіодичні видання, друкована образотворча продукція, картографічні матеріали, ноти та аудіовізуальні матеріали (за винятком тих, що становлять історичну, наукову, художню або іншу цінність, матеріалів з курсів військової підготовки, цивільної оборони і закритих спеціальностей);
   2) технічні описи, інструкції і правила експлуатації, користування на призначену до експорту серійну продукцію, транспортні засоби (як інвентарне майно), товарно-супровідні документи на вантажі, що вивозяться, суднові бібліотеки (на морських та річкових суднах);
   3) оригінали і засвідчені нотаріально копії документів, що належать громадянам, про:
   - реєстрацію актів громадянського стану;
   - освіту;
   - присудження наукових ступенів, присвоєння вчених звань і підвищення кваліфікації;
   - реєстрацію транспортних і інших технічних засобів та право управління ними;
   - трудовий стаж (для трудових книжок лише довідки);
   - проходження військової служби;
   - участь у Великій Вітчизняній та інших війнах і військових конфліктах;
   - поранення та лікування;
   - нагороди;
   - пенсії;
   - спадщину;
   - інші документи, що стосуються забезпечення прав і законних інтересів громадян і осіб без громадянства, крім перелічених вище.
   Рукописи лекцій, доповідей та повідомлень на конференціях, симпозіумах, конгресах, з'їздах, нарадах, матеріали виставок (крім виставок, що будуються на матеріалах Державного музейного фонду України) та рекламні матеріали від реєстрації в агентстві звільнені.
   Пропускаються через державний кордон України за дозволом Урядової комісії з експортного контролю наступні матеріали:
   - відомості або результати (проміжні матеріали) науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт та дисертацій, які виконуються або були виконані на замовлення чи в інтересах оборони та безпеки України;
   - друковані матеріали, рукописи, кліше, фото-, кіноматеріали, відео-записи, платівки та інші звукозаписи, малюнки, інші друковані й образотворчі матеріали, що містять відомості про зброю, військову чи спеціальну техніку або технології їх виготовлення;
   - технічні засоби обробки та зберігання інформації, які мають енерго-незалежні елементи пам'яті, машинні носії (магнітні диски та стрічки усіх видів, перфокарти та перфострічки, мікрофотоносії і т. п.), що містять інформацію про зброю, військову чи спеціальну техніку або технології її виготовлення;
   - матеріали, що містять описи (або відомості про них) способів виготовлення або застосування зброї усіх видів та боєприпасів до неї, військової і спеціальної техніки та запасних частин до неї, військового майна та вибухових речовин, а також сировини та матеріалів, комплектуючих та напівфабрикатів, що використовуються для їх виробництва.
   Твори друку, що становлять історичну, наукову, художню або іншу цінність можуть вивозитись за кордон при наявності дозволу, який видається Держкультконтролем Міністерства культури України. Не підлягають вивезенню (пересиланню) з України наступні творів друку:
   1) книги, образотворчі видання, картографічні і нотні видання, що вийшли до 1925 року включно (для творів друку рішенням штатних груп мистецтвознавців-контролерів може встановлюватись інший обмежувальний для вивезення (пересилання) строк випуску видання у світ, але не раніше 1925 року);
   2) іноземні книги, образотворчі, картографічні і нотні видання, книги кирилівського і глаголічного друку, що вийшли до 1880 року включно.
   3) періодичні і ті, що продовжуються (Праці, Записки, Відомості, Вісники, Збірники наукових праць тощо) видання, які вийшли до 1945 року включно.
   4) твори друку, які є рідкісними зразками художнього оформлення:
   - розмножені незвичайним способом (гравіровані, з витканим текстом);
   - віддруковані на незвичайних видах матеріалів (шовку, пергаменті, пробці, інших матеріалах);
   - в художніх палітурках індивідуальної роботи, в тому числі з застосуванням дорогоцінного каміння, металів, перламутру, цінних порід дерева, сортів хутра, шкіри.
   5) твори друку з автографами, рукописними помітками, екслібрисами бібліотек та книжкових колекцій видатних громадських і державних діячів, письменників, вчених, діячів культури і мистецтва.
   6) видання з печатками діючих бібліотек і установ.
   Не підлягають пропуску через державний кордон на підставі чинного законодавства України:
   - матеріали, що містять заклики до насильницького повалення чи зміни державного і суспільного ладу, порушення територіальної цілісності, державного суверенітету і безпеки України, пропаганду війни, насильства та жорстокості, расової, національної, релігійної винятковості або нетерпимості, підбурювання до вчинення кримінально караних дій;
   - матеріали, що містять описи способів виготовлення і застосування наркотиків і сильнодіючих отруйних речовин;
   - матеріали порнографічного та вульгарного змісту;
   - трудові книжки, військові квитки, дозвіл на право носіння зброї, посвідчення особи (замість трудової книжки і даних документів пропускаються архівні довідки про трудовий стаж, проходження військової служби, які видаються архівними установами);
   - твори друку, що становлять історичну, наукову, художню або іншу цінність. Документи і матеріали, що мають грифи таємності, вивозяться в
   порядку, який визначається Державним комітетом України з питань державних секретів. Лише у випадках тимчасового експонування або реставрації їх за кордоном можуть вивозитись:
   - документи Національного архівного фонду України (з дозволу Голо-вархіву України);
   - документи і матеріали, віднесені до духовних пам'яток історії та культури (з дозволу Міністерства культури України).
   При вивезенні текстових матеріалів за кордон України вони повинні завчасно подаватися для перевірки (контролю) митним установам. У випадку відсутності ліцензій або дозволів (висновків) і неможливості прийняття співробітниками митних установ рішення про можливість вивезення за кордон таких матеріалів (з точки зору дотримання економічних, науково-технічних, оборонних і інших інтересів країни), вони можуть бути затримані на час консультацій з органами Держкомтаємниць або іншими зацікавленими організаціями за профілем, але на строк не більше двох місяців.
   В залежності від виду, характеру матеріалів та порушення чинного порядку пропуску їх через державний кордон митні установи на підставі висновків Держкомтаємниць, інших органів державної виконавчої влади приймають остаточно рішення про затримання, направлення на експертизу або одержання необхідних дозволів, вилучення, а при необхідності - й про знищення таких матеріалів, а саме:
   - текстові та фотокінофономатеріали які не підлягають пропуску через державний кордон на підставі чинного законодавства України знищуються на підставі акта, магнітні носії інформації попередньо розмагнічуються і повертаються власнику.
   - твори друку, що не підлягають вивезенню (пересиланню) з України, повертаються відправникам. В окремих випадках, коли є підстави вважати, що вони придбані незаконним шляхом (книги з штампами діючих бібліотек, музейні цінності, документи Національного архівного фонду України і т. ін.), вони передаються по акту представникам Держкультконтролю України або Головархіву України, які і приймають остаточне рішення про їх використання.
   - інші матеріали затримуються і повертаються відправникам для одержання необхідних дозволів, ліцензій тощо.
   Імпорт, експорт, оптова і роздрібна торгівля аудіовізуальними творами та примірниками фонограм здійснюються за наявності атестата, що засвідчує правомірність використання аудіовізуальних творів та примірників фонограм. Атестати видаються МЗЕЗТ України або уповноваженими ним органами на кожну партію продукції, що імпортується, експортується, форма атестата затверджується МЗЕЗТ України. У атестаті зазначається:
   - найменування органу, що видав атестат;
   - для юридичних осіб - найменування та місцезнаходження, а для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий, місце проживання);
   - ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності;
   - реєстраційний номер атестата, дата реєстрації;
   - дата видачі атестата;
   - посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи, яка і підписала атестат;
   - найменування аудіовізуальних творів, їх кількість та код УКТ ЗЕД.
   Для одержання атестата на право експорту та імпорту аудіовізуальних творів та примірників фонограм подаються такі документи:
   - заява на одержання атестата;
   - нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;
   - довідка районної податкової інспекції про взяття на облік суб'єкта підприємницької діяльності, засвідчена печаткою;
   - перелік аудіовізуальних творів та/або примірників фонограм із зазначенням їх кількості разом з документами, які підтверджують, що імпортована продукція або продукція, що експортується, реалізовуватиметься за наявності у імпортера чи експортера дозволу осіб, які мають авторське право і суміжні права на використання (відтворення та/або опублікування) цих творів та фонограм.
   Для одержання атестата на право експорту та імпорту фільмів подається державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, яке видається Міністерством культури. Рішення про видачу або відмову у видачі атестата приймається уповноваженим органом не пізніше ніж через 15 днів від дати реєстрації заяви. Рішення про відмову у видачі атестата приймається з обґрунтуванням її причин і надсилається заявнику за підписом посадової особи, яка підписує атестат. Зазначене рішення може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством. У разі втрати атестата дублікат не видається.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com