www.VuzLib.com

Головна arrow Педагогіка arrow Мультимедійні презентації Microsoft Power Point як засіб вивчення навчальної дисципліни "Дошкільна педагогіка"
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Мультимедійні презентації Microsoft Power Point як засіб вивчення навчальної дисципліни "Дошкільна педагогіка"

О. Д. Сидельникова,
кандидат педагогічних наук, доцент
(Маріупольський державний гуманітарний університет)

МУЛЬТИМЕДІЙНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ MICROSOFT POWER POINT ЯК ЗАСІБ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА"

   Постановка проблеми. Необхідність застосування комп'ютерної техніки в освітньому процесі регламентовано нормативно-правовою базою. Так, у Державній національній програмі "Освіта України XXI століття" у розділі "Дошкільне виховання" визначено основні положення: "забезпечення розвитку освіти на основі нових прогресивних концепцій, запровадження в навчально-виховний процес сучасних педагогічних технологій та науково-методичних досягнень; ... підготовка нової генерації педагогічних кадрів, підвищення їх професіонального та загальнокультурного рівня [2, с 7-8]". Ці положення адресовані насамперед практичним працівникам і спонукають їх переорієнтувати власну роботу за новими підходами. Крім того, у "Національній доктрині розвитку освіти", у статті IX наголошено, що "пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, які забезпечують: подальше удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві [5]". Цей документ регламентує створення індустрії сучасних засобів навчання, що відповідають світовому науково-технічному рівню ї є важливою передумовою реалізації ефективних стратегій досягнення цілей освіти. У зв'язку з цим набуває актуальності проблема впровадження нових інноваційних та інформаційних засобів і методів навчання. Саме таким засобом і є мультимедійні презентації з використанням комп'ютерної графіки (Microsoft Power Point).
   Аналіз досліджень і публікацій переконливо свідчить про зацікавленість цим питанням багатьох дослідників. Проведені дослідження щодо запровадження у навчальний процес комп'ютерних технологій (Ю. Бадаев, Ю. Дорошенко) показали, що комп'ютерна графіка: надає необхідної глибини розуміння представленої інформації; є найбільш природнім засобом спілкування людини з комп'ютером; практичне використання її апарату під час розв'язання, моделювання й візуалізації різноманітних задач у всіх без винятку предметах сприяє збільшенню загального часу, відведеного на вивчення комп'ютерної графіки; помітно розширює світогляд студентів і сприяє кращому засвоєнню ними навчального матеріалу; є творчим застосуванням набутих знань, розширенням і закріпленням їх та стимулом більш ґрунтовного вивчення теоретичних дисциплін.
   Зважаючи на актуальність і практичну значущість означеної проблеми, метою публікації є з'ясування та окреслення можливостей використання наочних і практичних методів у процесі викладання навальної дисципліни "Дошкільна педагогіка". Реалізація цієї мети передбачає вирішення низки завдань: з'ясувати пізнавальні та розвивальні можливості застосування мультимедійних презентацій; виявлення їх пізнавальної та розвивальної можливості.
   Наведемо результати роботи викладачів кафедри дошкільної освіти Маріупольського державного гуманітарного університету щодо підготовки нового покоління педагогів дошкільного фаху. Робота з організації навчального процесу на спеціальності "Дошкільне виховання" відбувається на основі демократизації змісту й методів роботи зі студентами як майбутніми фахівцями дошкільної галузі. Дійсно, необхідність і важливість виховання дітей дошкільного віку кваліфікованими вихователями не викликає сумніву. Підготувати такого педагога можна за умови застосування інтерактивних методів та активних форм навчання. Розкриємо досвід застосування мультимедійних презентацій як засобу поєднання вербального викладу змісту із його символічним словесним зображенням під час лекції.
   Теоретичною основою застосування комп'ютерної графіки в навчанні, на нашу думку, є асоціативно-рефлекторна теорія, що базується на вченні І. Сеченова та І. Павлова, в якому процес засвоєння знань розглядається як складна система пізнавальної діяльності. Відповідно до цієї теорії, будь-яке навчання своїм фундаментом має наочність, тобто спирається на чуттєве пізнання, тому збагачення свідомості учня образами та уявленнями - одне із завдань навчальної діяльності; наочні образи важливі не самі по собі, позаяк забезпечують просування свідомості до узагальнень шляхом порівняння. Отже, основний метод асоціативного навчання - вправи.
   Дидактичні умови застосування мультимедійних презентацій в навчанні студентів, на нашу думку, - це обставини процесу навчання, які є результатом цілеспрямованого вибору, конструювання та застосування елементів змісту, методів навчання з використанням комп'ютерної графіки (Microsoft Power Point), завдяки яким процес навчання може бути не лише успішним, а й цікавим.Основу технології застосування Microsoft Power Point в навчанні студентів спеціальності "Дошкільне виховання" під час засвоєння навчальної дисципліни "Дошкільна педагогіка" складають такі концептуальні положення: основна функція ВНЗ- підготовка студентів до повноцінної життєдіяльності в умовах сучасного суспільства; комп'ютерна графіка має стати засобом, що полегшує процес формування компетентності студентів як загальної здатності, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню; навчання здійснюється на основі можливостей технології "мультимедіа"; здобуття знань має спиратися на комп'ютерну візуалізацію навчальної інформації, імітацію та моделювання об'єктів, процесів, явищ, а отже, раціональне використання принципу наочності в навчанні; гармонійний розвиток інтелекту дитини - психологічна засада застосування у навчанні комп'ютерної графіки; перевага індивідуальних форм навчання перед фронтальними (хоча інколи доцільним є застосування групових форм навчання); зміна ролі викладача у навчальному процесі: від людини, яка викладає навчальний матеріал, до координатора, консультанта; посилення пізнавального потенціалу навчального процесу; під час навчання має розвиватися образне сприйняття світу, наочно-образне, наочно-репродуктивне, абстрактне, творче мислення тощо; формування у студентів умінь працювати в графічному редакторі, моделювати графічні зображення.
   Навчальний процес із застосуванням мультимедійної презентації Microsoft Power Point може бути успішним за таких дидактичних умов: дотримання технології застосування комп'ютерної графіки в навчальному процесі; проектування або адаптація навчальної програми з належним рівнем якості та її методичне забезпечення; кваліфіковане педагогічне керівництво процесом навчання за допомогою комп'ютерної графіки; стимулювання активності студентів та розвиткустійкого пізнавального інтересу до навчальної дисципліни "Дошкільна педагогіка". Кожну з цих умов було деталізовано та конкретизовано у процесі викладання навчальної дисципліни "Дошкільна педагогіка". Під час застосування мультимедійних презентацій, створених за допомогою Microsoft Power Point, досліджено ефективність навчання за умови дотримання означених дидактичних умов.Слід зазначити, що ефективність застосування комп'ютерної графіки у навчальному процесі значною мірою залежала від володіння викладачем технологією її застосування. Педагогічна технологія є продуманою в усіх деталях моделлю спільної навчальної та педагогічної діяльності щодо проектування, організації та проведення навчального процесу із забезпеченням комфортних умов для студентів і педагогів. Зважаючи на це, спосіб досягнення мети - застосування мультимедійних презентацій під час викладання означеної навчальної дисципліни завдяки спеціальній комп'ютерній програмі Microsoft Power Point, в яких змістом об'єкта засвоєння є довідкова інформація, демонстрація, моделювання, імітація тощо. Отже, під час добору змісту лекції з навчальної дисципліни "Дошкільна педагогіка" для побудови мультимедійної презентації було важливо визначити основний матеріал, який мають засвоїти студенти. На наш погляд, доцільно включати до презентації окремі педагогічні поняття, принципові положення, окремі блоки структурних компонентів понять, явищ тощо. Деякі сучасні підручники з дошкільної педагогіки добре структуровані, що полегшує відбір змістовних одиниць.
   Під час складання мультимедійних презентацій було враховано такі параметри: а) рівень; б) зміст, що привертає додатково увагу, завдяки комп'ютерній графіці, під час викладання нового навчального матеріалу; в) розумові дії, що необхідні для засвоєння нового матеріалу. Використовуючи мультимедійні презентації під час інтерактивної лекції було враховано побажання студентів щодо презентації означеного виду наочності, поєднуючи їх із власними методичними прийомами. Значну роль у підвищенні ефективності навчання у процесі застосування мультимедійних презентацій з дошкільної педагогіки відігравала наявність пізнавальних мотивів у студентів та їх активність.
   Під час організації інтерактивних занять з дошкільної педагогіки із застосуванням мультимедійних презентацій враховували, що сформувати у студента мотиваційну сферу- означає виробити в нього систему цінностей, прийнятих у нашому суспільстві, виховати потребу в набутті нових знань і умінь, розкрити особистісну суть навчання, словом, допомогти усвідомити, роль навчання у визначенні власного місця в житті. Таким чином, важливою умовою розвитку пізнавальної мотивації студентів спеціальності "Дошкільне виховання" було створення проблемних ситуацій, які стимулювали подолання психологічного бар'єра, спричиненого минулим досвідом та сприяли виникненню нових пізнавальних потреб.
   Розкриємо особливості організації занять. Заняття з використанням мультимедійних презентацій відбувалися у комп'ютерному класі або в аудиторії із застосуванням спеціального мультимедійного обладнання. У першому випадку демонстрували презентацію за допомогою дисплея монітору комп'ютера. При цьому студенти сприймали зображення моделі на екрані. Показ моделі поєднувався з такими методичними прийомами: поясненням структури моделі, визначенням головних понять; опитуванням щодо розуміння суті й структури моделі після візуального знайомства студентів із моделлю; поясненням змісту матеріалу (без повторного читання). Окрім того, надавався час для осмислення матеріалу в межах моделі; визначалися нові елементи, про які студенти дізналися з педагогічного змісту, понять, їх супідрядності; з'ясовували користь від подачі матеріалу у вигляді презентації; ілюстрували прикладами ключові поняття; залучали студентів до пошуку й оприлюднення прикладів окремих положень із власного досвіду. Для доповнення сконцентрованого в презентації матеріалу студентам рекомендували опанувати зміст відповідних сторінок підручника й додаткових джерел.
   З метою визначення ефективності навчання із застосуванням комп'ютерної графіки користувалися критеріями, в основу яких покладено визначені в теоретичній частині дидактичні умови. Після вивчення кожного змістовного модуля навчальної дисципліни проводили модульні контрольні роботи, метою яких було визначення результативності дидактичних умов за обраними критеріями ефективності: якість знань за показниками міцності та усвідомленості; пізнавальна активність за показниками ставлення до предмета, мотиви навчання. Отримані данні дозволяють констатувати, що якість засвоєння знань встановлювалася зазвичай за такими показниками, як їх міцність та усвідомленість. Міцність та усвідомленість знань визначалися відповідно до чотирьох рівнів (низький, середній, достатній, високий) навчальних досягнень. Майже всі студенти показали середній, достатній і високий рівень володіння навчальним матеріалом. Важливим є той факт, що рівень комп'ютерної грамотності, а також рівень володіння уміннями працювати з мультимедійними презентаціями значно підвисився після роботи під час інтерактивних лекцій, семінарів, самостійної роботи із створення власних мультимедійних презентацій.
   З метою визначення мотивації студентів, було проведено їх інтерв'ювання та анкетування. Це дозволило визначити їх ставлення до застосування мультимедійних презентацій під час аудиторної роботи, мотивів їхнього навчання, і за цими показниками встановити рівень пізнавальної активності студентів. Важливим є той факт, що зміни мотиваційної сфери найвиразніше спостерігались у тих студентів, які мали високі показники динаміки якості знань. Анкетування виявило, що застосування комп'ютерної графіки під час викладання навчальної дисципліни "Дошкільна педагогіка" викликало зацікавленість цією дисципліною у студентів. Навіть ті, хто раніше вчилися погано через незацікавленість або невпевненість у власних силах, або через наявний бар'єр між студентом і викладачем, студентом і студентами, покращили успішність, завдяки сформованості мотиваційної сфери, зокрема, пізнавальних мотивів (зацікавленість наочно представленою навчальною інформацією, прагнення до засвоєння нових знань, до рефлексії своєї діяльності).
   Висновки. Сукупність отриманих у процесі експериментального навчання результатів дозволяє зробити такі висновки. Аналіз стану дослідження проблеми застосування комп'ютера загалом та комп'ютерної графіки, зокрема, в навчальному процесі, в психолого-педагогічній, методичній і спеціальній літературі, а також проведена нами експериментальна робота, дали можливість встановити, що комп'ютеру властиві певні специфічні функції. Ці функції, завдяки властивостям комп'ютерної графіки, дозволяють інтенсифікувати усі рівні навчального процесу, а саме: підвищити ефективність, якість і результативність процесу навчання; унаочнити подання навчального матеріалу; забезпечити спонукальні мотиви, що зумовлюють активізацію пізнавальної діяльності; поглибити міжпредметні зв'язки; індивідуалізувати діяльність; сприяти: всебічному і гармонійному розвитку особистості студентів; розвитку творчих здібностей студентів, мислення (наочно-діяльнісного, наочно-образного, інтуїтивного, творчого), умінь здійснювати експериментально-дослідницьку діяльність; формуванню інформаційної культури, умінь приймати рішення або пропонувати варіанти розв'язання у складній ситуації; естетичному вихованню. Однак, існують деякі перешкоди в застосуванні комп'ютерної графіки в навчанні студентів: недостатність розроблення теорії та технології проектування навчання; недостатність методичного забезпечення навчальних програм; несумісність навчальних систем, зумовлена програмою та технічною несумісністю комп'ютерів; не завжди обґрунтоване проблемами педагогічного процесу програмне забезпечення; нерозуміння переваг застосування комп'ютерів і внаслідок цього неможливість використання їх ресурсу у повному обсязі; необхідність оволодіння цілою низкою нових галузей знань з експлуатації комп'ютерів, а також зміни традиційних методів діяльності; труднощі в оволодінні мови символів спілкування з комп'ютером, відмінною від мови людського спілкування.
   Було встановлено та обґрунтовано методи навчання, які дозволяють ефективно будувати навчальний процес, з урахуванням особливостей особистості студента: за ступенем самостійності мислення (репродуктивні, частково-пошукові, дослідницькі); за джерелом подання і сприйняття навчальної діяльності (наочні та практичні); методи формування пізнавальних інтересів (метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних ігор, метод створення ситуації успіху в навчанні, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального матеріалу); метод тестового контролю. Визнано доцільними такі форми навчання: індивідуальна (найчастіше), групова, фронтальна (інколи). Виявлено, що навчальний процес із застосуванням комп'ютерної графіки може бути успішним лише за умов, коли у вищому навальному закладі буде сучасний комп'ютерний або комп'ютерно-мультимедійний клас, мультимедійні аудиторії.
   Технологічна грамотність викладача дозволить йому реально оцінити можливості комп'ютерної графіки, подивитися на педагогічний процес із позиції кінцевого результату. Крім того, слід пам'ятати, що значну роль у підвищенні ефективності навчання в процесі застосування комп'ютерної графіки відіграє наявність пізнавальних мотивів та активність студентів. Спонукальними мотивами до навчання, як показав експеримент, є: новизна роботи з комп'ютером; поширення можливості презентацій навчальної інформації наочно за допомогою графічних малюнків, анімації, тобто відтворення реального середовища діяльності; можливість розкрити практичну значущість матеріалу, що вивчається, та проявити свою творчість. Таким чином, у результаті тривалого використання мультимедійних презентацій під час викладання "Дошкільної педагогіки" дійшли висновків, що це активний метод подачі й сприймання та вивчення змісту означеної дисципліни. Активна робота з мультимедійною презентацією свідчить про їх інтерес до такої роботи, усвідомлення й відчуття позитивної ролі презентацій в опануванні теоретичним матеріалом, підготовці до перевірки знань.
   Перспективи подальших пошуків у напрямку дослідження. Визначення можливостей та особливостей застосування мультимедійних презентацій (виконаних у Microsoft Power Point) під час викладання інших дисциплін, що вивчаються студентами спеціальності "Дошкільна освіта".

ЛІТЕРАТУРА

1. Ващенко Г. Загальні методи навчання / Г. Ващенко. - К. : Українська видавнича спілка, 1997.-441 с
2. Державна національна програма "Освіта. Україна XXI століття". - К., 1994.-61 с
3. Закон України "Про вищу освіту". - К., 2002. -69 с
4. Кремень В. XXI сторіччя / В. Кремень //Дошкільне виховання. - 2003. -№1.-С. 3-5.
5. Національна доктрина розвитку освіти // Освіта України. - 2002. -23 квітня.
6. Симонов В. П. Педагогический менеджмент / В. П. Симонов. -[3-е изд.]. - М. : Педагогическое общество России, 1999. - 430 с.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com