www.VuzLib.com

Головна arrow Педагогіка arrow Теоретичне обґрунтування і принципи використання комп’ютерних засобів навчання під час корекції мовлення дітей із порушеннями психофізичного розвитку
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Теоретичне обґрунтування і принципи використання комп’ютерних засобів навчання під час корекції мовлення дітей із порушеннями психофізичного розвитку

Л.М. Томіч,
кандидат медичних наук, доцент
(Бердянський державний педагогічний університет)

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ І ПРИНЦИПИ ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС КОРЕКЦІЇ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ

   Постановка проблеми. Розвиток науки і техніки, створення нових технічних засобів - комп'ютерів, призвели до істотних змін у всій системі освіти. Інформатизація освіти є складним, багатоступінчастим процесом, у рамках якого можна виділити два основні напрями: комп'ютеризацію і власне інформатизацію.
   Упровадження комп'ютерної техніки в спеціальне навчання пов'язане з вирішенням двох фундаментальних завдань: навчити дітей грамотно користуватися новими знаряддями діяльності і застосовувати нові комп'ютерні технології з метою корекції порушень, а також загального розвитку дитини із порушеннями психофізичного розвитку. Комп'ютеризація спеціальної освіти передбачає взаємодоповнення і взаємопроникнення двох названих вище задач. Навчання дітей з порушеннями розвитку навичок роботи з комп'ютером проводиться в рамках організації змістовної навчальної діяльності, актуальної для дітей цього віку. При такому підході дитина набуває навичок безпосередньо під час роботи на комп'ютері, який виступає як засіб досягнення поставленої корекційної освітньої мети. Таким чином, у процесі комп'ютеризації спеціальної освіти комп'ютер виступає і як об'єкт вивчення, і як засіб підвищення ефективності педагогічного процесу.
   Другий напрям інформатизації освіти має на меті підвищення ефективності освітнього процесу за рахунок застосування сучасних комп'ютерних технологій навчання. Комп'ютерні технології - це технології навчання, засновані на використанні комп'ютера і програмного забезпечення, які вирішують такі дидактичні завдання, розв'язування яких без використання комп'ютера недостатньо ефективно. У зв'язку з цим ряд авторів виділяє три групи проблем. Перша відноситься до теорії навчання з використанням комп'ютерної техніки. Вона зачіпає проблему визначення функціональних співвідношень між засобами навчання - комп'ютером і традиційними засобами, методами навчання і педагогом у процесі навчання. Друга характеризується розробкою і вдосконаленням педагогічних технологій комп'ютерного навчання. Третя пов'язана з проектуванням, розробкою, створенням і впровадженням комп'ютерних навчальних програм.
   Вирішення навчальних і корекційних завдань за допомогою комп'ютерних технологій повинне вбудовуватися в систему навчання. У яких випадках доцільно включити в структуру уроку роботу з комп'ютером, вирішує сам педагог. І це залежатиме від поставлених корекційних і освітніх цілей і завдань, а також від індивідуальних особливостей, можливостей, потреб і стану здоров'я дитини з порушеннями розвитку. При такому підході комп'ютер виступає як допоміжний засіб навчання, що підвищує ефективність педагогічного процесу.
   Аналіз досліджень і публікацій. При обговоренні технологічних проблем інформатизації освіти більшість дослідників, І.Больших, О.Кукушкіна, Н.Вальчук, Е.Шамшур, як основоположну визнають проблему розробки комп'ютерних технологій навчання і створення комп'ютерних навчальних програм. У зв'язку з цим спеціалізовані комп'ютерні технології враховують закономірності і специфічні особливості розвитку дітей з порушеннями психофізичного розвитку. Вони є програмно-методичними комплексами, що включають власне програмну частину і методичне забезпечення, що містить повний опис роботи з комп'ютерною програмою і детальні рекомендації, які розкривають кожен етап корекційно-освітньої роботи.
   Метою даної статті є теоретичне обґрунтування використання комп'ютерних засобів навчання під час корекції мовлення дітей із порушенням психофізичного розвитку.
   Сформульовані і науково обґрунтовані такі основні вимоги до педагогічних програмних засобів навчання:
   1. Дидактичні вимоги: 1) науковість - зміст педагогічних програм має відповідати науково обґрунтованим принципам і складатися з науково достовірних відомостей; необхідними умовами науковості є: інформаційна повнота навчального матеріалу, систематичність і послідовність навчання; 2) доступність - навчальний матеріал і форми його пред'явлення мають відповідати віку дитини, рівню його розвитку, підготовки, а також цілям і завданням навчання; необхідними умовами доступності є: адаптивність програмного засобу до індивідуальних особливостей дитини з можливістю зворотного зв'язку, ергономічний підхід, що виражається в урахуванні вікових особливостей дитини, комп'ютерна візуалізація інформації, що забезпечує наочність навчального матеріалу.
   2. Методичні вимоги: 1) побудова програми на основі часткової методики конкретного предмета, урахування його особливостей, відповідність змісту матеріалу завданням навчання; 2) міцність засвоєння результатів навчання; 3) свідомість навчання, самостійність і активізація діяльності дитини; 4) розвиток інтелектуального потенціалу дитини - формування уміння приймати рішення, діяти цілеспрямовано; засобом досягнення цієї вимоги є реалізація інтерактивного діалогу з комп'ютером.
   3. Педагогічні вимоги: 1) навчальна і виховна спрямованість програми; 2) відповідність естетичного оформлення програми її функціональному призначенню.
   4. Програмно-технічні вимоги: 1) стійкість до помилкових дій користувача; 2) мінімізація часу на дії користувача за допомогою простоти і доступності управління програмою; 3) ефективне використання технічних ресурсів; 4) відповідність функціонування програми опису в експлуатаційній документації; 5) забезпечення документацією, що містить повний опис і методику роботи з програмою.
   Одними з перших робіт в області створення технічних засобів підтримки корекційного процесу стали розробки допоміжних засобів, спрямованих на формування і корекцію вимовної сторони мовлення у дітей з порушеним слухом і тяжкою мовленнєвою патологією. їх завданнями були заповнення дефіциту інформації про звучне мовлення за рахунок інших, більш підлягаючих зберіганню видів сприйняття, а також доповнення структури зворотного зв'язку на основі залучення зорового і тактильно-вібраційного контролю.
   Принципово новою технологією в розробці допоміжних засобів формування і корекції фонетичної сторони мовлення дітей з порушеним слухом і тяжкими мовленнєвими порушеннями стала комп'ютерна програма "Видиме мовлення". Автори програми запропонували новий підхід до візуалізації основних акустичних компонентів мовлення, створивши достатньо інформативні навіть для маленьких дітей графічні образи з елементами мультиплікації. При цьому стало можливим візуалізувати базові компоненти звучного мовлення: мовне дихання, голосоутворення - наявність і відсутність голосу, голосоведения - тривалість фонації, інтенсивність голосу і його частотний діапазон, фонетичне оформлення мовлення.
   Існують і інші комп'ютерні засоби корекції і формування вимовної сторони мовлення. Серед них комп'ютерна програма "Візуальний тренажер вимови", розроблена в науково-методичному центрі "Спеціальні освітні технології" (м. Мінськ), комп'ютерна система для логопедії "Мовний калейдоскоп" (м. Санкт-Петербург), створена в 1993 році на кафедрі сурдопедагогіки РГПУ ім. А.І.Герцена, спеціалізована комп'ютерна програма розвитку мовлення при заїканні та інші.Другим напрямом при створенні програмного забезпечення для спеціальної освіти стала розробка спеціалізованих комп'ютерних програм, спрямованих на корекцію порушень у розвитку через навчання, які не використовують в своїй безпосередній роботі функцій обробки й перетворення звуку. Серед них: корекційно-діагностична "Світ за твоїм вікном", програми "Склад слова (Кросворд)", "Розвиваючі ігри в середовищі Лого", "Математика для тих, кому важко". Вони розроблені з урахуванням загальних закономірностей і специфічних особливостей розвитку дітей з порушеннями психофізичного розвитку і орієнтовані на необхідне таким дітям спеціальне покрокове навчання в різних змістовних галузях. Зазначені програми допомагають зрозуміти труднощі, які дитина зазнає у навчанні, встановити їх причини, визначити реальний рівень і "зону найближчого розвитку" дитини, показують, як зробити навчання розвивальним, корекційно спрямованим. їх використання під час навчання дітей із порушеннями розвитку дозволяє вирішити два завдання: педагогічна діагностика розвитку й індивідуалізація корекційного навчання.
   Розв'язанню завдань формування і розвитку у дітей фонемного сприйняття присвячена комп'ютерна навчальна програма тренінгового типу "Звукоскладовий аналіз слів" [2]. Вона призначена для роботи з дітьми старшого дошкільного віку з мовленнєвими порушеннями і спрямована на індивідуалізацію навчання під час підгрупових занять.
   Підбиваючи підсумок, можна відзначити, що комп'ютерна техніка дозволяє: використовувати технології обробки і перетворення звуку, здійснювати зворотний зв'язок, активізувати компенсаторні механізми і розвивати позитивну мотивацію дітей. Крім того, спеціалізовані комп'ютерні технології допомагають виявляти і коригувати індивідуальні труднощі і проблеми в навчальній діяльності, формувати комунікативні навички, уміння самостійно набувати нових знань. Такі широкі можливості комп'ютерних технологій сприяють їх використанню на різних етапах корекційної роботи в різних галузях знань.
   Різноманіття дефектів, їх клінічних і психолого-педагогічних проявів передбачає застосування різних методик корекції, а, отже, і використання різних комп'ютерних технологій, що враховують закономірності й особливості розвитку дітей з порушеннями психофізичного розвитку. Тому використання спеціалізованих комп'ютерних технологій, які підтримують корекційно-освітній процес на всіх етапах і дозволяють значно підвищити його ефективність, є актуальним і перспективним напрямом спеціальної педагогіки. Залежно від віку дитини і вживаних програм комп'ютер може виступати в ролі опонента у грі, бути розповідачем, репетитором, екзаменатором. Існують комп'ютерні програми, спрямовані на розвиток різних психічних функцій дітей, таких як зорове і слухове сприйняття, увага, пам'ять, словесно-логічне мислення та ін., які можна з успіхом застосовувати під час навчання дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку.
   Із року в рік спеціалісти, що працюють у дитячих установах, відзначають зростання кількості дітей, що мають різні порушення мовлення. Часто мовлення дітей старшого дошкільного віку залишається маловиразним, бідним. Дитина не може дібрати потрібні слова, правильно побудувати фразу. У дошкільників часто спостерігаються порушення вимови різних звуків. Подібні порушення визначають групу ризику виникнення у дітей значних труднощів при опануванні грамоти, навчанні читання, письма, рахунку. У зв'язку з цим розвиток мовлення дітей і виправлення мовленнєвих порушень є особливо актуальними в дошкільному віці.
   Як зазначають багато авторів, застосування комп'ютерної техніки дозволяє оптимізувати педагогічний процес і значно підвищити ефективність будь-якої діяльності [2; 4]. Тому використання в спеціальній освіті комп'ютерних технологій з метою вдосконалення методів і прийомів корекції мовленнєвих порушень у дітей із порушеннями психофізичного розвитку, а також підвищення ефективності корекційно-освітнього процесу в цілому є особливо актуальним. Сучасні технічні засоби, що використовують у своїй роботі мікропроцесори, дозволяють проектувати принципово нові педагогічні технології, які сприяють активізації й ефективному функціонуванню компенсаторних механізмів з метою корекції різних порушень мовлення, формування і розвитку мовних і мовленнєвих засобів, а також загального розвитку дітей. Планування корекційної роботи з використанням нових інформаційних технологій здійснює логопед. Він визначає навчально-корекційні завдання, вирішення яких традиційними методами є складним, прийоми і методи, які дозволяють досягти вищої мотивації до діяльності, а також підвищити динаміку корекційно-освітнього процесу. Таким чином, урок у комп'ютерному класі є природним елементом усього курсу навчання, органічно пов'язаним із ним за змістом і завданнями.
   Складна структура порушень визначає необхідність проведення планомірної системної корекційної роботи з опорою на підлягаючі зберіганню види сприйняття [4]. Несформованість фонетичних компонентів мовлення, а також вторинне недорозвинення фонемного слуху створюють значні труднощі при корекції фонетико-фонематичних розладів. Вони обумовлені складністю практичного пояснення характеристик усного мовлення. Комп'ютер же надає широкі можливості використання різних систем аналізаторів у процесі виконання і контролю над діяльністю. Зокрема, візуалізація основних компонентів усного мовлення у вигляді доступних для дитини образів дозволяє активізувати компенсаторні механізми на основі зорового сприйняття. Цьому сприяє і спільна координована робота моторного, слухового і зорового аналізаторів при виконанні завдань комп'ютерної програми.
   Недорозвинення вербальної пам'яті і порушення уваги у вигляді їх нестійкості і низької концентрації у дітей роблять необхідним проведення цілеспрямованої роботи з подолання цих розладів [5]. А оскільки у дошкільників добре розвинена мимовільна увага, то навчальний матеріал, що пред'являється в яскравому, цікавому і доступному для дитини вигляді, викликає інтерес і привертає до себе увагу. У цьому випадку застосування комп'ютерних технологій стає особливо доцільним, тому що дозволяє подавати інформацію в привабливій формі, що не лише прискорює запам'ятовування змісту, але і робить його осмисленим і довготривалим.
   Відзначаючи, що нові комп'ютерні технології застосовуються в спеціальній освіті насамперед із метою корекції порушень і загального розвитку аномальних дітей [1; 6]., особливу увагу звертають на проблему особливостей спілкування дитини і комп'ютера. Часто дитина, яка усвідомила наявність у себе певного порушення, соромиться його, у неї з'являється боязнь, що вона буде висміяною або не зрозумілою, невпевненість у собі, своїх здібностях у спілкуванні, боязнь суспільства, що знову ж таки призводить до невдач у спілкуванні. Вони ще більше закріплюють психологічний стан невпевненості й нездатності, що, в свою чергу, має несприятливий вплив на емоційний і психічний стан і розвиток дитини. У такій ситуації необхідно проводити роботу, спрямовану на формування і розвиток у дитини комунікативних навичок, здатності вилучати інформацію з мовного спілкування, реалізувати широкі можливості, які надають комп'ютерні засоби навчання [6]. Спілкування з комп'ютером стає для дитини в деякому роді знеособленим, і малюк не відчуває боязні, вчиться довіряти співрозмовникові. Крім того, комп'ютерні вправи дозволяють моделювати різні ситуації спілкування і повторювати діалог з тим же партнером необхідну для дитини кількість разів, що в реальному житті є проблематичним. Окрім цього, "...комп'ютерна модель надто приваблива для дітей, що забезпечує мотивацію вступу до контакту з партнером по спілкуванню" [3]. Також елементи комп'ютерного навчання допомагають формувати у дітей знакову функцію свідомості, що є вкрай важливим для їх мовного й інтелектуального розвитку. Таким чином, у них починає розвиватися розуміння того, що є декілька рівнів навколишнього світу - це і реальні речі, і картинки, слова, схеми і так далі. Формування і розвиток знакової функції свідомості, розвиток вербальної пам'яті і уваги, словесно-логічного мислення створюють передумови для корекції лексико-граматичних порушень і сприяють формуванню і розвитку мовних засобів у дітей старшого дошкільного віку.
   Однією з переваг спеціалізованих комп'ютерних засобів навчання є те, що вони дозволяють значно підвищити мотиваційну готовність дітей до проведення корекційних занять шляхом моделювання корекційно-розвивального комп'ютерного середовища (Т.Корольовська, Ж.Тимофєєва). У його рамках дитина самостійно здійснює свою діяльність, тим самим, розвиваючи здатність приймати рішення, вчиться доводити почату справу до кінця. Спілкування з комп'ютером викликає у дошкільників жвавий інтерес, спочатку як ігрова, а потім і як навчальна діяльність. Цей інтерес і лежить в основі формування таких важливих структур, як пізнавальна мотивація, довільна пам'ять і увага, а саме ці якості забезпечують психологічну готовність дитини до навчання в школі [4].
   У процесі занять із застосуванням комп'ютера діти вчаться долати труднощі, контролювати власну діяльність, оцінювати її результати. Завдяки цьому стає ефективним навчання планування і контролю через поєднання різних прийомів. Вирішуючи задану комп'ютерною програмою проблемну ситуацію, дитина прагне до досягнення позитивних результатів, підпорядковує свої дії поставленій меті. Таким чином, використання комп'ютерних засобів навчання допомагає розвивати у дошкільників такі вольові якості, як самостійність, зібраність, зосередженість, посидючість. Недостатня сформованість компонентів емоційно-вольової і мотиваційної сфер у дітей і великі можливості комп'ютерних технологій в їх формуванні і розвитку створюють хороші передумови для використання спеціалізованих комп'ютерних засобів навчання у процесі корекційної дії.
   Заняття на комп'ютері мають велике значення і для розвитку довільної моторики пальців рук, що особливо актуально при роботі з дошкільниками. У процесі виконання комп'ютерних завдань їм необхідно відповідно до поставлених завдань навчитися натискувати пальцями на певні клавіші, користуватися маніпулятором "миша". Крім того, важливим моментом підготовки дітей до опанування письма є формування і розвиток спільної координованої діяльності зорового і моторного аналізаторів, що з успіхом досягається на заняттях з використанням комп'ютера. Таким чином, вважаємо за доцільне впровадження комп'ютерних технологій у процес корекції загального недорозвинення мовлення у дітей старшого дошкільного віку.
   Спираючись, на дослідження, присвячені розробці науково-обґрунтованих принципів і вимог до комп'ютерних педагогічних технологій навчання [1; 2; 5], при застосуванні комп'ютерних засобів навчання нами були реалізовані такі принципи: принцип полісенсорного підходу до корекції мовленнєвих порушень; принцип системного підходу до корекції мовленнєвих порушень; принцип розвивального і диференційованого навчання дітей з порушеннями розвитку; принцип систематичності і послідовності навчання; принцип доступності навчання; принцип індивідуалізації навчання; принцип свідомості й активності дітей у засвоєнні знань та їх реалізації; принцип об'єктивної оцінки результатів діяльності дитини; принцип ігрової стратегії навчання і введення дитини в проблемну ситуацію; принцип виховуючого навчання; принцип інтерактивності комп'ютерних засобів навчання.
   У процесі використання комп'ютерної технології корекції загального недорозвинення мовлення у дошкільників вирішується низка завдань:
   - ознайомлювально-адаптаційного циклу: ознайомлення дітей із комп'ютером і правилами поведінки під час роботи з ним, ознайомлення дітей із комп'ютерною програмою, подолання при необхідності психологічного бар'єру між дитиною і комп'ютером за допомогою створення ситуації успіху під час роботи з ним, формування у дітей початкових навичок роботи на комп'ютері з використанням маніпулятора "миша" в процесі проведення корекційних занять.
   - корекційно-освітнього і виховного циклу: корекція порушених функцій, формування і розвиток у дітей мовних і мовленнєвих засобів: промова звуків, просодичні компоненти усного мовлення, фонемний слух, фонемне сприйняття, лексико-граматичні компоненти мови; формування і розвиток навичок навчальної діяльності: усвідомлювати цілі, самостійно вирішувати поставлені завдання, досягати поставлених цілей, оцінювати результати діяльності; розвиток знакової функції свідомості; розвиток словесно-логічного мислення; розвиток зорового і слухового сприйняття; розвиток вербальної і зорової пам'яті; розвиток уваги; розвиток мотиваційної сфери дітей; розвиток емоційно-вольової сфери дітей: виховання самостійності, зосередженості, посидючості; залучення до співпереживання, співпраці, співтворчості.
   - творчого циклу: розвиток уяви, розвиток пізнавальної активності.
   Вирішення навчальних і корекційних завдань за допомогою комп'ютерних засобів навчання вбудовується у систему загальної корекційної роботи відповідно до індивідуальних можливостей і корекційно-освітніх потреб дитини. їх використання здійснюється при першорядній ролі вчителя-логопеда за принципом потрійної взаємодії: педагог - комп'ютер - дитина. У рамках цього підходу вчитель-логопед складає індивідуальний план корекційної роботи відповідно до можливостей і освітніх потреб дошкільника і здійснює відбір корекційних завдань. Вони мають відповідати таким вимогам: 1) відбираються навчально-корекційні завдання, вирішення яких без застосування комп'ютерної технології є складним або практично нездійсненним; 2) дозволяють досягти бажаного корекційно-освітнього ефекту в найкоротші терміни; 3) сприяють розвитку у дитини вищої мотиваційної готовності до навчання; 4) дозволяють індивідуалізувати корекційний процес за рахунок вибору рівня складності завдань відповідно до актуального стану мовних і мовленнєвих засобів дитини, а також зони її найближчого розвитку.
   Висновки. Комп'ютерні технології навчання є системою педагогічних заходів, заснованих на використанні відповідного програмного забезпечення, і визначають процес навчання або алгоритм розв'язання конкретного освітнього завдання. Особливістю комп'ютерних технологій, призначених для спеціальної освіти, є те, що вони насамперед засновані на науково обґрунтованих методах корекції порушень розвитку, враховують загальні закономірності і специфічні особливості аномальних дітей. Вони є програмно-методичними комплексами, що підтримують корекційно-освітній процес на різних етапах, і що забезпечують найбільш оптимальний шлях їх уключення в систему корекційного навчання.

ЛІТЕРАТУРА

1. Больших И.В., Кукушкина О.И. Компьютерные технологи в специальной школе / И.В.Больших, О.И.Кукушкина // Дефектология. -1995. - №2.
2. Вальчук Н.П., Шамшур Э.В. Компьютерная обучающая программа "Звукослоговый анализ слов" / Н.П.Вальчук, Э.В.Шамшур // Дефектология. - 2000. - №3. - С. 55-65.
3. Гершунский Б.С. Компьютеризация в сфере образования: проблемы и перспективы / B.C.Гершунский. - М.: Педагогика, 1987. -263 с.
4. Гергей Т., Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы эффективного применения компьютера в учебном процессе / Т.Гергей, Е.И.Машбиц// Вопросы психологии. - 1985. - №3. -С. 41-48.
5. Зеленская Ю.Б. Эволюция технических средств формирования и коррекции произносительной стороны речи у детей / Ю.Б.Зеленская //Дефектология. - 2003. - №3. - С. 76-87.
6. Королевская Т.К. Видимая речь - 3 / Т.К.Королевская // Дефектология. - 1998. - №5. - С. 63-65.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com