www.VuzLib.com

Головна arrow Педагогіка arrow Формування у майбутніх вчителів трудового навчання умінь і навичок роботи з електроінструментами у процесі вивчення курсу "Художня обробка деревини"
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Формування у майбутніх вчителів трудового навчання умінь і навичок роботи з електроінструментами у процесі вивчення курсу "Художня обробка деревини"

В. Ю. Цісарук,
асистент
(Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка)

ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ УМІНЬ І НАВИЧОК РОБОТИ З ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТАМИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ "ХУДОЖНЯ ОБРОБКА ДЕРЕВИНИ"

   Постановка проблеми. Практично у кожному педагогічному ВНЗ України, який готує фахівців - учителів трудового навчання (технологій) до навчальних планів вводиться така дисципліна або спецкурс, яка передбачає вивчення художньої обробки деревини. Згідно з програмами студенти освоюють тільки ручну обробку деревини, навчання має характер ремісничого без застосування ручних електроінструментів та новітніх приладів. На нашу думку такий підхід є застарілим. У цьому напрямі необхідною є суттєва корекція й оновлення змісту навчання, оскільки студентів необхідно озброювати знаннями, які згодом знадобляться їм у подальшій педагогічній діяльності. До того ж їх необхідно навчати раціонально використовувати час і полегшувати свою роботу. Зокрема для прикладу можна використати той факт, що під час виконання плоско-рельєфного різьблення, використавши електрофрезер, з пальцевою фрезою можна зекономити від 60 до 75% часу, при цьому якість виробу не погіршиться, а навпаки - покращиться, оскільки фон і симетричні елементи будуть однакової висоти та форми.
   Аналіз досліджень і публікацій. Вивчення літературних джерел свідчить про низький рівень забезпечення викладачів і студентів навчальною та організаційно-методичною інформацією з питань вивчення будови, роботи та використання електроінструментів. У посібнику П. Бобікова "Меблі своїми руками" [1] достатньо глибоко розкрито технологію обробки заготовок електрофрезером і частково технологію роботи з використанням електрошліфувальних машин, але практично нічого не згадується про інші інструменти.
   Незважаючи на те, що загальної літератури з деревообробки є досить велика кількість, здебільшого у книгах, посібниках і журналах подано лише рисунки поширених електроінструментів і, в кращому випадку, висвітлено їх загальну будову. Певні особливості використання електроінструментів у процесі деревообробки розкрито в енциклопедії робіт по дереву [8]. Окремі цікаві матеріали запропоновано у мережі Інтернет, щоправда, в основному там висвітлюються лише технічні характеристики інструментів, їх зовнішній вигляд. Також брак літератури характеризується тим, що провідні майстри цієї галузі, які вже опанували особливості застосування ручних електроінструментів у художній обробці деревини, більше займаються виготовленням конкретних виробів з деревини, а ніж написанням посібників чи методичних рекомендацій, оскільки така робота є більш високооплачуваною.
   Метою статті є розкриття науково-методичних засад процесу формування умінь і навичок роботи з ручним електроінструментом. Основним завданням цього дослідження є обґрунтування шляхів і засобів формування практичних умінь роботи з ручними електроінструментами учителів на заняттях з "художньої обробки деревини".
   В Україні упродовж останніх років відбувається оновлення та модернізація загального змісту освіти відповідно до новітніх здобутків і реалізації сучасних науково-інформаційних технологій. У Державній національній програмі "Освіта (Україна XXI століття)" одним із основних шляхів реформування освіти обрано забезпечення розвитку освітньої галузі на основі нових прогресивних концепцій, запровадження у навчальний процес сучасних педагогічних технологій і науково-методичних досягнень. Пріоритетними в освіті є нове ставлення до знань та інтелекту підростаючого покоління, кардинально нові підходи до фінансово-інвестиційної політики в освітній сфері. Тому в підготовці студентів і школярів відбуваються зміни щодо оновлення змісту освіти з навчальних предметів [3]. Ми вважаємо, що науково-технічний прогрес має супроводжуватися не лише створенням нових об'єктів і технологій, але й їх запровадженням у різні галузі освіти та виробництва.
   Розвиток техніки, удосконалення технології, комплексна механізація і автоматизація ланок виробництва вносять докорінні зміни до змісту та характер трудової діяльності людини. Передусім це виражається у широкій "інтелектуалізації" праці. Це пов'язано зі збільшенням ролі розумових, мислиннєвих операцій у процесі виконання виробничої діяльності в будь-якій галузі та навіть у тих професіях, які традиційно відносять до сфери фізичної праці. Більшість професій деревообробного виробництва пов'язані саме з безпосередньою трудовою діяльністю з використанням різноманітних засобів виробництва. Створення будь-якого предмета передбачає використання та врахування попереднього досвіду, який фіксується у вигляді нагромаджених людиною знань, сформованих умінь і навичок. Опанування сукупністю професійних компетенцій звільняє інтелектуальну енергію людини й спрямовує її на виконання нових завдань, творчий пошук та знаходження оригінальних інноваційних високопродуктивних рішень. Особливу роль відіграють уміння й навички, які забезпечують вирішення багатьох пізнавальних завдань, що зустрічаються на кожному кроці як в практичній, так і в теоретичній діяльності фахівця будь-якої галузі виробництва.
   Розвиток науки і техніки на межі тисячоліть привернув увагу вчених, дослідників, політиків, громадську думку людства до розуміння техніки, як об'єкта, пов'язаного з наукою та подальшим розвитком суспільства. Досягнення науки і техніки в умовах сьогодення стали можливими завдяки творчій діяльності багатьох поколінь. У різні історичні часи людина поступово пізнавала закони природи, робила різноманітні винаходи, вела наполегливу боротьбу за нові технічні й наукові відкриття. Спираючись на ці здобутки вона не тільки постійно розвивалася й удосконалювалася, але й змінювала умови існування, навколишнє середовище. У процесі трудової діяльності людина виконує безпосередньо виробничі функції. Для цього вона повинна витрачати певну кількість енергії (виконувати енергетичні функції), змінювати елементи природного середовища (технологічні функції), пересуватися і переміщати різноманітні предмети, речі, які беруть участь у процесі праці (транспортні функції), контролювати хід трудової діяльності та вимірювати її наслідки (контрольно-вимірювальні функції), розв'язувати інформаційно-логічні задачі, визначати мету і завдання праці (логічні функції) [2]. Проте науково-технічний прогрес має супроводжуватися не лише створенням нових об'єктів і технологій, але і їхнім запровадженням у різні галузі освіти та виробництва.
   Ми вважаємо, що вивчення предмету "Художня обробка деревини" має на меті не тільки формування умінь виконувати різні види різьблення і працювати з ручними інструментами, а й працювати з інформаційними джерелами, різними видами проектно-технологічної документації; формування у студентів - майбутніх вчителів умінь здійснювати аналіз та оцінку створених ними технологічних об'єктів; свідомо обирати ті чи інші технологічні процеси, вибирати та використовувати матеріали, обладнання й обов'язково технічні засоби, електроінструменти, пристрої, пристосування. Можливості застосування різних електроінструментів під час різьби по дереву ми коротко охарактеризували в таблиці 1. Застосування електроінструментів у художній обробці деревини.

Таблиця 1. Застосування електроінструментів в художній обробці деревини

з/п

Назва електроінструменту

Застосування в художній обробці деревини.

1.

Електролобзик

Вирізання криволінійних отворів прорізної різьби.

2.

Електрофрезер

Вибирання фону у плоско-рельєфному різьбленні, фрезерування фасонними фрезами торцевих поверхонь, калібрування однакових за формою і розмірами заготовок.

3.

Електрична торцювальна пила

Торцювання заготовок, з'єднань рамок і шкатулок.

4.

Електрична шліфувальна машина

Шліфування плоских поверхонь заготовок і деталей.

5.

Граверувальна машина

Шліфування різьби будь-якого виду та стилю.

6.

Електростамеска

Для чорнової обробки заготовки.

7.

Електропила

Зняття зайвих великих частин заготовки у скульптурному різьбленні.

8.

Електрорубанок

Стругання заготовок невеликої ширини.

9.

Електродриль

Свердління отворів і закручування шурупів.

10.

Електроточило

Заточування і підведення ріжучих інструментів.

   Згідно з теорією поетапного формування навичок [2], користування електроінструментами ми достатньо проаналізували і пропонуємо здійснювати з послідовністю чотирьох етапів, відмінностями яких є особливості виконання трудових дій: І етап. Ознайомлення студентів з електроінструментом, принципом його роботи та можливістю застосування у певній сфері, режимами роботи, при цьому студент чітко розуміє мету, але ще не має достатнього уявлення про способи її досягнення. II етап. Здійснюється початкове оволодіння ним (з використанням методу вправ): студент починає володіти окремими елементами дій, до того ж на цьому етапі має місце чітке розуміння того, як правильно потрібно виконувати дії, проте ще допускає певні незначні помилки. Ill етап. Відбувається самостійне оволодіння і дедалі точніше виконання практичних завдань. Відбувається формування цілісної системи трудових рухів, дій, автоматизація навичок, коли виконання роботи стає все більш якісним, зникають зайві рухи. Етап передбачає закріплення і високу автоматизації дій. Точне, економне, стабільне виконання дій поєднується з виконанням інших більш складних дій під контролем свідомості. IV етап. Виконання більшості трудових прийомів переходить на рефлекторну стадію, тобто студент не задумується над тим, як правильно виконати ту, чи іншу операцію, а зосереджує свою увагу на виробі.
   Висновки. Підсумовуючи викладене, потрібно підкреслити, нові підходи до еволюційних змін потребують вирішення багатьох проблем, які перешкоджають деталізованій підготовці майбутніх вчителів трудового навчання. Зазначене вище підтверджує про доцільність навчання студентів роботі на сучасному обладнанні, використання інструментів, пристроїв, які використовують на виробництві, щоб зменшити витрати часу та енергії та одночасно підвищити мотивацію навчально-пізнавальної діяльності. Адже працювати на новітньому обладнанні, використовувати сучасні електроінструменти студентам значно цікавіше.
   Перспективи подальших пошуків у напрямку дослідження. Ця публікація не претендує на повне висвітлення проблеми вивчення електроінструментів у сучасному педагогічному вищому навчальному закладі та можливості їх використання в художній обробці деревини. Подальшого дослідження потребують питання уточнення видів інструментів розробки конкретних методик для навчального процесу, розробки підручників і посібників тощо.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бобиков П. Д. Мебель своими руками: дизайн, изготовление, ремонт / П. Д. Бобиков ; [худ. Г. Железняков]. - М. : Эксмо, 2004. -320 с.
2. Гушулей Й. М. Загальнотехнічна підготовка учнів у процесі трудового навчання : дидактичний аспект / Гушулей Й. М. ; за ред. Г. В. Терещука. -Тернопіль: Вид-во Терноп. держ. пед. ун-т, 2000. -312 с
3. Державна національна програма "Освіта (Україна XXI століття)". - К., 1994. -6 с
4. Основы методики трудового и профессионального обучения / [Кальней В. А. и др. ]; под ред. В. А. Полякова. - М.: Просвещение, 1987. -191 с.
5. Методика формирования трудовых умений и навыков у учащихся 5-7 классов : пособ. для учителя / [В. И. Качнев, М. Б. Ханин, А. А. Кириллов и др.]; под ред. В. И. Качнева. - К.: Рад. школа, 1989. -144 с.
6. Педагогічні технології : [навчальний посібник] / Падалка О. С, НісімчукА. С, Смолюк І. О., ШпакО. Т. - К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1995. - 253 с
7. Тхоржевський Д. О. Методика трудового і професійного навчання та викладання загальнотехнічних дисциплін / Д О. Тхоржевський. - К. : Вища школа, 1992.-332 с.
8. Энциклопедия работ по дереву : руководство, необходимое любителю работ по дереву / ред.-консультант Марк Рамуц ; [пер. с англ. Г. А. Сорокина]. - М. : Астрель ; Изд-во ACT, 2004. - 512 с.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com