www.VuzLib.com

Головна arrow Педагогіка arrow Методичні системи критеріального аналізу підручника з фізики
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Методичні системи критеріального аналізу підручника з фізики

К.О. Волошина,
аспірантка
(Бердянський державний педагогічний університет)

МЕТОДИЧНІ СИСТЕМИ КРИТЕРІАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ПІДРУЧНИКА З ФІЗИКИ

   Постановка проблеми. Серед важливих питань теорії шкільних підручників з фізики проблема критеріїв оцінки їх якості завжди була в центрі уваги методистів та методистів-фізиків. Сьогодні, коли шкільна фізична освіта переходить на нові програми 12-річної загальноосвітньої школи, питання науково обґрунтованого підручникотворення стають найактуальнішими. Тому у цьому контексті науковий підхід до оцінювання якості підручників з фізики вимагає розробки системи критеріїв, які дали б можливість об'єктивно оцінити зміст і структуру існуючих підручників, виявити їх переваги і недоліки та намітити тенденції подальшого розвитку.
   Аналіз досліджень і публікацій. У ході дослідження ми звернулися до праць багатьох учених (В.Беспалько, В.Буров, Д.Зуєв, В.Ізвожчиков, Д.Мартос, О.Сергеев, Н.Сосницька, М.Тупальський), які досліджували та розробляли наукові підходи до визначення системи критеріїв якості шкільних підручників і зокрема підручників з фізики.
   Метою статті є теоретичний аналіз системи критеріального аналізу підручників та розроблення системи критеріїв оцінки шкільного підручника з фізики на основі існуючих методичних систем, які дають можливість об'єктивно оцінити їх зміст та структуру.
   В.Беспалько розглядає шкільний підручник як комплексну інформаційну модель, яка відображає певні елементи педагогічної системи (вчитель - підручник - навчальний процес - учень), що дозволяє їх відтворити на практиці [1]. Виходячи з модельного представлення поняття підручника, автор розробляє систему, де у якості критеріїв його ефективного оцінювання та конструювання розглядає такі характеристики змісту та структури підручника:
   1. Наявність діагностично поставленої мети: схема властивостей особистості як основа цілеутворення у педагогічній системі; цілеутворення за змістом навчання; цілеутворення за якістю засвоєння знань учнями; ступінь абстракції як характеристика змісту підручника та параметр якості знань учнів; якість автоматизації у засвоєнні основних операцій та прийомів, тобто наявність навичок; діагностичне цілеутворення за інтелектуальними властивостями особистості; опис мети в підручнику; включення до складу підручника "інструменту" для виявлення ступеня сформованості мети.
   2. Дидактична підготовка змісту навчання у підручнику: дидактичний обсяг підручника, що визначається за кількістю навчальних елементів у логічний структурі підручника; науковий рівень змісту підручника (залежність типу інтелекту учня, що формується, від ступеня абстракції опису змісту навчання; складність змісту підручника, як співвіднесення пізнавальних можливостей, досвіду учня та підручника у термінах ступенів абстракції і коефіцієнта науковості - доступності навчального матеріалу для засвоєння його учнями; трудність змісту підручника, що характеризується готовністю учня засвоювати складний навчальний матеріал; система викладу інформації у підручнику.
   3. Відображення у підручнику особливостей дидактичного процесу: відображення у підручнику алгоритму управління, що відповідає певній дидактичній системі.
   4. Спрямованість підручника на певні організаційні форми навчання: особливості підручника для класно-урочного навчання; підручник для занять за методикою дидахографії; підручник для вправ з участю вчителя; підручник для занять з консультацією вчителя (лабораторні заняття, практикуми, проектування); особливості підручника для виконання домашнього завдання.
   5. Аналіз якості навчального процесу і підручника: загальний покажчик якості підручника і навчального заняття; аналітичний покажчик дидактичної якості підручника.
   Д.Зуєв стверджує, що шкільний підручник поєднує у собі предметний зміст (основи наук) і види пізнавальної діяльності учнів. Автором було розроблено критерії оцінки і вдосконалення підручника-системи за допомогою методу структурно-функціонального аналізу. Основою цього методу є такі положення [3]:
   - підручник є складовою засобів навчання, їх ядром;
   - підручник сам є відносно самостійною системою, має специфічний набір функцій і своєрідну структуру;
   - підручник - це складна система, в якій всі її складові мають свою спеціалізовану функцію, конструкцію і форму.
   Автор визначає наявність комплексу функцій та ступінь їх реалізації в підручнику як критерій його оцінки, синтезованого із структурним аналізом. Функціональна характеристика компонентів і елементів підручника-системи, визначення їх взаємодії являє собою необхідну конкретизацію усіх загальних критеріїв, доведення їх до "правил дії", може стати технологічною основою для розробки комплексної методики і оцінки шкільних підручників. Таким чином, структурний аналіз і функціональна характеристика сучасного шкільного підручника дозволяють говорити про чотири рівні критеріїв його оцінки, які перебувають у строгій підпорядкованості і взаємозалежності:
   1. Функції системи засобів навчання (здійснення мети, змісту, принципів і методів навчання в школі) - навчально-методичні комплекси.
   2. Ступінь реалізації функцій підручника-системи: інформаційна, трансформаційна, систематизуюча, закріплення і контроль, самоосвіта, інтегруюча, координуюча, розвивально-виховна.
   3. Функції тексту: (основного, додаткового, пояснювального); Функції позатекстових компонентів (апарату організації засвоєння, ілюстративного матеріалу, апарату орієнтування).
   4. Функції елементів: (основного тексту, додаткового тексту, пояснювального тексту, апарату організації засвоєння, ілюстративного матеріалу, апарату орієнтування).
   Місце кожного елементу в підсистемі визначається його роллю в реальній структурі існуючих підручників.
   В.Буров пропонує для перевірки якості підручників з фізики такі критерії [2]:
   1. Обсягу і змісту навчального матеріалу.
   2. Науковості викладу навчального матеріалу: розкриття основних понять, законів і теорій відповідно до їх розуміння у сучасній науці.
   3. Доступності викладу навчального матеріалу.
   4. Логіки розкриття навчального матеріалу: застосування при викладанні матеріалу різних форм логічного мислення.
   5. Методики викладання навчального матеріалу: використання традиційних методичних прийомів; опора на знання учнів, які вони засвоїли у попередніх класах.
   6. Глибина розкриття явищ і закономірностей, що вивчаються; методичні прийоми виходу до питань сучасної фізики; способи узагальнення знань.
   7. Змісту і ролі фізичного експерименту.
   8. Відображення принципу політехнізму.
   9. Відображення принципу історизму.
   10. Розподілу навчального матеріалу на основний і допоміжний.
   11. Змісту запитань, задач і експериментальних завдань: ступінь їх складності і допомоги у формуванні основних понять, законів і теорій, в розвитку пізнавальних спроможностей та інтересів учнів, а також відпрацювання в них умінь та навичок.
   12. Якості ілюстративного матеріалу: графічне та художнє оформлення підручника (малюнки, креслення, графіки, таблиці, діаграми, кольорові ілюстрації, портрети вчених).
   13. Мови підручника: її виразність, ясність, точність, лаконічність і емоційність; використання математичного апарату.
   14. Взаємозв'язку з іншими підручниками, узгодженість розкриття однакових понять, закономірностей у підручниках з природничих наук.
   Основне завдання перевірки навчальних посібників полягає в тому, щоб з'ясувати, у якій мірі вони сприяють успішному розв'язанню основних загальноосвітніх і виховних завдань, що стоять перед школою на сучасному етапі її розвитку, і розробити рекомендації щодо їх подальшого вдосконалення. Для розв'язування цього завдання необхідно було з'ясувати, як нові навчальні посібники реалізують основні ідеї програми і сучасні вимоги методики викладання фізики.
   На думку М.Тупальского, в методиці розрізняються критерії оцінки і покажчики якості. Критерій - це вимір оцінки; покажчик оцінює аспект підручника. У відповідності із змістом поняття "якість" критерієм його оцінки доцільно взяти критерій відповідності. При цьому рівень якості визначається мірою відповідності. Вибір покажчиків якості залежить від мети оцінки. При цьому він розрізняє [8]:
   - ергономічні покажчики - характеризують властивості підручника, які сприяють утворенню оптимальних умов роботи з ним;
   - художньо-естетичні покажчики - характеризують естетичні властивості підручника;
   - економічні покажчики - відображають затрати на дослідження, розробку, підготовку рукопису, видання, реалізацію підручників.
   Першим і визначальним критерієм оцінки підручників є відповідність їх змісту, побудови, оформлення і виконання цільовому призначенню. Покажчики призначення виконують основну роль оцінки якості підручника. Результат оцінки залежить від оптимальності вибору номенклатури покажчиків призначення, а також від обґрунтованості і точності методів визначення їх числових значень.
   Покажчиками призначення для підручника є: зміст (предметний і педагогічний); побудова (архітектоніка, композиція, виклад); оформлення (художнє, технічне); виконання (поліграфічне).
   Ергономічні покажчики якості використовують при визначенні відповідності підручника ергономічним вимогам, що ставляться до всіх його сторін і компонентів: побудови, розміру, елементів апарату.
   Ергономічні покажчики якості підручника класифікують на:
   - гігієнічні, які використовуються при визначенні відповідності підручника гігієнічним умовам роботи з ним учня;
   - фізіологічні і психологічні, які використовуються при визначенні відповідності підручника особливостям функціонування органів чуття, передусім -зору;
   - психологічні, які використовуються при визначенні відповідності підручника психологічним особливостям учня, його здатності сприймати, переробляти і зберігати отриману інформацію.
   Виходячи зі створеної моделі підручника з фізики, В.ІЗВОЖЧИКОВ та Л.Кюнбергер визначають критерії реалізації чинників побудови підручника, що пов'язані з реалізацією його методологічної функції [4]:
   - неявного ознайомлення учнів з методологічними поняттями, підведення учнів до подальшого засвоєння цих понять;
   - явного ознайомлення учнів з методологічними поняттями;
   - лабораторних робіт (у зв'язку з реалізацією методологічної функції підручника необхідно, щоб вказівки до лабораторних робіт сприяли розвитку знань учнів про експериментальний метод і вміння його використовувати);
   - запитань, задач, завдань. Необхідно включати до підручників завдання, що забезпечують закріплення методологічних знань, що здобуті учнями із тексту і розвивають уміння застосовувати ці знання у своїй самостійній пізнавальній діяльності;
   - узагальнюючих матеріалів (таблиці, схеми, в яких узагальнюються і наочно представлені відомості загальнонаукового і методологічного характеру);
   - ілюстративного матеріалу (ілюстрації, що дозволяють використовувати методологічні знання, що спонукають до узагальнення й порівняння);
   - апарату орієнтування (до цього структурного елементу підручника ставляться вимоги виділяти в підручнику в явній або неявній формі відомості про методологічні поняття).
   Систему критеріїв оптимізації змісту і структури курсу фізики 12-річної загальноосвітньої школи запропоновано О.Сергєєвим і Н.Сосницькою [6]. Критерії: відповідності принципам діалектики, методології і філософії; науковості, системності викладу і логічної точності навчального матеріалу; акцентування головного завдання навчання; експериментальної обґрунтованості знань; ясності і точності фізичних уявлень і понять; диференціації та компактності інформації; доступності й наочності викладу; закріплення інформації; розвитку умінь; активізації мислення і проблемного викладу.
   Розглянута система критеріїв також спрямована на оптимізацію структури і змісту сучасних підручників з фізики. Задовольнити всі позиції в системі критеріїв можна, не збільшуючи обсягу підручника. У пошуках раціональних методичних прийомів викладу складних питань важливо використовувати історичний досвід.
   Д.Матрос пропонує критеріальний аналіз підручників на основі побудови структурних формул, на засадах яких складаються матриці зв'язків між підрозділами підручників, що дозволяє визначити кількість логічних понять і відношень у кожному розділі та підручнику в цілому і тим самим визначити складність різних розділів та її основні компоненти [5]. На другому етапі аналізу будується імітаційна модель нового підручника за методом "Дельфи" (інформоване інтуїтивне судження), що дозволяє прогнозувати за допомогою ПЕОМ, які саме розділи підручника дають найбільше перевантаження та його основні причини.
   У результаті проведеного аналізу методичних систем критеріального аналізу підручників з фізики ми пропонуємо систему критеріїв змісту та структури підручників з фізики: 1) відповідності цільового і структурного конструювання підручників особистісним властивостям учнів, що розвиваються в ході спеціально організовуваної діяльності; 2) науковості, системності викладу і логічної точності навчального матеріалу, відповідності принципам методології і філософії; 3) експериментальної обґрунтованості знань; 4) ясності і точності фізичних уявлень і понять; 5) диференціації та компактності інформації (інформаційний компонент змісту підручника); 6) доступності й наочності викладу (емоційно-ціннісний компонент змісту підручника); 7) реалізації принципу історизму; 8) реалізації прикладної спрямованості шкільного курсу фізики; 9) активізації мислення і проблемного викладу (творчий компонент змісту підручника); 10) особистісного орієнтування підручника; 11) ергономічності підручника (відображені гігієнічними, фізіологічними та психологічними покажчиками).
   Висновки. Проведене дослідження методичних систем критеріального аналізу підручника з фізики дозволило нам зробити такі висновки: визначальним критерієм оцінки підручника є відповідність його змісту, побудови і оформлення цільовому призначенню і освітнім стандартам; результат оцінки підручника залежить від оптимальності вибору номенклатури покажчиків призначення, від обґрунтованості і точності методів визначення їх числових значень; визначальними критеріями оцінки підручника є критерії, що побудовані за методом структурно-функціонального аналізу; на засадах інтегрального підходу різних систем критеріального аналізу підручників нами запропоновано система критеріїв змісту та структури підручників, що дозволяє виявити їх переваги та недоліки і намітити тенденції подальшого розвитку.

ЛІТЕРАТУРА

1. Беспалько В.П. Теория учебника: Дидактический аспект / В.П. Беспалько. - М.: Педагогіка, 1988. - 160 с.
2. Бурое В.А. Методы проверки школьных учебников по физике / В.А. Буров // Проблемы школьного учебника. - Вып. 5. - М.: Просвещение, 1977. -С. 82-90.
3. Зуев Д.Д. Школьный учебник / Д.Д.Зуев. - М.: Педагогика, 1983.-240 с.
4. Проблемы школьного учебника: сб. статей. Вып. 5. - М.: Просвещение, 1977. -С. 82-90.
5. Извозчиков В., Кюнбергер Л. О реализации методологической функции в учебниках физики и ДРН / В.Извозчиков, Л.Кюнбергер // Проблемы школьного учебника: Сб. статей. Вып. 17. / Способы реализации содержания образования в учебных книгах. - М.: Просвещение 1987. -С. 70-83.
6. Матрос Д.Ш. Анализ содержания учебника и перегрузка учащихся / Д.Ш.Матрос // Проблемы школьного учебника: Сб. статей. Вып. 17. / Способы реализации содержания образования в учебных книгах. - М.: Просвещение 1987. - С. 200-209.
7. Сергеев О.В., Сосницька И.П. Критерії оптимізації змісту і структури курсу фізики 12-річної середньої загальноосвітньої школи / О.В.Сергеев, Н.Л.Сосницька // Наук, записки: Збірник статей Національного педагогічного університету ім.. М.П.Драгоманова / Укл. П.В.Дмитренко, Л.Л.Макаренко, В.Д.Сиротюк. - К.: НДПУ, 2003. - Випуск LIII (53). -С. 295-301.
8. Сосницька Н.Л. Критеріальний аналіз підручників з фізики XVIII століття: 36. наук, праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки) / Н.Л.Сосницька. - Бердянськ: БДПУ. -2003. - №2.-С 122-127.
9. Тупальский Н.И. Методика оценки качества учебника / Н.И.Тупальский // Проблемы школьного учебника. - Вып. 5. - М.: Просвещение, 1977. -С. 55-67.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com