www.VuzLib.com

Головна arrow Агропромисловий комплекс (АПК) arrow Консалтингові послуги з розвитку репутації підприємств АПК
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Консалтингові послуги з розвитку репутації підприємств АПК

О. Бурбело

КОНСАЛТИНГОВІ ПОСЛУГИ З РОЗВИТКУ РЕПУТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ АПК

   Ключові слова: консалтинг, підприємство АПК, репутація, оцінка, розвиток
   Постановка проблеми. В умовах загострення конкуренції, жорсткої стандартизації, обмеження технологічних можливостей підприємств АПК, репутація постає їх нематеріальним активом, що підвищує їх конкурентоспроможність і вартість на ринку, забезпечує сприятливі умови при пошуку партнерів і постачальників, залучає більшу кількість клієнтів, допомагає в діалозі з контролюючими організаціями. Невід'ємними складовими репутації підприємств АПК є ефективні ділові зв'язки, позитивний імідж, сильні позиції в регіонах. Усе це в комплексі сприяє підвищенню ефективності бізнесу підприємства АПК в цілому. Саме на досягнення більшої ефективності бізнесу своїх клієнтів спрямована діяльність консалтингових підприємств.
   Консалтингові технології в маркетингу, правовій сферах допомагають в діяльності підприємств АПК, сприяючи тим самим, розвитку їх репутації.
   Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні дослідження консалтингової діяльності недостатньо уваги приділяють сфері оцінки і формування репутації підприємств. Велика кількість вітчизняних і зарубіжних робіт присвячена висвітленню різних аспектів консалтингової діяльності й досвіду діяльності підприємств [1-6]. Увага приділена маркетинговому, фінансовому, правовому консалтингу, однак дослідженню й оцінці репутації підприємства приділено недостатньо уваги, що обумовлює актуальність до обраної теми.
   Постановка завдання - дослідження й аналіз сучасного стану і технологій у сфері консалтингу з оцінки і розвитку репутації підприємств.
   Виклад основного матеріалу. Кожне підприємство зацікавлене у формуванні позитивної репутації. Репутація й інформаційна прозорість підприємства сприяють підвищенню її інвестиційної привабливості, зміцнюють позиції в очах споживачів і постачальників, владних і контролюючих структур. Найважливіша риса репутації - її системність. Це має на увазі підпорядкування всіх дій підприємства, акцій, виступів від його імені, єдиної довгострокової стратегії.
   Одним з напрямків діяльності консалтингових підприємств у сфері репутації є розробка ефективних методик, технологій і інструментів формування комунікацій із громадськістю. Комунікації - тільки один з декількох інструментів формування репутації. Консультанти допомагають своїм клієнтам не тільки здійснювати пабліситі, але і готові брати участь у розробці бізнес стратегії, плануванні подій, програм і PR-акцій. У рамках формування і просування репутації здійснюється робота з: діагностики об'єктів інтелектуальної власності, нематеріальних активів підприємства; діагностики зовнішнього іміджу і репутації (по відкритих джерелах, в експертному співтоваристві, серед окремих груп населення); розробці і реалізації репутаційних концепцій, комунікаційних стратегій для підприємств; підвищення рейтингу згадувань, цитуємості, популярності підприємства; управління комунікаціями в кризових ситуаціях, в умовах зовнішнього тиску.
   Об'єкти інтелектуальної власності відносяться до нематеріальних активів підпри-ємства. Оцінка нематеріальних активів особливо важлива для підприємств високотехнологічних галузей. Як правило, для крупних і "відомих" підприємств саме вартість нематеріальних активів вносить помітний внесок в загальну вартість підприємства. Проте в українській практиці нематеріальні активи, як правило, недооцінюються. Оцінка вартості нематеріальних активів консультантами включає: оцінку інтелектуальної власності; оцінку товарного знака і репутації підприємства; високотехнологічні підприємства, як правило, володіють значним об'ємом нематеріальних активів; знання їх реальної вартості і уміле їх використання здатні значно укріпити позиції компанії на ринку. Оцінка інтелектуальної власності здійснюється консалтинговими підприємствами в наступних випадках: оцінка об'єктів інтелектуальної власності з метою їх внесення в статутний капітал; оцінка вартості інтелектуальної власності при повній або частковій передачі прав на її використання; оцінка збитку від несумлінного використання винаходів у разі позовних вимог; оцінка інтелектуальної власності при постановці на баланс і ін. Також оцінка інтелектуальної власності може бути складовою частиною оцінки ефективності підприємства АПК.
   Вартість товарного знака може складати вагому частину вартості активів підприємства АПК. Реальна оцінка товарних знаків може збільшити ринкову капіталізацію підприємства у декілька разів. Оцінка товарних знаків проводиться консультантами в наступних цілях: внесення товарного знака в статутній капітал; оцінка вартості товарного знака з метою здійснення операції купівлі-продажу; оцінка товарних знаків при здійсненні операції купівлі-продажу підприємства; оцінка товарних знаків для висновку ліцензійних договорів.
   Усе більша кількість підприємств АПК приділяє увагу позиціонуванню своєї соціальної відповідальності. Підприємства прагнуть довести своїм клієнтам, співробітникам, акціонерам і іншим контактним аудиторіям, що вони є сумлінними членами своєї країни, що піклуються про інтереси суспільства. Спонсорство і добродійність стали складовими найбільш відомих великих світових брендів. У рамках просування зовнішнього іміджу соціально відповідального підприємства АПК консультанти здійснюють: консультування в сфері маркетингу подій; розробку концепцій, стратегій і програм добродійності, меценатства і спонсорства; взаємодію із суспільними благодійними організаціями, фондами, налагодження продуктивного діалогу підприємства- замовника і благодійних організацій, розробку і реалізацію спільних проектів; організацію і проведення благодійних акцій, заходів, їх інформаційний і рекламний супровід.
   Персональний імідж керівника підприємства АПК повинний відповідати суспільному запиту й ефективно доповнювати реальні особистісні риси публічного діяча, що закладає надійний фундамент довгострокової кар'єрної перспективи. Тому при побудові і просуванні персонального іміджу консультанти рекомендують спиратися на: біографію персони, особистісні риси, уже сформовані ідеологічні позиції й установки в рамках професійної діяльності; розуміння актуального порядку денного, що визначає фокус суспільного інтересу до тих чи інших тем і персонам; представлення про чекання цільових груп, на які спрямовано позиціонування. Єдина довгострокова стратегія з формування зовнішнього іміджу забезпечить його системність, а повторюваність відтвореного образу дозволить йому ефективно закріпитися в масовій свідомості. Консультаційні підприємства забезпечують: діагностику зовнішнього іміджу підприємства АПК; створення стратегічного образа підприємства, підготовку стратегії публічного позиціонування клієнта; визначення експертного стану і формування експертного статусу підприємства; проведення програми тренінгів публічних виступів; проведення інформаційної кампанії з просування підприємства в ЗМІ; маркетинг подій в інтересах підприємства; просування підприємства в суспільних і галузевих асоціаціях, рейтингах.
   Українські підприємства аграрного сектору, підприємства усе більше починають переорієнтувати свій бізнес на регіони. Саме в регіонах зосереджений потенціал розвитку вітчизняної економіки, і саме регіони стають місцем для внутрішніх інвестицій. Для забезпечення режиму найбільшого сприяння в стратегічно важливих регіонах підприємствам АПК необхідно здійснювати систематичну роботу з побудови відносин і комунікацій з цільовими групами: потенційними клієнтами, партнерами. Дослідження показують, що консалтингові підприємства в слід за великими корпораціями розміщають свої філії в регіони. Географія діяльності консультантів розширюється. Розуміння регіональної специфіки, великі зв'язки з регіональними підприємствами і ЗМІ роблять консультантів більш універсальними, гнучкими, ефективними в регіональному і всеукраїнському масштабі. Регіональне розміщення консультантів дозволяє провести: діагностику зовнішнього іміджу підприємства в регіонах присутності в різних цільових групах; узгодження комунікаційних тактик і програм регіональних представництв відповідно до загальної стратегії; проведення інформаційних кампаній у регіональних ЗМІ; підтримку виходу підприємства або продукції підприємства на регіональні ринки.
   Обов'язковою вимогою регіональної громадськості до консультантів, що виходять на регіональні ринки, стає реалізація соціально значимих програм. Тому консультаційні підприємства пропонують: проведення соціальних досліджень у регіонах, виявлення актуальних соціальних потреб жителів регіону; розробку актуальних регіональних благодійних програм для підприємств; взаємодію з місцевими адміністраціями, громадськими організаціями для забезпечення підтримки корпоративних регіональних програм; інформаційно- рекламну підтримку благодійних програм підприємств АПК.
   Ділове, професійне і галузеве співтовариство висуває свої вимоги до інформа-ційної активності підприємства і його представників. Успішне просування підприємства в цільових групах підвищує ефективність ділових зв'язків і впливає на ефективність бізнесу в цілому.
   Консультаційні підприємства пропонують своїм клієнтам комплексні програми з просування підприємства АПК в діловому, професійному і галузевому співтовариствах. У рамках цього напрямку консультанти здійснюють: діагностику іміджу підприємства і його керівників серед експертів цільових ринків; розробку стратегії позиціонування підприємства в діловому, професійному, галузевому співтовариствах; організацію проблемно- орієнтованих ділових форумів, конгресів, конференцій і семінарів в інтересах клієнта; сприяння вибудовуванню взаємин клієнта з галузевими, професійними співтовариствами, асоціаціями, союзами; сприяння побудови відносин клієнта з експертним співтовариством, аналітиками ринків, бізнес елітою.
   Окрему цільову групу, що впливає на ефективність ділових зв'язків підприємства, представляють фінансові консультанти й експерти, аналітики фінансових ринків, а також потенційні інвестори. Для роботи з ними консультанти-фахівці розробляють і пропонують комплексні комунікаційні програми з: PR-супроводу процесів злиттів і поглинань, реструктуризації і процесу startup; PR-супроводу річних і позачергових збір акціонерів підприємства, створенню і виробництву річних звітів; супроводу IPO, випуску корпоративних облігацій.
   Ділова репутація відноситься до нематеріальних активів підприємства, який повинен відображатися у фінансовій звітності. Ділова репутація підприємства визначатися консультантами як різниця між ціною продажу підприємства і вартістю по бухгалтерському балансу всіх її активів і зобов'язань. Якщо балансова вартість підприємства, що купується, нижче номінальній вартості майнового комплексу за договором купівлі-продажу, то виникає позитивна ділова репутація. Відповідно, якщо купувальна ціна фірми нижче вартості її активів, ділова репутація признається негативною.
   Позитивну ділову репутацію підприємства слід розглядати як надбавку до ціни, сплачувану покупцем в очікуванні майбутніх економічних вигод, і враховувати як окремий інвентарний об'єкт. Негативна ділова репутація підприємства - знижка з ціни, що надається покупцю у зв'язку з відсутністю стабільних покупців, належної якості товарів, навиків маркетингу і збуту.
   Консультант-оцінювач в процесі оцінки репутації підприємства АПК потрактує поняття його в другому значенні. Ділова репутація виникає, коли підприємство одержує стабільні, високі прибутки, її дохід на активи (або на власний капітал) вище середнього по галузі, внаслідок чого вартість бізнесу перевершує вартість його чистих активів. Основні властивості репутації підприємства: присутній тільки за наявності надмірного прибутку; не може бути відокремлена від діючого підприємства, тобто не може бути продана окремо від нього.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

   1. Кашин П. В. Управление в АПК/П. В. Кашин. - М. : Колос, 2002 - 376 с.
   2. Мартин Г. Корпоративные репутации, брендинг и управление персоналом. Стратегический подход к управлению человеческими ресурсами / Г. Мартин, С. Хетрик. - М. : Группа ИДТ, 2008. - 336 с.
   3. Роль рекламы в создании сильных брендов [под ред. Д. Ф. Джоунса]. - М. : Вильямс, 2005. - 496 с.
   4. Терновых К. С. Планирование на предприятии АПК / К. С. Терновых, А. С. Алексеенко, А. С. Анненко. - М. : Колос, 2007. - 333 с.
   5. Чернатони Л. Как создать мощный бренд /Л. Чернатони, М. : МакДональд; М. : Юнити-Дана, 2006. - 560 с.
   6. Чернов Ю. В. Управленческое консультирование : учеб. пособие /Ю. В. Чернов, С. В. Фомишин, А. И. Тищенко. - Херсон : ОЛДИ-плюс, 2003. - 272 с.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com