www.VuzLib.com

Головна arrow Господарське право і процес arrow До питання правового регулювання діяльності юридичних служб державних підприємств, установ, організацій та господарських об’єднань
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

До питання правового регулювання діяльності юридичних служб державних підприємств, установ, організацій та господарських об’єднань

 Домбровський С.Ф., Тараненко Л.С.

ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ СЛУЖБ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ГОСПОДАРСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ

   У статті висвітлено питання ролі юридичної служби в діяльності державних підприємств, установ, організацій та господарських об’єднань, 'її основні завдання, функції, права, обов’язки і принципи організації відповідно до нової постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року за № 1040 «Про загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації».
   Правове становище юридичних служб державних підприємств, установ та організацій регулювалося постановою Кабінетом міністрів України від 27 серпня 1995 р. “Про Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації” (надалі — Загальне положення про юридичну службу від 27.08.1995 р.) [1].
   В зв’язку з тим, що правове регулювання діяльності юридичних служб підприємств мало ряд недоліків, а нові правовідносини вимагають вдосконалення правової роботи в усіх галузях економіки України, створення нових умов щодо забезпечення законності в роботі державних підприємств, установ і організацій, запобігання порушенням прав та законних інтересів 26 листопада 2008 р. за №° 1040 Кабінет Міністрів України прийняв нове “Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації”, (надалі — Загальне положення про юридичну службу) [2].
   Цей правовий акт регулює діяльність юридичних служб лише державних підприємств, установ та організацій. Проте, ця постанова уряду щодо правового регулювання діяльності юридичних служб підприємств не державної форми не розповсюджена.
   У зв’язку з прийняттям нового Загального положення про юридичну службу 26.11.2008 р. втратила чинність постанова Кабінету Міністрів від 27 серпня 1995 р. № 690 “Про Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації”.
   Дія цього Загального положення також розповсюджена на діяльність юридичної служби державного господарського об’єднання.
   Як за Загальним положенням про цю службу від 27.08.2005 р., так і по новому загальному положенню юридична служба державного підприємства утворюється обов’язково, як самостійний структурний підрозділ. Вид такого юридичного підрозділу залежить від обсягу, характеру та складності правової роботи і може бути утворений у формі юридичного департаменту, управління, відділу, сектору. На підприємстві функції юридичної служби може виконувати юрисконсульт відповідної категорії: це головний юрисконсульт, провідний юрисконсульт, старший юрисконсульт та юрисконсульт першої і другої категорій [3].
   Для представлення інтересів в судах під час розгляду справ, стороною або третьою особою в яких є підприємство, вимагається, щоб у складі юридичної служби був утворений відповідний підрозділ. Такі повноваження при не значній кількості спеціалістів юридичної служби можуть покладатись окремо на спеціаліста-юрисконсульта.
   Юридична служба підприємства у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Загальним положенням про юридичну службу та положенням про юридичну службу, функціональними (посадовими) обов’язками конкретного підприємства, а також іншими нормативно-правовими актами.
   Також, з питань організації та проведення правової роботи юридична служба підприємств і об’єднань повинна керуватися актами Міністерства юстиції України та відповідних органів центральної виконавчої влади.
   До кола основних завдань юридичної служби державних підприємств належить організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання порушень вимог законодавства, інших нормативних актів, їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, а також представлення інтересів підприємств та об’єднань в судових органах.
   Юридична служба також підпорядковується безпосередньо керівникові державного підприємства, установи, організації та господарського об’єднання. Встановлено, що юридична служба міністерства, іншого органу виконавчої влади повинна спрямовувати, координувати правову роботу, та здійснювати методичне керівництво та перевірку проведення такої роботи на підприємстві, яке належить до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, у його філії, представництві.
   Видання нормативно-правового акта, а також подання проекту такого акта керівнику державного підприємства, установи, організації для його прийняття чи погодження без попереднього розгляду та погодження з юридичною службою не допускається.
   Відповідно до вимог Загального положення про юридичну службу передбачено, що пропозиції юридичної служби в частині приведення нормативно-правових актів та інших правових (локальних) документів підприємств, у відповідність із законодавством є обов’язковими для розгляду керівником державного підприємства.
   У разі неврахування пропозицій юридичної служби або часткового їх врахування юридична служба подає керівникові підприємства, письмовий висновок до проекту локального акта.
   Юридична служба міністерства та іншого державного органу організовує і проводить роботу, пов’язану з підвищенням кваліфікації працівників юридичної служби підприємства, що належить до сфери його управління. Ця юридична служба зобов’язана роз’яснювати порядок застосування законодавства та надавати правові консультації з питань, що належать до компетенції органу виконавчої влади, здійснювати заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників державних підприємств.
   Звертається увага в Загальному положенню про юридичну службу і на те, що покладення на юридичну службу підприємств обов’язків, що не належать або виходять за межі її компетенції не допускається.
   Новим загальним положенням про юридичну службу підприємства покладено такі основні завдання:
   — забезпечити правильне застосування на підприємстві законодавчих нормативно- правових актів та інших правових документів;
   — подавати керівнику підприємства пропозиції щодо вирішення правових питань, пов’язаних з господарсько-фінансовою та іншою діяльністю. Новим Загальним положенням про юридичну службу зобов’язано юридичну службу підприємства здійснювати правову експертизу проектів актів та інших правових документів, підготовлених відповідними структурними підрозділами підприємства, погоджувати і візувати їх при наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів або осіб, що їх заміщають. Якщо юридичною службою виявлено невідповідність проекту акта або іншого правового документа вимогам чинного законодавства, вона подає заінтересованому структурному підрозділу письмові обґрунтовані пропозиції щодо приведення такого акта у відповідність до правових норм відповідного законодавчого або іншого нормативно-правового акту.
   В обов’язки юридичної служби також входить інформування керівника державного підприємства про необхідність вжиття заходів для внесення змін та інших локальних актів і документів, або визнання їх такими, що втратили юридичну силу або про необхідність їх скасування.
   Крім того, важлива увага приділена цим Загальним положенням і тому, щоб юридична служба підприємства брала активну участь у забезпеченні належного захисту майнових і законних інтересів у разі невиконання або неналежного виконання договірних зобов’язань з боку інших підприємств та організацій.
   Одним із основних завдань юридичної служби підприємства є сприяння своєчасного вжиття заходів щодо усунення допущенних порушень, зазначених у документах прокурорського реагування, в судових рішеннях та у відповідних документах правоохоронних і контролюючих органів, подання керівнику підприємства пропозицій, щодо удосконалення правового забезпечення діяльності підприємства та письмових висновків стосовно правомірності списання матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості, не продуктивних витрат та надання правової оцінки фактам недостач крадіжок, безгосподарності, випуску недоброякісної продукції і псування майна.
   Також зобов’язано юридичну службу розглядати матеріали про відшкодування матеріальної шкоди за рахунок винних осіб, що повинні готуватись відповідними структурними підрозділами на основі економіко-правового аналізу даних бухгалтерського обліку, статистичної звітності, інших документів фінансово-господарської діяльності підприємства та матеріалів перевірок, проведених правоохоронними та контролюючими органами.
   На юридичну службу покладено виконання обов’язків щодо здійснення контролю за дотриманням структурними підрозділами підприємства, встановленого порядку пред’явлення і розгляду претензій та організовувати не лише претензійну, а й позовну роботу і проводити аналіз здійснення такої роботи.
   В коло обов’язків юридичної служби підприємства, як і за Загальним положенням про юридичну службу від 27.08.1995 р., входить сприяння дотримання законності у реалізації прав трудового колективу підприємства, участь у підготовці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, забезпечення правильного застосування норм трудового, житлового, пенсійного та іншого законодавства, ведення обліку актів законодавства, підтримання їх у контрольному стані та їх зберігання, збирання інформації про інформаційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях. Крім того, юридична служба зобов’язана організовувати і проводити роботу з питань підвищення правових знань працівників підприємства, роз’яснювати практику застосування законодавства та надавати юридичні консультації. Юридичним службам державних підприємств, установ, організацій та господарських об’єднань надані наступні права:
   — перевіряти дотримання законності структурними підрозділами підприємства;
   — одержувати в установленому порядку для виконання покладених на неї завдань необхідні документи, інформації, довідки, розрахунки, інші матеріали.
   — залучати за згодою керівників структурних підрозділів спеціалістів підприємства з метою підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також розроблення і здійснення заходів, які проводяться юридичною службою відповідно до покладених на неї завдань;
   — інформувати керівника підприємства про покладення на юридичну службу обов’язків, що виходять за межі її компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу юридичної служби необхідних матеріалів. На державне підприємство покладено обов’язок подання Міністерству юстиції України та його територіальним органам у встановлені ними строки інформації про наявність в його структурі юридичної служби, її вид, склад працівників, їх фаховий та освітній рівень, потребу в юридичних кадрах.
   Підприємство зобов’язане створювати умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників юридичної служби, забезпечувати їх окремим приміщенням, телефонним та електронним зв’язком, сучасними комп’ютерами та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов’язків, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз.
   На Міністерство юстиції України та його територіальні органи покладено обов’язок систематично організовувати підвищення кваліфікації працівників юридичних служб підприємств.
   Загальним положенням про юридичну службу вперше встановлено, що у разі неналежного виконання керівником юридичної служби підприємства покладених на нього завдань, Міністерство юстиції України та його територіальні органи мають право порушувати питання про притягнення його до відповідальності згідно із законодавством.
   Заслуговує уваги визначена нова правова норма проте, що на керівника юридичної служби підприємства покладено такі обов’язки, як забезпечення виконання завдань покладених на юридичну службу. Також на керівника юридичної служби органу виконавчої влади покладено пунктом 24 Загального положення про юридичну службу, здійснювати належний контроль та координацію діяльності юридичних служб підприємств, що належать до сфери управління органу виконавчої влади.
   Також керівники юридичних служб державних органів зобов’язані подавати пропозиції керівникам органу влади, підприємств щодо прийняття на роботу, переведення, звільнення працівників юридичної служби підприємства керівників і працівників юридичної служби підприємства, що належить до сфери управління органу виконавчої влади, їх заохочення або притягнення до відповідальності згідно із законодавством.
   Поряд з позитивними окремими нововведеннями в правовому регулюванні діяльності юридичних служб державних підприємств, установ, організацій та об’єднань, мають місце й окремі недоліки.
   Зокрема, не можливо погодитись з вимогами підп. 15 п. 11 Загального положення про юридичну службу проте, що юридична служба підприємства зобов’язана надавати правову допомогу працівникам підприємства. Адже, надання правової допомоги працівникам підприємства юридичною службою буде суперечити чинному законодавству і не може входити в коло обов’язків працівників юридичної служби. Для цієї мети створені і діють юридичні консультації колегій адвокатів згідно закону України “Про адвокатуру”. Також діють юридичні приватні підрозділи, які зареєстровані в установленому порядку і надають відповідну правову допомогу громадянам.
   Не висвітлено в новому Загальному положенні про юридичну службу, роль юридичних служб підприємств та Міністерства юстиції України і його органів на місцях, в склад яких входять державні виконавчі служби, щодо належного і своєчасного виконання рішень судів, які вступили в закону силу. Це здебільшого виконавчі листи про стягнення на користь підприємств відповідних збитків, які терплять значну економічну кризу, не виконуються.
   Також, конкретно не врегульовано таке важливе питання в п. 2 Загального положення про юридичну службу, як утворення відповідних юридичних підрозділів. Постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 р., № 1040 не встановлено конкретні критерії, які б визначили структуру, чисельність спеціалістів, назву юридичного підрозділу для створення юридичних підрозділів або введення відповідних посад юрисконсультів залежно від обсягу та складності правової роботи. Також вирішення цього питання залежить від обсягу і роботи відповідного державного підприємства, установи, організації та об’єднання тощо.
   Крім того, недоліком є і те, що урядом не враховано в новому Загальному положенні про юридичну службу правову норму Загального положення про юридичну службу від 27.08.1995 р. про право керівника підприємств приймати на посаду юрисконсульта осіб, які навчаються на останніх курсах у вищих юридичних навчальних закладах. Адже на сьогодні в значній кількості державних підприємствах, установах та організаціях на посадах юрисконсультів працюють особи, які не мають юридичної освіти, але навчаються на останніх курсах вищих навчальних закладах, як з відривом, так і без відриву від виробництва.
   Слід наголосити на доцільності, щоб дана постанова уряду, якою затверджено нове Загальне положення про юридичну службу також стосувалася правового регулювання діяльності юридичних служб підприємств, установ, організацій не державної форми власності.
   Враховуючи нове Загальне положення про юридичну службу, Загальне положення про юридичну службу від 27.08.1995 р. та практику діяльності юридичних служб підприємств різних форм власності, вважаємо за необхідне прийняти законодавчий акт про правове регулювання діяльності юридичних служб підприємств, установ, організацій та об’єднань не державної форми власності — “Про юридичну службу в підприємствах, установах та організаціях недержавної форми власності”.
   Крім того, державні підприємства, установи, організації та державні господарські об’єднання зобов’язані належним чином забезпечити виконання п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р., № 1040 “Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації” в частині розроблення та організацію прийняття або затвердження комплексу заходів, спрямованих на підвищення якості роботи юридичних служб підприємств. Крім того, вказані державні підприємства повинні привести положення про юридичну службу та функціональні обов’язки працівників цих служб до вимог цього подзаконного акта. Таким чином, незважаючи на те, що мають місце окремі недоліки в новому підзаконному акті, вважаємо, що Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, певною мірою сприятиме створенню нових юридичних формувань на цих підприємствах, їх ефективному функціонуванню, удосконаленню правової роботи та створенню нових правових організаційних основ із забезпечення законності у роботі підприємств, попередженню порушень прав і законних інтересів державних підприємств, установ, організацій та державних господарських об’єднань.

Література

   1. Про Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.1995 р., № 690 // ЗП України. — 1996. — № 1. — Ст. 20.
   2. Про Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 р., № 1040 // Урядовий кур’єр. — 2008. — № 238. — С. 13.
   3. Домбровський С. Ф. Організація правової роботи та юридичного обслуговування підприємств, установ та організацій: навчальний посібник для студентів навчальних закладів та факультетів / С. Ф. Домбровський. — X. : Консум, 2005. — 396 с.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com