www.VuzLib.com

Головна arrow Аграрне право arrow Розвиток наукової думки про правове регулювання товарного сільськогосподарського виробництва в аграрному праві України
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Розвиток наукової думки про правове регулювання товарного сільськогосподарського виробництва в аграрному праві України

С. І. МАРЧЕНКО

РОЗВИТОК НАУКОВОЇ ДУМКИ ПРО ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТОВАРНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В АГРАРНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

   Досліджується розвиток наукової думки про правове регулювання товарного сільськогосподарського виробництва в Україні. Виділено основні тенденції розвитку наукових досліджень в аграрному праві України. Зроблено висновок по необхідність тісної взаємодії аграрно-правової науки з аграрним законодавством України з метою ефективного правового регулювання аграрних відносин.
   Товарне сільськогосподарське виробництво, правове регулювання товарного сільськогосподарського виробництва, аграрне законодавство, наука аграрного права України.
   Розвиток національного аграрного законодавства у сфері регулювання товарного сільськогосподарського виробництва неможливий без комплексних досліджень зазначених проблем в науці аграрного права України. Для сучасного розуміння юридичної природи товарного сільськогосподарського виробництва велику наукову цінність мають праці науковців, які досліджували методологічні, теоретичні та практичні питання правового регулювання товарного сільськогосподарського виробництва.
   Значна частина досліджень, проведених в радянський час, була присвячена висвітленню окремих правових аспектів товарного сільськогосподарського виробництва в умовах колгоспно-радгоспної системи. Зокрема, предметом аграрно-правових досліджень були як зовнішні, так і внутрішні відносини, а саме: земельні, майнові, трудові та організаційно-управлінські відносини, що виникають в процесі виробничо- господарської діяльності сільськогосподарських підприємств, і яким присвятили свої праці відомі українські вчені-правознавці І. А. Дмитренко [1;2] , П. Д. Індиченко [3; 4], В. Л. Мунтян[5; 6], 3. А. Павлович [7; 8], В. К. Попов [9], В. І. Семчик [10; 11], І. О. Середа [12], В. В. Янчук [13], В. 3. Янчук [14; 15]. Окремі питання правового регулювання товарного сільськогосподарського виробництва досліджувались у колективних монографіях [16; 17]. На монографічному та дисертаційному рівні дослідження правовідносин, що виникають в процесі виробництва, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції, були проведені такими вченими як І. Ф. Казьмін, Н. І. Ядевич, М. В. Пухонта. Зокрема, на основі нового Примірного статуту колгоспу І. Ф. Казьмін дослідив ефективність законодавчого забезпечення інтенсифікації та спеціалізації колгоспного виробництва, правові питання господарської діяльності структурних підрозділів колгоспів в умовах госпрозрахунку, порядок створення підсобних промислових виробництв, а також окремі юридичні заходи щодо підвищення ефективності рослинництва та тваринництва в умовах колгоспно-радгоспної системи [18].
   Н. Д. Ядевич [19] на основі аналізу законодавства та практики його застосування розглянула основні сфери діяльності міжгосподарських підприємств (організацій) в сільському господарстві: планування, кредитування, матеріально-технічне забезпечення, договірні відносини. Автором було запропоновано розробити та прийняти Примірні положення про договірні відносини міжгосподарських підприємств (організацій) з господарствами-учасниками.
   М. В. Пухонта [20; 21], досліджуючи проблеми правового регулювання насінництва, не розділяє позицію про широку сферу правового регулювання насінництва, що містить поряд з регулюванням відносин по виробництву, зберіганню і використанню сортового насіння (насінництво у вузькому розумінні), також і правове регулювання селекції і державного сортовипробування. В якості обґрунтування, автор вказує на те, що сфера селекції як науково-практичної діяльності специфічна і повинна мати свій механізм правового регулювання, що потребує утворення самостійного правового інституту - селекційного права.
   Водночас необхідно зазначити, що в науці радянського колгоспного та сільськогосподарського права не було проведеного комплексного наукового дослідження правових питань виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. В більшості з наукових праць висвітлювались певні аспекти правового регулювання товарного сільськогосподарського виробництва, або ж досліджувались лише окремі організаційно-правові форми такого виробництва.
   В радянський час не було єдності серед вчених-правознавців в розумінні юридичної природи виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. В навчальній юридичній літературі радянського періоду зміст такої діяльності розкривався шляхом аналізу спеціалізації і концентрації сільськогосподарського виробництва, планування, внутрішньогосподарського розрахунку, правового регулювання основних галузей сільськогосподарського виробництва, організації і діяльності підсобних виробництв і промислів в сільському господарстві [22, с. 82-121; 23, с. 222-252; 24, с. 359-384 та ін.].
   Традиційно у спеціальній юридичній літературі виробничо- господарська діяльність сільськогосподарських підприємств розглядалася у широкому та вузькому розумінні. Так, на думку А. М. Каландадзе, господарська діяльність колгоспів складалася з суспільного виробництва (рослинництво, тваринництво, підсобні підприємства, будівництво); фінансової діяльності як необхідної умови виконання виробничого плану; культурно-побутового будівництва. При цьому, вивчення правових форм господарської діяльності колгоспів передбачало і аналіз їх договірних відносин. Головним стрижнем, навколо якого концентрується багатогранна діяльність колгоспу, визнавалося сільськогосподарське виробництво [25, с. 5]. Подібні думки висловили І. Ф. Казьмін [18, с. 6] і А. Г. Первушин [26, с. 12-15]. Так, І. Ф. Казьмін до сфери виробничо-господарської діяльності відносив лише ті суспільні відносини, які охоплювали виробництво і переробку сільськогосподарської продукції, виготовлення будівельних матеріалів і деяких інших цінностей в підсобних виробництвах і промислах. До господарської діяльності у широкому розумінні він відносив фінансову діяльність і сукупність зовнішніх відносин, спрямованих на розвиток суспільного виробництва сільгосппідприємства, - відносини по матеріально- технічному постачанню і виробничо-технічному обслуговуванню, відносини з заготівельними та іншими організаціями по реалізації виробничої продукції, надання послуг і т. ін. Також А. Г. Первушин зазначав, що термін «виробничо-господарська діяльність» в широкому розумінні включає як відповідні внутрішні господарські відносини, так і певну сукупність зовнішніх відносин колгоспів і радгоспів, спрямованих на забезпечення їх суспільного виробництва. У вузькому розумінні виробничо-господарська діяльність визнавалась як здійснення підприємством суто виробничих функцій, пов’язаних з отриманням результатів праці, виконанням робіт, наданням послуг, використанням з цією метою предметів і засобів виробництва. Тобто, виробничо-господарська діяльність розглядалась як складова господарської діяльності сільськогосподарського підприємства. Дещо іншу позицію висловив В. 3. Янчук [15, с. 136], який включав до виробничо-господарської діяльності і культурно-побутову діяльність. Наведена позиція не була сприйнята окремими вченими [18, с. 6], оскільки на їх думку культурно-побутова та виробничо-господарська діяльність мають різну мету та відмінні конкретні правові форми здійснення цих видів діяльності.
   Разом з тим, вищезазначені дисертаційні та монографічні дослідження правових проблем виробничо-господарської діяльності були проведені в науці радянського колгоспного та сільськогосподарського права з врахуванням особливостей планової економіки та адміністративно-правових методів регулювання сільськогосподарського виробництва. З викладеними точками зору на поняття виробничо-господарської діяльності в цілому можна було б погодитись, проте в умовах ринкової економіки, реформування АПК виробничо-господарська діяльність набуває нового змісту і призначення. Насамперед, це пов’язано з багатоманітністю форм власності у сільському господарстві і закономірним збагаченням на цій основі форм господарювання. В зв’язку із зміною соціально-економічних та правових умов господарювання, проведенням аграрної та земельної реформи, вступом України до Світової організації торгівлі та необхідності адаптації національного аграрного законодавства до вимог Європейського Співтовариства перед наукою аграрного права постає завдання провести комплексний аналіз стану та тенденцій правого забезпечення товарного сільськогосподарського виробництва в сучасних умовах. Необхідно зазначити, що правові питання товарного сільськогосподарського виробництва та виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств досліджуються в науці аграрного права України. Зокрема, одним із перших ці питання розкрив В. В. Янчук, на думку якого виробничо-господарська діяльність - це врегульовані нормами аграрного права відносини, які спрямовані на виробництво продукції сільського господарства (продуктів харчування, продовольства і сировини рослинного і тваринного походження), а також на її переробку, зберігання та реалізацію з метою одержання прибутку [27, с. 246].
   Правові питання товарного сільськогосподарського виробництва є важливою темою аграрного права як навчальної дисципліни. Так, жоден підручник з Аграрного права України не залишається осторонь розгляду цих питань. В навчальній літературі правові питання виробництва товарної сільськогосподарської продукції висвітлюють А. М. Запорожець [28, с. 6], В. В. Янчук [29, с. 342-367], Л. О. Бондар [30, с. 324-366], В. П. Жушман [31, с. 27-40], В. М. Корнієнко, С. І. Марченко, О. А. Поліводський,А. М. Статівка [32, с. 140-216], М. В. Гребенюк, В. М. Єрмоленко [33, с. 284296, с. 310-369] та ін. Правові питання організації сільськогосподарськоговиробництва в умовах реформування АПК України розглядались в ряді робіт В. І. Семчика [34, с. 127-134] та О. О. Погрібного [35, с. 73-80]. В теорії аграрного права України В. 3. Янчуком висловлювалась думка про доцільність теоретичного обґрунтування і практичного втілення в навчальний процес самостійної галузі права - аграрне господарче право[36, с. 38-42]. На думку вченого, основу аграрно-господарчого права мають складати правові норми про виробничо-господарську діяльність сільськогосподарських товаровиробників. Ця пропозиція знайшла своє втілення в навчальному процесі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де викладається спецкурс «Правове регулювання господарської діяльності в АПК».
   Окремі аспекти правового регулювання товарного сільськогосподарського виробництва досліджувались на дисертаційному рівні. Так, правовому забезпеченню виробничо-господарської діяльності державних спеціалізованих сільськогосподарських підприємств присвятила свої дослідження Т. В. Лямцева (Т. В. Курман) [37; 38], яка визначає виробничо-господарську діяльність як врегульовані нормами аграрного та інших галузей права суспільні відносини, спрямовані на самостійне, систематичне виробництво на умовах самофінансування і самоокупності необхідної для держави сільськогосподарської продукції рослинного і тваринного походження, її переробку та реалізацію, а також виготовлення інших матеріальних цінностей і надання послуг з метою отримання прибутку. Особливості правового регулювання підсобних виробництв та промислів проаналізовані в роботах А. М. Земко [39] та 3. А. Павловича [40, с. 86-89], які наголошують на необхідності законодавчого врегулювання зазначених видів виробництва в сільському господарстві України.
   Дослідження товарного сільськогосподарського виробництва як правової категорії, з’ясування його правової природи та ознак, правових засад та стану законодавчого забезпечення виробництва товарної сільськогосподарської продукції, державної підтримки зазначеного виду виробництва з метою гарантування продовольчої безпеки України в умовах вступу до Світової організації торгівлі та перспектив членства в Європейському Співтоваристві було проведено С. І. Марченко [41]. Під товарним сільськогосподарським виробництвом пропонується розуміти врегульований нормами аграрного та інших галузей права вид господарської діяльності сільськогосподарських товаровиробників, пов’язаної з обов’язковим використанням земель сільськогосподарського та іншого призначення, природних ресурсів, живих організмів з метою виробництва, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції на внутрішньому та зовнішньому аграрних ринках. Автором обґрунтовано необхідність розробки та прийняття Закону України «Про товарне сільськогосподарське виробництво», а також внесення змін до окремих нормативно-правових актів в сфері сільськогосподарського виробництва.
   Товарне сільськогосподарське виробництво безпосередньо пов’язано з використанням земель сільськогосподарського призначення. Правове регулювання використання земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва дослідила на дисертаційному рівні Г. М. Беженар [42]. Ряд досліджень в науці аграрного та земельного права України присвячено аналізу особливостей правового регулювання товарного сільськогосподарського виробництва в зонах та на територіях з особливим правовим режимом. Зокрема, М. Я. Ващишин [43, с. 105-109] визначила особливості правового режиму спеціальних сировинних зон в Україні. Наукові дослідження правового регулювання товарного сільськогосподарського виробництва здійснюються і за окремими видами такої діяльності. Зокрема, особливості правового регулювання вирощування і реалізації високопродуктивного насіння зернових культур досліджує В. П. Станіславський [44; 45]. Огляд правових питань селекційної діяльності та правовий захист селекційних досягнень у тваринництві було проведено в роботах В. М. Єрмоленка [46, с. 46-49; 47, с. 44-47]. Правове забезпечення тваринництварозглядається в роботах М. П. Синьківського [48; 49, с. 99-101] та Т. О. Коваленко [50, с. 23-27]. Особливості правового регулювання бджільництва в Україні розглянуті в праці С. І. Марченко [51, с. 179-182]. Історичні та правові аспекти розвитку виноградарства і виноробства в Україні досліджувала Я. Самсонова [52]. На дисертаційному рівні досліджувались окремі проблеми правового регулювання розвитку бурякоцукрового комплексу України (Л. О Святченко) [53] та виробництва олійних культур (Ю. Ю. Бакай) [54].
   В процесі товарного сільськогосподарського виробництва першочергове значення має забезпечення безпечності та якості продукції, яка виробляється суб’єктами аграрного підприємництва. Це питання набуває особливої актуальності у зв’язку зі вступом України до СОТ та необхідністю адаптації національного законодавства до вимог ЄС в частині забезпечення збереження здоров’я людей та сільськогосподарських тварин. Правові аспекти забезпечення безпечності та якості сільськогосподарської продукції досліджуються І. М. Бакаєм [55], Т. Г. Ковальчук [56; 57, с. 22-25], А. М. Земко [58, с. 44-47] та ін. У зв’язку із інтенсивним розвитком біотехнологій та їх широким застосуванням у процесі сільськогосподарського виробництва в науковій літературі активно досліджуються проблеми правового регулювання використання генетично- модифікованих організмів в процесі товарного сільськогосподарського виробництва (Л. В. Струтинська-Струк [59], Т. О. Коваленко [60, с. 43-55] та ін.).
   Ефективність товарного сільськогосподарського виробництва залежить від державної підтримки товарного сільськогосподарського виробництва під якою слід розуміти врегульовану нормами права сукупність організаційних, економічних, правових та інших засобів (пільг та переваг), які надаються державою в особі уповноважених органів за рахунок державних ресурсів, або шляхом відмови держави від отримання певних доходів, суб’єктам господарювання, діяльність яких пов’язана з сільськогосподарським виробництвом з метою забезпечення продовольчої безпеки держави, розв’язання соціально-економічних проблем, сприяння соціальному розвиткові сільських територій, відновлення та підтримання екологічної рівноваги територій. Окремі правові питання державної підтримки товарного сільськогосподарського виробництва аналізуються в роботах А. М. Статівки [61, с. 41-45; 62, с. 42-45] , І. П. Сафонова [63], Л. О. Панькової [64, с. 108110].
   Таким чином, аналіз сучасної юридичної літератури свідчить про певну правонаступність теоретичних розробок, наукових ідей, висновків та рекомендацій науки радянського колгоспного та сільськогосподарського права в науці аграрного права України. В аграрному праві України є певні теоретичні розробки правових питань виробництва товарної сільськогосподарської продукції в спеціалізованих підприємствах, в спеціальних зонах, в підсобних виробництвах та промислах, досліджено поняття та ознаки, правові форми та механізми правового забезпечення товарного сільськогосподарського виробництва. В останній час починають активно досліджуватись окремі види товарного сільськогосподарського виробництва (насінництво, бджільництво, ветеринарна справа тощо). Значний науковий внесок здійснено в розробку проблем правового забезпечення безпечності та якості сільськогосподарської продукції, зокрема в умовах застосування генетично-модифікованих організмів, а також правового регулювання державної підтримки товарного сільськогосподарського виробництва.
   Водночас, стан законодавчого забезпечення товарного сільськогосподарського виробництва та аграрного сектора економіки в цілому свідчить про неповне врахування висновків та рекомендацій науки аграрного права України у правотворчій діяльності державних органів. Так, до цього часу не проведено кодифікацію аграрного законодавства, залишається не врегульованою діяльність підсобних виробництв і промислів у сільському господарстві України, відсутній єдиний законодавчий акт в сфері товарного сільськогосподарського виробництватощо.
   Все це дає підстави для висновку, що аграрно-правова наука має бути необхідною передумовою доцільного та науково обґрунтованого розвитку аграрного законодавства України. Як в радянські часи, так і в незалежній Україні оптимальне правове регулювання аграрних відносин може бути досягнуто лите при повному врахуванні всіх особливостей сільськогосподарського виробництва як головної системоутворюючої ознаки формування аграрного права та взаємодії аграрно-правової науки із практикою законотворення.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com