www.VuzLib.com

Головна arrow Аграрне право arrow Правове регулювання державних форвардних закупівель окремих видів об’єктів державного цінового регулювання
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Правове регулювання державних форвардних закупівель окремих видів об’єктів державного цінового регулювання

Ю. І. Кудріна

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ФОРВАРДНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ОКРЕМИХ ВИДІВ ОБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО ЦІНОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

   Подано ґрунтовний аналіз укладання форвардного біржового контракту між Аграрним фондом та сільськогосподарським товаровиробником на Аграрній біржі. Проведено аналіз змісту форвардного біржового контракту.
   Форвардні закупівлі, форвардний біржовий контракт, бюджетна позика, державна підтримка аграрних товаровиробників, державні заставні закупівлі, кредитний договір про бюджетну позику в межах режиму державних заставнихзакупівель.
   Форвардні закупівлі - одна з програм державної підтримки сільського господарства, участь в якій приймають виключно сільгосптоваровиробники.
   Форвардні закупівлі передбачають придбання товару на організованому аграрному ринку для потреб державного інтервенційного фонду у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін такого продажу під час укладення форвардного біржового контркту.
   Одним із способів закупівель (угод), що можуть укладатися на Аграрній біржі Аграрним фондом, є державні форвардні закупівлі окремих видів об’єктів державного цінового регулювання, які були введені постановою Кабінету Міністрів України «Про запровадження державних форвардних закупівель зерна» від 16 травня 2007 p., № 736 [1]. Об’єктом дослідження статті є діяльність Аграрної біржі з питання укладення форвардного біржового контракту та роль Аграрної біржі в даному процесі.
   Метою статті є аналіз змісту форвардного біржового контракту між Аграрним фондом та сільськогосподарським товаровиробником на Аграрній біржі та аналіз нормативно-правових актів стосовно питання природи форвардного біржового контракту.
   Згідно п. 1 Порядку проведення державних форвардних закупівель зерна, затвердженого названою постановою Уряду України, форвардні закупівлі зерна передбачають придбання зерна у сільськогосподарських товаровиробників в установлений маркетинговий період за фіксованою ціною та на умовах авансового платежу у розмірі 50 відсотків його повної вартості на момент укладення форвардного біржового контракту. Постачання зерна за названими контрактами здійснюється до 1 листопада, а остаточні розрахунки проводяться до 1 грудня поточного року.
   Державні форвардні закупівлі зерна проводяться Аграрним фондом щодо врожаю поточного року за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік, у межах маркетингового періоду за мінімальними інтервенційними цінами, шляхом укладення на Аграрній біржі між Аграрним фондом та товаровиробником форвардного біржового контракту.
   Спочатку Аграрний фонд оприлюднює через засоби масової інформації повідомлення про проведення державних форвардних закупівель зерна, визначений обсяг таких закупівель1 та розмір мінімальної партії зерна. Проведення форвардних закупівель розпочинається не раніше ніж через десять днів від дати опублікування повідомлення.
   Пунктом 6 названого Порядку передбачено, що сільськогосподарський товаровиробник, який виявив бажання продати зерно на умовах державних форвардних закупівель, подає Аграрному фонду заявку за визначеною фондом формою. До заявки додаються такі документи: (а) довідка про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) та внесків до Пенсійного фонду України чи відрахувань до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, крім тих сум, сплату яких розстрочено або відстрочено відповідно до законодавства; (б) довідка про відсутність простроченої заборгованості за будь-якими видами бюджетної позики, іншими кредитами, крім тих сум, сплату яких розстрочено або відстрочено відповідно до законодавства; (в) завірені товаровиробником в установленому порядку копії свідоцтва про державну реєстрацію та довідки органу державної статистики про включення товаровиробника до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України з наданням оригіналів для ідентифікації; (г) виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; (д) копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість; (е) довідка про посівні площі об’єктівдержавного цінового регулювання (зерна), видана управлінням агропромислового розвитку відповідної райдержадміністрації; (є) копія Статуту юридичної особи та у разі, коли Статутом передбачена необхідність погодження (затвердження) вищим органом управління юридичної особи рішень виконавчого органу про укладення правочинів на певну суму (оригінал рішення вищого органу управління щодо погодження (затвердження) укладення контракту та договору застави).
   Також перед укладенням форвардного біржового контракту сільськогосподарський товаровиробник повинен здійснити комплексне страхування на випадок знищення або пошкодження майбутнього врожаю сільськогосподарських культур на користь Аграрного фонду2. Договір страхування подається до Аграрного фонду разом із засвідченою копією платіжного доручення про сплату страхового внеску.
   Отже, лише після цього на Аграрній біржі між Аграрним фондом та сільськогосподарським товаровиробником укладається форвардний біржовий контракт відповідно до форми, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України «Про затвердження форми форвардного біржового контракту» від 21 лютого 2008 р. [2].
   Так, відповідно до затвердженої форми, форвардний біржовий контракт на закупівлю Аграрним фондом зерна має містити такі положення та істотні умови: предмет контракту (передача продавцем покупцю у власність товару, певної кількості, що відповідає ДСТУ та зобов’язання покупця прийняти товар та оплатити його, умови поставки товару, ціна за одиницю товару та його вартість), термін поставки товару, документація (щодо відповідності продавця зазначеним вище вимогам для укладення контракту, договір комплексного страхування ризиків загибелі (втрати) зерна на користь Аграрного фонду або договір страхування зерна, що перебуває у власності товаровиробника та є предметом застави, засвідчену копію платіжного доручення про сплату страхового внеску), реєстраційний збір Аграрної біржі, порядок розрахунків (зокрема, зобов’язання Аграрного фонду упродовж трьох робочих днів з моменту укладання контракту на торгах Аграрної біржі перерахувати кошти (авансовий платіж) на поточний рахунок Продавця в розмірі 50 % від суми контракту та провести остаточний розрахунок, який здійснюється впродовж трьох робочих днів після поставки товару та надання відповідних документів), додаткові права та обов’язки сторін, відповідальність сторін (зокрема, штраф за невиконання продавцем умов контракту щодо обсягів поставки у відсотках вартості
недопоставленого товару, пеня (у розмірі відносно до облікової ставки Національного банку України), що має сплатити Аграрний фонд у разі порушення строків оплати товару), обставини непереборної сили, вирішення спорів, інші умови, місцезнаходження та реквізити сторін. Укладений форвардний біржовий контракт підлягає реєстрації на Аграрній біржі.
   Після укладення форвардного біржового контракту сільськогосподарський товаровиробник подає до Аграрного фонду нотаріально засвідчений договір застави майбутнього врожаю між продавцем та покупцем або нотаріально засвідчений договір застави зерна, що перебуває у власності товаровиробника, або подвійне складське свідоцтво на зерно, що є предметом застави.
   Для виплати авансу сільськогосподарському товаровиробнику Аграрний фонд подає Державному казначейству оригінал форвардного контракту. Виплата товаровиробникові авансу проводиться Державним казначейством на підставі оригіналу контракту шляхом перерахування коштів на поточний рахунок товаровиробника. Сільськогосподарський товаровиробник у день надходження авансу на поточний рахунок видає Аграрному фонду податкову накладну на відповідну суму.
   Пунктом 9 Порядку проведення державних форвардних закупівель зерна передбачено, що остаточний розрахунок з товаровиробником за умови виконання форвардного біржового контракту в повному обсязі проводиться Аграрним фондом на підставі поданих йому таких документів: договору складського зберігання зерна; складських документів на зерно, виписаних Аграрному фонду; акта приймання-передавання на весь обсяг зерна; картки аналізу зерна або посвідчення про його якість, виданого Державною хлібною інспекцією; податкових накладних на залишок суми вартості зерна, не оплаченої за контрактом. Для проведення остаточного розрахунку за контрактом Аграрний фонд подає Державному казначейству оригінал контракту, згідно з яким виплачувався аванс товаровиробнику, і акт приймання-передавання зерна в повному обсязі й надалі Державне казначейство перераховує кошти на поточний рахунок товаровиробника у строк, визначений контрактом.
   На Аграрний фонд також покладено обов’язок звітувати щомісяця перед Міністерством аграрної політики України про обсяг державних форвардних закупівель.
   Проведений аналіз змісту форвардного біржового контракту дозволяє стверджувати, що насправді його затверджена форма теж належить до типової, оскільки Аграрний фонд та сільськогосподарський товаровиробник мають право конкретизувати лише кількість, вартість зерна та терміни поставки. За юридичною природою вважаємо, що названий форвардний контракт належить до договорів, які опосередковують перехід права власності на зерно від товаровиробника до
   Аграрного фонду, - договору поставки. Викладене підтверджується поняттям форвардної біржової угоди, яка згідно п. 6.2. Типових правил біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією, затверджених наказом Міністерства сільського господарства і продовольства України, Міністерства економіки України і Міністерства фінансів України від 03 квітня 1996 р. [3] визначається як угода, пов’язана з відстроченою (від 30 до 360 днів) взаємною передачею прав та обов’язків щодо реальної сільськогосподарської продукції, а також поняттям договору поставки, закріпленим у згідно ч. 1 ст. 265 Господарського кодексу України, згідно якого за договором поставки одна сторона - постачальник зобов’язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов’язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму. Економічна ж сутність форвардних угод на сільськогосподарську продукцію полягає у тому, що вони передбачають фіксацію ціни на момент укладення із поставкою в майбутньому протягом 360 робочих днів[4].
   Висновком викладеному також є пропозиція про необхідність затвердження порядку проведення форвардних закупівель інших (окрім зерна) об’єктів державного цінового регулювання. Окрім цього, вважаємо, що можна погодитися з економістами в тому, що першочергову фінансову підтримку слід надавати тим аграрним товаровиробникам, які уклали із Аграрним фондом форвардні угоди [5].

Список літератури

   1. Про запровадження державних форвардних закупівель зерна : Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 р. № 736 // Офіційний вісник України. - 2007. - № 37. - Ст. 1486.
   2. Про затвердження форми форвардного біржового контракту : Наказ Міністерства аграрної політики України від 21 лютого 2008 р. № 77 // Офіційний вісник України. - 2008. - № 21. - Ст. 607.
   3. Типові правила біржової торгівлі сільськогосподарською продукціє: затв. Наказом Міністерства сільського господарства і продовольства України, Міністерства економіки України і Міністерства фінансів України від 03 квітня 1996 р. № 103/44/62, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16 квітня 1996 р. за № 184/1209.
   4. Солодкий М.О. Біржовий ринок : монографія / М.О. Солодкий. - К. : Джерела М, 2002. - 358 с.
   5. Солодкий М.О. Біржова торгівля форвардними угодами на сільськогосподарську продукцію в Україні: від реалій до перспектив / М.О. Солодкий, В.О. Гниляк // Агроінком. - 2008. - № 11-12. - С. 3-6.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com