www.VuzLib.com

Головна arrow Педагогіка arrow Роль інновацій у змісті методичної підготовки вчителів початкової школи в системі вищої освіти
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Роль інновацій у змісті методичної підготовки вчителів початкової школи в системі вищої освіти

К.Б. Авраменко,
кандидат педагогічних наук, доцент
(Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського)

РОЛЬ ІННОВАЦІЙ У ЗМІСТІ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

   Постановка проблеми. Сучасна освітня галузь переживає бурхливий період переосмислення усталених традицій і стереотипів. На часі необхідність переходу від авторитарної до гуманістичної педагогіки, поєднання в освітньому просторі особистісно орієнтованого, парадигмального, комунікативного, діяльнісного, соціокультурного та синергетичного підходів.
   На сьогодні у сфері освіти втілюється ціла низка інновацій різного характеру, спрямованості та значення. Запровадження новiтнiх форм, методів i технологій навчального процесу в системі вищої освіти діалектично пов’язано з реалізацією основних положень Болонської декларації.
   На сьогоднішній день до особистості вчителя початкової ланки освіти висуваються такі вимоги: опанування методологією наукового пошуку, уміння застосовувати системний аналіз у процесі професійної діяльності й оцінки її результатів, здатність до прогнозування й передбачення розвитку своїх вихованців, уміння адаптуватися до різних, зокрема непередбачуваних змін.
   Аналіз досліджень і публікацій. У багатьох тлумаченнях поняття “інновація” ототожнюється із термінами вдосконалення, оптимізація, модернізація, рефлексія, а також є альтернативою традиційній, докорінній перебудові загальноприйнятих ідей, теорій і методик (І. Зязюн, М. Кларін, Е. Ляска, Р. Мейджер, Г. Мороз, Е. Роджерс, В. Сластьонін та інші) [1; 3; 6].
   Російський вчений В. Загв’язинський новими у педагогіці розглядає не тільки ідеї та підходи, що раніше не пропонувалися, а й окремі прогресивні елементи або комплекс елементів педагогічного процесу, що сприяють виконанню завдань навчання й виховання в умовах, що швидко змінюються [2, с. 13].
   Новаторство, на думку М. Поташніка, як правило пов’язане з нестандартними підходами, нешаблонними рішеннями складних та актуальних педагогічних проблем [8, с. 6].
   Метою статті вважаємо визначення ролі інновацій у методичній підготовці вчителів початкових класів як складовій їх професійної підготовки.
   Узагальнення підходів дозволяє нам розуміти педагогічні інновації як введення нового в освітній процес (оновлення змісту, концепцій, парадигм), інтенсивне впровадження вчителями змін щодо організації та реалізації навчально-виховного процесу з метою його покращення та удосконалення (методи, форми, технології, навчально-методичне забезпечення тощо), спрямованого на досягнення школярами більш високої якості знань і вихованості. Це означає, що запровадження педагогічних інновацій у діяльність вчителів, зокрема для початкової школи, радикально змінює традиційну систему навчання й освітню практику.
   Яскравим прикладом минулого століття можна вважати освітні реформи 1958, 1972, 1984 років; реформування системи національної освіти України на засадах неперервності, гнучкості, поліваріативності (1994, 1996, 1998 рр.); появу та розповсюдження альтернативних методик викладання у початкових класах (за системою розвивального навчання (Д. Ельконін – В. Давидов, Л. Занков); в авторських школах (школа-комплекс М. Гудзика; школах, які здійснють навчально-виховний процес за педагогічними поглядами М. Монтессорі та Р. Штайнера та ін.).
   Узагальнення підходів вітчизняних і зарубіжних науковців про сутність інновацій в освіті, дозволяє зробити висновок про них як про засіб проектування навчального процесу з урахуванням дидактичних цілей і відповідного рівня засвоєння учнями, а також про тісний зв’язок із педагогічними технологіями [5; 7]. Так, наприклад, В. Беспалько технологію вважає системою, у якій заздалегідь спроектований навчально-виховний процес втілюється на практиці [1]. М. Кларін визначає її як ,“системність і конструювання навчального процесу, які інтегрують досягнення поставлених цілей” [4, с.324].
   Важливо зауважити, що у публікаціях науково-методичних видань доволі часто технологія ототожнюється з методикою. Проте, більшість науковців [1-4; 6] визнають, що технологія зосереджує увагу на процесі створення, а не лише на застосуванні конкретних методів, організаційних форм і засобів навчання; орієнтується на заданий, а не на передбачуваний результат. Отже, на відміну від методики, вона не допускає варіативності, пошукової діяльності.
   Цей висновок вважаємо особливо важливим, оскільки бажання вчителів реалізовувати iнновацiї в професійній діяльності діалектично пов’язано з постійним пошуком нестандартних дидактичних, методичних рішень, оптимальних форм роботи та органiзацiї навчально-виховного процесу й позаурочного часу, діагностування результатів тощо.
   Таким чином, інновації у змісті професійно-методичної підготовки передбачають створення для майбутніх учителів початкових класів можливості займати активну позицію в навчальному процесі, формувати й розвивати творче мислення шляхом засвоєння нових знань та осмислення надбань минулого, набуття власного досвіду, інструментарію навчально-дослідницької діяльності.
   Це означає, що у змісті процесу методичної підготовки вчителів початкових класів у системі вищої педагогічної освіти мають бути такі складові: інтегровані знання, що забезпечуються іншими складовими професійної підготовки: загальноосвітньою, психолого-педагогічною (або загальнопедагогічною) та спеціальною; методика кожного
   навчального предмету початкової школи як самостійна наука з власною методичною системою, понятійним апаратом і науковими концепціями; методичні рекомендації з урахуванням сучасного стану в освіті (Державні стандарти; гуманізація, гуманітаризація фундаменталізація, профілізація навчання тощо); результати наукових досліджень з методик у контексті системного аналізу та діяльнісного підходу; інноваційний досвід вчителів; пізнавальні завдання, що спрямовані на усвідомлення навчального матеріалу, уміння його оцінювати, аналізувати та використовувати у процесі професійної діяльності.
   Ми переконані, що таке конструювання змісту методики та відповідного навчально-методичного забезпечення дозволить максимально наблизити майбутніх учителів початкових класів до пізнавального пошуку, розвитку активності та творчості, сприятиме результативності процесу формування особистості школярів.
   При такому підході методична підготовка майбутніх учителів до професійної діяльності стимулює інноваційні зміни в існуючому соціальному середовищі, інноваційну діяльність учителя через його особистісну участь у цій діяльності, усвідомлення та втілення теоретичних надбань і практичного досвіду, активний відгук на проблемні ситуації, готує педагога до побудови стосунків з учнями на основі рефлексивного та демократичного управління.
   Спрямованість на особистісний розвиток учнів передбачає використання у навчально-виховному процесів сучасного ВНЗ таких методичних прийомів, як: 1) підготовка до органiзацiї iндивiдуально-педагогiчної взаємодії (вербальні й невербальні засоби спілкування, прояв емпатiї та готовність до контактування з кожним учнем, знання i використання в процесі спілкування особистісних характеристик кожного учня); 2) підготовка до органiзацiї колективної педагогічної взаємодії (уточнення групової мети i завдань; активна участь у спiлкуваннi “на рівних” стосунках; розуміння та сприйняття емоцiйного настрою групи; “озвучення” можливої мотивації учнів; використання засобів мiмiко-iнтонацiйної виразності); 3) підготовка до органiзацiї взаємодії школярів iз змістом навчальної дисципліни (уміння правильно визначити пізнавальну мету та засоби її досягнення, використання проблемних ситуацій i цікавого, логічного матеріалу, виконання навчальних завдань на основі особистісного та життєвого досвіду учнів); 4) підготовка до створення позитивної самооцінки учнів у процесі педагогічної взаємодії (шанобливе ставлення до особистості учня, готовність прийти йому на допомогу, зіставлення нових успiхiв учнів з попередніми досягненнями, емоційна підтримка та констатація правильного виконання завдання, віра в потенцiйнi можливості учнів).
   Отже, у процесі професійно-методичної підготовки вчителів початкової школи потрібно відмежовуватися від вузької спеціалізації та стандартного мислення, спиратися на ідеї гуманізації, гуманітаризації, фундаменталізації навчання, належну увагу приділяти науковому та дослідницькому пошуку, ознайомленню студентів з основними вітчизняними інноваціями, які реалізуються в освітніх закладах і дають позитивні результати у процесі формування особистості школярів.
   Це потребує також надання знанням майбутніх учителів початкових класів особистісного характеру, тобто врахування їх особистісних позицій, здібностей, переконань; знань з конкретної галузі науки, що відповідають фаховій спеціалізації і пов’язаних з колом інтересів особистості.
   З цією метою пропонуємо використовувати у навчально-виховному процесі методичної підготовки ділові ігри, які сприяють формуванню готовності студентів до професійної, зокрема інноваційної, діяльності.
   Під час проведення навчально-рольових ігор майбутні вчителі початкових класів вчаться приймати професійні рішення, їх оцінювати та корегувати, отримують уміння організації процесу пізнання учнями навчального матеріалу й вчаться керувати ним, застосовувати власні знання у шкільних умовах під час проходження педагогічної практики. Крім того, ділова гра сприятиме розумінню майбутніми педагогами взаємозв’язків між усіма складовими професійної підготовки: загальноосвітньою, психолого-педагогічною (загальнопедагогічною), спеціальною, методичною.
   У ході проведення ділових ігор визначаємо такі основні етапи: створення практичної ситуації, її оцінка й аналіз, ознайомлення з науковою та методичною літературою з теми, розподіл ролей між студентами, висування гіпотези, яка потребує експериментальної перевірки в умовах, “наближених до реальних“, формулювання висновків. Особливу увагу приділяємо обговоренню отриманих результатів і запропонованих варіантів розв’язання методичних задач, перевагу надаємо нестандартним рішенням та інноваційним підходам.
   Висновки. Підсумовуючи викладене, можемо зробити такі висновки: 1) запровадження педагогічних інновацій у діяльність вчителів початкових класів радикально змінює традиційну систему навчання й освітню практику; 2) інновації у змісті професійно-методичної підготовки передбачають створення для майбутніх учителів початкової школи можливості займати активну позицію, формувати та розвивати творче мислення шляхом засвоєння нових знань й осмислення надбань минулого, набуття власного досвіду, інструментарію навчально-дослідницької діяльності; 3) використання ділових ігор у процесі професійно-методичної підготовки педагогів вважаємо виправданим, оскільки вони сприяють формуванню готовності студентів до професійної, зокрема інноваційної, діяльності.
   Таким чином, ми переконуємося, що інновації в освіти стали невід’ємною складовою процесу професійно-методичної підготовки. Без знань майбутніх педагогів, що лежать в основі нових ідей, неможливим видається формування учителів нової генерації та, в цілому, прогрес освітньої галузі.
   Перспективи подальших пошуків у напрямку дослідження вбачаємо в розкритті різні шляхи оновлення педагогічної практики майбутніх фахівців з урахуванням інноваційних процесів, які відбуваються в початковій школі.

ЛІТЕРАТУРА

1. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологи / В.П. Беспалько. – М. : Педагогика, 1989. – 228 с.
2. Загвязинский В. И. Организация опытно-экспериментальной работы в школе : пособие для руководителей школ, учителей и воспитателей / В. И. Загвязинский. – Тюмень : Тюм. обл. ИПК, 1993. – 113 с.
3. Зязюн І.А. Гуманістична стратегія теорії i практики навчального процесу/ І.А. Зязюн // Рiдна школа. – 2000. – № 8. – С. 8-13.
4. Кларин М.В. Педагогические технологии в учебном процессе / М.В. Кларин. – М. : Высшая школа, 1989. – 282 с.
5. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій : навч. посіб. / за ред. І.А.Зязюна, О.М.Пєхоти. – К., 2003. – 240 с.
6. Педагогiка: учебное пособие для студентов педагогических заведений / В.А. Сластьонин, Н.Ф. Исаев, А.Н. Мищенко, Е.Н. Шиянов. – М. : Школа-Прес, 1997. – 512 с.
7. Пометун О.І. та ін. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : наук.-метод. посібник / за ред. О.І. Пометун. – К. : Вид-во А.С.К., 2004. – 192 с.
8. Поташник Н.Н. Педагогическое творчество : проблемы развития и опит : пособие для учителя. – К. : Рад. шк., 1988. – 187 с.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com