www.VuzLib.com

Головна arrow Теорія держави і права arrow Природа маніпулювання українською правовою свідомістю за допомогою інформаційної системи
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Природа маніпулювання українською правовою свідомістю за допомогою інформаційної системи

 Ю. Дмитрієнко

ПРИРОДА МАНІПУЛЮВАННЯ УКРАЇНСЬКОЮ ПРАВОВОЮ СВІДОМІСТЮ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

   У статті розглядається природа маніпулювання українською правовою свідомістю за допомогою інформаційної системи.
   Ключові слова: правова свідомість, інформаційна система.
   Актуальність проблеми пов’язана з темою дослідження, зумовленою переконанням в тому, що людство вступило у такий взаємозалежний розвиток, який можна зрозуміти і вивчити, тільки розглядаючи його в багатовимірній перспективі, що враховує такі складові, як правова свідомість людини, інформаційна система та результати їх взаємодії. Однією з ключових проблем сучасного інформаційного суспільства, для якого характерна, з одного боку, глобалізація інформаційної системи, а з іншого - фрагментація правової свідомості людей, є вивчення впливу інформаційної системи на формування ціннісних установок правової поведінки особи в суспільстві, яка багато в чому залежить від змісту правової інформації.
   Формування української правової свідомості відбувається за допомогою інтенсивних і широкомасштабних маніпулятивних технологій. Наслідком цієї тенденції стає поява “гнучкої” української правової свідомості, тобто правосвідомості, що легко піддається певній обробці через вплив на неї правової інформації, що несе в собі, швидше за все, негативний потенціал. При цьому в гнучкій правовій свідомості концентруються насильство, жорстокість і агресія, піднесені нам маніпуляторами правової свідомості. Деформуючи і руйнуючи нашу етичну правову самосвідомість, вони тим самим сприяють деградації особи. Все це призводить до нових форм втручання в структуру правової свідомості, орієнтованих на її кримінілізацію. Принципова відмінність цих засобів полягає в тому, що вони майже миттєво охоплюють правовий простір всієї планети. Наслідком цього є загроза поневолення регіональної української правової свідомості та її морально-етична деградація. Такі драматичні зміни, характерні для правової свідомості сучасної людини, зумовлюють потребу в дослідженні та аналізі процесів впливу інформаційної системи на правову свідомість людини, вивчення наслідків цього впливу.
   Ступінь розробленості теми. Сьогодні з’явилося суспільство нового типу, яке називають інформаційним. За Кастельсом це “суспільство, де соціальні і технологічні форми даної соціальної організації пронизують всі сфери діяльності, починаючи від домінантних (у економічній системі) та закінчуючи об’єктами та звичаями повсякденного життя” [1]. З огляду на це доцільно відзначити основні характеристики, складові фундаменту інформаційної бази маніпулювання правовою свідомістю, що є інформаційними комп’ютерними технологіями та правовою інфраструктурою телекомунікацій [2]. Інша характеристика полягає у всеосяжності ефектів нових правових технологій. Третя характеристика ґрунтується на мережевій логіці будь-якої правової системи або сукупності правових відносин, що використовують ці нові інформаційні правові технології. Четверта характеристика базується на гнучкості. Процеси технологічного правотворення не лише поворотні; організації та інститути суспільства можна законодавчо модифікувати, та, навіть, фундаментально змінювати шляхом перегруповування їх компонентів.
   Аналіз відповідних законодавчих тенденцій і теоретичних правових роздумів про конвергенцію між думками і машинами представлені в роботах Келлі та Мазліша. Ці уявлення, що отримали подальший розвиток у працях Карлоти Перес, Крістофера, Фрімена і Джованні Доси [3], потребують подальшого осмислення суті нинішньої технологічної трансформації інформаційної бази маніпулювання правовою свідомістю в її взаємодіях із суспільством [4]. Оскільки систематичних досліджень цієї проблеми з погляду такого підходу в літературі немає, це дає підставу вважати метою дослідження аналіз різних підходів до вивчення маніпулюючого впливу інформаційної правової системи на правову свідомість з урахуванням соціально-психологічного засобу з метою розробки ефективних антиманіпуляційних засобів. Методологічною основою наукової статті дослідження є сучасні праці вітчизняних і зарубіжних дослідників. У русі дослідження автор керувався загальнонауковими методами структурно- генетичного аналізу та синтезу, спостереження та порівняння, статистичними методами. Методи емпіричного дослідження, використані у статті, - семантичний аналіз і контент-аналіз матеріалів інформаційної системи.
   Зазвичай, під впливом екстраординарних змін в інформаційній базі маніпулювання правовою свідомістю виникають глибші трансформації в її інтелектуальній базі, націлені на осмислення всіх процесів взаємодії людського і штучного інтелекту [5]. Використовуючи ці положення як відправну точку нашого дослідження, варто помістити процес зміни інтелектуальної бази маніпулювання правовою свідомістю в соціальний контекст, в якому він відбувається та яким формується. Найфундаментальніша зміна інтелектуальної бази маніпулювання правовою свідомістю - перехід до схеми соціальної взаємодії, що конструюється головно, за допомогою актуального досвіду правовідносин. Ці зміни в інтелектуальній базі маніпулювання правовою свідомістю ведуть до змін матеріальних основ соціальному життю. Тоді ключовою проблемою в інформаційному правовому суспільстві стає як заявлене Кальдераном і Лазерною питання про те, як об’єднати нові технології і колективну правову пам’ять, універсальну науку та широку правову культуру, пристрасті та розум. Інтелектуальна база правового маніпулювання - зручний плацдарм для пролонгації глобальних проблем інформаційної правової бази, а саме: структуризація правової свідомості та введення її в межі символічної нормативної взаємодії; монополія насильства влади, що замикає інтелектуальну базу в тісні межі формальних правових обов’язків і неформальної агресії. Вирішення цих проблем стає можливим завдяки використанню відповідних засобів маніпулювання правовою свідомістю [6]. Ядро трансформації інформаційних правових потоків пов’язане з технологіями обробки правової інформації і комунікацією. Своєю чергою, трансформація інформаційних потоків втілюється в інтеграції різних засобів комунікації в інформаційній правовій системі. Інакше кажучи, формуються і об’єднуються в одній правовій системі письмові, усні та аудіовізуальні способи правової і законодавчої комунікації. Різні вимірювання людського духу об’єднуються в новій взаємодії між мозком людини, машинами та соціальними контекстами. Нова інформаційна правова система, отже, забезпечує розширення можливостей впливу різних засобів маніпулювання правовою свідомістю. Цю здатність інформаційної правової системи активно використовують з метою маніпулювання правовою свідомістю на базі різних засобів: засобів масової інформації, інтернету та мультимедіа. Маклюен розглядав технологію масової інформації на зразок сировини або природних ресурсів [7], [8].
   Мультимедіа як символічне правове середовище почало недавно формуватися як електронна комунікаційна система на основі злиття глобалізованих і зорієнтованих на індивідуальні замовлення ЗМІ та комп’ютерної правової комунікації. Завдяки цьому технологічному злиттю комп’ютерів, телекомунікацій та ЗМІ у всіх праворефлексивних модальностях формуються і розпадаються гігантські глобальні “інформаційно-правові” консорціуми. Зокрема, унаслідок новизни інформаційної правової мультимедіасистеми поки важко оцінити виникаючі соціальні тенденції, щоправда вона підтримує соціальну структуру, що характеризується такими рисами: 1) широкою соціальною та культурною диференціацією, що веде до сегментації користувачив (глядачів, читачів, слухачів). Формування віртуальних правових співтовариств (Інтернет-конфренції, Інтернет- звітування та ін.) є лише один з виявів такої диференціації; [9]. 2) зростанням соціальної стратифікації серед користувачів. Вибір мультимедіа буде обмежений не лише людьми, що мають час та гроші для доступу в інформаційну правову систему, але й країнами з достатнім ринковим потенціалом; 3) комунікація всіх видів повідомлень в одній і тій самій системі, навіть якщо вона інтерактивно та селективно індукує правову інтеграцію всіх видів повідомлень та усвідомлень в загальній когнітивній структурі. Прийом аудіовізуальних новин, освітніх передач та шоу на одному й тому ж засобі - це ще один крок до нового змісту, який вже має місце на телебаченні.
   Нарешті, найважливіша нормативно-правова межа будь-якої правової мультимедіасистеми полягає в тому, що вона охоплює в своїй сфері більшість видів культурно-правового вираження функцій правової системи за всіх їхніх різноманітностей. Її наявність рівносильна кінцю розподілу між аудіовізуальними і друкарськими засобами масової правової інформації, загальнодоступною та високою правовою культурою, розвагами та інформацією, освітою і пропагандою [10]. Усі прояви маніпуляційного впливу на правову свідомість з’єднуються в цьому цифровому всесвіті, який пов’язує в гігантському історичному супертексті минулі, справжні та майбутні прояви комунікативної думки. Роблячи це, цілісна правова мультимедіасистема будує нове символічне нормативно-правове середовище. Вона робить віртуальність нашою реальністю. Отож, засоби маніпулювання правовою свідомістю структурують соціально-психологічний контекст життєдіяльності правової свідомості. В цілому ж контексті зазначимо, що приведений матеріал з проблеми маніпулювання правовою свідомістю інформаційною системою ґрунтується на трьох наявних підходах: технологічному, науковому та синтетичному. Перший підхід головно описує структуру самого процесу маніпулювання правовою свідомістю, його техніку, прийоми та системи прийомів. Другий — досліджує мотиви вчинків і витоки довірливості жертв маніпуляторів правовою свідомістю через призму етичних норм з описом внутрішнього світу всіх учасників акту маніпуляції правовою свідомістю [11]. Синтетичний підхід описує конкретні випадки, спостережувані або вигадані з частковим “вичищенням” правової реальності. У цьому дослідженні автор не надавав переваги будь-якому підходу, а обравши корисні ідеї та зведення із запасу готового знання, застосував їх для створення комплексного соціально- психологічного підходу до вивчення проблеми маніпулювання правовою свідомістю інформаційної правової системи. Виявляється цікавий факт: ми констатуємо на появі нового феномена - феномена інформаційної правової свідомості, що не має безпосереднього сперсоніфікованого носія - конкретної фізичної особи, а отже, з’являється можливість принципово нового відбиття - інформаційного, новим соціальним феноменом - інформаційною правосвідомосте, з іншим об’єктом та суб’єктом відбиття, або точніше, вони мають інші властивості.
   Цей підхід є найбільш інформативним для вивчення нашої проблеми, оскільки дає змогу найглибше проникнути в її суть та виокремити головні елементи, що здійснюють вирішальний вплив на формування продукту маніпулювання. Запропонований підхід не є випадковим, оскільки саме він може слугувати індикатором складних і непізнаних до кінця динамічних процесів маніпулювання правовою свідомістю за допомогою інформаційної системи, відбиваючи зміни у зв'язку з тим, що оточує її соціально-психологічним контекстом, що відбуваються в правовій свідомості. Внаслідок цього головна відмінність нового соціально- психологічного підходу до проблеми маніпулювання правовою свідомістю за допомогою інформаційної системи від наявних підходів полягає в обов’язковому урахуванні впливу соціально-психологічного контексту на процес формування продукту маніпулювання. Отож, сучасна теорія маніпулювання правовою свідомістю за допомогою інформаційної системи має ґрунтуватися з урахуванням соціально-психологічного чинника і зміни правової свідомості під його впливом. Становлення правової свідомості конфліктного типу відбувається через відчуження, озлоблення, деградацію та криміналізацію правової свідомості. Вона є зручним об’єктом для маніпуляційної дії інформаційної системи. Правова свідомість загрозливого типу утворюється унаслідок взаємодії правової свідомості конфліктного типу з маніпулюючою дією інформаційної системи за умови зміни рівня етичної правової самосвідомості, колапсу життєвих, правових норм і цінностей, ескалації агресії, генерування жорстокості, насильства. Захист правової свідомості від маніпулюючої дії інформаційної системи можливий за допомогою антиманіпуляційної “парасольки”. Практична значущість наукової статті: теоретичні концепції, узагальнення і висновки наукової статті формуюють істотний внесок у вивчення проблеми маніпулювання правовою свідомістю за допомогою інформаційної правової процесуальної системи як системи правосвідомості. Отримані результати доповнюють і розвивають наукові уявлення про процес маніпулювання правовою свідомістю, механізми і методи її впливу на свідомість людини загалом.
   Наукові результати та вироблені на їхній основі рекомендації можуть бути корисними в разі подальшого розв’язання питання про захист правової свідомості від маніпулюючої дії інформаційної системи. Подані у науковій статті положення і висновки можуть послугувати основою для розробки курсів і спецкурсів у соціології права, соціальній правовій психології, що його запропонував автор. Соціально-психологічний підхід до дослідження проблеми маніпулювання правовою свідомістю за допомогою інформаційної системи може бути використаний в інших суміжних з соціологією права науках. Наукова новизна дослідження полягає у тому, що на ґрунті розглянутих підходів до дослідження природи маніпулювання українською правовою свідомістю засобами інформаційної системи, введенні у науковий обіг нові поняття, такі як: інформаційна база маніпулювання правовою свідомістю - комп’ютерні технології та інфраструктура телекомунікацій; інтелектуальна база маніпулювання - правова свідомість; правова свідомість конфліктного типу - свідомість, зорієнтована на зіткнення з суспільством; правова свідомість загрозливого типу - правова свідомість, що представляє загрозу і що завдає шкоди суспільству; обмежений споживчий інформаційний “кошик” - принцип розумної достатності правової інформації; антиманіпуляційна “парасолька” - сукупності нормативно-правових способів протистояння правової свідомості маніпулятивному тиску з боку інформаційної правової системи. Подальше вивчення зазначених проблем, вважаємо, сприятиме успішному вивченню властивостей української правової свідомості.

   1. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. / М. Кастельс - М., 2000. - С.43.
   2. Кастельс М., Киселева Э. Россия и сетевое общество: аналитическое исследование. М. Кастельс, Э. Киселева // Мир России. - 2000. - Т.9. - №1. - С. 23-51; Шрадер X. Глобализация, цивилизация и мораль / Х. Шрадер // Журнал социологии и социальной антропологии. - 1999.
   3. Dosi G. The nature of the innovative process. Technical Change and Economic Theory. - London, 1988.
   4. Kranzberry 1 №12.-p. 63 2 Kranzberry M. The scientific and technological age // Bulletum of Science and Technological Society. - 1992.
   5. Mazlish В. The fourth discontinuity: the so-evolution of Humans and Machines. - New Haven; Yale University press, 1993 Calderon F., Laserna R. Paradoj as de la modernided. Sociedad у combios on Bolevia, La Paz. - Milenio, 1994
   6. Ковтун И.А., Мухин В.И., Набока Ю.И. Виды информационных воздействий / Мухин В.И., Набока Ю.И. // Вопросы защиты информации. - 2001. - №1. - С. 2-5.
   7. Milgram S. Obediense to authority. / S.Milgram - New York Harper&Row, 1974.
   8. Ganley, Gladys D. Power to the people via electronic media / Gladys D. // Washington Quarterly. - 1991. - Spring : 5-22
   9. Negroponte N. Being Digital. / Negroponte N. - New York, 1995.
   10. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / М. Кастельс - М., 2000.
   11. Доценко Е. Л. Психология манипуляции / Доценко Е. Л. - М. МГУ, 1996.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com