www.VuzLib.com

Головна arrow Педагогіка arrow Підвищення педагогічної ефективності навчання фізики в основній школі під час використання мультимедійних технологій
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Підвищення педагогічної ефективності навчання фізики в основній школі під час використання мультимедійних технологій

Л.Ю. Благодаренко,
кандидат педагогічних наук, доцент
(Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова)

ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

   Постановка проблеми. Одним із основних завдань української загальноосвітньої школи є формування в учнів системних наукових знань. У розв'язанні означеної проблеми для фізичної освіти провідна роль належить новим та удосконаленим методикам формування фізичних знань, які б враховували сучасні досягнення науки і техніки. У сучасному суспільстві роль інформаційних технологій надзвичайно важлива, вони посідають центральне місце у процесі інтелектуалізації суспільства, розвитку системи освіти та культури. Широке використання інформаційних технологій у різних сферах діяльності людини зумовлює доцільність ознайомлення з ними, починаючи з перших етапів навчання і пізнання. Система освіти і наука є одним з об'єктів процесу інформатизації суспільства. Інформатизація освіти через специфіку самого процесу передачі знання вимагає ретельного опрацювання використовуваних технологій інформатизації і можливості їх широкого тиражування. Крім того, прагнення до активного застосовування сучасних інформаційних технологій у сфері освіти повинно бути спрямованим на підвищення рівня і якості підготовки фахівців. Використання інформаційних технологій має на меті реалізацію таких завдань: підтримку і розвиток системності мислення учня; підтримку всіх видів пізнавальної діяльності учнів щодо набуття знань, розвитку та закріплення умінь і навичок; реалізацію принципу індивідуалізації навчального процесу при збереженні його цілісності. Тому недостатньо просто оволодіти тією або іншою інформаційною технологією. Необхідно виокремити і найефективніше використовувати ті її особливості і можливості, які можуть забезпечити розв'язання зазначених завдань.
   Аналіз досліджень і публікацій. Перебудовою змісту й організаційних форм навчальної діяльності у контексті розробки сучасних засобів інформаційної підтримки займалися А. Берг, Р. Вільямс, Б. Гершунський, М. Жалдак, Ю. Жук, В. Ізвожчиков, Е. Машбиць, І. Роберт та ін.
   Сьогодні в освіті все більш поширеними стають мультимедійні технології. Мультимедійні технології (мультимедіа від англ. multi - багато, media - середовище) є одними з найбільш перспективних і популярних педагогічних інформаційних технологій. Вони дозволяють створювати цілі колекції зображень, текстів і даних, що супроводжуються звуком, відео, анімацією й іншими візуальними ефектами (Simulation); включають інтерактивний інтерфейс й інші механізми управління.
   Виникнення систем мультимедіа підготовлене як вимогами практики, так і розвитком теорії. Проте різкий ривок у цьому напрямку за останні декілька років пояснюється, насамперед, розвитком технічних і системних засобів. Це і прогрес у розвитку комп'ютерів: значно збільшений обсяг пам'яті, швидкодія, графічні можливості, характеристики зовнішньої пам'яті, досягнення в області відеотехніки, лазерних дисків, флеш накопичувачах, а також їх масове впровадження. Важлива роль належить і розробці методів швидкого й ефективного стискування та розгортання даних.
   Мультимедіа-інформація - це не лише традиційні статистичні елементи: текст, графіка, але і динамічні: відео-, аудіо- і анімаційні послідовності. Відомо, що людина сприймає 95% інформації, що поступає до нього візуально, у вигляді зображення. Таке подання інформації є наочним, а, отже, легше сприймається. Цікавими є дослідження щодо елементів штучного інтелекту в системах мультимедіа. Вони дозволили б адаптуватися до середовища спілкування, а, отже, оптимізовувати процес спілкування з користувачем.
   Застосування мультимедіа у сфері освіти в розвинених західних країнах вже йде достатньо успішно і має такі напрямки: відеоенцикпопедії; інтерактивні путівники; тренажери; ситуаційно-ролеві ігри; електронні лекторії; персональні інтелектуальні гіди з різних наукових дисциплін, що є навчальними системами з використанням штучного інтелекту; дослідницьке навчання під час моделювання процесу, що вивчається, в аналоговій або абстрактній формі; системи самотестування знань учнів. Зрозуміло, що комп'ютеризоване навчання на базі технології мультимедіа не може замінити учителя, але воно не лише може доповнити й удосконалити діяльність учителя, а у розвитку самостійності, творчого мислення учнів здатне відіграти унікальну роль, яку ми зараз не можемо ще усвідомити повною мірою. Відповідно, у цій області ще слід виконати величезну роботу, щоб|аби| визначити, як найкращим чином організувати навчальний процес при взаємодії із великою інформаційною системою.
   Метою статті є аналіз можливостей підвищення педагогічної ефективності уроків фізики при використанні мультимедійних засобів навчання.
   Очевидно, що найбільш ефективно мультимедійні засоби навчання можна застосовувати на уроках фізики. Уміле поєднання комп'ютерних технологій і традиційних методів викладання забезпечать бажаний результат: високий рівень засвоєння фундаментальних знань з фізики та усвідомлення їх практичного застосування. Зрозуміло, що використання нових технологій навчання фізики - це один з найефективніших засобів створення та підтримки мотивації до вивчення предмету, зокрема мультимедійні засоби не лише активізують пізнавальну діяльність учнів, але й осучаснюють предмет, роблять його більш наочним. Мультимедійні програми з інтерактивним інтерфейсом, забезпечені графічним, відео- і звуковим супроводом, перетворюють роботу користувача на творчу працю. Настав час революційних змін у роботі учня й учителя, замість традиційних технічних засобів (діапроекцій, кінофрагментів, аудіо- і відеозаписів) сьогодні ми маємо такі засоби навчання, які здатні замінити всі перелічені вище. Як вважають науковці, застосування мультимедійних технологій під час навчання фізики стане більш ефективним порівняно з традиційними методами навчання, якщо застосовувати такі їх форми, за яких отримуються якісні й кількісні переваги. Під якісними перевагами розуміємо розширення можливості аналізу фізичних явищ і процесів (і, відповідно, поглиблене й усвідомлене вивчення курсу фізики), під кількісними - вивільнення резервного часу на уроці.
   Перевагами використання мультимедійних засобів на уроках фізики в основній школі, порівняно з традиційними засобами, є такі: покращення сприйняття, запам'ятовування фізичних понять без надмірних зусиль; можливості щодо відтворення фізичних процесів, про які на традиційних уроках можна лише говорити, звертаючись до уяви учнів, спираючись на їхнє абстрактне мислення; можливості щодо доповнення, корегування, повторення деяких епізодів; створення у класі атмосфери зацікавленості, що має велике значення для сприйняття інформації.
   Відомо, що до курсу фізики основної школи належать розділи, вивчення і розуміння яких потребують розвинутого образного мислення, уміння аналізувати й порівнювати. Насамперед йдеться про такі розділи, як "Починаємо вивчати фізику", "Будова речовини", "Світлові явища", "Електричне поле", "Магнітне поле", "Атомне ядро. Ядерна енергетика". Більшість фізичних явищ у шкільному фізичному кабінеті продемонструвати не можна. Це, наприклад, явища мікросвіту або процеси, що швидко відбуваються, досліди з приладами, які відсутні у фізичному кабінеті. Учні відчувають ускладнення, оскільки не в змозі уявити ці явища. А комп'ютер може створити моделі явищ, які допоможуть подолати цю проблему. Комп'ютерне моделювання забезпечує можливість створення на екрані комп'ютера живої, наочної й динамічної картинки фізичного досліду або явища, яке важко пояснити, і відкриває учителю фізики значні можливості для удосконалення уроків.
   На Україні останнім часом створено можливість навчання учителів основам використання комп'ютерної техніки на високому методичному рівні. Компанія Intel за розробленою та апробованою в різних країнах методикою проводить курси з використання мультимедійних технологій у навчальному процесі. Після проходження курсів учителі набувають навичок створення презентацій, публікацій, web-сайтів та застосування набутих знань на уроках.
   Зрозуміло, що уроки фізики із застосуванням мультимедійних засобів навчання потребують особливої підготовки. Потрібно чітко визначити мету, якої необхідно досягти. Для таких уроків треба писати сценарії, до яких продумано і педагогічно виправдано вносити справжній і віртуальний експерименти. Варто пам'ятати, що мультимедійне відтворення різних фізичних явищ у жодному разі не замінить справжніх дослідів, проте в сукупності з ними забезпечить можливість пояснення фізичних закономірностей на високому науковому рівні.
   За умов інформаційного суспільства й інформатизації освіти самостійне безперервне поповнення знань та їх застосування стає потребою людини впродовж всього життя. Тому під час обговорення дидактичних і методичних аспектів використання комп'ютера і мультимедіа-ресурсів в основній школі необхідно робити акцент на організації самостійної пізнавальної (індивідуальної або групової) діяльності учнів, розвитку їх логічного та креативного мислення, культурі спілкування, уміннях виконувати різні соціальні ролі. Сьогодні різкій критиці піддаються традиційна класно-урочна система і практика навчання, побудовані на трансляції і репродукції готового системного предметного знання, не мотивованого власними потребами учнів.
   Зростання активності та самостійності учнів у навчальній діяльності безпосередньо пов'язані з наявністю і умілою підтримкою в них інтересу до комп'ютера, що зумовлюється привабливістю і функціональними можливостями мультимедіа-ресурсів. Проте наявність цього інтересу далеко не завжди гарантує становлення в майбутньому опосередкованого інтересу до комп'ютера як засобу досягнення дійсних цілей навчальної діяльності. На жаль, досить часто в цьому випадку спрацьовує бажання без надмірних зусиль одержати з мережі Інтернет готові проекти, реферати, доповіді, що сьогодні для учнів є звичною справою. Варто зазначити, що певну небезпеку містить використання мультимедіа-ресурсів для виконання незначних у загальноосвітньому аспекті групових та індивідуальних проектів. Нарешті, для когось комп'ютер може просто залишитись цікавою іграшкою, позбавленою будь-якого змістового навантаження. Отже, комп'ютер і мультимедіа-ресурси можуть стати не лише могутнім засобом становлення і розвитку учня (як особи |особистості|, суб'єкта пізнання, практичної діяльності, спілкування, самосвідомості), але й, навпаки, сприяти формуванню шаблонного мислення, формального і безініціативного відношення до навчальної діяльності тощо.
   Тому в обговоренні перспектив використання мультимедіа-ресурсів у навчанні фізики не повинна зменшуватися, як іноді це робиться, а ні роль наочного навчання, а ні роль учителя, який знає свій предмет і вміє керувати навчально-пізнавальною діяльністю своїх учнів. Лише озброївши учителя якісними мультимедіа-ресурсами, придатними для використання на уроці, а також методами їх застосування, можна сподіватися на успішний розвиток нових технологій навчання фізики.
   Сьогодні використання мультимедіа-технологій у навчанні учнів фізики розглядається за чотирма основними напрямками: комп'ютер і мультимедіа-технології як об'єкти вивчення; комп'ютер і мультимедіа-технології як засоби уявлення, зберігання і перероблення навчальної інформації; комп'ютер як засіб організації навчальної взаємодії учнів; комп'ютер як засіб керування навчальною діяльністю учнів з боку учителя.
   Мультимедіа як форма подачі інформації різних видів, розширює можливості організації навчальної діяльності учнів. Мультімедіа-ресурси за рахунок збільшення кількості інформації, поданої у візуальній формі, відкривають перед учителем|учителем| фізики нові можливості подання навчального матеріалу (кольорові динамічні ілюстрації, звуковий супровід, фрагменти "живих" уроків та ін.). При цьому електронні способи отримання, зберігання і перероблення інформації забезпечують розвиток нового виду навчальної діяльності (створення навчальних сайтів, складання словників, довідників тощо). У шкіл й учителів з'являється можливість створення електронних бібліотек з готовими мультимедіа-ресурсами, автоматизованого складання різноманітних дидактичних матеріалів.
   Під час використання мультимедіа-ресурсів на уроці фізики учитель дістає можливість гнучко змінювати форми навчальної взаємодії з учнями (фронтальні, групові та індивідуальні), варіювати межі самостійності учнів, індивідуалізовувати навчання на основі обліку пізнавального стилю кожного учня, надавати учням можливості працювати в індивідуальному темпі, а також застосовувати нові форми навчальної взаємодії між учнями, педагогічно ефективні за умов конкретного уроку фізики.
   Не випадково, що у шкільній практиці все ширше застосовуються такі форми організації навчальної взаємодії, як групові проекти, під час створення яких використовуються можливості глобальних мереж, колективна участь в електронних конференціях, пошук мультимедіа-ресурсів для рефератів і доповідей; створення презентацій тощо. Використання інтерактивної дошки допомагає значно інтенсифікувати і зробити більш ефективними фронтальні форми роботи. Усе це підсилює емоційну складову навчального процесу, дозволяє по-новому мотивувати й активізувати пошукову діяльність учнів, робить її привабливою для них. У наукових і навчально-методичних публікаціях описуються переконливі приклади керування навчально-пізнавальною діяльністю учнів з боку учителя (оперативний контроль, спрямований на активізацію уваги на етапі викладу нового матеріалу; інтерактивна взаємодія з комп'ютером на етапі повторення і закріплення засвоєних знань, умінь і навичок; поточний контроль на проміжних етапах і підсумковий контроль досягнутих результатів; корекція як самого процесу навчання, так і його результатів на основі переструктурування і дозування навчального матеріалу).
   Принциповим питанням застосування мультимедіа-ресурсів в основній школі є спрямованість відповідних методів на формування позитивних мотивів, заснованих на внутрішніх потребах учнів. Лише у разі високого рівня мотивації, закладеного у мультимедіа-ресурси, можливе результативне, цілеспрямоване використання освітнього потенціалу таких ресурсів. Для того, щоб визначити методи роботи з мультимедіа-ресурсами, необхідно розглянути специфіку мотивації учнів під час роботи з мультимедіа-інформацією.
   Мотивація відіграє важливу роль у процесі навчання фізики, і є основним чинником його успішності. Дослідження підтверджують, що застосування мультимедіа-ресурсів у навчанні фізики стимулює мотивацію учнів. Навчальні засоби мультимедіа можуть збуджувати в учнів зацікавленість до навчання, а також допомагати їм у формуванні образів і моделей. Таким чином, у більшості випадків застосування мультимедіа позитивно позначається на мотивації навчання фізики. Проте засоби мультимедіа - не панацея, і, як і будь-який навчально-методичний засіб, вони не можуть з однаковим успіхом бути ефективними одночасно для всіх учнів. Достатньо складна структура мотивації обумовлена відносно постійними і незалежними від конкретної ситуації чинниками - оволодіння певною галуззю науки, одержання атестата про загальну середню освіту. Подібні чинники мають безпосереднє відношення до процесів реалізації і використання мультимедіа-ресурсів в навчанні, оскільки рівень оволодіння технічними засобами для роботи з інформацією і використання освітнього потенціалу мультимедіа-ресурсів дає учням можливість у майбутньому продовжити свою освіту й отримати престижну професію.
   У початковий період робота учнів з мультимедіа-ресурсами носить, в основному, інформативно-комунікативний характер. Первинним мотивом виступає потреба отримання нової інформації. Як правило, подібна мультимедіа-інформація не вимагає ніякого критичного перероблення і осмислення. Далі як основний мотив починає виступати потреба у спілкуванні з однолітками, у наявності контактів, що дозволяють обмінюватися інформацією.
   Сучасні комп'ютерні засоби привертають більшість учнів багатством фарб, мультимедійними можливостями, оперативним пошуком інформації. Використання мультимедіа-ресурсів сприяє розвитку в учнів бажання знаходити нові рішення забезпечення учителем належної підтримки.
   Існує достатньо багато природних мотиваційних аспектів під час роботи з мультимедіа-ресурсами. Практично у кожного учня існує бажання мати свій власний мультимедійний сайт в мережі Інтернет. Крім того, учні із задоволенням використовують електронну пошту і чат. Такі сервіси Інтернет забезпечують учнів особливими способами комунікативного спілкування, дають можливість знайти нових друзів, самовиразитися, заявити про себе, використовуючи для цих цілей елементи мультимедіа-технології.
   Підвищенню активності учнів у процесі навчання фізики й ефективності процесу засвоєння нових знань і технологічних прийомів сприяє використання в мультимедіа-ресурсах різних проблемних ситуацій. Очевидно, що перед користувачами, що працюють в реальних комп'ютерних мережах, проблемні ситуації виникають достатньо часто. Так, наприклад, під час ознайомлення з певним обсягом мультимедіа-інформації учні можуть не укластися в той час, який відведений для інформаційної взаємодії. При цьому виникає проблемна ситуація і, як наслідок, потреба удосконалення навичок і умінь, що вимагає допомоги з боку учителя. Відповідно, учитель має навчити учнів планувати час роботи, застосовувати різні способи розв'язання однієї й тієї самої задачі, певні прийоми роботи з пошуковими системами і каталогами, забезпечити учнів уміннями щодо осмислення і оцінювання отриманої мультимедіа-інформації.
   Висновки. Використання у навчанні фізики учнів основної школи мультимедійних технологій забезпечить підвищення педагогічної ефективності навчання за рахунок: підвищення рівня позитивної мотивації учнів до вивчення фізики; забезпечення учнів способами комунікативного спілкування; розширення можливостей щодо створення проблемних ситуацій у процесі навчання фізики.
   Перспективи подальших пошуків у напрямку дослідження полягають у розробці методичної системи використання мультимедійних технологій у навчанні фізики учнів основної школи.

ЛІТЕРАТУРА

1. Анисимова Н. С, Сидоркина И. Г. Психолого-педагогические аспекты использования интернет-технологий в образовании І Н. С. Анисимова, И. Г. Сидоркина II Информатика и образование. - 2002. - №9. - С. 46-50.
2. Національна доктрина розвитку освіти України II Освіта України. - 23 квітня 2002 р. - №33 - С 4-6.
3. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. Астрономія. 7-12 класи. - К. : Перун. - 2005. - 80 с.
4. Сидоркина И. Г. Психолого-педагогические аспекты использования интернет-технологий в образовании / И. Г. Сидоркина // Информатика и образование. - 2002. - №9. - С. 46-50.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com