www.VuzLib.com

Головна arrow Адміністративне право і процес arrow Взаємодія дільничного інспектора міліції з позаштатними співробітниками міліції
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Взаємодія дільничного інспектора міліції з позаштатними співробітниками міліції

М.В. Ковалів

ВЗАЄМОДІЯ ДІЛЬНИЧНОГО ІНСПЕКТОРА МІЛІЦІЇ З ПОЗАШТАТНИМИ СПІВРОБІТНИКАМИ МІЛІЦІЇ

   Акцентується увага на взаємодії дільничного інспектора міліції з позаштатними співробітниками міліції щодо попередження та припинення правопорушень.
   Ключові слова: міліція, дільничний інспекторі, нормативно-правові акти, громадський порядок, профілактика, правопорушення.
   Постановка проблеми. Охорона громадського порядку та профілактика правопорушень у діяльності органів внутрішніх справ розглядаються як комплексна проблематика, успішне вирішення якої може бути забезпечено лише за умови повного та найефективнішого використання всіх служб органів внутрішніх при активній допомозі громадськості. У досягненні мети з охорони громадського порядку та профілактики правопорушень, кожна служба використовує різні засоби, способи, методи, що відповідає специфіці роботи дільничного інспектора міліції та інших працівників органу внутрішніх справ, характеризується різними суб’єктами впливу. Незважаючи на різну компетенцію та завдання служб ОВС, їх об’єднує єдність мети - забезпечення режиму законності, попередження та припинення правопорушень. Загальність мети, зрештою, визначає і необхідність взаємодії всіх служб та підрозділів міліції з позаштатними співробітниками міліції в охороні громадського порядку, громадської безпеки та боротьбі з протиправними діями. Взаємодія забезпечується чітким нормативним регулюванням завдань і функцій служб ОВС, їх прав і обов’язків в діяльності з профілактики і боротьби з правопорушеннями.
   Стан дослідження. У межах існуючого теоретичного та практичного підходу розуміння взаємодії працівників ОВС з громадкістю в її вузькому і широкому сесні вивченням займалися О.М. Бандурка,  С.Н. Богарова, Є.В. Землянська, В.К. Колпаков, В.М. Фокін, В.Р. Кис- ловська, В.І. Ткаченко, С.М. Забєлов та ін. На наш погляд, поняття взаємодії є невід’ємним елементом в організації діяльності органів внутрішніх справ. Це такий стан взаємозв’язків між елементами системи органів внутрішніх справ, при якому вони здійснюють взаємний вплив один на одного і на відповідну сферу діяльності. О.М. Бандурка, зокрема, розглядає взаємодію як погодження, координацію, упорядкування й цілеспрямування індивідуальних та групових зусиль і волі з метою виконання поставлених перед ними завдань [1, с. 77]. Виклад основних положень. Однією з необхідних умов успішної роботи ОВС щодо виконання покладених на них завдань є їх тісна взаємодія з різними групами населення, опора на широку підтримку громадськості. Особливо це стосується роботи дільничних інспекторів. Служба дільничних інспекторів міліції в системі МВС України забезпечує у межах своїх повноважень організацію профілактичної роботи з особами, які перебувають на обліках в ОВС, щодо попередження вчинення з їх боку злочинів та інших правопорушень із широким залученням до цієї роботи населення та громадських формувань з охорони громадського порядку, формування позитивного іміджу міліції [2, с. 186].
   Основою роботи дільничних інспекторів міліції з профілактики правопорушень є встановлення зв’язків з населенням. Добрих результатів у цьому напрямку досягається завдяки залученню до проведення індивідуальних профілактичних заходів працівників підприємств, лікарів, педагогів шкіл, соціологів тощо. Постійна взаємодія з такою категорією громадян є одним із принципів діяльності дільничного інспектора. Ефективність залучення дільничним інспектором міліції позаштатних співробітників, громадських формувань оцінюється при обліку результатів його роботи.
   Діяльність дільничних інспекторів з організації роботи з позаштатними співробітниками міліції та помічниками дільничного інспектора міліції регламентується чинним законодавством і нормативними актами МВС України. Проте слід підкреслити, що за останні роки відбулися певні. Дефіцит коштів у місцевих бюджетах, непродумане реформування правової бази, фактична відсутність нормативного забезпечення спричинили різке скорочення числа громадських формувань правоохоронної спрямованості, зниження їхньої активності у боротьбі з правопорушеннями. У ряді міст і районів продовжувався пошук і впровадження в практику перспективних форм співпраці міліції й населення у вирішенні завдань щодо попередження правопорушень і злочинів. Вжиття низки заходів дозволило певною мірою стабілізувати стан і призупинити скорочення кількості громадських формувань правоохоронної спрямованості. Однак динаміка життя держави і суспільства потребує подальшого нарощування зусиль із зміцнення взаємодії дільничних інспекторів міліції з громадськістю й населенням.
   Тепер виникла необхідність розробки нових нормативних документів, що регламентують участь населення в охороні громадського порядку й боротьбі з правопорушеннями в нових умовах, пошуку ефективних форм і методів роботи громадських об’єднань правоохоронної спрямованості. Таким нормативним документом став Закон України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» від 22 червня 2000 р. за № 1835-Ш [3], який визначив засади створення громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону; основні завдання, права та обов’язки; взаємодію з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, їх, посадовими особами, керівниками підприємств, установ та організацій, органами внутрішніх справ; забезпечення діяльності; нагляд і контроль за додержанням законодавства громадськими формуваннями з охорони громадського порядку і державного кордону. Але тільки Законом усі проблеми взаємодії з громадськістю не можна врегулювати. Потрібна конкретизація норм Закону у відомчих нормативних актах, а також формування відповідного фінансового й матеріального забезпечення цієї взаємодії. Перші кроки вже зроблено. Затверджено Наказом МВС України від 20 жовтня 2003 р. № 212 Положення про службу дільничних інспекторів міліції у системі Міністерства внутрішніх справ України, яке регламентує роботу з позаштатними співробітниками. Згідно із Законом України «Про міліцію» дільничні інспектори міліції органів внутрішніх справ для надання допомоги у виконанні покладених на них обов’язків мають право залучати громадян, за згодою останніх, для позаштатної роботи. Примусове залучення громадян до співробітництва забороняється.
   Позаштатними дільничними інспекторами міліції можуть бути громадяни України не молодші 18 років, які позитивно характеризуються за місцем роботи, навчання та проживання, здатні за своїми діловими й моральними якостями, станом здоров’я виконувати поставлені перед ними завдання.
   Позаштатні дільничні інспектори міліції на громадських засадах у вільний від роботи чи навчання час надають допомогу і сприяють дільничним інспекторам у здійсненні заходів щодо охорони громадського порядку, боротьби із злочинністю, профілактики правопорушень, у тому числі з боку осіб, які перебувають на обліку органів внутрішніх справ, вирішення інших завдань. Діяльність служби дільничних інспекторів, спрямоване на керівництво позаштатними дільничними інспекторами міліції, здійснюється відповідно до законодавства України, нормативно-правових актів МВС України. Дільничні інспектори в межах своєї компетенції зобов’язані контролювати діяльність позаштатних дільничних інспекторів міліції з виконання покладених на них доручень, створювати необхідні для цього умови, надавати їм методичну й практичну допомогу у вирішенні конкретних завдань.
   Положенням визначено чіткий порядок оформлення позаштатних дільничних інспекторів міліції. Так, позаштатні дільничні інспектори міліції добираються з числа громадян, які позитивно зарекомендували себе в навчанні, роботі та за місцем проживання, а також із числа пенсіонерів - колишніх працівників правоохоронних органів. Кандидати у позаштатні дільничні інспектори міліції перевіряються у встановленому порядку за відповідними обліками ОВС. Пенсіонери органів внутрішніх справ за згаданими обліками можуть не перевірятись, якщо з дня звільнення з роботи минуло менше року. Але при вирішенні питання про можливість залучення пенсіонерів до позаштатного співробітництва з’ ясовується підстава їх звільнення з останнього місця роботи. Після вивчення особи кандидата дільничний інспектор доповідає про це рапортом начальнику міськрайоргану внутрішніх справ. До рапорту додаються: особиста заява кандидата з проханням зарахувати його позаштатним дільничним інспектором міліції, автобіографія, дві фотокартки розміром 3 х 4 см, довідка про результати перевірки кандидата за відповідними обліками органів внутрішніх справ, а також характеристика за місцем проживання, роботи чи навчання. До рапорту можуть додаватися також рекомендації трудового колективу, навчального закладу, ради ветеранів. Рішення про зарахування кандидата позаштатним дільничним інспектором міліції приймає начальник міськрайоргану внутрішніх справ після вивчення його ділових і моральних якостей та співбесіди з ним.
   Кандидату роз’яснюються обов’язки позаштатного дільничного інспектора міліції щодо сумлінного виконання доручень, сприяння зміцненню авторитету міліції і її зв’язку з населенням, суворого дотримання законодавства України, ввічливого і уважного ставлення до громадян, їх, пропозицій, заяв та скарг. Зарахування кандидата позаштатним дільничним інспектором міліції провадиться наказом начальника міськрайоргану внутрішніх справ. Наказом визначається також закріплення позаштатного дільничного інспектора міліції за дільничним інспектором міськрайоргану внутрішніх справ. При зміні дільничного інспектора або з інших причин наказом може бути здійснено перерозподіл позаштатного дільничного інспектора міліції у межах одного міста, іншого населеного пункту, де він проживає.
   Позаштатному дільничному інспектору міліції видається під особистий підпис посвідчення встановленого зразка.
   На кожного позаштатного дільничного інспектора міліції оформляється особова справа, у якій зберігаються документи, а також витяг з наказу про зарахування позаштатним дільничним інспектором міліції, відомості про заохочення та інші дані, що характеризують позаштатного працівника й результати його роботи. Особова справа зберігається в органі внутрішніх справ. Дільничні інспектори міліції здійснюють керівництво роботою позаштатних дільничних інспекторів, за якими вони закріплені. Воно полягає в плануванні роботи, наданні позаштатним дільничним інспекторам міліції конкретних доручень, навчанні методики та тактики охорони громадського порядку, запобігання й розкриття злочинів, у проведенні відповідної виховної роботи з ними. Доручення позаштатному дільничному інспектору міліції дає, як правило, тільки той дільничний інспектор, за яким він закріплений. Зміст доручення визначається посадовими обов’язками дільничного інспектора і не може виходити за їх, межі. Даючи доручення, дільничний інспектор інформує позаштатного дільничного інспектора міліції про оперативну ситуацію на адміністративній дільниці, спосіб і методи вирішення поставленого перед ним завдання, визначає порядок взаємного зв’язку й взаємодії з іншими працівниками міліції та громадськістю, а також черговою частиною міськрайоргану внутрішніх справ.
   Дільничний інспектор міліції постійно контролює роботу позаштатного дільничного інспектора міліції, його дії при виконанні доручення, перевіряє якість, повноту та об’ єктивність складених ним документів і відомостей.
   Навчання позаштатних дільничних інспекторів міліції формам і методам роботи з охорони громадського порядку, боротьби із злочинністю і профілактики правопорушень керівники міськрайорганів внутрішніх справ і дільничні інспектори здійснюють у процесі інструктажів, під час здійснення контролю за їх, роботою, при підведенні її результатів.
   Не рідше одного разу на рік з позаштатними дільничними інспекторами міліції проводяться спеціальні групові заняття, де вивчаються основи кримінального, адміністративного права та законодавство України щодо роботи дільничних інспекторів з основних напрямків їх, діяльності. До проведення занять залучаються досвідчені працівники міліції, а також можуть запрошуватись представниками місцевої влади, органів прокуратури, суду, юстиції, викладачі вищих навчальних закладів.
   Положення про службу дільничних інспекторів міліції у системі Міністерства внутрішніх справ України визначені обов’язки та права позаштатних дільничних інспекторів міліції. Так, позаштатний дільничний інспектор міліції зобов’язаний: 1) при участі у заходах із боротьби із злочинністю й профілактики правопорушень, які проводить дільничний інспектор, виконувати його доручення у встановлений термін і в порядку, визначеному ним; 2) захищати честь і гідність громадян, їх законні інтереси, права й свободи від протиправних посягань; 3) надавати допомогу працівникам ОВС у запобіганні злочинним посяганням та іншим антигромадським діям; 4) негайно інформувати правоохоронні органи про відомі йому факти підготовки чи вчинення злочинів, а також за можливістю вживати заходів щодо їх запобігання, якщо це не загрожує його життю; 5) охороняти місце пригоди з метою збереження слідів злочину та інших речових доказів до прибуття працівників міліції; 6) вживати заходів щодо надання невідкладної допомоги особам, які постраждали від нещасних випадків або правопорушень; 7) брати участь у рятуванні людей, майна, а також у підтриманні громадського порядку під час стихійного лиха та інших надзвичайних обставин; 8) у своїй діяльності неухильно дотримуватися законності, бути тактовним і ввічливим у поводженні з громадянами; 9) при виконанні обов’язків з охорони громадського порядку мати при собі посвідчення позаштатного дільничного інспектора міліції і пред’являти його на вимогу громадян або посадових осіб. Позаштатний дільничний інспектор має право: вимагати від громадян та службових осіб неухильного дотримання громадського порядку і негайного припинення правопорушень; вимагати від порушників громадського порядку пред’явлення документів, що засвідчуютьособу, у випадках, коли встановлення особи необхідне для вирішення питання про притягнення до відповідальності за допущене правопорушення; вживати заходів щодо припинення правопорушень. Оцінка роботи позаштатного дільничного інспектора міліції дається у довідці-характеристиці, яку щороку складає дільничний інспектор. У ній викладається позиція про доцільність подальшого співробітництва, які разом з основними положеннями довідки-характеристики доводяться до відома позаштатного дільничного інспектора міліції.
   Позаштатні дільничні інспектори міліції, які активно сприяють охороні громадського порядку й боротьбі із злочинністю, можуть заохочуватись начальником органу внутрішніх справ, у межах його прав, шляхом оголошення подяки або нагородження цінним подарунком чи виплати грошової винагороди.
   Щодо позаштатних дільничних інспекторів міліції, які особливо відзначились під час охорони громадського порядку або у боротьбі із злочинністю, порушується клопотання щодо їх заохочення начальником ГУМВС, УМВС, Міністром внутрішніх справ України. Крім цього, вони можуть бути представлені до державних нагород.
   Висновки. Таким чином, суттєве підвищення ефективності діяльності дільничних інспекторів міліції у боротьбі з правопорушеннями на території обслуговування багато в чому залежить від рівня налагодженості взаємодії при здійсненні конкретних адміністративно-правових та інших заходів з метою профілактики та припинення правопорушень.
   Головним у співробітництві з позаштатними співробітниками є безпосереднє керівництво ними, яке складається з планування й організації роботи, здійснення контролю, виконання конкретних доручень, проведення конкретної виховної роботи, підвищення рівня кваліфікації, а також інших форм спільної праці в залежності від складених обставин. Практика показує, що при тісній співпраці з населенням, опорі на широку допомогу громадськості, вміле використання можливостей позаштатних співробітників дільничний інспектор досягає добрих результатів з охорони громадського порядку й протидії правопорушенням.

   1. Бандурка О.М. Управління в органах внутрішніх справ України: підручник / О.М. Бандурка. - Харків: Університет внутрішніх справ, 1998. - 368 с.
   2. Адміністративна діяльність: навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.] / М.В. Ковалів, З.Р. Кісіль, Д.П. Калаянов та ін. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009. - 432 с.
   3. Див.: Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 40. - Ст. 338.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com