www.VuzLib.com

Головна arrow Адміністративне право і процес arrow Адміністративно-правове забезпечення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку щодо профілактики правопорушень
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Адміністративно-правове забезпечення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку щодо профілактики правопорушень

І.Б. Стахура

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ

   Аналізується стан адміністративно-правового забезпечення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку щодо профілактики правопорушень, розглядаються окремі нормативно-правові акти профілактичного спрямування.
   Ключові слова: адміністративно-правове забезпечення, громадські формування, охорона громадського порядку, профілактика правопорушень, нормативно-правові акти.   
   Постановка проблеми. У сучасних умовах актуального значення набуває використання у боротьбі із правопорушеннями не репресивних, а профілактичних засобів. Як відомо, профілактика правопорушень може бути ефективною лише за умови поєднання державно- владного впливу із заходами громадського впливу. Участь населення у профілактичній роботі - важливий елемент усієї системи профілактики деліктів. Серед форм такої участі своєю ефективністю виділяються громадські формування з охорони громадського порядку. При цьому однією з характерних рис цих формувань є саме профілактична спрямованість їх діяльності [1, с. 78]. Профілактики адміністративних правопорушень та злочинів здійснюється за допомогою як правових, так й організаційних форм управління. Суб’єкти попереджувальної діяльності використовують і методи переконання, і методи примусу. Оскільки у багатьох випадках профілактична діяльність громадських формувань пов’язана із застосуванням заходів адміністративного примусу, то важливо з’ясувати, в яких правових рамках має проводитися така діяльність. Належна правова регламентація профілактичної роботи громадських формувань дозволить не тільки підвищити ефективність попереджувальних заходів цих формувань, а й дасть можливість поліпшити рівень правової забезпеченості усієї системи соціальної профілактики та зрештою сприятиме гарантуванню конституційних прав та свобод громадян.Стан дослідження. Питання адміністративно-правового забезпечення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку щодо профілактики правопорушень у сучасних умовах певною мірою були предметом досліджень О.Б. Андреєвої, О.М. Бандурки, Є.В. Додіна, Д.С. Каблова, Д.П. Калаянова, В.К. Колпакова, В.Г. Лихолоба, О.М. Му- зичука, Ю.С. Назара, О.І. Остапенка, В.П. Пєткова та ін. Так, О.М. Музичук, розглядаючи особливості правового регулювання участі громадян в охороні громадського порядку та профілактиці правопорушень, визначив правовий статус громадського формування правоохоронної спрямованості як його правове становище у відносинах із суб’єктами виконавчої влади, врегульоване нормами конституційного та адміністративного права [2, с. 11], а Д.С. Каблов запропонував такі види адміністративно-правового статусу громадського формування: загальний, спеціальний та індивідуальний [3, с. 6]. Проте ряд актуальних і практично значущих проблем у цій сфері потребують подальшої розробки, тому нашою метою є аналіз сучасного стану адміністративно-правового забезпечення профілактичної діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку та виявлення прогалин такого забезпечення.
   Виклад основних положень. Правове забезпечення - утворення і підтримка в необхідних межах конструктивних організаційно- функціональних характеристик систем управління за допомогою впливу та упорядкування всього арсеналу юридичних засобів (норм права, правовідносин, прав і обов’язків, актів та ін.) [4, с. 520]. У межах правового забезпечення активно складаються різноманітні засоби впливу з урахуванням широкого спектра правових норм та сфери управлінської діяльності. Правове забезпечення такої сфери соціального управління, як профілактика правопорушень відіграє важливу роль, хоча й попереджувальна діяльність не може вважатись лише правовою. За допомогою правових актів визначаються основні заходи профілактики, форми і методи її здійснення, цілі, завдання та функції різних суб’єктів профілактики, їх права й обов’язки [5, с. 6]. З одного боку, право повинно виконувати свою роль регулятора профілактичних відносин, спрямовуючи їх на досягнення поставлених цілей та інтересів, а з іншого - не врегульовувати ці відносини надмірно.Метою правового забезпечення профілактичної діяльності є: юридичне закріплення існуючих позитивних форм та методів профілактики; формування нових відносин, відсутніх у поточний момент, але бажаних чи необхідних з погляду виконання перспективних профілактичних завдань [6, с. 49]; припинення відносин, що негативно впливають на стан профілактичної роботи. Для повноцінної профілактичної діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку необхідним є нормативне забезпечення багатьох галузей і, зокрема, конституційного, адміністративного, кримінального права тощо. Серед цих норм визначальну роль відіграють адміністративно-правові норми. Саме цей вид норм найповніше пов’язаний з реальним процесом профілактичної роботи громадських формувань, оскільки опосередковує більшість її аспектів, елементів, дій. Так, функціонування громадських формувань відбувається у сфері охорони громадського порядку, де переважна кількість суспільних відносин регулюється адміністративно-правовими нормами. Крім того, діяльність громадських формувань має спрямованість, насамперед, на профілактику адміністративних правопорушень. Не принижуючи ролі громадських формувань у попередженні злочинів, необхідно відзначити, що ці суб’єкти значну кількість своїх завдань виконують у сфері профілактики адміністративних деліктів. Законодавство наділяє їх статусом активного учасника адміністративно-деліктного процесу, надаючи їм можливість застосовувати заходи адміністративного примусу та зобов’язуючи вживати заходів щодо попередження адміністративних правопорушень [1, с. 78].
   Адміністративно-правове забезпечення профілактичної діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку передбачає: закріплення прав та обов’язків членів громадських формувань у сфері профілактики правопорушень, у тому числі й щодо застосування заходів адміністративного примусу; визначення умов та порядку застосування заходів фізичного впливу і спеціальних засобів членами громадських формувань під час виконання профілактичних завдань; визначення основних форм та методів діяльності громадських формувань щодо профілактики адміністративних правопорушень; закріплення порядку взаємодії громадських формувань з органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, у тому числі з ОВС.
   Реалізовуються такі завдання за допомогою норм, що містяться у законах України, указах та розпорядженнях Президента України, постановах та розпорядженнях Кабінету Міністрів України; у відомчих нормативно-правових актах; у нормативно-правових актах органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади. Основними нормативно-правовими актами, що регламентують профілактичну діяльність громадських формувань, є Закон України «Про участь громадян в охороні громадського порядку та державного кордону» від 22 червня 2000 р. [7] та затверджений на його основі постановою Кабінету Міністрів від 20 грудня 2000 р. Типовий статут громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону [8]. Так, згідно зі ст. 9 цього Закону серед основних завдання громадських формувань у сфері охорони громадського порядку є: надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, запобіганні адміністративним проступкам і злочинам; участь у забезпеченні безпеки дорожнього руху та боротьбі з дитячою бездоглядністю і правопорушеннями неповнолітніх.
   Для виконання цих профілактичних завдань у ст. 10 цього ж Закону громадським формуванням надано право брати участь у забезпеченні охорони громадського порядку разом з працівниками міліції, а в сільській місцевості - самостійно шляхом виконання конкретних доручень керівника відповідного органу внутрішніх справ; вживати спільно з працівниками міліції заходів до припинення адміністративних правопорушень і злочинів; взаємодіяти з іншими органами громадської самодіяльності, що беруть участь у заходах, спрямованих на ведення індивідуально-профілактичної роботи з особами, схильними до вчинення адміністративних правопорушень і злочинів; вносити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності пропозиції щодо запобігання адміністративним правопорушенням і злочинам, виникненню причин і умов, що сприяють їх вчиненню. Члени громадських формувань мають право вимагати від громадян додержання правопорядку, припинення адміністративних правопорушень і злочинів, а у разі підозри у вчиненні адміністративних правопорушень і злочинів перевіряти у громадян документи, що посвідчують їх особу; спільно з працівниками органів внутрішніх справ доставляти до органу внутрішніх справ штабу громадського формування з охорони громадського порядку або громадського пункту охорони порядку осіб, які виявили злісну непокору законним вимогам члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону і не виконують вимог щодо припинення адміністративного правопорушення; складати протоколи про адміністративні правопорушення; застосовувати в установленому порядку заходи фізичного впливу, спеціальні засоби індивідуального захисту та самооборони.
   Крім того, правоохоронні громадські формування керуються нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Зокрема, ст. 6 КУпАП зобов’язує громадські формування розробляти і здійснювати заходи, спрямовані на запобігання адміністративним правопорушенням, виявлення й усунення причин та умов, які сприяють їх вчиненню, на виховання громадян у дусі високої свідомості і дисципліни, суворого додержання законів України. Важливу роль у правовому забезпеченні профілактичної діяльності громадських формувань відіграють комплексні програми профілактики злочинів та правопорушень. Так, одним із заходів поліпшення профілактики правопорушень згідно з Комплексною програмою профілактики правопорушень на 2007-2009 рр., затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1767 [9], є налагодження зв’язків між міськими, районними органами внутрішніх справ та громадськими формуваннями з охорони порядку, здійснення заходів щодо створення нових та розширення мережі існуючих громадських формувань.
   До групи нормативно-правових актів профілактичного значення належать, передусім, відомчі нормативно-правові акти МВС України. Такі підзаконні нормативно-правові акти уточнюють механізми профілактичної роботи правоохоронних громадських формувань та особливості взаємодії таких формувань з ОВС. До відомчих нормативно-правових актів належать: наказ МВС України від 9 лютого 2004 р. № 133 «Про затвердження Інструкції з організації роботи органів внутрішніх справ України щодо забезпечення взаємодії з населенням та громадськими формуваннями по охороні громадського порядку», наказ МВС України від 28 липня 1994 р. № 404 «Про затвердження Статуту патрульно-постової служби міліції України», наказ МВС України від 20 жовтня 2003 р. № 1212 «Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системи Міністерства внутрішніх справ України», наказ МВС України від 3 жовтня 2005 р. № 847 «Про затвердження Інструкції щодо порядку обліку, прийому- видачі та зберігання спеціальних засобів членам громадських формувань з охорони громадського порядку», наказ МВС України від 25 липня 2005 р. № 595 «Про затвердження Положення про громадського помічника дільничного інспектора міліції в сільській місцевості», наказ МВС України від 30 вересня 2008 р. № 505 «Про заходи щодо вдосконалення системи комплексного використання сил і засобів в охороні громадського порядку», наказ МВС України від 11 червня 2005 р. № 484 «Про забезпечення охорони громадського порядку й безпеки громадян під час підготовки та проведення масових заходів».
   Важливе місце у правовому забезпечення профілактичної діяльності громадських правоохоронних формувань займає право- творчість місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування. В умовах деценралізації та деконцентрації державної влади об’єктивно існує тенденція до посилення ролі саме цього механізму регулювання суспільних відносин. Його позитивний вплив полягає в тому, що правове регулювання здійснює суб’єкт, який сам задіяний до боротьби з деліктністю, наділений координаційними можливостями, а, отже, і більш динамічно відповідає на зміни у середовищі функціонуючої системи. У розпорядженнях голови Львівської обласної державної адміністрації від 13 грудня 1999 р. № 1338 «Про затвердження Примірного Тимчасового положення про ради громадських пунктів охорони порядку Львівської області», від 4 листопада 2000 р. № 1285 «Про заходи, щодо реалізації у Львівській області положень Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», від 25 жовтня 2005 р. № 1018 «Про Комплексну програму профілактики злочинності у Львівській області на 2007-2010 роки», розпорядженнях міського голови м. Львова від 26 січня 2000 р. «Про затвердження Тимчасового положення про ради громадських пунктів охорони порядку м. Львова» та від 2 лютого 2007 р. № 21 «Про утворення комісії з питань координації дій щодо попередження насильства в сім ’ї», рішенні Львівської міської ради від 26 січня 2001 р. № 35 «Про заходи щодо реалізації у м. Львові положень Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» визначаються оптимальні форми профілактичної діяльності громадських формувань в охороні громадського порядку в соціально-економічних умовах Львівщини та м. Львова.
   Висновок. Адміністративно-правове забезпечення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку щодо профілактики правопорушень здійснюється за допомогою як законодавчих норм, так і підзаконних нормативно-правових актів. Закон України «Про участь громадян в охороні громадського порядку та державного кордону» визначає основні засади профілактичної діяльності правоохоронних громадських формувань, а механізми реалізації прав, обов’язків та завдань таких формувань визначаються у відомчих нормативно-правових актах та нормах, прийнятих місцевими суб’єктами публічного управління. При цьому у процесі відомчої та місцевої нормотворчості важливим є (незалежно від суб’єкта прийняття норм) збереження єдиного підходу до формування системи адміністративно-правового забезпечення профілактичної діяльності, беззаперечне врахування норм законодавчих актів.

   1. Назар Ю.С. Громадські формування з охорони громадського порядку як суб’єкти профілактики адміністративних правопорушень / Ю.С. Назар // Митна справа. - 2004. - № 6. - С. 77-80.
   2. Музичук О.М. Організаційно-правові основи участі громадян в охороні громадського порядку і боротьбі з правопорушеннями: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право» / О.М. Музичук. - Харків, 2003. - 19 с.
   3. Каблов Д.С. Адміністративно-правовий статус членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Д.С. Каблов. - Харків, 2008. - 20 с.
   4. Теорія управління в органах внутрішніх справ: навч. посібник / за ред. В. А. Ліпкана. - К.: КНТ, 2007. - 884 с.
   5. Зарипов З.С. Правовое обеспечение эффективности профилактики правонарушений / З.С. Зарипов. - Ташкент, 1988. - 60 с.
   6. Ортинський В.Л. Управління в органах виконавчої влади України: навч. посібник / В.Л. Ортинський, З.Р. Кісіль, М.В. Ковалів. - К.: Центр навчальної літ-ри, 2008. - 296 с.
   7. Див.: Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 40. - Ст. 338.
   8. Див.: Офіційний вісник України. - 2000. - № 52. - Ст. 2259.
   9. Див.: Офіційний вісник України. - 2006. - № 57. - Ст. 315.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com