www.VuzLib.com

Головна arrow Педагогіка arrow Знаково-символічна діяльність студентів у процесі вивчення ними інженерної графіки
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Знаково-символічна діяльність студентів у процесі вивчення ними інженерної графіки

І.О. Бойко,
старший викладач
(Бердянський державний педагогічний університет)

ЗНАКОВО-СИМВОЛІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ НИМИ ІНЖЕНЕРНОЇ ГРАФІКИ

   Постановка проблеми. В умовах сучасного розвитку суспільства технічний прогрес ставить підвищені вимоги до фахівців високого рівня в галузі техніки. Найважливішою особливістю багатьох видів виробництва стає опосередкований характер управління діючими технічними об’єктами і технологічними операціями. Працівники за таких умов мають справу не з реальними об’єктами, а з їх замінниками у вигляді різних пультів керування, які опосередковано, через системи графічних зображень, умовних графічних позначень і символів, відображають реальні процеси і явища [6, с.3]. Поступово виникає потреба в уміннях оперувати більш узагальненими схематичними і знаковими моделями, які дають можливість в абстрактній, знаково-символічній формі відображати відповідність об’єктів праці їх графічним зображенням.
   Безперечним слід визнати той факт, що здатність людини до знаково-символічної діяльності є одним із показників її розумового розвитку та її загальної освіченості. Це ставить перед вищими навчальними закладами завдання щодо вдосконалення навчального процесу з метою забезпечення ефективного засвоєння студентами навчального матеріалу. Формування в них знань, умінь і навичок при вивченні техніки засновано на широкому використанні в навчальній діяльності різних зображень. Оперування зображеннями включає або побудову зображень, або застосування їх як засобів наочності. Етапи пізнання техніки відбиваються на характері зображень, що використовуються у процесі навчання. Залежно від навчальної мети зображення може бути візуальним представленням об'єкта в натуральному, іконічному або символічному вигляді. Таким чином, застосування в навчальному процесі знакових або символічних форм зображень сприяє розвитку технічного мислення студентів і більш глибокому засвоєнню ними техніки.
   Аналіз досліджень і публікацій. Використання знаків і символів у пізнавально-перетворюючій діяльності визначається як знаково-символічна діяльність. Трактування цього виду діяльності і коло пов'язаних з нею проблем достатньо детально розглянуті Н.Салміною. У її роботах досліджуються властивості та класифікації знаків і знакових систем, а також висвітлюються питання використання їх під час діагностики готовності дітей до навчання у школі.
   Більша частина літератури з означеної проблеми присвячена психологічним аспектам переробки знакової інформації у процесі навчання дітей шкільного віку [1, с.38].
   Питаннями залежності розвитку мислення тих, хто навчається, від ступеня освоєння або семіотичної функції займалися Н.Тализіна, І.Карпов, П.Гальперін. Згадані вчені та низка інших дослідників цю проблему вивчали стосовно дітей дошкільного і молодшого шкільного віку, але зазначали при цьому, що знайдені ними закономірності впливають на процес навчання й у вищій школі також. Проте практично відсутні розробки щодо проблеми знаково-символічної діяльності студентів вищих навчальних закладів. Це визначає актуальність обраної теми нашого дослідження.
   Мета статті – дослідити знаково-символічну діяльність студентів у процесі вивчення ними інженерної графіки.
   У багатьох сферах людської діяльності широко використовуються зображення у знаковій і символічній формах. Важливими властивостями знакових зображень є їхня здатність заміщувати об'єкт і передавати інформацію про нього. Ця здатність дозволяє у процесі діяльності замінювати операції з реальними об'єктами операціями з абстрактними символами. Таке використання знаків і символів характерно для науки, процесу навчання, реклами, зокрема система візуальної комунікації.
   У кожній галузі використання знаків для передачі інформації вироблені свої знаки і символи, які утворюють систему, що є алфавітом. Специфіка різних видів діяльності вимагає створення візуальної мови, тобто засобів передачі інформації і змісту.
   Оперування знаками і символами становить сутність знаково-символічної діяльності, яка за своєю структурою та змістом відрізняється від інших видів діяльності. Як особливий вид діяльності, оперування знаково-символічними засобами входить до структур інших видів діяльності, тоді як знаково-символічна діяльність не залежить від конкретних видів діяльності. Це свідчить про її загальний характер, загальну структуру і спосіб функціонування.
   Особливу роль знаково-символічна діяльність відіграє в навчанні, оскільки використання знаків і знакових систем дозволяє у стислому вигляді передавати значний обсяг інформації, а вміння оперувати символічними засобами в навчальному процесі сприяє розумовому розвитку тих, хто навчається [2; 5].
   Багато хто з дослідників зазначали важливість засвоєння у процесі навчання закономірностей семіотики – науки про знакову природу, до кола інтересів якої входить знаково-символічна діяльність [3, с.69].
   Однак більшість психолого-педагогічних джерел присвячено питанням дослідження різних аспектів формування символічної функції в дошкільному віці й оперування школярами цими знаками [4, с.7]. Відзначається, що розгляд проблеми торкається лише окремих видів діяльності. Не розглянутими залишаються питання знаково-символічної діяльності студентів вищої школи.
   У зв’язку з означеною проблемою навчальна діяльність з опанування інженерної графіки передбачає створення і використання знаково-символічних засобів побудови зображень технічних об’єктів.
   Об’єктом нашого дослідження виступає знаково-символічна діяльність, зміст якої становить оперування системою знакових засобів під час вивчення інженерної графіки студентами вищих навчальних закладів освіти, що оволодівають технічними спеціальностями. Мета дослідження – визначити умови для підвищення ефективності освоєння студентами графічної грамоти шляхом формування в них умінь оперувати креслярськими знаками і символами на основі знань закономірностей семіотики.
   Побудова зображень у технічному кресленні заснована на використанні певної системи графічних елементів, до якої входять різні види ліній, умовних знаків і символів. У сукупності вони становлять мову креслення, за допомогою якої здійснюється відображення і перетворення технічних об’єктів у графічній формі. За кожним елементом алфавіту креслення закріплений певний зміст і використання сукупності елементів з певними правилами, що дає можливість передавати у графічній формі креслення певну інформацію щодо технічного об'єкта. Точність і розуміння передачі інформації засобами креслення забезпечуються конкретністю закріплення за елементом креслення змісту і правилами його функціонування. Конвенціональні властивості елементів алфавіту креслення є їх особливістю і надають їм однозначності. Контур деталі, виконаний у процесі креслення основною лінією, передає інформацію щодо зовнішнього вигляду об'єкта і не має іншого змісту. Така ж сама лінія, що використовується для побудови діаграми, може виражати збільшення або зменшення якого-небудь показника, а характер нахилу показує швидкість його зміни.
   Графічні зображення можна розглядати як тексти, що містять певну конкретну інформацію, представлену у формі, що забезпечує її однозначне розуміння. Принципи побудови зображень технічних об’єктів за своєю сутністю є кодуванням інформації, а прочитання цієї інформації – її декодуванням. Навчання принципів кодування і декодування графічних зображень технічних об’єктів становлять зміст технічного креслення як навчального предмета. Освоєння студентами засобів і прийомів побудови зображень технічних об’єктів є важливою складовою частиною підготовки фахівця у галузі техніки. За своїм характером цю діяльність студентів можна віднести до знаково-символічної діяльності.
   Як і будь-яка інша діяльність, оперування знаками і знаковими системами характеризується предметністю й усвідомленістю. Усвідомленість виявляється у плануванні процесу і його результатів, виборі засобів і шляхів реалізації поставленої мети. Предметність знаково-символічної діяльності полягає в реальності відображуваних технічних об’єктів і отриманих результатів – ескізів та креслень.
   Знаково-символічна діяльність у технічному кресленні має загальну структуру щодо інших видів діяльності, яка позначається на загальних принципах її функціонування. Функціональні властивості знаків дозволяють використовувати їх як критерій для класифікації видів знаково-символічної діяльності. Функція, що береться за критерій, визначається більш ієрархічною системою, до якої входить класифікована діяльність. Такий підхід є проявом системного підходу до проектування знаків. Прикладом слугують графічні засоби побудови зображень у проекційному кресленні, функції яких підпорядковуються загальним вимогам побудови зображень на площині.
   При класифікації видів знаково-символічної діяльності за основний критерій рекомендується обирати функціональний підхід. Якщо критерієм класифікації прийнята функція знаково-символічних засобів, то можна розрізнити три види функцій, що визначають характер діяльності під час побудови креслярських зображень.
   Комунікативна функція забезпечує кодування, передачу і декодування інформації. Ефективність виконання знаково-символічними засобами комунікативної функції оцінюється точністю передачі змісту. Прийнята в машинобудівному кресленні система кодування інформації придатна для передачі її без викривлення. При цьому точність передачі залежить, головним чином, не від використовуваних знаків і символів, а від рівня освоєння студентами знаково-символічних засобів і прийомів кодування (побудови зображень) і декодування (читання креслень).
   Пізнавальна функція спрямована на відображення і відтворення реальності у процесі діяльності. У результаті цього в студентів формуються нові знання про деталі, вузли і механізми, а також розвивається технічне мислення. Із креслення можна довідатися не тільки про зовнішній вигляд зображуваного об'єкта, але і про його внутрішній вигляд, матеріал, спосіб обробки, точність виготовлення.
   Замінна функція знаково-символічних засобів пов’язана з діяльністю, що має за мету функціональне заміщення об’єкта знаковим зображенням. Об’єкт може бути, як реальним, так і існуючим лише у свідомості людини, яка здійснює цей вид діяльності. Образ об’єкта, що знаходиться в пам’яті, структурований. Це дозволяє використовувати структурні елементи різних об’єктів пам’яті у процесі конструювання нових об’єктів. Процес навчання реалізації цієї функції в креслярській діяльності здійснюється поетапно.
   Під час вивчення технічного креслення оперування зображеннями включає такі види знаково-символічної діяльності:
   Моделювання. Оперування знаками і символами замість реального об’єкта використовується для одержання нової інформації і розкриття сутності об’єкта. Так, побудова розрізу дає інформацію про внутрішню структуру об’єкта без розпилювання деталі. Під моделюванням у технічних дослідженнях розуміється використання реальних об’єктів для вивчення їх будови або процесу їх функціонування.
   У процесі навчання креслення у поняття моделювання вкладається інший зміст, ніж у термін моделювання в наукових дослідженнях, оскільки сама навчальна діяльність є моделлю дійсності і багато понять у кресленні, такі як точка, лінія, овал, не мають реальних аналогів.
   Кодування – діяльність з переробки інформації, тобто виконання комунікативної функції. Повідомлення приймається після декодування отриманої інформації. У кресленні декодуванням називається читання креслення. Завданням кодування є така побудова креслення, що забезпечує його однозначне прочитання.
   У зв’язку з цим необхідно правильно обрати засоби побудови зображення, використовувати у кресленні необхідну, але достатню кількість їх видів, рекомендоване сполучення видів і розрізів, виконати необхідні перетини і розрізи для отримання інформації щодо внутрішньої будови об’єкта, використовувати умовні знаки і символи. Адекватність інформації креслення і її правильне розуміння при сприйнятті зображення забезпечується графічною грамотністю “відправника й одержувача” інформації.
   Схематизація здійснюється з метою з’ясування структури складного механізму і встановлення зв'язків між деталями і вузлами. Результатом цього виду діяльності є складання або читання структурних і кінематичних схем механізмів. Робота зі схемами не має самостійного характеру, оскільки у процесі їхнього складання і читання необхідне постійне зіставлення з кресленням або реальним об’єктом.
   Заміщення проводиться з метою заміни реального об’єкта рівнозначним за функцією зображенням, що дозволяє оперувати кресленням під час вивчення пристрою і функціонування зображеного об’єкта.
   У процесі вивчення креслення знаково-символічна діяльність має складну структуру і може включати низку складових компонентів: оволодіння “мовою” машинобудівного креслення; визначення зв’язків між тим, що позначається і що позначає; засвоєння правил перекладу реального об’єкта на його умовне зображення: креслення, ескіз, аксонометрична проекція; прочитання й оперування інформацією, що містить у собі креслення.
   Необхідність засвоєння основних правил побудови графічних зображень на базі семіотики створює умови для кращого розуміння умовностей, застосовуваних у машинобудівному кресленні. Це має передувати засвоєнню основного змісту курсу і складати пропедевтичну частину. При вивченні семіотики у студентів виникають труднощі, спричинені браком часу у курсі креслення. У зв’язку з цим можна рекомендувати здійснювати освоєння основних семіотичних закономірностей у процесі формування у майбутніх спеціалістів графічної грамотності і навчання їх побудови різних видів зображень у кресленні.
   До пропедевтичної частини можна рекомендувати включення таких відомостей:
   1. Коротка історія засобів передачі інформації через зображення, їхня характеристика; конвенціональність і стандартизація.
   2. Аналіз сучасних засобів і способів закріплення і передачі інформації з використанням креслень, типів ліній і символів; їхня роль у заміщенні реального об’єкта і передачі інформації.
   3. Поняття про графічну мову і графічний текст.
   4. Правила перекладу просторово-структурної характеристики реального об’єкта на знаково-символічну мову.
   5. Оперування і перетворення зображень у навчально-практичній діяльності.
   Висновки. Засвоєння студентами пропедевтичної частини навчальної програми з машинобудівного креслення на основі семіотики сприяє більш ефективному вивченню ними основних розділів програми. Освоєння графічної грамоти водночас з розвитком умінь оперування знаково-символічними засобами сприяє усвідомленню дій під час виконання креслярських зображень і допомагає більш глибокому освоєнню технічних об’єктів і техніки в цілому. Перехід від оперування об’єктами до використання креслярських зображень є критерієм розвитку технічного мислення студентів та обов’язковою умовою їх творчої діяльності.
   Практична значущість проведених нами досліджень полягає в їх спрямованості на підвищення рівня освоєння студентами вищих педагогічних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації загальнотехнічних дисциплін і розвитку в них технічного мислення. Результати і висновки дослідження можуть бути використані у практиці викладання загальнотехнічних дисциплін інших навчальних закладів, а також у процесі підготовки спеціалістів різних напрямів навчальної діяльності, а саме: графічного дизайну, інформатики, комп’ютерної графіки.

ЛІТЕРАТУРА

1. Глотова Г.А. Виды знаково-символической деятельности и их становление у ребенка: дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Г.А.Глотова. – М., 1983. – 195 с.
2. Карпов Ю.В. Критерии умс твенного развития и методы его диагностики: автореф…канд. психол. наук / Ю.В.Карпов. – М., 1983. – 18 с.
3. Резник Н.А. Технология визуального мышления / Н.А.Резник // Школьные технологии. – 2000. – №4. – С. 127-141.
4. Салмина Н.Г. Знак и символ в обучении / Н.Г.Салмина. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – 288 с.
5. Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний / Н.Ф.Талызина. – МГУ, 1975. – 97 с.
6. Щетина Н.П. Графічна діяльність як засіб розумового розвитку учнів VIII-IX класів на уроках креслення: дис…канд. пед. наук: 13.00.02 / Н.П.Щетина. – Глухів, 2001. –  173 с.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com