www.VuzLib.com

Головна arrow Адміністративне право і процес arrow Специфіка і правові засади формування інформаційного суспільства в Україні
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Специфіка і правові засади формування інформаційного суспільства в Україні

І.Б. Тацишин

СПЕЦИФІКА І ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

   Розглядаються наслідки стрімкого зростання ролі інформації в суспільних відносинах, зокрема специфіка побудови і формування інформаційного суспільства з одночасним поданням можливих основоположних понять та дефініцій.
   Ключові слова: інформаційна революція, інформаційні відносини, інформаційне суспільство, інформація.
   Постановка проблеми. Інформаційна революція і, як наслідок, виникнення інформаційного суспільства та його наступної фази - суспільства, побудованого на знаннях, - починають кардинально змінювати не лише світову і національні економіки, а й життя людей та спосіб влаштування сучасного світу. Тому ця проблема стала однією з головних для багатьох міжнародних організацій, наукових та освітянських спільнот, ділових кіл і практично всіх освічених людей.
   Аналіз феномена виникнення інформаційного суспільства свідчить про комплексний та органічний розвиток людини, створення умов для її духовного та розумового збагачення, нарощування національного людського капіталу як основи розвитку соціальної, економічної, гуманітарної, культурної та інших сфер суспільного життя насамперед в інтересах громадян, підвищення їх добробуту, ефективності економіки та зміцнення державності. Цілком зрозуміло, що такий підхід не може стати притаманним ні окремій державі, ні певній категорії чи групі держав, оскільки інформаційне суспільство - явище глобальне. Винятків з цього процесу бути не може: інформаційне суспільство вже давно прийшло на всі континенти й у всі країни світу, а людство у ХХІ ст. живе в умовах нового типу суспільного ладу.
   Одним з перших практичних кроків на шляху побудови інформаційного суспільства у будь-якій країні світу є усвідомлення на найвищому державному рівні необхідності проведення законодавчих та інституційних реформ, які б дозволили сприймати універсальний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій як один з найважливіших пріоритетів державної політики. Без цих складових належного розвитку інформаційного суспільства, а відтак і держави як сучасної конкурентоздатної одиниці, що ставить перед собою високі цілі соціально- економічного зростання, прагне максимально вигідно інтегруватись у міжнародні структури та успішно виконувати взяті на себе зобов’язання, не може бути [1, с. 16].
   Інформаційне суспільство за своєю природою є глобальним явищем не лише з географічних чи навіть геополітичних міркувань, а й тому, що навколо його побудови та розвитку об’єднуються представники всіх суспільних секторів - держави, бізнесу, громадських спільнот. Відповідно і сам процес такої консолідації дає свої плоди, виключає домінантність, або ж, навпаки, пригнічення прав чи інтересів будь-якої з зацікавлених сторін [2, с. 12].
   Стан дослідження. Вивчення специфіки і правових засад формування інформаційного суспільства потребує ще ретельного дослідження. В Україні над цим питанням активно працює відомий учений Р.А. Калюжний; низка цікавих публікацій належить М.Я. Швецю, М. Фігель, О.В.Кохановській, а також російським авторам - О.А. Гаврилову, В.А. Копилову. Прийняття Закону України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 рр.» від 9 січня 2007 р. № 537-V свідчить про актуальність і потрібність для суспільства відповідних досліджень. Виклад основних положень. Початок нового століття для України, як і для багатьох інших країн світу, ознаменувався формуванням нового соціологічного явища, яке отримало умовну назву - інформаційне суспільство.
   Це, насамперед, стало чинником масового розуміння формування нових суспільних відносин, які набули в теорії права таких умовних назв: 1) інформаційні правовідносини, 2) правовідносини щодо інформації; 3) правовідносини у сфері інформації, 4) інформаційна діяльність. Одним з головних пріоритетів України є прагнення побудувати орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток інформаційне суспільство, в якому кожен міг би створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися і обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній людині повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи суспільному і особистому розвитку та підвищуючи якість життя.
   Перехід України від планово-адміністративної до соціально-орієн- тованої ринкової економіки викликав істотні зміни у всіх сферах суспільного життя. Інформаційний чинник, який завжди виступав впливовим фактором суспільного розвитку, в сучасному інформаційному суспільстві став виконувати ключову організаційно-управлінську та регулятивно- контрольну функцію.
   Розуміння поняття інформації не є однозначним. Під нею розуміють: а) документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються в суспільстві, державі та довкіллі (ст. 1 Закону України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р. № 2657-XII); б) багатофункціональний об’єкт, який створюється та застосовується в усіх сферах людської діяльності і забезпечує виконання багатоманітних функцій і завдань, що постають перед найрізноманітнішими суб’єктами - органами державної влади, місцевого самоврядування, перед фізичними та юридичними особами, іншими соціальними утвореннями. На наш погляд, існує специфіка інформації як об’єкта правового регулювання. Вона виявляється у: нематеріальному характері інформації («самостійність відносно носія», тобто цінність інформації полягає в її суті, а не в матеріальному носії, на якому вона зафіксована); суб’єктивному характері інформації («інформація виникає в результаті діяльності суб’єкта, який наділений свідомістю», тобто вона є результатом інтелектуальної діяльності); необхідності об’єктивації інформації перед включенням її у правовий обіг; кількісному визначенні інформації; неспоживності, можливості багаторазового використання інформації; зберіганні інформації у суб’єкта, який її передає; здатності до відтворення, копіювання, збереження і накопичення інформації [3, с. 25].
   Отже, інформація виступає головним продуктом і основою функціонування інформаційного суспільства [4, с. 22], діяльність якого регламентовано відповідними нормативними актами.
   Водночас у правовому регулюванні суспільних інформаційних відносин в Україні існує ряд проблем, які потребують вирішення. До них належать: а) відсутність локальної чіткої ієрархічної відповідності законів, що викликають суперечливе тлумачення для застосування норм на практиці; б) велика кількість законів і підзаконних актів у сфері інформаційних відносин ускладнює їхній пошук, аналіз і узгодження для практичного застосування; в) розбіжність у розумінні структури і складу системи законодавства у сфері інформаційних відносин і підходи до їх формування; г) включення норм (непоодинокі випадки) окремих законів у систему законодавства, що є у підзаконних нормативних актах, а це призводить до колізійності норм, а найчастіше і до ігнорування норм закону (використовуються норми підзаконного акту); г) прийняття нових правових актів у сфері інформаційних відносин, що нерідко не погоджені концептуально з раніше прийнятими, як наслідок - виникнення правового хаосу [5].
   У сфері суспільних інформаційних відносин нормотворення в Україні здійснюється не комплексно, а шляхом вирішення окремих проблем за допомогою окремих законів та підзаконних нормативних актів. Водночас значний масив норм, пов’язаних з інформацією, розміщено в кодифікованому законодавстві, зокрема в цивільному, адміністративному, трудовому, кримінальному. Таким чином, в Україні існує змішана національна специфічна доктрина права, яка поєднує в собі елементи англо-американської та європейської континентальної правових доктрин.
   Основним завданням розвитку інформаційного суспільства в Україні є сприяння кожній людині на засадах широкого використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій можливостей створювати інформацію і знання, користуватися та обмінюватися ними, виробляти товари та надавати послуги, повною мірою реалізовуючи свій потенціал, підвищуючи якість свого життя і сприяючи сталому розвитку країни на основі цілей і принципів, проголошених ООН у Декларації принципів та Плані дій, напрацьованих на Всесвітніх зустрічах на вищому рівні з питань інформаційного суспільства (Женева, грудень 2003 р.; Туніс, листопад 2005 р.), а також у Постанові Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні» від 1 грудня 2005 р. № 3175-IV. Згаданий Закон України від 9 січня 2007 р. є концептуальною основою для розробки завдань щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні.
   Висновок. Розвиток інформаційного суспільства в Україні та впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в усі сфери суспільного життя і в діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування визнається одним з пріоритетних напрямів державної політики. Цей вектор державної політики повинен реалізовуватися комплексно із залученням учених та науковців, із застосуванням методологічних підходів та міжнародної практики розвитку, з врахуванням недоліків у нормативному забезпеченні.

   1. Згуровський М.З. Загальні тенденції розвитку інформаційного суспільства в глобальному контексті: трансформація світового устрою // Інформаційне суспільство. Шлях України. - К., 2004.
   2. Березовець Л.В. Інституційне забезпечення - фундаментальна передумова побудови та розвитку інформаційного суспільства // Інформаційне суспільство. Шлях України. - К., 2004.
   3. Жиляєв І.Б. Діалог бізнесу і влади на початку ХХІ століття з метою створення українського інформаційного права // Інформаційне суспільство. Шлях України. - К., 2004.
   4. Демкова М., ФігельМ. Інформація як основа інформаційного суспільства: визначення поняття та правове регулювання // Інформаційне суспільство. Шлях України. - К., 2004.
   5. Калюжний Р.А., Павловський В.Д., Цимбалюк В.С., Гуцалюк М.В. Питання концепції реформування інформаційного законодавства України

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com