www.VuzLib.com

Головна arrow Педагогіка arrow Персоналізація викладача як умова навчання іноземних мов у ВНЗ
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Персоналізація викладача як умова навчання іноземних мов у ВНЗ

О. Г. Братанич,
кандидат педагогічних наук, доцент
(Криворізький економічний інститут ДВНЗ
“Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана”)

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ ВИКЛАДАЧА ЯК УМОВА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВНЗ

   Постановка проблеми. В останні роки значно зросла кількість годин, які відводяться на вивчення іноземної мови в економічних ВНЗ через запровадження спеціальностей, пов’язаних із міжнародною економічною діяльністю (вивчаються 2 іноземні мови), та дисципліни “Пакет № 1. Поглиблене вивчення іноземної мови”, яку, як показує досвід, обирають до 50% студентів різних спеціальностей. Курс навчання професійно-орієнтованої, ділової та фахової іноземної мов складає біля 840 годин, триває 4-5 років і завершується державним іспитом і написанням частини дипломної роботи іноземною мовою. Це означає, що іноземна мова набула міждисциплінарного характеру та стала невід’ємною складовою фахової компетентності майбутніх економістів. Різнорівневість професійної підготовки студентів з іноземних мов, стилів навчальної діяльності, мотивів навчання, фахових інтересів, пов’язаних з майбутнім працевлаштуванням, високі держстандарти щодо рівня володіння фаховою іноземною мовою вимагають персоналізованого навчання, ставлять нові вимоги щодо фахової компетентності викладача іноземних мов немовного ВНЗ, його фахової персоналізації. Проте в Україні проблема персоналізованого навчання іноземних мов і персоналізації викладача як суб’єкта його реалізації, ще не отримала належного розвитку ні в педагогічній практиці, ні в теорії.
   Мета статті – обґрунтувати необхідність персоналізації викладача як умови персоналізації навчання іноземних мов у немовному ВНЗ і схарактеризувати рівні персоналізації викладача.
   Є. Белянська слушно зауважує: “Людство рухається до персоналізму, як до нової ідеї, нового сенсу свого існування. Наскільки плідною виявиться ця ідея – покаже час. Немає сумніву, що людина має знайти себе, самовизначитися у цьому складному світі, реалізувавши таким чином свою свободу [ 1, с. 3]”. Персоналізація освіти і навчального процесу є вимогою Департаментів освіти Європейських країн та Америки. У США створено Асоціацію персоналізованого навчання (APLUS+). У Великобританії та деяких інших країнах Європи персоналізація одержала статус національної освітньої політики у сфері середньої і вищої освіти , а також у системі “постійного професійного розвитку (СРD)”. Протягом останнього десятиліття модель персоналізованого навчання, яка склалася в результаті інтенсивного поширення в Каліфорнії “чартерних шкіл”, еволюціонувала в теорію персоналізованого навчання, що включає в себе багато останніх досліджень успішного навчання протягом усього життя (life-long education).
   Аналіз досліджень і публікацій у цій галузі показав, що проблему персоналізованого навчання та викладання досліджували Ф. Аллен [8], Дж. Дімартіно [6], Дж. Кларк [5], Д. Літке [8], К. Лопез [9], М. Маклалін [10], Дж. Талберт [10], X. Салліван [10] та інші; проблему персоналізації навчання засобами  Інтернет-технологій – П’єрлуіджі Рітровато [7], Шона Стрікленд [11; 12] та інші. В Україні та Росії проблему персоналізації предметно досліджували лише декілька психологів і педагогів. Так, А. Петровський і В. Петровський розробили психологічну концепцію персоналізації особистості; А. Солоніна та В. Солонін обґрунтували поняття “персоналізація навчання”; В. Безпалько присвятив своє фундаментальне дослідження теорії й методології персоналізованої освіти; І. Калошина дослідила самоосвітню діяльність студентів ВНЗ в умовах персоналізованого навчання; В. Грачов зосередив увагу на теоретичних основах персоналізації освітнього процесу у вищій школі.
   Електронний психологічний словник [4] пода є таке визначення: “Персоналізація (від лат. регsona – особистість) – процес, у результаті якого суб'єкт одержує ідеальну представленість у життєдіяльності інших людей, і може виступити в суспільному житті як особистість. Сутність персоналізації полягає в дієвих перетвореннях інтелектуальної й аффективно-потребносної сфери особистості іншої людини, які відбуваються в результаті діяльності індивіда”. Персоналізація навчального процесу в електронній педагогічній енциклопедії Wikipedia визначається, як “…приведення у відповідність форм, методів, технологій, змісту навчання, навчального середовища до потреб, уподобань і пізнавальних можливостей студентів [2]”. Ми під персоналізованим навчанням розуміємо таке навчання, у процесі якого відбувається не тільки персоналізація студента, але й персоналізація викладача.На думку В. Грачова, “...провідні педагогічні умови персоналізації навчального процесу у вищій школі можуть бути визначені в рамках гуманістичної трансформації змісту вищої освіти, збагачення і розкріпачення освітнього простору ВНЗ шляхом розширення сфери освітніх комунікацій, а також за рахунок персоналізації педагогічної діяльності викладачів [3, с. 24]”. Персоналізація викладача, на нашу думку, може бути “зовнішньою”, коли персоналізуюча дія спрямована на самого викладача, і “внутрішньою”, коли відбувається професійна і особистісна самореалізація викладача. “Зовнішня персоналізація” викладача може відбуватися на таких рівнях: 1) формальному (персоналізовані записники, зошити, портфелі, подарунки для викладачів із надрукованими прізвищами, фотографіями та/або картинками, які рекламуються в Інтернеті); 2) організаційно-управлінському (під час розподілу навчального навантаження); 3) професійному (персоналізація викладача як суб’єкта професійної перепідготовки). “Внутрішня персоналізація” викладача може відбуватися на таких рівнях: 1) навчально-методичному (як творця авторських технологій і методик навчання); 2) науково-професійному (як творця педагогічних теорій, концепцій тощо); 3) особистісно-професійному (професійна самореалізація, завоювання поваги, авторитету серед студентів колег на рівні кафедри, ВНЗ, педагогічної спільноти країни тощо).
   Формальний рівень персоналізації викладача не є предметом розгляду педагогічної науки, тому почнемо з другого рівня – організаційно-управлінського.
   Організаційно-управлінський рівень персоналізації означає врахування інтересів, нахилів, індивідуально-психологічних особливостей, досвіду викладачів під час розподілу навчального навантаження шляхом: “закріплення” викладачів за 1-2 спеціальностями (значна кількість годин поглибленого курсу іноземних мов дозволяє це зробити), адже іноземна мова фахового спрямування та ділова іноземна мова для студентів спеціальностей “Фінанси та кредит”, “Економічна кібернетика”, “ Правознавство” – це різні речі; “аспектизації ” викладання поглибленого курсу іноземних мов у немовному ВНЗ (поділ одного курсу іноземних мов на аспекти, наприклад, граматичний, лексичний, країнознавчий тощо, які викладаються різними викладачами, у результаті чого відбувається звуження сфери діяльності викладача, що дозволяє більш ефективно збалансувати сильні та слабкі сторони, нахили та преференції того чи іншого викладача).
   Розглянемо професійний рівень персоналізації викладача. Персоналізована постійна професійна перепідготовка (life-long education) є дуже актуальною для викладачів поглибленого курсу іноземної мови в економічних (немовних) ВНЗ, оскільки вони повинні бути “поліпредметними” фахівцями: не просто дуже добре володіти іноземною мовою, методикою та технологією її навчання, але й знати основи економіки та професійну субмову (до 30000 слів і висловів); уміти писати різні види ділових паперів; знати етику ділового спілкування, структуру різних видів контрактів, правила ведення переговорів тощо (цього студентів економічного ВНЗ ніхто, окрім викладачів іноземних мов не навчає). Жоден ВНЗ України не готує таких фахівців, тому кожен викладач проходить у своєму поліпрофесійному становленні такі етапи: адаптація (рольова персоналізація), і ндивідуалізація , інтеграція, персоналізація. На кожному з цих етапів він потребує персоналізованої фахової підтримки. Але ця підтримка має будуватися на основі персоналізації викладача: врахування його віку, досвіду викладання, переслідуваної мети навчання, інтересів, індивідуального стилю навчання, вихідного рівня компетентності з означеної проблеми тощо. Деперсоналізована професійна перепідготовка не дасть належних результатів.Проблема персоналізації навчання іноземних мов тісно пов’язана із проблемою застосування Інтернет-технологій (навчальних сайтів, блогів, форумів). Чи можуть lap-top, palm-top комп’ютери повністю замінити викладача іноземних мов?
   Американська дослідниця Шона Стрікленд [11] провела дослідження ефективності навчання за On-line курсами і встановила, що, незважаючи на популярність, не кожен може успішно навчатися On-line, тільки 30% студентів, що навчаються дистанційно, завершують курс навчання. Провівши наступний етап дослідження, Ш. Стрікленд установила переваги змішаного навчального середовища: традиційного і On-line [12]. П’єрлуіджі Рітровато з дослідницького центру “Чистої та Прикладної математики” слушно зауважує, що “…існуючі системи управління навчанням застаріли. Доведеться змінити підходи до навчання і зосередити більше уваги на користувачеві, а не на змісті навчання. Викладач має бути керівником і помічником для студента у процесі навчання [7]”. Отже, віртуальний т’ютор має не замінити реального викладача, а стати третім рівноправним суб’єктом навчального процесу. Перехід до моделі трьохсуб’єктного навчального процесу є нагальною потребою . Навчальні Інтернет-технології стають невід’ємною частиною навчання, особливо іноземних мов, за відсутності можливості регулярного безпосереднього спілкування з носіями іноземної мови в Україні. Інтернет-технології є безцінним джерелом підвищення та оновлення професійної компетентності викладача не тільки щодо інноваційних технологій і методик навчання, а й – самої мови. Проте значна кількість викладачів іноземних мов не готова до застосування Інтернету для: організації персоналізованої самостійної роботи студентів з іноземних мов; створення банку автентичних текстових та аудіо-відеювальних ресурсів з іноземних мов, які застосовуються безпосередньо в аудиторії; професійної самоосвіти та наукових досліджень; створення електронних посібників, тестування рівня сформованості мовних і мовленнєвих компетенцій студентів; підготовки презентацій в Power Point та використання мультимедійного проектора в навчальному процесі тощо.Сучасний викладач іноземних мов потребує регулярної персоналізованої перепідготовки із застосування Інтернет-технологій у своїй професійній діяльності . Іншими видами персоналізованої професійної перепідготовки викладачів іноземних мов економічних ВНЗ мають стати: науково-педагогічне стажування за кордоном 1 раз на 5 років, слухання лекцій носіїв мови – економістів за фахом, за тематикою усни х розмовних тем професійного спрямування; тренінги із застосування різних інноваційних технологій і методик навчання професійно спрямованої та ділової іноземної мови.
   Належна персоналізована професійна перепідготовка викладача має призвести до його персоналізації на навчально-методичному рівні як творця авторських технологій і методик персоналізованого навчання іноземної мови під час аудиторних занять, організації самостійної та індивідуальної роботи студентів, створення методичного забезпечення дисциплін.
   У висококваліфікованого викладача ВНЗ технологія та методика персоналізованого навчання не може не бути авторською, адже вона будується з урахуванням психолого-педагогічних особливостей, пізнавальних можливостей, стилів пізнавальної діяльності, нахилів, інтересів і потреб конкретних студентів, наявного навчально-методичного забезпечення тощо. Основними передумовами персоналізованого навчання є: періодична персоналізація студентів кожної академічної підгрупи шляхом анкетування та розробки на базі отриманих даних типологічних характеристик основних типологічних груп студентів; максимально можливе зменшення кількості студентів у підгрупі; демократизація стосунків між викладачем і студентом: відмова від “рольових масок” викладача та студента, збільшення ч ас у особистого спілкування викладача та студента ; перехід до моделі трьохсуб’єктного навчального процесу з іноземних мов, персоналізація навчального середовища; перехід від оцінки навчання до оцінки для навчання; демонстративно-підкреслене виявлення поваги та зацікавленості до особистості студента, результатів його роботи; сприяння формуванню потреби та розвитку здатності (В. Петровський) студента до персоналізації; широке використання групових і колективних форм навчання; персоналізація зворотного зв’язку, поінформованість студентів і батьків, які сплачують за навчання, про поточну та підсумкову успішність студентів via Internet; персоналізація аудиторної та позааудиторної самостійної роботи студентів тощо. Ми вважаємо, що технологія персоналізації навчання іноземних мов – це приведення у відповідність когнітивних можливостей, індивідуальних, особистісних та мотиваційних особливостей студентів до професійних можливостей, індивідуальних, особистісних і мотиваційних особливостей викладача з метою створення умов для персоналізації обох реальних суб’єктів навчального процесу.
   Під час створення технологій персоналізованого навчання іноземних мов викладачеві слід пам'ятати про те, що “…основними критеріями персоналізації педагогічного процесу, що структурують цілісне освітнє середовище розвитку особистості, є: діалогічність, рефлексивність, співробітництво |3]”. Щодо персоналізації викладача поглибленого курсу іноземних мов на науковому рівні, то це є обов’язковим, оскільки тільки найкваліфікованіші викладачі мають право викладати цей курс.
   Висновки. Зважаючи на викладені вище результати дослідження, можна зробити такі висновки: персоналізація навчання поглибленого курсу іноземних мов у немовному ВНЗ може відбутися за умови персоналізації викладача на організаційно-управлінському, професійному, навчально-методичному, науковому та особистісному рівнях. У професійно-педагогічній діяльності викладач вищої школи має прагнути того, щоб перетворити свою дисципліну на засіб формування особистості студента, засіб його персоналізації.
   Перспективи подальших пошуків у напрямку дослідження. Проведене дослідження відкриває перспективи для подальшого вивчення проблеми персоналізації навчання іноземних мов у немовному ВНЗ: методика та технологія персоналізованого навчання іноземних мов у немовному ВНЗ, трисуб’єктна модель навчального процесу як умова персоналізації навчання іноземних мов у ВНЗ, персоналізація змісту навчального матеріалу тощо.

ЛІТЕРАТУРА

1. Белянская Е. Ю. Бердяевская концепция персонализации человека в социуме / E. Ю. Белянская // Філософські пошуки. – 2002. – Вип. XIII. – С. 240-246.
2. Вікіпедія
3. Грачев В. В. Теоретические основы персонализации образовательного процесса в высшей школе : автореф. дис. на соискание уч. степени д.пед.наук: спец. 13.00.01 “общая педагогика, история педагогики и образования” / В. В. Грачев. – М., 2007. – 36 с.
4. Психологічний словник
5. Clarke J. Changing Systems to personalize learning. The Education Alliance at Brown University / J. Clarke. – New York : Scarecrow Press. – 84 p.
6. DiMartino J. Personalized learning: Preparing high school students to create their futures / J. DiMartino, J. Clarke, D. Wolk (Eds.). – New York : Scarecrow Press, 2 00 3. – 112 p.
7. ICT Resul ts (2 008, July 26). Gi ving Electronic Lear ni ng A Per sonal Touch . ScienceDaily. Retrieved June 20, 2009
8. Littke D. Whole school personalization : One student at a time / D. Littke, F. Allen // Educational Leadership. – 1999. – № 57. – P. 24-29.
9. Lopez C. L. Effect of Personalization of Instructional Context on the Achievement and Attitudes of Hispanic Students / C. L. Lopez, H. J. Sullivan // Educational Technology Research and Development. – 1992. – 40 (4). – P. 5-13.
10. McLaughlin M. Constructing a personalized school environment / M. McLaughlin, J. Tal bert // Phi Delta Kappan. – 1990. – November. – P. 230- 235.
11. University of Missouri-Columbia (2008, February 28). Despite Popularity, Not Everyone Can Successfully Learn Through Online Courses. ScienceDaily. Retrieved June 20, 2009

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com