www.VuzLib.com

Головна arrow Педагогіка arrow Методика навчання майбутніх інженерів-педагогів програмним засобам захисту інформації на основі використання узагальненої структурно-функціональної моделі
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Методика навчання майбутніх інженерів-педагогів програмним засобам захисту інформації на основі використання узагальненої структурно-функціональної моделі

Г. П. Чуприна,
аспірантка
(Бердянський державний педагогічний університет)

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ПРОГРАМНИМ ЗАСОБАМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ УЗАГАЛЬНЕНОЇ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ

   Постановка проблеми. Комп’ютеризація та Інтернет торкнулися майже всіх аспектів діяльності людини. Будь-яка робота з інформацією (пошук, обмін, обробка) виконується за допомогою комп’ютерів. Це значно спростило діяльність людини, виконуючи за неї важку роботу, але спричинило появу несанкціонованого доступу до інформації. Нажаль, способів зашкодити інформації багато і вони постійно збільшується. На сьогодні інформація перетворилася на найдорожчий ресурс, який потребує надійного захисту. Для захисту інформації розробляється багато програмних засобів, починаючи від звичайної антивірусної програми для домашнього комп’ютера і закінчуючи комплексним захистом цілої комп’ютерної мережі підприємства.
   Значна кількість програмних засобів захисту інформації постійно зростає. Це створює проблему у правильному виборі необхідного програмного засобу для надійного захисту інформації. Зараз існує багато літератури на різну тематику щодо захисту інформації. Програмним засобам захисту інформації теж приділяють достатньо уваги, але, нажаль, часто автори суперечать один одному, описуючи одну й ту саму програму за допомогою різних ознак і характеристик. Усе це обумовлює об’єктивне існування проблеми навчання майбутніх інженерів-педагогів програмним засобам захисту інформації та необхідності розробки означеної методики.
   Аналіз досліджень і публікацій. Розв’язанню проблеми навчання майбутніх фахівців у галузі комп’ютерних технологій програмним засобам захисту інформації в останні роки присвячено значну кількість публікацій [1; 2; 9; 10; 12]. Проаналізувавши ці публікації на предмет їх можливостей щодо розв’язання визначеної проблеми можна сказати, що крім розбіжностей у поданні матеріалу, не структурованості та не упорядкованості інформації, майже всі публікації подаються за допомогою пояснювально-ілюстративного методу, що не сприяє активності пізнавальної діяльності студентів.
   Мета статті – розробити методичну систему вивчення програмних засобів захисту інформації на основі узагальненої структурно-функціональної моделі.
   У традиційній практиці навчання найчастіше використовується пояснювально-ілюстративний метод навчання і незначна кількість часу приділяється активній пізнавальній діяльності студентів. Освітньо-професійною програмою характеристиці передбачено продуктивне навчання, а пояснювально-ілюстративні методи цього не забезпечують. Умовою функціонування продуктивних методів є наявність проблеми.
   Навчальна проблема – це, як правило, проблема, уже розв’язана наукою, але для студента, вона є новою, невідомою. Навчальна проблема – це пошукове завдання , для розв'язку якого студентові необхідні нові знання . У розробці принципових положень концепції проблемного навчання активну участь брали: Т. Кудрявцев, І. Лернер, А. Матюшкін, М. Махмутов, В. Оконь, М. Скаткін та інші [3; 4; 5; 6; 7; 8] . У вирішенні навчальної проблеми можна виокремити чотири головні етапи: 1) створення проблемної ситуації; 2) аналіз проблемної ситуації, формулювання проблеми та представлення її у вигляді однієї або декількох проблемних завдань; 3) розв'язок проблемних завдань (завдання) шляхом висування гіпотез і послідовної їхньої перевірки; 4) перевірка розв’язку проблеми. Застосування методів проблемного навчання неможливо без певним чином побудованої системи завдань, за допомогою якої й створюються проблемні ситуації.
   Проблемна ситуація – це психічний стан інтелектуального ускладнення, викликане, з одного боку, гострим бажанням розв'язати проблему, а з іншого – неможливістю це зробити за допомогою наявного запасу знань або за допомогою знайомих способів дії, що створює потребу в придбанні нових знань або пошуку нових способі в дій. Для створення проблемної ситуації необхідне виконання таких вимог: 1) наявність проблеми; 2) оптимальні труднощі проблеми; 3) значущість для студентів результату вирішення проблеми; 4) наявність у студентів пізнавальної потреби й пізнавальної активності.
   Проблемні ситуації класифікують за різними ознаками. Наприклад, за спрямованістю на пошук відсутнього компонента (нових знань, нових способів дії, нової області застосування тощо); за областю, з якої взято проблему (фізичні, хімічні, історичні тощо); за рівнем проблемності (протиріччя виражені слабко, гостро, дуже гостро). Однак найбільш вживаною у педагогічній практиці вважається класифікація за характером і змістом протиріччя в навчальній проблемі: 1) невідповідність між наявними у студентів знаннями й новою інформацією; 2) різноманіття вибору єдино правильного або оптимального варіанта розв'язку; 3) нові практичні умови використання студентом уже наявних у нього знань; 4) протиріччя між теоретично можливим шляхом розв'язку завдання і його практичною нездійсненністю або доцільністю; 5) відсутність теоретичного обґрунтування практично досягнутого результату.
   Для успішного застосування проблемного навчання необхідно враховувати такі психологічні умови: проблемні ситуації повинні відповідати цілям формування системи знань; бути доступними для студентів і відповідати їхнім пізнавальним здатностям; повинні викликати власну пізнавальну діяльність і активність; завдання повинні бути такими, щоб студент не міг виконати їх, зважаючи на вже наявні знання, але достатніми для самостійного аналізу проблеми та знаходження невідомого. Отже, інструментом для реалізації продуктивного навчання ми вважаємо використання проблемного навчання. Цей вибір пов'язаний ще і з тим, що під час вивчення програмних засобів захисту інформації новий матеріал має зв’язок з попереднім опосередковано й може бути виведений через ланцюжок міркувань. Ці ланцюги міркувань краще за все можна розглянути на узагальненій структурно-функціональній моделі (рис. 1). У попередній статті [11] було теоретично розроблено й обґрунтовано структурно-функціональну модель для системного опису програмних продуктів, які характеризуються адекватним відображенням як технічної предметної області, так і психічними когнітивними процесами (ментальна репрезентація людини). Це дозволяє її використовувати в методичних системах навчання програмним засобам захисту інформації.

Рис. 1. Узагальнена структурно-функціональна модель програмних засобів захисту інформації

Рис. 1. Узагальнена структурно-функціональна модель програмних засобів захисту інформації

   Скористаємося цією узагальненою структурно-функціональною моделлю для вивчення програмних засобів захисту інформації за допомогою проблемного методу навчання. Нагадаємо, що: R – підмножина ознак за призначенням ПЗЗІ, S – підмножина ознак структури ПЗЗІ, D – ознаки функціонування ПЗЗІ, H – ознаки характеристики ПЗЗІ.
   Розглянемо варіанти послідовностей R, S, D, H. Варіанти послідовностей між цими множинами можуть бути різними, тому що, кожна з цих підмножин може бути і причиною, і наслідком залежно від визначених дидактичних цілей. Наприклад, під час вивчення функціонування програмних засобів захисту інформації підмножина S буде причиною, а підмножина D – наслідком.Розглянемо види причинно-наслідкових ланцюгів, які будуть основою для розробки послідовностей викладання навчального матеріалу з програмних засобів захисту інформації.

R → S → D → H, R → S → H → D, R → D → S → H,
R → D → H → S, R → H → D → S, R → H → S → D.

   Але це не всі можливі послідовності, оскільки однаково будуються послідовності для інших підмножин – S, D, H. Під час вивчення програмних засобів захисту інформації будь-яку з цих послідовностей можна використати лише для початкового етапу подачі матеріалу. Тому що кожний елемент цієї послідовності має значну кількість ознак, які утворюють ієрархічну структуру в кожному елементі послідовності (підмножині). І для використання проблемного методу навчання необхідно розглядати ієрархічну модель опису програмних засобів захисту інформації (рис. 2):

Рис. 2. Ієрархічна узагальнена структурно-функціональна модель програмних засобів захисту інформації

Рис. 2. Ієрархічна узагальнена структурно-функціональна модель програмних засобів захисту інформації

   Розглянемо проблемний метод навчання на основі ієрархічної узагальненої структурно-функціональної моделі на прикладі вивчення конкретної антивірусної програми (рис. 3). Де: R1 – призначення; R11 – пошук вірусів; R12 – пошук інших шкідливих програм; R13 – видалення вірусів; R14 – видалення інших шкідливих програм; S1 – склад; S11 – сканер; S12 – монітор; S13 – модуль для пошуку і видалення інших шкідливих програм; D1 – функціонування; D11 – знаходження сигнатур вірусів; D12 – виявлення дивної поведінки програм; D13 – виявляє рівень безпеки сайтів у пошукових запитах Google, Yahoo та інші; Н1 – параметри; Н11 – сканування за потребою; Н12 – резидентна; Н13 – автооновлення через Internet.

Рис. 3. Ієрархічна узагальнена структурно-функціональна модель антивірусної програм и Sophos Anti-Virus

Рис. 3. Ієрархічна узагальнена структурно-функціональна модель антивірусної програм и Sophos Anti-Virus

   На рис. 3 усі елементи множини антивірусної програми Sophos Anti-Virus подано за допомогою ілюстративного методу. І в такому випадку матеріал можна подавати за допомогою стандартного пояснювально-ілюстративного методу. Але якщо, наприклад, прибрати параметр D1, і запропонувати студентам за допомогою логічного відношення “причина-наслідок” відновити цей парам етр, або визначити, що змінить ся, якщо взагалі не буде параметра S13, або змінити параметр R13 на інший, то це вже буде проблемний метод навчання. І за допомогою узагальненої структурно-функціональної моделі таких проблемних ситуацій може бути багато.
   Висновок. Обґрунтована доцільність використання проблемного методу навчання для розроблення методичної системи навчання програмним засобам захисту інформації на основі узагальненої структурно-функціональної моделі.
   Перспективи подальших пошуків у напрямку дослідження. Надалі планується розробити дидактичні засоби навчання на основі узагальненої структурно-функціональної моделі.

ЛІТЕРАТУРА

1. Вулф М. М. Защита компьютера от вирусов (книга + видеокурс) / М. М. Вулф, Н. Т. Разумовский, Р. Г. Прокди. – СПб. : Наука и Техника, 2009. – 192 с. : ил. (+DVD).
2. Гошко С. В. Энциклопедия по защите от вирусов / С. В. Гошко. – М. : СОЛОН-Пресс, 2004. – 304 с. : ил. – (Серия “Аспекты защиты”).
3. Кудрявцев В. Т. Проблемное обучение: истоки, сущность, перспективы / В. Т. Кудрявцев. – М. : Знание, 1991. – 80 с.
4. Лернер И. Я. Проблемное обучение / И. Я. Лернер. – М. : Знание, 1974. – 64 с.
5. Матюшкин A. M. Проблемные ситуации в мышлении и обучении / A. M. Матюшкин. – М. : Педагогика, 1972. – 208 с.
6. Махмутов М. И. Организация проблемного обучения в школе : книга для учителей / М. И. Махмутов. – М. : Просвещение, 1977. – 240 с.
7. Оконь В. Основы проблемного обучения ; пер. с польск. / В. Оконь. – М. : Просвещение, 1968. – 208 с.
8. Скаткин М. Н. Проблемы современной дидактики / М. Н. Скаткин. – [2-е изд.]. – М. : Педагогика, 1984. – 96 с. (Воспитание и обучение. Б-ка учителя)
9. Соколов А. В. Защита от компьютерного терроризма : справочное пособие / А. В. Соколов, О. М. Степанюк. – СПб. : БХВ-Петербург; Арлит, 2002. – 496 с. : ил.
10. Фейнштайн К. Защита ПК от спама, вирусов, всплывающих окон и шпионских программ / Кен Фейнштайн ; пер. с англ. О. Б. Вереиной. – М. : НТ Пресс, 2005. – 240 с. : ил. – (Самоучитель).
11. Чуприна Г. П. Узагальнена структурно-функціональна модель опису змісту навчання з програм захисту інформації / Г. П. Чуприна // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 13. Проблеми трудової та професійної підготовки : зб. наукових праць / Г. Е. Гребенюк, В. К. Сидоренко. – Київ; Ялта: видавництво “Стиль-Издат”, 2009. – 220 с. (Вип. IV. “Педагогічні умови визначення професійної компетентності викладача вищого навчального закладу. Випуск 04 / лютий 2009”)

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com