www.VuzLib.com

Головна arrow Аграрне право arrow Аграрне право України як навчальна дисциплiна
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Аграрне право України як навчальна дисциплiна

Реферат

   Україна - велика аграрно-промислова держава. Вона має сприятливi природно-клiматичнi умови, достатнi виробничо-господареькi потужностi та продуктивнi сили для iнтенсивного розвитку сiльськогосподарського виробництва. Конституцiя України визнала землю обєктом права власностi Українського народу. Колективно-кооперативнi сiльськогосподарськi пiдприємства, акцiонернi товариства, спiлки селян, селянськi (фермерськi) i приватнi пiдсобнi господарства селян стали субєктами права власностi на землю сiльськогосподарського призначення. У сiльському господарствi та економiцi України утверджуються новi ринковi економiчнi вiдносини, розвиваються господарчо-пвдприємницькi тенденцiї, побудованi на принципово нових економiчних засадах: формуються земельнi i майновi вiдносини селян, вдосконалюється система державно-правового регулювання сiльського господарства, поширюється застосування бiржової форми реалiзацiї сiльськогосподарської продукцiї i продовольства.
   В Українi основними виробниками сiльськогосподарської продукцiї є колективнi сiльськогосподарськi пiдприємства, спiлки селян, акцiонернi товариства i державнi сiльськогосподарськi пiдприємства. У 1998 р. сiльськогосподарським виробництвом займалися: 11445 колективних сiльськогосподарських пiдприємств, 1129 спiлок селян, 1443 акцiонерних сiльськогосподарських товариств, близько 800 виробничих ciльськогосподарських кооперативiв, 703 радгоспи, 352 мiжгосподарських сiльськогосподарських пiдприємства по виробництву сiльськогосподарської продукцiї. За роки незалежностi в Українi створено 35700 селянських (фермерських) господарств.
   Україна - одна з найбагатших держав свiту на благодатну землю сiльськогосподарського призначення. Державою втiлено в життя принцип - земля належить тим, хто її обробляє. Колективним сiльськогосподарським пiдприємствам i спiлкам селян на правi колективної власностi належить 32397,4 тис. га; акцiонерним сiльськогосподарським товариствам - 3649,0 тис. га; селянським (фермерським) господарствам - 1008,7 тис. га. Державним сiльськогосподарським пiдприємствам (радгоспам) надано 4371,8 тис. га. В Українi нараховується 11523561 приватних особистих пiдсобних господарств, якi на правi приватної власностi мають (володiють) 6144,5 тис. га землi.
   Народне господарство України характеризується певними суспiльними, полiтичними, економiчними, управлiнськими, майновими, трудовими, соцiальними вiдносинами, якi регулюються нормами Конституцiї України, законами, пiдзаконними та локально-правовими актами. Україна має власну аграрну полiтику, аграрну економiку та аграрне право.
   Аграрне право є галуззю права України, становить складову i невiдємну частину правової системи України. Як галузь права воно характеризується власним предметом, принципами i методами правового регулювання. За допомогою аграрно-правових норм визначається правове становище всiх виробникiв сiльськогосподарської продукцiї, регулюються їхня виробничо-господарська дiяльнiсть, суспiльно-органiзацiйнi, майновi, управлiнськi, членськi, трудовi, соцiальнi, господарчо-договiрнi та iншi аграрнi вiдносини. Правовi норми цiєї галузi права залежно вiд особливостей предметiв регулювання та правового забезпечення обєднуються у вiдповiднi правовi iнститути аграрного права. Цi норми в процесi виконання вимог закону i правозастосування зумовлюють виникнення, змiну або припинення аграрних правовiдносин. Через систему аграрних правовiдносин вiдбувається залучення правових норм, фiнансового, земельного, адмiнiстративного, цивiльного, торговельно-пiдприємницького, трудового та iнших галузей права. Таке поєднання норм ряду галузей права є закономiрним правовим явищем, спрямованим на досягнення ефективного використання правових засобiв регулювання специфiчних аграрних вiдносин, реалiзацiї праврсубєктностi учасникiв сiльськогосподарського виробництва, правоохоронного i юридичного захисту їхнiх майнових, земельних, трудових, аграрно-договiрних, управлiнських, соцiальних та iнших прав.
   Аграрне право України як правова наука є галуззю науки права України. Це - сума знань про аграрне законодавство, аграрно-правовi норми, аграрнi правовiдносини, якi функцiонують в аграрному секторi народного господарства. Це - вчення про iсторiю виникнення аграрного законодавства, ефективнiсть аграрних правовiдносин, про теоретично-практичнi засади та особливостi порiвняльного аграрного права. Це - теоретично-практичнi проекти аграрної законотворчостi, правозастосування та перспективи розвитку цiєї галузi права i науки права України в цiлому.
   Аграрне право України є важливою навчальною дисциплiною в системi вищих юридичних i аграрних навчальних закладiв. Воно має свiй предмет i застосування, принципи, методи правового регулювання аграрних вiдносин, вчення про iнститути i субєкти аграрного права. За допомогою цiєї навчальної дисциплiни вивчаються аграрне право i аграрне законодавство, аграрно-правовi норми та ефективне їх застосування у повсякденнiй виробничо-господарськiй, господарчо-пiдприємницькiй, господарсько-договiрнiй, аграрно-трудовiй, управлiнськiй та iншiй дiяльностi сiльськогосподарських пiдприємств та їхнiх працiвникiв, господарюваннi селян-фермерiв. Цiєю навчальною дисциплiною розглядаються питання особливостей дiяльностi загальних i арбiтражних судiв, до яких звертаються субєкти аграрного права.
   Наука аграрного права придiляє значну увагу узагальненню практики державно-правового регулювання сiльського господарства, компетенцiї органiв державного управлiння сiльським господарством, особливостям державного контролю та функцiонуванню державних iнспекцiй в системi АПК. Її предметом є дослiдження спiввiдношення повноважень органiв державного управлiння i права самоврядування в дiяльностi колективних i державних сiльськогосподарських пiдприємств, визначення рiвня ефективностi державно-правового регулювання та його подальше вдосконалення за умов, ринкових економiчних вiдносин в АПК. Особливої науково-практичної значущостi набувають проблеми соцiально-економiчного i правового становища селян, власникiв фермерського господарства, працiвникiв сiльського господарства, в першу чергу членiв колективно-кооперативних i акцiонерних сiльськогосподарських пiдприємств.

 
Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com