www.VuzLib.com

Головна arrow Педагогіка arrow Інформаційні технології в практику підготовки майбутнього педагога дошкільної освіти
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Інформаційні технології в практику підготовки майбутнього педагога дошкільної освіти

Л. П. Добровольська,
кандидат педагогічних наук, доцент
(Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького)

С. О. Татаринова,
старший викладач
(Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького)

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРАКТИКУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

   Постановка проблеми. Виховання людини в дусі загальнолюдських ідеалів і національних традицій починається з раннього дитинства – важливого етапу становлення людини, коли формується уміння мислити, свідомо сприймати навколишній світ і самого себе, спілкуватися з іншими людьми [4, с. 6]. Дитинство – найважливіший період у житті людини. Доля будь-якої спільноти, нації, держави залежить від того, як поставлене в ній виховання. Фахівець, який сьогодні працює в системі дошкільної освіти має опанувати такі педагогічні технології , що відповідають новим суспільним цілям і рівню розвитку науки про дитину. Він повинен уміти працювати в умовах ринку, розуміти, що тільки високий професіоналізм, творчість, ініціатива допоможуть йому знайти своє місце та самореалізуватися у професії.
   У Державній національній програмі “Освіта” звертається увага на підготовку нової генерації педагогічних кадрів від вихователя дитячого садка до викладача вищого навчального закладу, підвищення їхнього професіоналізму на всіх рівнях. Серед основних завдань ключовим є підвищення рівня освіти та вдосконалення якості навчання за допомогою інтенсифікації навчального-виховного процесу на основі новітніх інформаційних технологій навчання. Указ Президента України “Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні”, в якому, зокрема, йдеться про заходи, які сприятимуть піднесенню дошкільної справи в державі , Базова програма розвитку дитини дошкільного віку “Я у світі” поставили перед вищими педагогічними закладами освіти серйозні вимоги до якісної професійної підготовки сучасного вихователя дошкілля.
   Аналіз досліджень і публікацій. Педагоги та психологи довели, що використання засобів інформаційних технологій в освіті є одним із шляхів підвищення інтенсифікації, ефективності, індивідуалізації процесу виховання та навчання за умов їх комплексного, доцільного використання. На думку багатьох науковців (М. Жалдак, Н. Морзе, О. Козачук, Л. Лісіна, О. Тинюк) комп’ютери можуть зробити процес навчання біль ш цікавим, навіть захоплюючим, а величезний потік інформації – легкозасвоюваним.
   Мета статті полягає в тому, щоб розкрити проблеми створення та впровадження електронного підручника із загальної психології; запропонувати можливі шляхи удосконалення комунікативної та організаційної взаємодії викладача зі студентом у педагогічній діяльності на гуманістичних принципах; дослідити, які педагогічні та психологічні проблеми виникають під час створення та використання електронного підручника.
   Науково-дослідна робота із зазначеної вище проблеми здійснювалася з 2006 року на базі Мелі топольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (далі МДПУ імені Б. Хмельницького) творчим колективом кафедри загальної психології, кабінету впровадження сучасних педагогічних технологій згідно із загальним планом науково-дослідних робіт МДПУ імені Б. Хмельницького та лабораторії нових інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України.
   Нові інформаційні технології становлять комплекс навчальних і навчально-методичних матеріалів, технічних та інструментальних засобів, а також систему наукових знань про роль і місце обчислювальної техніки у процесі навчання основам наук з метою вдосконалення роботи викладачів і студентів. Інформаційна технологія (набула особливого значення і сучасного змісту в 70-80 років ХХ століття) передбачає створення баз знань та істотно підсилює творчі можливості кожного члена суспільства, відкриває великі можливості перед неперервною освітою і самоосвітою людини. Широке запровадження нових інформаційних технологій у навчальний процес породжує проблеми, що відносяться до змісту, методів, організаційних форм і засобів навчання гуманізації освіти, інтеграції навчальних предметів. Зазначені вище положення однаковою мірою відносяться і до процесу вивчення дисциплін психологічного циклу.
   Особливо важливими завданнями є перебудова ставлення педагогів до дітей, організація спілкування з вихованцями на принципах партнерства, поваги до них, віри у досягнення дітей. Це допоможе вихователеві бачити кожну дитину окремо й відповідно добирати доцільні саме для неї способи роботи [4, с. 8]. Запровадження сучасних систем інформаційних технологій в освітній простір дозволяє викладачам університету підвищити ефективність та якість навчання, урізноманітнити методи, форми, засоби виховання, самостійної роботи студентів, забезпечити високий науковий, методичний рівень викладання навчальних дисциплін, зокрема психології. Дослідження науковців (А. Алексюк, М. Амосов, Б. Ананьєв, М. Буланова-Топоркова, А. Дмитрієв, А. Духавнєва, І. Кон, В. Лісовський, С. Самигін, З. Єсарева та інші) присвячені вивченню особливостей розвитку особистості студента.
   У тлумаченні поняття “навчання” є відмінності, що зумовлені різними теоретичними підходами до розуміння його суті. Ю. Машбиць підкреслює, що у вітчизняній і зарубіжній психології навчання визначають як передачу суспільно-виробленого досвіду підростаючому поколінню; групову діяльність, що передбачає викладання та учіння; єдину діяльність по відтворенню культури; управління засвоєння знань. Автор приходить до висновку, що всі вказані визначення в принципі допустимі – вони розкривають певний аспект навчання.
   Розуміння навчання як спільної діяльності того, хто навчає і тих, хто навчається, теж не досягає глибини психологічних механізмів. Навчання як особливий вид групової діяльності передбачає навчальну й учбову діяльності, які мають принципову відмінність. Навчальна діяльність – це діяльність практична (діяльність вчителя, викладача), а учбова – теоретична (пізнавальна) діяльність учнів, студентів. Кожний з компонентів навчання не можна розкривати у відриві від діяльності. Навчальна діяльність відносно учбової діяльності виступає як об’єкт управління. Ми можемо прийти до висновку, що навчання слід розглядати як управління учбовою діяльністю студентів, оскільки цей підхід відображає психологічні механізми навчання. Механізмами навчання є конструкти, що описують взаємодію навчальної та учбової діяльностей. До них відносять механізм визначення завдання. Він полягає в тому, що зовнішній навчальний вплив перетворюється в учбове завдання, яке визначає напрямок діяльності учня, студента. Це відбувається тоді, коли навчальний вплив набуває особистісного змісту [1, с. 319].
   Н. Козаченко зазначає, що спілкування людини з комп’ютером виробляє особливий стиль мислення, прищеплює певні навички розумової дії : а) уміння планувати структуру дії , необхідних для досягнення певної мети за допомогою фіксованого набору , засобі в; б) уміння алгоритмічно мислити; в) уміння організувати пошук інформації, яка необхідна для виконання поставленого завдання. Нові інформаційні технології відкривають необмежені перспективи для тих, хто навчається ( дошкільники , школярі, студенти) і прагне підвищити рівень своїх знань, а також для тих, хто навчає (вихователі, вчителі, викладачі) і займається методичною, виховною, науковою роботою. Загальна комп’ютеризація та інформатизація освіти спрямована на широке застосування методів інформатики в дитячих садках, а також під час вивчення багатьох дисциплін як у школах, так і у вищих навчальних закладах. Слід також зазначити про деяк і соціально-психологічні фактори, що уповільнюють запровадження інформаційних технологій в освітній процес: консерватизм та небажання вихователів, вчителів і викладачі в перенавчатися із традиційної форми проведення занять до нової із застосуванням і нформаційних технологій різних типів; часто комп’ютер та мереж а Інтернет асоціюються більше з розвагами, іграми, а не з навчанням [6, с. 29-34]. На жаль, в регіональних університетах, на відміну від центральних, нині відчувається дефіцит сучасних інформаційних технологій, підручників, навчально-методичних посібників з психологічних дисциплін, рекомендованих МОН України, а тим паче електронних підручників. Пошук шляхів і засобі в покращення якісної психологічної підготовки конкурентноспроможних фахівців (в тому числі вихователів) є головною метою творчих науковців МДПУ і мені Б . Хмельницького – авторі в електронного підручника “Загальна психологія”.
   Наш електронний підручник пропонує розглянути найновіші відомості про психіку, її структуру, функції, закони, за якими вона розвивається у філогенезі й онтогенезі, як співвідносяться психіка і мозок, яку роль у психічному розвитку виконує природжене і набуте, біологічне і соціальне, які критерії відмінності нормального й аномального розвитку психіки та багато інших питань . Майбутній вихователь дошкільного закладу, використовуючи електронний підручник із загальної психології , може ознайомитися з особливостями психічних процесів, станів, властивостей особистості, діяльності, спілкування тощо, знання яких є фундаментом засвоєння положень інших галузей психології, зокрема вікової та педагогічної психології. Усе зазначене вище, на нашу думку, допоможе студентам педагогічної спрямованості розібратися в широкому спектрі наукових, практичних психологічних знань, підходів, поглядів, концепцій і теорій, а також тих можливих труднощів, з якими вони можуть зіткнутися в майбутній професійній діяльності. Психологічний багаж знань дозволить майбутньому вихователю більш успішно реалізувати в процесі життєдіяльності свій та вихованців творчий потенціал.
   Електронний підручник створювався з урахуванням надбань інформаційного простору психолого-педагогічних наук. Основою створення електронного підручника стали деякі технічні принципи, які запропонувала О. Зіміна: принцип квантування: розбивка матеріалу на розділи, що складаються з модулів; принцип розгалуження: кожен модуль пов‘язаний гіпертекстовими посиланнями з іншими модулями; у користувача є вибір переходу в будь-який інший модуль; принцип збирання: електронний підручник виповнений у форматі, що дозволяє розширювати й доповнювати його новими розділами й темами. Специфічні особливості нашого електронного підручника “Загальна психологія” полягають в наступному: теоретичний матеріал охоплює 23 теми підручника “Загальна психологія” за редакцією С. Максименка. Матеріал можна розбити на модулі та кредити (2, 3, 4 згідно навчального плану). Після кожної теми подано тести для самоконтролю (5 питань за темою), не виконання яких забороняє студентові перейти до вивчення наступної теми. Крім того, до кожної теми розроблено модульний контроль (30 тестових завдань), який побудовано за трьома рівнями складності: вибір однієї правильної відповіді з декількох запропонованих (10 тестових завдань); вибір кількох правильних відповідей з декількох запропонованих (10 тестових завдань); упорядкування множин відповідей, відповідність елементів двох множин відповідей з вказівкою правильної відповіді (10 тестових завдань); використання закладок; пошук інформації за ключовим словом; журнал успішності; необмежена кількість користувачів; звукові та медіафайли; портрети світочів філософії, психології та короткий нарис творчого шляху майже усі х учених, які зустрічаються в тексті підручника; фрагменти відеофільмів за текстом підручника; озвучення лекцій за всіма темами, тезаурус.
   Під час побудови інтерфейсу навчального комп’ютерного середовища електронного підручника ми виходили з окремих положень , які рекомендує К. Кречетников: зміст навчального матеріалу є стислим та невеликим (великий текст важко читати з екрану), заголовки – короткі, кожному положенню відведено окремий абзац; детальна й інтегральна інформація, яка зацікавить студента, розподіляється у часі (одночасне відображення в різних зонах екрану) і просторі (послідовне відображення інформації); гіперпосилання містять докладну інформацію про те, куди вони ведуть і чітко позначені ; текст розміщується на одному екрані ; в кінці кожного розділу є кнопки: повернення до початку, переходу до наступного розділу. Наш електронний підручник складається з декількох HTML сторінок, WEB сайту, який можна розмістити як в мережі Інтернет, так і використовувати на локальному комп’ютері. Під час роботи вікно браузера розбивається на 4 області виводу фрейм. При цьому лівий фрейм використовується для навігації, у правий завантажується потрібна інформація. Навігація виконана у вигляді дерева, що полегшує представлення доступних ресурсів і пошук необхідної сторінки [2, с. 41]. Користувачеві інформація надається послідовно, але разом з тим існує можливість повернутися для повторного ознайомлення з навчальним матеріалом підручника. Нами враховано психолого-фізіологічні особливості сприйняття кольорів і форм (синій, зелений колір – сприятливий для очей). Використання елементів оформлення позитивно впливатиме на акцентування уваги користувача – студента. Звукові файли щодо психологічного відпочинку (музичний супровід мажорного, мінорного ладу) підібрано з урахуванням музичних смаків та емоційного стану користувача. Варто зазначити, що функції електронного підручника виступають демократичним керівником дій студента-користувача для досягнення навчальної мети й успішного оволодіння інформаційним простором знань та практичних умінь і з загальної психології.
   Електронний підручник для студентів вищих навчальних закладів “Загальна психологія” (за матеріалами підручника С. Максименка) розроблявся Л. Добровольською, І. Третяковою, П. Бєльчевим, П. Рашковським, Т. Поліщук, Л. Яригіною, А. Мережко (МДПУ імені Б. Хмельницького) та одержав позитивну рецензію до запровадження в навчально-виховний процес від лабораторії нових інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України.
   Висновки. Численні теоретичні розробки і практичні напрацювання у галузі комп’ютерних технологій дозволяють викладачам ВНЗ успішно вирішувати таку актуальну проблему, як створення сучасного навчально-методичного забезпечення з фахових дисциплін, зокрема: електронних підручників. Такий підручник дозволяє докорінно змінити навчальний процес і позитивно впливає на якість засвоєння навчальної дисципліни, сприяє формуванню багатьох професійних якостей, необхідних сучасному педагогу.
   Перспективи подальших пошуків у напрямку дослідження. Апробація та подальше удосконалення електронного підручника із загальної психології, а також створення підручників з інших психологічних дисциплін.

ЛІТЕРАТУРА

1. Вікова та педагогічна психологія : навч. посіб. / [О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін.]. – К. : Просвіта, 2001. – 416 с.
2. Добровольська Л. П. Психолого-педагогічні аспекти створення та використання електронного підручника в навчанні / Л. П. Добровольська, П. В. Бєльчев, П. О. Рашковський // Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання / За ред. С. Д. Максименка, М. Л. Смульсон. – К. : Міленіум, 2007. – Т. 8, вип. 3. – 192 с.
3. Кононко О. Л. Дитяча креативність крізь призму Базової програми “Я у Світі” / О. Л. Кононко // Дошкільне виховання. – 2008. – № 7. – С. 3.
4. Орієнтир – особистість // Дошкільне виховання. – 2008. – № 4. – С. 6-8.
5. Пути повышения эффективности изучения психологии / В. А. Семиченко. – К. : “Магістр-S”, 1997. – 124 с.
6. Сисоєва С. О. Професійне консультування молоді: можливості мережі Інтернет : навч.-метод. посіб. / С. О. Сисоєва, В. В. Осадчий. – К., 2005. – 200 с.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com