www.VuzLib.com

Головна arrow Педагогіка arrow Рекомендації до планування навчальної практики з фізики у 7 класі
Меню
Головна
Каталог освітніх сайтів

Рекомендації до планування навчальної практики з фізики у 7 класі

Н. О. Гай,
аспірант
(Херсонський державний університет)

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ З ФІЗИКИ У 7 КЛАСІ

   Постановка проблеми. Сучасний стан життя вимагає від школи підготовки випускників, здатних вирішувати складні виробничі та життєві завдання. Це можливо лише за умови, що людина володіє практичними уміннями для розв’язування різноманітних творчих завдань. Підготовка таких громадян починається у школі. Дисципліни природничого циклу мають значні можливості для формування у школярів практичних умінь. Серед багатьох форм організації навчальної діяльності учнів навчальна практика має на меті розвиток і удосконалення практичних умінь школярів. Проте через відсутність необхідного методичного забезпечення вчителі не мають змоги організувати навчальну практику школярів на достатньому науковому та методичному рівні.
   Мета статті – розробити методичні рекомендації щодо планування навчальної практики з фізики у 7 класі. Досягнення поставленої мети обумовило необхідність постановки та розв’язання наступних завдань : вивчення методичної літератури з теми дослідження; виокремлення найбільш продуктивних форм проведення навчальної практики з фізики у 7 класі.
   Аналіз досліджень і публікацій. Аналіз методичної літератури засвідчив, що питанню реалізації практичної спрямованості навчання природничо-математичних дисциплін присвячено незначну кількість праць. У методичних доробках учених (А. Адигозалова, М. Бугаєва, С. Варданян, С. Великодного, С. Величко, Н. Вагіна [2]) розкрито питання реалізації прикладної спрямованості навчання математики. Питанню прикладної спрямованості навчання фізики присвячено статті та навчально-методичний посібник “Навчальна практика з фізики” В. Шарко [10].Аналіз літератури з проблеми дослідження дозволив також встановити, що проведення навчальної практики в основній школі сприяє розвитку пізнавальної діяльності учнів, активізації пошукової роботи, поглибленню та систематизації знань шк оля рі в з предмета. Од ним з на вч аль них предметі в, як ий має широкі можливості для реалізації прикладної спрямованості навчання є фізика. Для досягнення високої результативності навчальної практики необхідно враховувати не тільки її основні цілі та завдання, етапи проведення, а також особливості психологічного розвитку школярів 7 класу. Аналіз психологічної літератури дозволив встановити, що провідною діяльністю школярів цього віку є спілкування, оскільки розвиваються теоретичне і творче мислення, творчі здібності. Враховуючи ці вікові психологічні особливості, необхідно обирати такі форми організації діяльності, за яких результат навчальної практики буде найкращий.
   У попередніх дослідженнях нами було виокремлено 8 форм проведення навчальної практики з фізики [3]. Беручи до уваги психологічні особливості школярів підліткового віку, ми вважаємо, що високий результат навчальної практики буде за умов використання таких форм організації діяльності, як конструювання фізичних приладів, групова навчально-дослідницька діяльність, розв’язування експериментальних задач, екскурсії на виробництво чи в природу, розробка міні-проекті в.Листом МОН України №1/9-61 від 6.02.08 р. [6] встановлено, що навчальна практика для учнів 7-8 класів проводиться протягом 10 днів по 4 академічні години кожного дня. Таким чином, учитель фізики має 40 годин для провед ення навчаль ної практики, за умов, що йому віддадуть усі години. Але це не можливо, тому доцільно об’єднатися з іншим учителем-предметником. Планування діяльності учнів у період практики подано у таблиці 1.

Таблиця 1
Планування навчальної практики з фізики для учнів 7 класу

Етап навчальної практики

Форма проведення

Тема

Кількість годин

1. Підготовчий

Настановча конференція

2

2. Змістово-організаційний

Конструювання фізичних приладів

Будова речовини

6

Світлові явища

6

Виставка фізичних приладів

2

Групова навчально-дослідницька діяльність

Будова речовини

6

Світлові явища

6

Звіт наукових груп

2

Екскурсії на виробництво чи в природу

Фізичні явища навколо нас

4

Розв’язок експериментальних задач

Будова речовини

2

Світлові явища

2

3. Підсумковий

Підсумкова конференція

2

Всього

40

   Розглянемо кожен етап практики детальніше. Перший етап – підготовчий. Для його реалізації ми пропонуємо використати таку форму проведення, як настановча конференція. На цій конференції вчитель має повідомити учням основну мету і завдання навчальної практики, форми її проведення, а також форму звіту, який повинні надати учні після закінчення навчальної практики з фізики. На цій конференції необхідно поділити учнів класу на групи по 4-5 осіб у кожній. Можна надати можливість школярам самостійно обирати членів своєї групи, адже від комфортності під час спілкування залежить успіх їх спільної діяльності.
   Наступний етап навчальної практики – змістово-організаційний. Це основний етап, на проведення якого відводиться значна частина часу, запланованого на практику. Під час цього етапу учні виконують завдання, які запропонував вчитель. Проміжний контроль діяльності школярів можна провести у формі виставки фізичних приладів і звіту наукових груп.
   Для навчальної практики ми рекомендуємо обрати такі теми: “Будова речовини” і “Світлові явища ” [9]. Такий вибір обумовлено тим, що школярі вже знайомі з основними поняттями цих розділів, а використання означених тем під час практики надає їм можливість поглибити і систематизувати свої знання , переконатися в їхній практичній значущості, а також створює умови для розвитку предметної компетенції. Виготовляючи фізичні прилади, учні мають можливість проявити свої творчі здібності та конструкторські уміння. Оскільки навчальна практика для школярів проходить вперше, учитель може запропонувати перелік приладів, які учні можуть виготовити самостійно. Подаємо перелік приладів для самостійного виготовлення учнями.
   Тема “Будова речовини”: 1) моделі кристалічних решіток (пластилін, трубочки для напоїв); 2) терези для зважування (нитки, пластикові кришки, жорстка основа); 3) модель для демонстрації хаотичного руху молекул (пластикова пляшка, легенькі різнокольорові кульки, сітка, джерело повітря); 4) модель будови атомів (набір кульок різного діаметру, картон); 5) модель для демонстрації розширення твердих тіл (дощечка, 2 гвіздка, монета у 5 копійок, пінцет). Тема “Світлові явища”: 1) фотометр (білий аркуш, два різні джерела світла); 2) сонячний годинник (картон, олівець);3) камера-обскура (картонна коробка, напівпрозорий папір, канцелярська кнопка, свічка); 4) калейдоскоп (картонна труба, три дзеркала або пофарбовані з однієї сторони скляні пластинки, скотч, набір маленьких різних речей (ґудзики)); 5) модель для демонстрації сонячного і місячного затемнення (джерело світла, три кулі різного розміру, підставка); 6) перископ (картон, 2 дзеркальця). До кожного приладу учням необхідно зробити паспорт, у якому вказати назву приладу, призначення, схему приладу, фізичні поняття і закони, на яких базується робота цього приладу або які він демонструє, правила користування. Після закінчення цього виду діяльності школярі звітують про виконану роботу.
   Наступною формою проведення навчальної практики може бути навчально-дослідницька діяльність. Цей вид діяльності характеризується тим, що вона спрямована на виконання дослідницьких завдань, яка передбачає пошук і пояснення закономірних зв’язків та відношень експериментально спостережуваних фактів, явищ, процесів, шляхом застосування прийомів та наукових методів пізнання . У результаті такої роботи учні активно оволодівають знаннями, знайомляться з методологією фізичної науки. У них відбувається розвиток дослідницьких умінь і навичок, формування пізнавальних мотивів та організаційних якостей [8]. Приклади завдань, які можуть виконати учні: 1) визначення густини ґрунту; 2) визначення середньої товщини листя дерев різними вимірювальними приладами; 3) підтвердження існування повітря; 4) вирощення кристалів; 5) чи має метал пам’ять?
   Однією з форм організації навчальної практики можуть бути екскурсії на виробництво чи у природу. Її рекомендують вчителям автори листа МОН України №1/9-61 від 6.02.08 р. [6]. Ця форма організації навчально-виховної роботи з учнями дозволяє спостерігати й вивчати предмети, процеси і явища природи у природних умовах, дає можливість спостерігати те, чого не можна показати у фізичному кабінеті. Ознайомлення з фізичними явищами, що відбуваються у природі, дає можливість навчити школярів переносити отримані знання, уміння та навички у нові умови, сприяє міцності та дієвості знань з фізики, а значить, і досягненню більш високого рівня навченості. Спостереження явищ у природних умовах переконують учнів у пізнаванності світу, сприяють встановленню міжпредметних і причинно-наслідкових зв’язків між природними процесами.
   Ми пропонуємо провести екскурсію [4; 7] на тему: “Фізичні явища навколо нас”. Основна мета екскурсії – розширити і поглибити знання з наступних питань: фізичні явища та методи їх дослідження; фізичні величини і способи їх вимірювання; фізичні тіла та уявлення про їх будову; набути умінь: застосовувати формули для обчислення невідомих величин; планувати і проводити спостереження в природі ; оформляти результати спостережень і дослідів у формі звіту, таблиць, схем; сприяти розвитку особистості через: формування інтелектуальних і практичних умінь, набуття досвіду пізнавальної діяльності; виховання моральних як остей учнів під час спілкування між собою. Маршрут екскурсії не зазначаємо, оскільки кожний учитель його спланує сам, врахувавши особливості місцевості.
   Орієнтовані завдання для всіх учнів класу: 1. Перерахуйте природні (фізичні) явища, які ви побачили під час руху до першого привалу. До яких груп вони належать? 2. Які технічні пристрої ви зустріли на своєму шляху? Які фізичні закони в них застосовані? Хто з вчених-фізиків займався їх конструюванням? 3. Наведіть приклади двох видів матерії, з якими ви зіткнулися під час свого руху? Чим вони відрізняються за зовнішніми ознаками? 4. Уважно придивіться до оточуючого світу і знайдіть навколо себе тіла, що перебувають у різних агрегатних станах. Опишіть їх властивості та відмінності внутрішньої будови. 5. Зосередьте увагу на пошуку прикладів дифузії у природі. Опишіть їх. Що підтверджують ці приклади? 6. Чи однакову температуру мають оточуючі Вас тіла? Наведіть приклади. Як це відбивається на їхній внутрішній будові? 7. О пишіть природні та штучні світлові явища, які ви зустрічали. На яких законах вони ґрунтуються? 8. Запропонуйте метод обчислення висоти будинку, знаючи довжину його тіні. Після закінчення екскурсії, учні готують звіт, у якому відображають відповіді на всі завдання, поставлені перед ними.
   Останній вид можливої діяльності учнів під час навчальної практики – це розв’язування експериментальних задач. Цей вид діяльності сприяє удосконаленню умінь і навичок учнів розв’язувати фізичні задачі, переконує школярів у існуванні зв’язку між теорією і практикою. Наведемо приклади експериментальних задач до теми “Світлові явища”, які можуть бути запропоновані учням під час проведення навчальної практики: 1. На відстані 30-40 см від запаленої свічки або настільної лампи розмістіть екран. Між екраном і свічкою горизонтально розмістіть олівець. Змінюючи відстань між олівцем і свічкою, спостерігайте зміни, які відбуваються на екрані. Опишіть і поясніть явища. 2. Запропонуйте спосіб, як використовуючи шпильки, можна перевірити чи пряма лінія проведена на картоні . 3. Встань те увечері недалеко від вуличного ліхтаря. Уважно роздивіться свою тінь. Поясніть результати спостереження. 4. Підготуйте насичений розчин кухонної солі, додаючи сіль у теплу воду до тих пір, поки вона не перестане розчинятися. Дайте розчину відстоятися протягом декількох годин і обережно перелийте його у чисту банку. Опустіть у розчин скляну паличку (кульку). Поясніть, чому занурений предмет майже не видно. 5. Запропонуйте метод визначення фокусної відстані збиральної лінзи за допомогою лінійки. 6. В аркуші непрозорого паперу зробіть отвір діаметром 3-5 мм, візьміть аркуш білого паперу і на ньому спробуйте одержати зображення вікна за допомогою отвору. Опишіть побачене, поясніть явище.
   Завершальний етап навчальної практики – підсумковий. Ми пропонуємо його провести у формі підсумкової конференції , на якій школярі підводять підсумки своєї діяльності. Конференцію необхідно провести у святковому настрої, запросити батьків, адміністрацію школи, вчителів з інших предметів і учнів з інших класів. На конференції бажано продемонструвати виготовлені фізичні прилади, результати навчально-дослідницької діяльності, презентації проектів.
   Висновки. Як бачимо, навчальна практика з фізики у 7 класі наповнена різноманітними формами проведення, що сприяє узагальненню, систематизації, поглибленню знань школярів, а також їх зацікавленню до вивчення цієї науки.
   Перспективи подальших пошуків у напрямку дослідження. У подальшій роботі ми плануємо розробити рекомендації до планування навчальної практики з фізики у 8 класі.

ЛІТЕРАТУРА

1. Божинова Ф. Я. Фізика. 7 клас : підручник / Ф. Я. Божинова, Н. М. Кірюхін, О. А. Кірюхіна. – Х. : Ранок, 2007. – 192 с. : іл.
2. Вагіна Н. С. Навчальна практика як засіб реалізації прикладної спрямованості навчання математики в основній школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 “Теорія та методика навчання (математика)” / Н. С. Вагіна. – К., 2007. – 24 с.
3. Гай Н.О. Навчальна практика як форма організації навчальної діяльності учнів при вивченні фізики / Н.О. Гай // Збірник науково-методичних праць “Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін”. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету . Випуск 12. – Рівне : Волинські обереги, 2009. – С. 19-22.
4. Князева Р. Н. Комплексные экскурсии в малокомплектной школе / Р. Н. Князева // Биология в школе. – 1993. – № 7. – С. 44-47.
5. Коршак Є. В. Фізика. 7 клас : підручник для серед. загальносвіт. шк. / Є. В. Коршак, О. І. Ляшенко, В. Ф. Савченко. – К. ; Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2000. – 168 с. : іл.
6. Лист Міністерства освіти і науки України №1/9-61 від 06.02.08 [Електронний ресурс].
7. Малкова К. А. Экскурсия в уголок живой природы / К. А. Малкова // Биология в школе. – 1991. – № 1. – С. 63-65.
8. Одайник А., Шарко В. Дослідницька діяльність учнів у контексті компетентісного підходу до навчання фізики / А. Одайник, В. Шарко // Пошук молодих. – Випуск 4. – 2005. – С. 104-106.
9. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. Астрономія. 7-12 класи. – К. : Перун, 2006. – 80 с.
10. Шарко В. Д. Навчальна практика з фізики : [навчально-методичний посібник для вчителів і студентів] / В. Д. Шарко – К. : СПД Богданова А.М., 2006. – 224 с.

 
< Попередня   Наступна >

При використанні матеріалів сайту активне гіперпосилання на http://vuzlib.com обов'язкове!
Зворотний зв'язок
© 2010 www.VuzLib.com